Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Rafał Mazur <Rafal.Mazur@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu podstaw marketingu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze specyfiką działalności marketingowej w handlu i usługach
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu kształtowania kompozycji marketingowej w handlu i usługach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Specyfika działalności usługowej2
T-W-2Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe jako podmioty rynku2
T-W-3Hurt i detal w dystrybucji produktów2
T-W-4Handel internetowy2
T-W-5Opakowania w handlu2
T-W-6Promocja usług3
T-W-7Merchandising jako nowoczesna koncepcja zarządzania firmą2
T-W-8Sprzedaż osobista2
T-W-9Technika i technologia sprzedaży2
T-W-10Kształtowanie odpowiedniego poziomu obsługi3
T-W-11Segmentacja rynku usług2
T-W-12Strategie usług, cen usług, dystrybucji i promocji usług3
T-W-13Personel usługowy a marketing wewnętrzny i interakcyjny firmy3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3Przygotowanie studium przypadku15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Pogadanka
M-3analiza studiów przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-4Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-5Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O6/1_W01
Student potrafi zdefiniować specyfikę działalności usługowej
Z_1A_W04S1A_W03C-1T-W-1, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O6/1_U01
Student posiada umiejętność zaproponowania kompozycji marketingowej dla wybranej działalności usługowej
Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-3S-3
Z_1A_O6/1_U02
umiejętność organizowania pracy swojej i zespołu
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-2T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-2, M-3S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O6/1_K01
Student potrafi współdziałać w grupie
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-12M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O6/1_W01
Student potrafi zdefiniować specyfikę działalności usługowej
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Student zna specyficzne elementy działalności usługowej
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student zna specyficzne elementy działalności usługowej i potrafi podać przykłady
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O6/1_U01
Student posiada umiejętność zaproponowania kompozycji marketingowej dla wybranej działalności usługowej
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Opanował wiedzę w stopniu dobrym
4,5Student posiada umiejętność opracowania kompozycji marketingowej dla wybranej działalności usługowej
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_O6/1_U02
umiejętność organizowania pracy swojej i zespołu
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Umiejętność organizowania pracy własnej
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O6/1_K01
Student potrafi współdziałać w grupie
2,0Student nie potrafi współdziałać w grupie
3,0W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa, 1997
  2. Perenc J., Marketing usług, Wyd. US, Szczecin, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Mazur R., E-marketing w praktyce, w: Jak złowić klienta?, Szczecin, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Specyfika działalności usługowej2
T-W-2Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe jako podmioty rynku2
T-W-3Hurt i detal w dystrybucji produktów2
T-W-4Handel internetowy2
T-W-5Opakowania w handlu2
T-W-6Promocja usług3
T-W-7Merchandising jako nowoczesna koncepcja zarządzania firmą2
T-W-8Sprzedaż osobista2
T-W-9Technika i technologia sprzedaży2
T-W-10Kształtowanie odpowiedniego poziomu obsługi3
T-W-11Segmentacja rynku usług2
T-W-12Strategie usług, cen usług, dystrybucji i promocji usług3
T-W-13Personel usługowy a marketing wewnętrzny i interakcyjny firmy3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3Przygotowanie studium przypadku15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O6/1_W01Student potrafi zdefiniować specyfikę działalności usługowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze specyfiką działalności marketingowej w handlu i usługach
Treści programoweT-W-1Specyfika działalności usługowej
T-W-11Segmentacja rynku usług
T-W-12Strategie usług, cen usług, dystrybucji i promocji usług
T-W-13Personel usługowy a marketing wewnętrzny i interakcyjny firmy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Pogadanka
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Student zna specyficzne elementy działalności usługowej
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student zna specyficzne elementy działalności usługowej i potrafi podać przykłady
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O6/1_U01Student posiada umiejętność zaproponowania kompozycji marketingowej dla wybranej działalności usługowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu kształtowania kompozycji marketingowej w handlu i usługach
Treści programoweT-W-1Specyfika działalności usługowej
T-W-2Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe jako podmioty rynku
T-W-3Hurt i detal w dystrybucji produktów
T-W-4Handel internetowy
T-W-5Opakowania w handlu
T-W-6Promocja usług
T-W-7Merchandising jako nowoczesna koncepcja zarządzania firmą
T-W-8Sprzedaż osobista
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Opanował wiedzę w stopniu dobrym
4,5Student posiada umiejętność opracowania kompozycji marketingowej dla wybranej działalności usługowej
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O6/1_U02umiejętność organizowania pracy swojej i zespołu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu kształtowania kompozycji marketingowej w handlu i usługach
Treści programoweT-W-9Technika i technologia sprzedaży
T-W-10Kształtowanie odpowiedniego poziomu obsługi
T-W-11Segmentacja rynku usług
T-W-12Strategie usług, cen usług, dystrybucji i promocji usług
T-W-13Personel usługowy a marketing wewnętrzny i interakcyjny firmy
Metody nauczaniaM-2Pogadanka
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-4Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Umiejętność organizowania pracy własnej
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O6/1_K01Student potrafi współdziałać w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu kształtowania kompozycji marketingowej w handlu i usługach
Treści programoweT-W-2Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe jako podmioty rynku
T-W-3Hurt i detal w dystrybucji produktów
T-W-4Handel internetowy
T-W-6Promocja usług
T-W-7Merchandising jako nowoczesna koncepcja zarządzania firmą
T-W-12Strategie usług, cen usług, dystrybucji i promocji usług
Metody nauczaniaM-2Pogadanka
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi współdziałać w grupie
3,0W grupie zajmuje się prostymi zagadnieniami o charakterze odtwórczym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Jest aktywnym członkiem zespołu. Współuczestniczy we wszystkich etapach pracy zespołu
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym