Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Dziekanat
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Stefan Berczyński <Stefan.Berczynski@zut.edu.pl>, Justyna Berlińska <Justyna.Berlinska@zut.edu.pl>, Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>, Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>, Michał Dolata <Michal.Dolata@zut.edu.pl>, Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>, Bolesław Fabisiak <Boleslaw.Fabisiak@zut.edu.pl>, Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>, Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>, Marek Grudziński <marek.grudzinski@zut.edu.pl>, Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>, Marcin Hoffmann <Marcin.Hoffmann@zut.edu.pl>, Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>, Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>, Marta Krawczyk <Marta.Krawczyk@zut.edu.pl>, Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>, Maria Lachowicz <Maria.Lachowicz@zut.edu.pl>, Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>, Paweł Majda <Pawel.Majda@zut.edu.pl>, Sławomir Marczyński <Slawomir.Marczynski@zut.edu.pl>, Karol Miądlicki <Karol.Miadlicki@zut.edu.pl>, Mirosław Pajor <Miroslaw.Pajor@zut.edu.pl>, Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>, Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>, Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>, Bartosz Powałka <Bartosz.Powalka@zut.edu.pl>, Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>, Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>, Agnieszka Terelak-Tymczyna <Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD4 0 20,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Spełnienie wymagań przewidzianych regulaminem studiów warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji pracy dyplomowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozszerzenie i/lub pogłębienie wiedzy specjalistycznej zdobytej w okresie studiów. nabycie umiejętności samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych itp. - stosownie do tematu pracy dyplomowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej magisterskiej.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje poszczególnych etapów realizacji pracy dyplomowej.15
A-PD-2Praca własna: wykonanie badań, przygotowanie pracy dyplomowej.485
500

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Konsultacje.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej pracy przeprowadzona przez promotora i recenzenta.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/12_W01
Utrwalenie wiedzy w zakresie przedmiotów specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Samodzielne poszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej.
MBM_2A_W05, MBM_2A_W10, MBM_2A_W13C-1T-PD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/12_U01
Wykształcenie umiejętności planowania badań (analityczne i eksperymentalne), w przypadku badań eksperymentalnych doboru układów pomiarowych i opracowywania wyników pomiarów, interpretowania i weryfikowania wyników, formulowania tez i wniosków oraz wyszukiwania informacji. Potrafi przygotować multimedialną prezentacę pracy.
MBM_2A_U01, MBM_2A_U05, MBM_2A_U12, MBM_2A_U18, MBM_2A_U04, MBM_2A_U09C-1T-PD-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/12_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K04C-1T-PD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/12_W01
Utrwalenie wiedzy w zakresie przedmiotów specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Samodzielne poszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazał się wiedzą neizbędną do przygotowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/12_U01
Wykształcenie umiejętności planowania badań (analityczne i eksperymentalne), w przypadku badań eksperymentalnych doboru układów pomiarowych i opracowywania wyników pomiarów, interpretowania i weryfikowania wyników, formulowania tez i wniosków oraz wyszukiwania informacji. Potrafi przygotować multimedialną prezentacę pracy.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazał się umiejętnościami niezbędnymi do przygotowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/12_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazał się kompetencjami niezbędnymi do przygotowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. B.Heimann, Mechatronika. Komponenty metody przykłady, PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej magisterskiej.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje poszczególnych etapów realizacji pracy dyplomowej.15
A-PD-2Praca własna: wykonanie badań, przygotowanie pracy dyplomowej.485
500
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/12_W01Utrwalenie wiedzy w zakresie przedmiotów specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów. Samodzielne poszerzenie wiedzy w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
MBM_2A_W13zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej: - zna podstawy systemów patentowych i prawa patentowego oraz potrafi korzystać z zasobów patentowych, - zna ustawę "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" oraz techniki bezpieczeństwa w sieci WWW
Cel przedmiotuC-1Rozszerzenie i/lub pogłębienie wiedzy specjalistycznej zdobytej w okresie studiów. nabycie umiejętności samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych itp. - stosownie do tematu pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej magisterskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej pracy przeprowadzona przez promotora i recenzenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazał się wiedzą neizbędną do przygotowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/12_U01Wykształcenie umiejętności planowania badań (analityczne i eksperymentalne), w przypadku badań eksperymentalnych doboru układów pomiarowych i opracowywania wyników pomiarów, interpretowania i weryfikowania wyników, formulowania tez i wniosków oraz wyszukiwania informacji. Potrafi przygotować multimedialną prezentacę pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
MBM_2A_U12potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć inżynierii w zakresie konstrukcji, technologii, automatyzacji i organizacji
MBM_2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich dostrzegając ich ograniczenia. Potrafi tworzyć nowe koncepcje rozwiązywania złożonych zadań z zakresu swojej specjalności, w tym zadań nietypowych, interdyscyplinarnych, korzystając z wyników badań naukowych w zakresie inżynierii mechanicznej i obszarów pokrewnych
MBM_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym prezentację ustną z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierii mechanicznej
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Rozszerzenie i/lub pogłębienie wiedzy specjalistycznej zdobytej w okresie studiów. nabycie umiejętności samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych itp. - stosownie do tematu pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej magisterskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej pracy przeprowadzona przez promotora i recenzenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazał się umiejętnościami niezbędnymi do przygotowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/12_K01Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Rozszerzenie i/lub pogłębienie wiedzy specjalistycznej zdobytej w okresie studiów. nabycie umiejętności samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych itp. - stosownie do tematu pracy dyplomowej.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany temat i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej magisterskiej.
Metody nauczaniaM-1Konsultacje.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena strony merytorycznej i formalnej pracy przeprowadzona przez promotora i recenzenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym wykazał się kompetencjami niezbędnymi do przygotowania pracy magisterskiej.
3,5
4,0
4,5
5,0