Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Dziekanat
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Stefan Berczyński <Stefan.Berczynski@zut.edu.pl>, Justyna Berlińska <Justyna.Berlinska@zut.edu.pl>, Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>, Krzysztof Chmielewski <Krzysztof.Chmielewski@zut.edu.pl>, Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>, Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>, Michał Dolata <Michal.Dolata@zut.edu.pl>, Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>, Bolesław Fabisiak <Boleslaw.Fabisiak@zut.edu.pl>, Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>, Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>, Marek Grudziński <marek.grudzinski@zut.edu.pl>, Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>, Marcin Hoffmann <Marcin.Hoffmann@zut.edu.pl>, Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>, Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>, Marta Krawczyk <Marta.Krawczyk@zut.edu.pl>, Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>, Maria Lachowicz <Maria.Lachowicz@zut.edu.pl>, Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>, Paweł Majda <Pawel.Majda@zut.edu.pl>, Sławomir Marczyński <Slawomir.Marczynski@zut.edu.pl>, Mirosław Pajor <Miroslaw.Pajor@zut.edu.pl>, Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>, Piotr Pawełko <Piotr.Pawelko@zut.edu.pl>, Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>, Bartosz Powałka <Bartosz.Powalka@zut.edu.pl>, Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>, Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>, Agnieszka Terelak-Tymczyna <Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD4 0 20,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych, komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji i technologii maszyn, metrologii technicznej, technologii maszyn, programowania obrabiarek CNC, jakości produkcji i sterowania procesami wytwórczymi.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn, urządzeń i procesów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Tematyka pracy powinna dotyczyć obszarów bezpośrednio związanych ze specjalnością kształcenia studenta i powinna obejmować budowę maszyn i urządzeń, projektowanie ich konstrukcji lub technologii. W ramach pracy dyplomowej należy rozwiązać problem techniczny przy użyciu narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Praca powinna zawierać określenie problemu, cel i zakres pracy oraz opis rozwiązania problemu, a także odniesienia do źródeł informacji.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje pracy15
A-PD-2Realizacja pracy.440
A-PD-3Opracowanie tekstu pracy40
A-PD-4Przygotowanie prezentacji pracy.5
A-PD-5Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.10
A-PD-6Egzamin dyplomowy2
512

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-3Ocena formująca: Egzamin dyplomowy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/12_W01
Ma wiedzę do samodzielnego dobierania i rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
MBM_2A_W03, MBM_2A_W04, MBM_2A_W05, MBM_2A_W06, MBM_2A_W07, MBM_2A_W08, MBM_2A_W10C-1T-PD-1M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/12_U01
Ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
MBM_2A_U01, MBM_2A_U05, MBM_2A_U07, MBM_2A_U08, MBM_2A_U11, MBM_2A_U12, MBM_2A_U04, MBM_2A_U09, MBM_2A_U10C-1T-PD-1M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/12_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie
MBM_2A_K01, MBM_2A_K05, MBM_2A_K06, MBM_2A_K04C-1T-PD-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/12_W01
Ma wiedzę do samodzielnego dobierania i rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
2,0Wykazuje brak wiedzy podstawowej w obszarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązania problemu. Potrafi dobrać i stosować narzędzia.
3,5Ma uporządkowaną podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązania problemu. Potrafi poprawnie dobrać i stosować narzędzia.
4,0Ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do rozwiązania problemu. Potrafi dokonać analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5Ma uporządkowaną rozszerzoną wiedzę potrzebną do rozwiązania problemu. Potrafi dokonać analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
5,0Ma pogłębioną wiedzę w zakresie rozwiązywanego problemu. Potrafi dokonać analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/12_U01
Ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
2,0Wykazuje brak podstawowych umiejętności w obszarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma tylko podstawowe umiejętności niezbędne do rozwiązania problemu. Potrafi dobrać i stosować narzędzia.
3,5Ma umiejętności niezbędne do rozwiązania problemu. Potrafi poprawnie dobrać i stosować narzędzia.
4,0Ma poszerzone umiejętności niezbędne do rozwiązania problemu. Potrafi poprawnie dobierać i skutecznie stosować narzędzia.
4,5Ma poszerzone umiejętności umożliwiające rozwiązanie problemu. Potrafi poprawnie dobierać i skutecznie stosować narzędzia.
5,0Ma poszerzone umiejętności umożliwiające rozwiązanie problemu. Potrafi samodzielnie dobierać sposoby, narzędzia dla rozwiązania problemu oraz skutecznie je stosować. Potrafi uzasadnić swój sposób rozwiązania problemu i efektywnie go prezentować i bronić.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/12_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie
2,0Wykazuje nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.
3,0Wykazuje mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
3,5Wykazuje dobre przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
4,0Wykazuje aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.
4,5Wykazuje samodzielność i aktywność w opracowywaniu i terminowym realizowaniu pracy.
5,0Wykazuje samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę.

Literatura podstawowa

 1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji., WNT, Warszawa, 2000
 2. Grzesik W., Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych., WNT, Warszawa, 2010
 3. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC., WNT, Warszawa, 2010
 4. Kosmol J., Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie., Wyd. Politechniki Śląskiej., Gliwice, 2001
 5. Olszak W., Obróbka skrawaniem., WNT, Warszawa, 2009
 6. Feld M., Technologia budowy maszyn., PWN., Warszawa, 2000
 7. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn., WNT, Warszawa, 2003
 8. Miecielica M., Wiśniewski W., Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych., PWN, Warszawa, 2005
 9. Kapiński S., Skawiński P., Sobieszczański J., Sobobewski J., Projektowanie technologii maszyn, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007
 10. Czasopismo naukowo techniczne, Journal of Advanced Design, Systems and Manufacturing, 2011

Literatura dodatkowa

 1. Czasopismo naukowo techniczne, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań, 2011
 2. Czasopismo naukowo techniczne, Advances in Manufacturing Science and Technology., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011
 3. Czasopismo naukowo techniczne, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2011

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Tematyka pracy powinna dotyczyć obszarów bezpośrednio związanych ze specjalnością kształcenia studenta i powinna obejmować budowę maszyn i urządzeń, projektowanie ich konstrukcji lub technologii. W ramach pracy dyplomowej należy rozwiązać problem techniczny przy użyciu narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Praca powinna zawierać określenie problemu, cel i zakres pracy oraz opis rozwiązania problemu, a także odniesienia do źródeł informacji.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje pracy15
A-PD-2Realizacja pracy.440
A-PD-3Opracowanie tekstu pracy40
A-PD-4Przygotowanie prezentacji pracy.5
A-PD-5Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.10
A-PD-6Egzamin dyplomowy2
512
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/12_W01Ma wiedzę do samodzielnego dobierania i rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
MBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn, urządzeń i procesów.
Treści programoweT-PD-1Tematyka pracy powinna dotyczyć obszarów bezpośrednio związanych ze specjalnością kształcenia studenta i powinna obejmować budowę maszyn i urządzeń, projektowanie ich konstrukcji lub technologii. W ramach pracy dyplomowej należy rozwiązać problem techniczny przy użyciu narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Praca powinna zawierać określenie problemu, cel i zakres pracy oraz opis rozwiązania problemu, a także odniesienia do źródeł informacji.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Egzamin dyplomowy
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Wykazuje brak wiedzy podstawowej w obszarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązania problemu. Potrafi dobrać i stosować narzędzia.
3,5Ma uporządkowaną podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązania problemu. Potrafi poprawnie dobrać i stosować narzędzia.
4,0Ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do rozwiązania problemu. Potrafi dokonać analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5Ma uporządkowaną rozszerzoną wiedzę potrzebną do rozwiązania problemu. Potrafi dokonać analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
5,0Ma pogłębioną wiedzę w zakresie rozwiązywanego problemu. Potrafi dokonać analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/12_U01Ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
MBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
MBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
MBM_2A_U12potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć inżynierii w zakresie konstrukcji, technologii, automatyzacji i organizacji
MBM_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym prezentację ustną z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierii mechanicznej
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn, urządzeń i procesów.
Treści programoweT-PD-1Tematyka pracy powinna dotyczyć obszarów bezpośrednio związanych ze specjalnością kształcenia studenta i powinna obejmować budowę maszyn i urządzeń, projektowanie ich konstrukcji lub technologii. W ramach pracy dyplomowej należy rozwiązać problem techniczny przy użyciu narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Praca powinna zawierać określenie problemu, cel i zakres pracy oraz opis rozwiązania problemu, a także odniesienia do źródeł informacji.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Egzamin dyplomowy
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Wykazuje brak podstawowych umiejętności w obszarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma tylko podstawowe umiejętności niezbędne do rozwiązania problemu. Potrafi dobrać i stosować narzędzia.
3,5Ma umiejętności niezbędne do rozwiązania problemu. Potrafi poprawnie dobrać i stosować narzędzia.
4,0Ma poszerzone umiejętności niezbędne do rozwiązania problemu. Potrafi poprawnie dobierać i skutecznie stosować narzędzia.
4,5Ma poszerzone umiejętności umożliwiające rozwiązanie problemu. Potrafi poprawnie dobierać i skutecznie stosować narzędzia.
5,0Ma poszerzone umiejętności umożliwiające rozwiązanie problemu. Potrafi samodzielnie dobierać sposoby, narzędzia dla rozwiązania problemu oraz skutecznie je stosować. Potrafi uzasadnić swój sposób rozwiązania problemu i efektywnie go prezentować i bronić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/12_K01Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn, urządzeń i procesów.
Treści programoweT-PD-1Tematyka pracy powinna dotyczyć obszarów bezpośrednio związanych ze specjalnością kształcenia studenta i powinna obejmować budowę maszyn i urządzeń, projektowanie ich konstrukcji lub technologii. W ramach pracy dyplomowej należy rozwiązać problem techniczny przy użyciu narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Praca powinna zawierać określenie problemu, cel i zakres pracy oraz opis rozwiązania problemu, a także odniesienia do źródeł informacji.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Wykazuje nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.
3,0Wykazuje mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
3,5Wykazuje dobre przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
4,0Wykazuje aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.
4,5Wykazuje samodzielność i aktywność w opracowywaniu i terminowym realizowaniu pracy.
5,0Wykazuje samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę.