Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Normalizacja:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Normalizacja
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 10 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy z zakresu systemów zarządzania jakością i normalizacji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami normalizacji i wymaganiami akredytacji oraz korzyściami wdrożenia normalizacji, uzyskania akredytacji i certyfikatów
C-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania normalizacji poprzez ćwiczenia

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Normalizacja badań. Określenie odniesienia do norm i przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych. Ustalenie konsekwencji wynikających z nie dotrzymania warunków normalizacji4
T-A-2Akredytacja Laboratoriów. Ocena zgodności wybranej jednostki z wymaganiami PCA6
10
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do normalizacji. Cel normalizacji2
T-W-2Przykłady zastosowania normalizacji2
T-W-3Certyfikowanie i akredytowanie. Jednostki certyfikujące2
T-W-4Wprowadzenie do systemów zarządania2
T-W-5Systemy zarządzania w praktyce2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie do zajęć10
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-3uczestnictwo w zajęciach10
25
wykłady
A-W-1Czytanie wskazanej literatury10
A-W-2Przygotowanie do kolokwium5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A03-2_W01
Student ma wiedzę na temat zakresu procesów normalizacyjnych w obszarze systemów zarządzania, produktów, procesów i usług. Potrafi samodzielnie posługiwać się katalogami norm i zna zasady opracowania norm.
MBM_2A_W13, MBM_2A_W14C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A03-2_U01
Student powinien posiąść umiejętności swobodnego wyszukiwania niezbędnych informacji na podstawie opracowanych norm jak również tworzyć dokumenty normalizacyjne.
MBM_2A_U01C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A03-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być zorientowany w procesie normalizacyjnym i powinien umieć postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tego procesu.
MBM_2A_K03, MBM_2A_K05, MBM_2A_K06, MBM_2A_K07, MBM_2A_K04C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A03-2_W01
Student ma wiedzę na temat zakresu procesów normalizacyjnych w obszarze systemów zarządzania, produktów, procesów i usług. Potrafi samodzielnie posługiwać się katalogami norm i zna zasady opracowania norm.
2,0
3,0student zna ogólne zagadnienia związane z przedmiotem normalizacji, zna struktury normalizacyjne krajowe i międzynarodowe, bez umiejętności wykorzystania swojej wiedzy w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A03-2_U01
Student powinien posiąść umiejętności swobodnego wyszukiwania niezbędnych informacji na podstawie opracowanych norm jak również tworzyć dokumenty normalizacyjne.
2,0
3,0student zna ogólne zagadnienia związane z przedmiotem normalizacji, zna struktury normalizacyjne krajowe i międzynarodowe, bez umiejętności wykorzystania swojej wiedzy w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A03-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być zorientowany w procesie normalizacyjnym i powinien umieć postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tego procesu.
2,0
3,0student zna ogólne zagadnienia związane z przedmiotem normalizacji, zna struktury normalizacyjne krajowe i międzynarodowe, bez umiejętności wykorzystania swojej wiedzy w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Squirrel A, Wymagania normy ISO/IEC 17025 dotyczące niepewności pomiaru i spójności pomiarowej, POLLAB, Warszawa, 2002
  2. PKN, PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, PKN, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. PKN, PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali, PKN, Warszawa, 2012
  2. DNV, Offshore standard DNV-OS-B101"Metallic materials", DNV, Høvik, Norway, 2009
  3. DNV, Ofshore standard DNV-OS-C401 "Fabrication and testing of offshore structures", DNV, Høvik, Norway;, 2010
  4. PRS, Publikacja Nr 74/P "Zasady kwalifikowania technologii spawania", PRS, Gdańsk, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Normalizacja badań. Określenie odniesienia do norm i przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych. Ustalenie konsekwencji wynikających z nie dotrzymania warunków normalizacji4
T-A-2Akredytacja Laboratoriów. Ocena zgodności wybranej jednostki z wymaganiami PCA6
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do normalizacji. Cel normalizacji2
T-W-2Przykłady zastosowania normalizacji2
T-W-3Certyfikowanie i akredytowanie. Jednostki certyfikujące2
T-W-4Wprowadzenie do systemów zarządania2
T-W-5Systemy zarządzania w praktyce2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie do zajęć10
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
A-A-3uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Czytanie wskazanej literatury10
A-W-2Przygotowanie do kolokwium5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A03-2_W01Student ma wiedzę na temat zakresu procesów normalizacyjnych w obszarze systemów zarządzania, produktów, procesów i usług. Potrafi samodzielnie posługiwać się katalogami norm i zna zasady opracowania norm.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W13zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej: - zna podstawy systemów patentowych i prawa patentowego oraz potrafi korzystać z zasobów patentowych, - zna ustawę "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" oraz techniki bezpieczeństwa w sieci WWW
MBM_2A_W14zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu organizacji produkcji, procedur zakładania spółek i pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami normalizacji i wymaganiami akredytacji oraz korzyściami wdrożenia normalizacji, uzyskania akredytacji i certyfikatów
C-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania normalizacji poprzez ćwiczenia
Treści programoweT-A-1Normalizacja badań. Określenie odniesienia do norm i przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych. Ustalenie konsekwencji wynikających z nie dotrzymania warunków normalizacji
T-A-2Akredytacja Laboratoriów. Ocena zgodności wybranej jednostki z wymaganiami PCA
T-W-2Przykłady zastosowania normalizacji
T-W-1Wprowadzenie do normalizacji. Cel normalizacji
T-W-5Systemy zarządzania w praktyce
T-W-4Wprowadzenie do systemów zarządania
T-W-3Certyfikowanie i akredytowanie. Jednostki certyfikujące
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna ogólne zagadnienia związane z przedmiotem normalizacji, zna struktury normalizacyjne krajowe i międzynarodowe, bez umiejętności wykorzystania swojej wiedzy w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A03-2_U01Student powinien posiąść umiejętności swobodnego wyszukiwania niezbędnych informacji na podstawie opracowanych norm jak również tworzyć dokumenty normalizacyjne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami normalizacji i wymaganiami akredytacji oraz korzyściami wdrożenia normalizacji, uzyskania akredytacji i certyfikatów
C-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania normalizacji poprzez ćwiczenia
Treści programoweT-A-1Normalizacja badań. Określenie odniesienia do norm i przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych. Ustalenie konsekwencji wynikających z nie dotrzymania warunków normalizacji
T-A-2Akredytacja Laboratoriów. Ocena zgodności wybranej jednostki z wymaganiami PCA
T-W-2Przykłady zastosowania normalizacji
T-W-1Wprowadzenie do normalizacji. Cel normalizacji
T-W-5Systemy zarządzania w praktyce
T-W-4Wprowadzenie do systemów zarządania
T-W-3Certyfikowanie i akredytowanie. Jednostki certyfikujące
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna ogólne zagadnienia związane z przedmiotem normalizacji, zna struktury normalizacyjne krajowe i międzynarodowe, bez umiejętności wykorzystania swojej wiedzy w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A03-2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być zorientowany w procesie normalizacyjnym i powinien umieć postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tego procesu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
MBM_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami normalizacji i wymaganiami akredytacji oraz korzyściami wdrożenia normalizacji, uzyskania akredytacji i certyfikatów
C-2Ukształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania normalizacji poprzez ćwiczenia
Treści programoweT-A-1Normalizacja badań. Określenie odniesienia do norm i przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych. Ustalenie konsekwencji wynikających z nie dotrzymania warunków normalizacji
T-A-2Akredytacja Laboratoriów. Ocena zgodności wybranej jednostki z wymaganiami PCA
T-W-2Przykłady zastosowania normalizacji
T-W-1Wprowadzenie do normalizacji. Cel normalizacji
T-W-5Systemy zarządzania w praktyce
T-W-4Wprowadzenie do systemów zarządania
T-W-3Certyfikowanie i akredytowanie. Jednostki certyfikujące
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna ogólne zagadnienia związane z przedmiotem normalizacji, zna struktury normalizacyjne krajowe i międzynarodowe, bez umiejętności wykorzystania swojej wiedzy w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0