Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Współczesne materiały konstrukcyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne materiały konstrukcyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 10 1,00,38zaliczenie
wykładyW1 20 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki, chemii i nauki o materiałach
W-2Podstawy fizyki, chemii i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2Ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
C-3Ukształtowanie umiejetności prawidłowej eksploatacji materiałów w aspekcie ich trwałości i oddziaływania na środowisko

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przemany fazowe w czasie przetwarzania materiałów2
T-L-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów2
T-L-3Kształtowanie mikrostruktury i własciwości materiałów2
T-L-4Metale i stopy metali2
T-L-5Tworzywa spiekane, ceramiczne i kompozyty2
10
wykłady
T-W-1Równowaga fazowa i przemiany w materiale w czasie przetwarzania2
T-W-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów2
T-W-3Kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów.2
T-W-4Wspólczesne stopy metali3
T-W-5Tworzywa spiekane i ceramiczne2
T-W-6Tworzywa polimerowe2
T-W-7Nanomateriały, biomateriały i materiały biomimetyczne2
T-W-8Eksploatacja i zużycie materiałów2
T-W-9Zasady doboru materiałów metodami klasycznymi i wspomaganymi komputerowo2
T-W-10Materiał i jego wpływ na środowisko1
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajeć laboratoryjnych10
A-L-2Opracowanie raportów z wynikami i analiza wyników5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach10
25
wykłady
A-W-1Czytanie wskazanej literatury20
A-W-2Przygotowanie sie do kolokwium.10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Flim
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca - kolokwium sprawdzające w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca - kolokwium pisemne pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C04_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
MBM_2A_W02C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-9, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-10, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C04_U01
potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące optymalnego doboru materiałów dla zadanych warunków eksploatacji
MBM_2A_U11C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-9, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-10, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C04_K01
potrafi określić priorytety dotyczące wyboru właściwego rozwiązania problemu doboru materiału dla zadanych warunków eksploatacji
MBM_2A_K04C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-9, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-10, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C04_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C04_U01
potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące optymalnego doboru materiałów dla zadanych warunków eksploatacji
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student wykazuje podstawową orietacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5student wykazuje ogólną orientacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
4,0student potrafi formułować i testować proste problemy z zakresu przedmiotu
4,5student potrafi formułować i testować średnio trudne problemy z zakresu przedmiotu
5,0student potrafi sprawnie rozwiązywać problemy w oparciu o zdobyta wiedzę w ramach przedmiotu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C04_K01
potrafi określić priorytety dotyczące wyboru właściwego rozwiązania problemu doboru materiału dla zadanych warunków eksploatacji
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

  1. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
  2. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
  3. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, warszwa, 2009
  2. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przemany fazowe w czasie przetwarzania materiałów2
T-L-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów2
T-L-3Kształtowanie mikrostruktury i własciwości materiałów2
T-L-4Metale i stopy metali2
T-L-5Tworzywa spiekane, ceramiczne i kompozyty2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Równowaga fazowa i przemiany w materiale w czasie przetwarzania2
T-W-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów2
T-W-3Kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów.2
T-W-4Wspólczesne stopy metali3
T-W-5Tworzywa spiekane i ceramiczne2
T-W-6Tworzywa polimerowe2
T-W-7Nanomateriały, biomateriały i materiały biomimetyczne2
T-W-8Eksploatacja i zużycie materiałów2
T-W-9Zasady doboru materiałów metodami klasycznymi i wspomaganymi komputerowo2
T-W-10Materiał i jego wpływ na środowisko1
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajeć laboratoryjnych10
A-L-2Opracowanie raportów z wynikami i analiza wyników5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Czytanie wskazanej literatury20
A-W-2Przygotowanie sie do kolokwium.10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C04_W01Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejetności prawidłowej eksploatacji materiałów w aspekcie ich trwałości i oddziaływania na środowisko
C-1Zapoznanie studentów z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2Ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-W-1Równowaga fazowa i przemiany w materiale w czasie przetwarzania
T-W-4Wspólczesne stopy metali
T-W-9Zasady doboru materiałów metodami klasycznymi i wspomaganymi komputerowo
T-W-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów
T-W-6Tworzywa polimerowe
T-W-5Tworzywa spiekane i ceramiczne
T-W-8Eksploatacja i zużycie materiałów
T-W-7Nanomateriały, biomateriały i materiały biomimetyczne
T-W-3Kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów.
T-W-10Materiał i jego wpływ na środowisko
T-L-1Przemany fazowe w czasie przetwarzania materiałów
T-L-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów
T-L-3Kształtowanie mikrostruktury i własciwości materiałów
T-L-5Tworzywa spiekane, ceramiczne i kompozyty
T-L-4Metale i stopy metali
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Flim
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca - kolokwium sprawdzające w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca - kolokwium pisemne pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C04_U01potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące optymalnego doboru materiałów dla zadanych warunków eksploatacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejetności prawidłowej eksploatacji materiałów w aspekcie ich trwałości i oddziaływania na środowisko
C-1Zapoznanie studentów z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2Ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-W-1Równowaga fazowa i przemiany w materiale w czasie przetwarzania
T-W-4Wspólczesne stopy metali
T-W-9Zasady doboru materiałów metodami klasycznymi i wspomaganymi komputerowo
T-W-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów
T-W-6Tworzywa polimerowe
T-W-5Tworzywa spiekane i ceramiczne
T-W-8Eksploatacja i zużycie materiałów
T-W-7Nanomateriały, biomateriały i materiały biomimetyczne
T-W-3Kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów.
T-W-10Materiał i jego wpływ na środowisko
T-L-1Przemany fazowe w czasie przetwarzania materiałów
T-L-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów
T-L-3Kształtowanie mikrostruktury i własciwości materiałów
T-L-5Tworzywa spiekane, ceramiczne i kompozyty
T-L-4Metale i stopy metali
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Flim
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca - kolokwium sprawdzające w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca - kolokwium pisemne pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student wykazuje podstawową orietacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5student wykazuje ogólną orientacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
4,0student potrafi formułować i testować proste problemy z zakresu przedmiotu
4,5student potrafi formułować i testować średnio trudne problemy z zakresu przedmiotu
5,0student potrafi sprawnie rozwiązywać problemy w oparciu o zdobyta wiedzę w ramach przedmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C04_K01potrafi określić priorytety dotyczące wyboru właściwego rozwiązania problemu doboru materiału dla zadanych warunków eksploatacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejetności prawidłowej eksploatacji materiałów w aspekcie ich trwałości i oddziaływania na środowisko
C-1Zapoznanie studentów z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2Ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-W-1Równowaga fazowa i przemiany w materiale w czasie przetwarzania
T-W-4Wspólczesne stopy metali
T-W-9Zasady doboru materiałów metodami klasycznymi i wspomaganymi komputerowo
T-W-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów
T-W-6Tworzywa polimerowe
T-W-5Tworzywa spiekane i ceramiczne
T-W-8Eksploatacja i zużycie materiałów
T-W-7Nanomateriały, biomateriały i materiały biomimetyczne
T-W-3Kształtowanie mikrostruktury i właściwości materiałów.
T-W-10Materiał i jego wpływ na środowisko
T-L-1Przemany fazowe w czasie przetwarzania materiałów
T-L-2Procesy umocnienia i osłabienia materiałów
T-L-3Kształtowanie mikrostruktury i własciwości materiałów
T-L-5Tworzywa spiekane, ceramiczne i kompozyty
T-L-4Metale i stopy metali
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Flim
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca - kolokwium sprawdzające w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowujaca - kolokwium pisemne pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków