Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Europejskie systemy oceny zgodności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Europejskie systemy oceny zgodności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 10 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy zarządzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie studentów do należytego opracowania deklaracji zgodności wyrobu z uwzględnieniem aktualnych dyrektyw UE
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego
C-3Umiejętność przygotowania i prowadzenia zagadnień z zakresu akredytacji ,autoryzacji i notyfikacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady analizy ryzyka dla wyrobu1
T-A-2Podejmowanie decyzji i kryteria analizy ryzyka.1
T-A-3Ustalenia niezgodności oraz metody oceny ryzyka.1
T-A-4Likwidacja niezgodności-podejmowanie działań i środków technicznych.2
T-A-5Procedury oceny zgodności- dane wejściowe.1
T-A-6Symulacja procesu i określenia składników analizy ryzyka dla wybranego wyrobu.1
T-A-7Wybór i analiza modulu systemu oceny zgodności.1
T-A-8Procedura dochodzenia do oznakowania CE.2
10
wykłady
T-W-1System bezpieczeństwa technicznego w Unii Europejskiej1
T-W-2Harmonizacja prawa( formy ujednolicania prawa,rozporządzenia dyrekytwy,decyzje ,zalecenia,opinie)1
T-W-3Europejski system bezpieczeństwa-dyrektywy starego podejścia,dyrektywy nowego podejścia,dyrektywy globalnego podejścia1
T-W-4Geneza systemu oceny zgodności-definicje:wyrób,producent,importer,dystrybutor,wprowadzenie do obrotu,certyfikat zgodności,normy zharmonizowane2
T-W-5Podstawy polskiego systemu oceny zgodności-moduły oceny zgodności1
T-W-6Etapy kwalifikacji jednostki do procesu oceny zgodności1
T-W-7Akredytacja,autoryzacja, notyfikacja,dokumentacja techniczna1
T-W-8Deklaracja zgodności,oznakowanie CE, kontrola,klauzula bezpieczeństwa1
T-W-9Dyrektywy ciśnieniowe1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Studiowanie zalecanej literatury15
A-A-2uczestnictwo w zajęciach10
25
wykłady
A-W-1Czytanie zalecanej literatury5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające-wykład informacyjny
M-2metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna związana z wykładem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolkwium sprawdzające po realizacji 1/3 programu
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu sprawdzające efekty kształcenia

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A03-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie dobierać odpowiednie dyrektywy zapewniające bezpieczeństwo techniczne oraz wskazać odpowiednie moduły oceny zgodności wyrobu. ponadto powinien zaproponować etapy kwalifikacji jednostek do oceny zgodności
MBM_2A_W11C-2, C-1, C-3T-W-7, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A03-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien inicjować działania w zakresie oceny zgodności a w tym głownie oceniać zasadność nanoszenia znaków CE i podejmować decyzje o nadawaniu wyrobom klauzuli bezpieczeństwa
MBM_2A_U17C-2, C-1, C-3T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-8, T-A-7, T-A-3, T-A-6, T-A-5, T-W-7, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A03-1_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa technicznego wytwarzanych wyrobów oraz będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami UE
MBM_2A_K02C-2, C-1, C-3T-W-7, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-9, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A03-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie dobierać odpowiednie dyrektywy zapewniające bezpieczeństwo techniczne oraz wskazać odpowiednie moduły oceny zgodności wyrobu. ponadto powinien zaproponować etapy kwalifikacji jednostek do oceny zgodności
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu systemu bezpieczeństwa technicznego w UE.
3,0Student posiada podstawową wiedze w zakresie Europejskiego systemu bezpieczeństwa technicznego i polskiego systemu oceny zgodności.
3,5Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy ,oprócz wiedzy podstawowej definiować podstawowe pjęcia typu : wyrób , producent, importer, dystrybutor,harmonizacja prawa.
4,0Student posiada dodatkową wiedzę w zakresie dyrektyw starego i nowego podejścia
4,5Student posiada wiedzę na temat modułów oceny zgodności oraz etapów kwalifikacji jednostek do procesu zgodności.
5,0Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu deklaracji zgodności , oznakowania CE oraz klauzuli bezpieczeństwa.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A03-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien inicjować działania w zakresie oceny zgodności a w tym głownie oceniać zasadność nanoszenia znaków CE i podejmować decyzje o nadawaniu wyrobom klauzuli bezpieczeństwa
2,0Student nie potrafi inicjować żadnych działań w zakresie systemu oceny zgodności.
3,0Student posiada umiętność definiowania podstawowych terminów dotyczących systemu oceny zgodności.
3,5Student jest w stanie wykorzystać zdobywaną wiedzę do charakteryzowania systemu bezpieczeństwa twchnicznego w UE i w Polsce.
4,0Student portafi wskazywać i wybierać moduly oceny zgodności w krajowym systemie oceny zgodności.
4,5Student posiada umiętność opracowywania procedur oceny zgodności.
5,0Student jest w stanie podejmować decyzje odnośnie zasadności nanoszenia znaków CE oraz nadawania wyrobom klauzuli nbezpieczeństwa.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A03-1_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa technicznego wytwarzanych wyrobów oraz będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami UE
2,0Student nie opanował podstawaowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa technicznego.
3,0Student jest w stanie definiować i rozrózniać podstawowe pojęcia z zakresu systemu oceny zgodności.
3,5Student jest kompetentny w zakresie doboru i stosowania norm zhzrmonizowanych
4,0Student nabył kompetencje w zakresie wyboru i analizy modułów oceny zgodności.
4,5Student potrafi dokonać symulacji procesu i określać składniki analizy ryzyka dla wybranego wyrobu.
5,0Student posiada kompetencje w zakresie zdolności podejmowania decyzji w zakresie europejskich systemów oceny zgodności oraz kreowaniu bezpieczeństwa technicznego wyrobu.

Literatura podstawowa

  1. Wojciechowski H., Systemy oceny zgodności w Unii Europejskiej, PERT, Warszawa, 2009
  2. Walczak M., Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług, Verlag Dashofer, Warszawa, 2009
  3. Sikora T., Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Wyd.Akademii Ekonomicznej, Kraków, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Dz.U, Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności, Dz.U.2002, 2002, 166, poz. 1360
  2. Hutyra A., Umieszczanie na wyrobach oznakowania CE, ODDK, Gdańsk, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady analizy ryzyka dla wyrobu1
T-A-2Podejmowanie decyzji i kryteria analizy ryzyka.1
T-A-3Ustalenia niezgodności oraz metody oceny ryzyka.1
T-A-4Likwidacja niezgodności-podejmowanie działań i środków technicznych.2
T-A-5Procedury oceny zgodności- dane wejściowe.1
T-A-6Symulacja procesu i określenia składników analizy ryzyka dla wybranego wyrobu.1
T-A-7Wybór i analiza modulu systemu oceny zgodności.1
T-A-8Procedura dochodzenia do oznakowania CE.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1System bezpieczeństwa technicznego w Unii Europejskiej1
T-W-2Harmonizacja prawa( formy ujednolicania prawa,rozporządzenia dyrekytwy,decyzje ,zalecenia,opinie)1
T-W-3Europejski system bezpieczeństwa-dyrektywy starego podejścia,dyrektywy nowego podejścia,dyrektywy globalnego podejścia1
T-W-4Geneza systemu oceny zgodności-definicje:wyrób,producent,importer,dystrybutor,wprowadzenie do obrotu,certyfikat zgodności,normy zharmonizowane2
T-W-5Podstawy polskiego systemu oceny zgodności-moduły oceny zgodności1
T-W-6Etapy kwalifikacji jednostki do procesu oceny zgodności1
T-W-7Akredytacja,autoryzacja, notyfikacja,dokumentacja techniczna1
T-W-8Deklaracja zgodności,oznakowanie CE, kontrola,klauzula bezpieczeństwa1
T-W-9Dyrektywy ciśnieniowe1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Studiowanie zalecanej literatury15
A-A-2uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Czytanie zalecanej literatury5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A03-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie dobierać odpowiednie dyrektywy zapewniające bezpieczeństwo techniczne oraz wskazać odpowiednie moduły oceny zgodności wyrobu. ponadto powinien zaproponować etapy kwalifikacji jednostek do oceny zgodności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W11ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania pracy inżyniera: - posiada wiedzę o oddziaływaniu na środowisko naturalne wybranych procesów produkcyjnych, - zna zagrożenia i zasady BHP na stanowiskach roboczych, - zna prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej, - orientuje się w prawie pracy oraz problematyce zatrudnienia w przemyśle maszynowym
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego
C-1Przygotowanie studentów do należytego opracowania deklaracji zgodności wyrobu z uwzględnieniem aktualnych dyrektyw UE
C-3Umiejętność przygotowania i prowadzenia zagadnień z zakresu akredytacji ,autoryzacji i notyfikacji
Treści programoweT-W-7Akredytacja,autoryzacja, notyfikacja,dokumentacja techniczna
T-W-1System bezpieczeństwa technicznego w Unii Europejskiej
T-W-4Geneza systemu oceny zgodności-definicje:wyrób,producent,importer,dystrybutor,wprowadzenie do obrotu,certyfikat zgodności,normy zharmonizowane
T-W-2Harmonizacja prawa( formy ujednolicania prawa,rozporządzenia dyrekytwy,decyzje ,zalecenia,opinie)
T-W-3Europejski system bezpieczeństwa-dyrektywy starego podejścia,dyrektywy nowego podejścia,dyrektywy globalnego podejścia
T-W-5Podstawy polskiego systemu oceny zgodności-moduły oceny zgodności
T-W-6Etapy kwalifikacji jednostki do procesu oceny zgodności
T-W-9Dyrektywy ciśnieniowe
T-W-8Deklaracja zgodności,oznakowanie CE, kontrola,klauzula bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-1metody podające-wykład informacyjny
M-2metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolkwium sprawdzające po realizacji 1/3 programu
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu sprawdzające efekty kształcenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu systemu bezpieczeństwa technicznego w UE.
3,0Student posiada podstawową wiedze w zakresie Europejskiego systemu bezpieczeństwa technicznego i polskiego systemu oceny zgodności.
3,5Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy ,oprócz wiedzy podstawowej definiować podstawowe pjęcia typu : wyrób , producent, importer, dystrybutor,harmonizacja prawa.
4,0Student posiada dodatkową wiedzę w zakresie dyrektyw starego i nowego podejścia
4,5Student posiada wiedzę na temat modułów oceny zgodności oraz etapów kwalifikacji jednostek do procesu zgodności.
5,0Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu deklaracji zgodności , oznakowania CE oraz klauzuli bezpieczeństwa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A03-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien inicjować działania w zakresie oceny zgodności a w tym głownie oceniać zasadność nanoszenia znaków CE i podejmować decyzje o nadawaniu wyrobom klauzuli bezpieczeństwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego
C-1Przygotowanie studentów do należytego opracowania deklaracji zgodności wyrobu z uwzględnieniem aktualnych dyrektyw UE
C-3Umiejętność przygotowania i prowadzenia zagadnień z zakresu akredytacji ,autoryzacji i notyfikacji
Treści programoweT-A-4Likwidacja niezgodności-podejmowanie działań i środków technicznych.
T-A-1Przykłady analizy ryzyka dla wyrobu
T-A-2Podejmowanie decyzji i kryteria analizy ryzyka.
T-A-8Procedura dochodzenia do oznakowania CE.
T-A-7Wybór i analiza modulu systemu oceny zgodności.
T-A-3Ustalenia niezgodności oraz metody oceny ryzyka.
T-A-6Symulacja procesu i określenia składników analizy ryzyka dla wybranego wyrobu.
T-A-5Procedury oceny zgodności- dane wejściowe.
T-W-7Akredytacja,autoryzacja, notyfikacja,dokumentacja techniczna
T-W-1System bezpieczeństwa technicznego w Unii Europejskiej
T-W-4Geneza systemu oceny zgodności-definicje:wyrób,producent,importer,dystrybutor,wprowadzenie do obrotu,certyfikat zgodności,normy zharmonizowane
T-W-2Harmonizacja prawa( formy ujednolicania prawa,rozporządzenia dyrekytwy,decyzje ,zalecenia,opinie)
T-W-3Europejski system bezpieczeństwa-dyrektywy starego podejścia,dyrektywy nowego podejścia,dyrektywy globalnego podejścia
T-W-5Podstawy polskiego systemu oceny zgodności-moduły oceny zgodności
T-W-6Etapy kwalifikacji jednostki do procesu oceny zgodności
T-W-9Dyrektywy ciśnieniowe
T-W-8Deklaracja zgodności,oznakowanie CE, kontrola,klauzula bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-1metody podające-wykład informacyjny
M-2metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolkwium sprawdzające po realizacji 1/3 programu
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu sprawdzające efekty kształcenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi inicjować żadnych działań w zakresie systemu oceny zgodności.
3,0Student posiada umiętność definiowania podstawowych terminów dotyczących systemu oceny zgodności.
3,5Student jest w stanie wykorzystać zdobywaną wiedzę do charakteryzowania systemu bezpieczeństwa twchnicznego w UE i w Polsce.
4,0Student portafi wskazywać i wybierać moduly oceny zgodności w krajowym systemie oceny zgodności.
4,5Student posiada umiętność opracowywania procedur oceny zgodności.
5,0Student jest w stanie podejmować decyzje odnośnie zasadności nanoszenia znaków CE oraz nadawania wyrobom klauzuli nbezpieczeństwa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A03-1_K01w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa technicznego wytwarzanych wyrobów oraz będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami UE
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego
C-1Przygotowanie studentów do należytego opracowania deklaracji zgodności wyrobu z uwzględnieniem aktualnych dyrektyw UE
C-3Umiejętność przygotowania i prowadzenia zagadnień z zakresu akredytacji ,autoryzacji i notyfikacji
Treści programoweT-W-7Akredytacja,autoryzacja, notyfikacja,dokumentacja techniczna
T-W-1System bezpieczeństwa technicznego w Unii Europejskiej
T-W-4Geneza systemu oceny zgodności-definicje:wyrób,producent,importer,dystrybutor,wprowadzenie do obrotu,certyfikat zgodności,normy zharmonizowane
T-W-2Harmonizacja prawa( formy ujednolicania prawa,rozporządzenia dyrekytwy,decyzje ,zalecenia,opinie)
T-W-3Europejski system bezpieczeństwa-dyrektywy starego podejścia,dyrektywy nowego podejścia,dyrektywy globalnego podejścia
T-W-5Podstawy polskiego systemu oceny zgodności-moduły oceny zgodności
T-W-6Etapy kwalifikacji jednostki do procesu oceny zgodności
T-W-9Dyrektywy ciśnieniowe
T-W-8Deklaracja zgodności,oznakowanie CE, kontrola,klauzula bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-1metody podające-wykład informacyjny
M-2metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolkwium sprawdzające po realizacji 1/3 programu
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu sprawdzające efekty kształcenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawaowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa technicznego.
3,0Student jest w stanie definiować i rozrózniać podstawowe pojęcia z zakresu systemu oceny zgodności.
3,5Student jest kompetentny w zakresie doboru i stosowania norm zhzrmonizowanych
4,0Student nabył kompetencje w zakresie wyboru i analizy modułów oceny zgodności.
4,5Student potrafi dokonać symulacji procesu i określać składniki analizy ryzyka dla wybranego wyrobu.
5,0Student posiada kompetencje w zakresie zdolności podejmowania decyzji w zakresie europejskich systemów oceny zgodności oraz kreowaniu bezpieczeństwa technicznego wyrobu.