Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe I
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Nowacki <Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach oraz podstawy inżynierii spawania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie sie z metodyką opracowania przentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-2ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu2
T-P-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi2
T-P-3opracowanie zadanych tematów na podstawie analizy literatury2
T-P-4komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie2
T-P-5dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach10
A-P-2czytanie wskazanej literaury10
A-P-3opracowanie prezentacji5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2prelekcja
M-3dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-2Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/10_W01
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W04C-2, C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/10_U01
potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
MBM_2A_U01, MBM_2A_U03, MBM_2A_U13C-2, C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/10_K01
potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
MBM_2A_K03, MBM_2A_K05, MBM_2A_K06, MBM_2A_K04C-2, C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/10_W01
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/10_U01
potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0umiejętność prezentacji wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/10_K01
potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

 1. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008
 2. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
 3. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
 4. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Warszawa, 2007
 5. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
 6. Papkala H., Zgrzewanie oporowe metal, Wyd. KaBe, Krosno, 2003
 7. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009
 8. Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawaa, 2003
 9. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
 10. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
 2. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu2
T-P-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi2
T-P-3opracowanie zadanych tematów na podstawie analizy literatury2
T-P-4komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie2
T-P-5dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji2
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach10
A-P-2czytanie wskazanej literaury10
A-P-3opracowanie prezentacji5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/10_W01zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
Cel przedmiotuC-2ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
C-1zapoznanie sie z metodyką opracowania przentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-P-1metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-P-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi
T-P-3opracowanie zadanych tematów na podstawie analizy literatury
T-P-4komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-P-5dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-2prelekcja
M-1wykład informacyjny
M-3dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-2Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/10_U01potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień inżynierii mechanicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U13ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Cel przedmiotuC-2ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
C-1zapoznanie sie z metodyką opracowania przentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-P-1metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-P-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi
T-P-3opracowanie zadanych tematów na podstawie analizy literatury
T-P-4komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-P-5dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-2prelekcja
M-1wykład informacyjny
M-3dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-2Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0umiejętność prezentacji wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/10_K01potrafi prawidłowo określić priorytety realizowanego zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2ukształtowanie umiejetności wygłoszenia referatu dotyczącego aktualnego problemu technologicznego i dyskusji na temat prezentowanych tez
C-1zapoznanie sie z metodyką opracowania przentacji dotyczącej aktualnego problemu z obszaru technik spawania
Treści programoweT-P-1metodyka poszukiwania informacji z zastosowaniem baz danych i internetu
T-P-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi
T-P-3opracowanie zadanych tematów na podstawie analizy literatury
T-P-4komputerowe opracowanie prezentacji i jej wygłoszenie
T-P-5dyskusja dotycząca merytorycznej i formalnej strony prezentacji
Metody nauczaniaM-2prelekcja
M-1wykład informacyjny
M-3dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-2Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków