Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Techniki komputerowe w inżynierii spajania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki komputerowe w inżynierii spajania
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 2,00,44zaliczenie
wykładyW3 5 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowy nauki o materiałach, technologii spajania, projektowania konstrukcji, technik komputerowych i robotyki oraz wspomaganiu komputerowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze spektrum zastosowania technik komputerowych w inżynierii spajania
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w obszarze zagadnień spawalniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych2
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert2
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO2
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation2
T-L-5Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji2
10
wykłady
T-W-1Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu konstrukcji i technologii spajania1
T-W-2Komputerowa technika analizy spawalności1
T-W-3Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych. Skutki automatyzacji i robotyzacji1
T-W-4Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń1
T-W-5Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć45
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach5
A-W-2Czytanie wskazanej literatury19
A-W-3Przygotowanie do kolokwium6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-3_W01
Wiedza z zakresu technik komputerowych i ich zastosowania w inżynierii spajania. Znajomość możliwości oprogramowania stosowanego podczas rozwiązywania problemów inżynierskich w spawalnictwie
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W04C-2, C-1T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-3_U01
Wykorzystywanie technik komputerowy w obszarze zagadnień spawalniczych w szczególności opracowywania projektu konstrukcji spawanej, ocenie spawalności, szacowania kosztów, sporządzania dokumentacji
MBM_2A_U02, MBM_2A_U01, MBM_2A_U11, MBM_2A_U09C-2, C-1T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-3_K01
Świadomość możliwości współczesnego oprogramowania narzędziowego i inżynierskiego w spawalnictwie. Kreatywne wykorzystywanie poznanych technik komputerowych w zakresie inżynierii spajania.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K02, MBM_2A_K05, MBM_2A_K06C-2, C-1T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-1M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-3_W01
Wiedza z zakresu technik komputerowych i ich zastosowania w inżynierii spajania. Znajomość możliwości oprogramowania stosowanego podczas rozwiązywania problemów inżynierskich w spawalnictwie
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-3_U01
Wykorzystywanie technik komputerowy w obszarze zagadnień spawalniczych w szczególności opracowywania projektu konstrukcji spawanej, ocenie spawalności, szacowania kosztów, sporządzania dokumentacji
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-3_K01
Świadomość możliwości współczesnego oprogramowania narzędziowego i inżynierskiego w spawalnictwie. Kreatywne wykorzystywanie poznanych technik komputerowych w zakresie inżynierii spajania.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Literatura podstawowa

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000
  2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe, WNT, Warszawa, 2004
  3. Klimpel A., Mazur M., Podręcznik spawalnictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004
  4. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT, Warszawa, 2009
  5. Sydor M., Wprowadzenie do CAD, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Solidworks 2011 - dokumentacja, 2011
  2. Pilarczyk J. (red) praca zbiorowa, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2003
  3. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych2
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert2
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO2
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation2
T-L-5Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu konstrukcji i technologii spajania1
T-W-2Komputerowa technika analizy spawalności1
T-W-3Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych. Skutki automatyzacji i robotyzacji1
T-W-4Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń1
T-W-5Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika1
5

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć45
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach5
A-W-2Czytanie wskazanej literatury19
A-W-3Przygotowanie do kolokwium6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-3_W01Wiedza z zakresu technik komputerowych i ich zastosowania w inżynierii spajania. Znajomość możliwości oprogramowania stosowanego podczas rozwiązywania problemów inżynierskich w spawalnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w obszarze zagadnień spawalniczych
C-1Zapoznanie studentów ze spektrum zastosowania technik komputerowych w inżynierii spajania
Treści programoweT-L-5Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert
T-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO
T-W-2Komputerowa technika analizy spawalności
T-W-4Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń
T-W-5Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika
T-W-3Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych. Skutki automatyzacji i robotyzacji
T-W-1Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu konstrukcji i technologii spajania
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-3_U01Wykorzystywanie technik komputerowy w obszarze zagadnień spawalniczych w szczególności opracowywania projektu konstrukcji spawanej, ocenie spawalności, szacowania kosztów, sporządzania dokumentacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w obszarze zagadnień spawalniczych
C-1Zapoznanie studentów ze spektrum zastosowania technik komputerowych w inżynierii spajania
Treści programoweT-L-5Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert
T-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO
T-W-2Komputerowa technika analizy spawalności
T-W-4Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń
T-W-5Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika
T-W-3Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych. Skutki automatyzacji i robotyzacji
T-W-1Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu konstrukcji i technologii spajania
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-3_K01Świadomość możliwości współczesnego oprogramowania narzędziowego i inżynierskiego w spawalnictwie. Kreatywne wykorzystywanie poznanych technik komputerowych w zakresie inżynierii spajania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w obszarze zagadnień spawalniczych
C-1Zapoznanie studentów ze spektrum zastosowania technik komputerowych w inżynierii spajania
Treści programoweT-L-5Oprogramowanie narzędziowe inżynierii spajania w tworzeniu grafiki, obliczeniach, zarządzaniu danymi i tworzeniu dokumentacji
T-L-4Symulacje numeryczne konstrukcji w module SolidWorks Simulation
T-L-2Analiza spawalności i projektowanie technologii spawania przy zastosowaniu programu MatSpaw Expert
T-L-1Środowisko Solidworks w projektowaniu konstrukcji spawanych
T-L-3Model obliczeniowy połączenia spawanego w programie ESAB.PRO
T-W-2Komputerowa technika analizy spawalności
T-W-4Symulacje komputerowe konstrukcji spawanych. Określanie naprężeń i odkształceń
T-W-5Rodzaje i praktyczne zastosowanie oprogramowania narzędziowego w realiach pracy inżyniera spawalnika
T-W-3Analiza ekonomiki spawania. Metody obliczeniowe. Zastosowanie programów komputerowych. Skutki automatyzacji i robotyzacji
T-W-1Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu konstrukcji i technologii spajania
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Film
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami