Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Robotyzacja i automatyzacja spawania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Robotyzacja i automatyzacja spawania
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 8 1,00,50zaliczenie
wykładyW3 12 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu technologii spawania, podstawy robotyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy z zakresu budowy robotów przemysłowych z naciskiem na praktyczne zastosowanie w spawalnictwie
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć laboratoryjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zautomatyzowane spawanie SAW3
T-L-2Automatyczne spawanie MIG/MAG3
T-L-3Programowanie robotów spawalniczych2
8
wykłady
T-W-1Definicje i klasyfikacja robotów przemysłowych1
T-W-2Podstawy budowy robotów przemysłowych2
T-W-3Automatyzacja i robotyzacja w spawalnictwie4
T-W-4Zastosowanie robotów w spawalnictwie3
T-W-5Sterowanie i planowanie zadań robotów spawalniczych2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach8
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń12
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Czytanie wskazanej literatury27
A-W-3Przygotowanie się do kolokwiów10
49

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/07-2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu budowy spawalniczych robotów przemysłowych z uwzględnieniem praktycznego zastosowania
MBM_2A_W02, MBM_2A_W04, MBM_2A_W07C-1, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/07-2_U01
Dobór i konfiguracja systemu zrobotyzowanego adekwatnie do realizacji zadań spawalniczych. Programowanie spawalniczych robotów przemysłowych i analiza pracy systemu.
MBM_2A_U03, MBM_2A_U05C-1, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/07-2_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy zwiazane z robotyzacją i automatyzacją procesów spawania
MBM_2A_K02, MBM_2A_K05, MBM_2A_K07, MBM_2A_K04C-1, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/07-2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu budowy spawalniczych robotów przemysłowych z uwzględnieniem praktycznego zastosowania
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/07-2_U01
Dobór i konfiguracja systemu zrobotyzowanego adekwatnie do realizacji zadań spawalniczych. Programowanie spawalniczych robotów przemysłowych i analiza pracy systemu.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/07-2_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy zwiazane z robotyzacją i automatyzacją procesów spawania
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Literatura podstawowa

  1. Dobaj E., Maszyny i urządzenia spawalnicze, WNT, Warszawa, 2005
  2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe, WNT, Warszawa, 2004
  3. Zdanowicz R., Podstawy robotyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Pilarczyk J. (red) praca zbiorowa, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zautomatyzowane spawanie SAW3
T-L-2Automatyczne spawanie MIG/MAG3
T-L-3Programowanie robotów spawalniczych2
8

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicje i klasyfikacja robotów przemysłowych1
T-W-2Podstawy budowy robotów przemysłowych2
T-W-3Automatyzacja i robotyzacja w spawalnictwie4
T-W-4Zastosowanie robotów w spawalnictwie3
T-W-5Sterowanie i planowanie zadań robotów spawalniczych2
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach8
A-L-2Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń12
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Czytanie wskazanej literatury27
A-W-3Przygotowanie się do kolokwiów10
49
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/07-2_W01Student posiada wiedzę z zakresu budowy spawalniczych robotów przemysłowych z uwzględnieniem praktycznego zastosowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu budowy robotów przemysłowych z naciskiem na praktyczne zastosowanie w spawalnictwie
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć laboratoryjnych
Treści programoweT-L-3Programowanie robotów spawalniczych
T-L-1Zautomatyzowane spawanie SAW
T-L-2Automatyczne spawanie MIG/MAG
T-W-1Definicje i klasyfikacja robotów przemysłowych
T-W-2Podstawy budowy robotów przemysłowych
T-W-3Automatyzacja i robotyzacja w spawalnictwie
T-W-4Zastosowanie robotów w spawalnictwie
T-W-5Sterowanie i planowanie zadań robotów spawalniczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/07-2_U01Dobór i konfiguracja systemu zrobotyzowanego adekwatnie do realizacji zadań spawalniczych. Programowanie spawalniczych robotów przemysłowych i analiza pracy systemu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu budowy robotów przemysłowych z naciskiem na praktyczne zastosowanie w spawalnictwie
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć laboratoryjnych
Treści programoweT-L-3Programowanie robotów spawalniczych
T-L-1Zautomatyzowane spawanie SAW
T-L-2Automatyczne spawanie MIG/MAG
T-W-1Definicje i klasyfikacja robotów przemysłowych
T-W-2Podstawy budowy robotów przemysłowych
T-W-3Automatyzacja i robotyzacja w spawalnictwie
T-W-4Zastosowanie robotów w spawalnictwie
T-W-5Sterowanie i planowanie zadań robotów spawalniczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/07-2_K01Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy zwiazane z robotyzacją i automatyzacją procesów spawania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu budowy robotów przemysłowych z naciskiem na praktyczne zastosowanie w spawalnictwie
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć laboratoryjnych
Treści programoweT-L-3Programowanie robotów spawalniczych
T-L-1Zautomatyzowane spawanie SAW
T-L-2Automatyczne spawanie MIG/MAG
T-W-1Definicje i klasyfikacja robotów przemysłowych
T-W-2Podstawy budowy robotów przemysłowych
T-W-3Automatyzacja i robotyzacja w spawalnictwie
T-W-4Zastosowanie robotów w spawalnictwie
T-W-5Sterowanie i planowanie zadań robotów spawalniczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami