Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Projektowanie technologii spawania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie technologii spawania
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,59egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Techniki Wytwarznia
W-2Spajanie i cięcie termiczne
W-3Materiały zaawansowane i ich spawalność

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowywania instrukcji technologicznych spawania
C-2Przygotowanie studentów do projektowania i badań technologii spawania i lutowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 156072
T-A-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-12
T-A-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-12
T-A-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową2
T-A-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową2
T-A-6Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania2
T-A-7Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych3
15
wykłady
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 40631
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 69471
T-W-3Elementy złącza spawanego1
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin1
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach1
T-W-6Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.3
T-W-7Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych2
T-W-8Badania technologii napawania2
T-W-9Badania technologii lutowania twardego2
T-W-10Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Opracowanie sprawozdań i instrukcji technologicznych5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo czynne w wykładach15
A-W-2Studiowania zalecanej literatury20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia piswmnego15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające-wykład informacyjny,wyjaśnianie działań
M-2Metody problemowe-wykład problemowy
M-3Metody programowane z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające po zrealizowaniu 1/3 programu wykladów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe -pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
MBM_2A_W02, MBM_2A_W04, MBM_2A_W10C-2, C-1T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/04_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
MBM_2A_U01, MBM_2A_U03, MBM_2A_U12, MBM_2A_U13C-2, C-1T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-5, T-A-6M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/04_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
MBM_2A_K02, MBM_2A_K06, MBM_2A_K04C-2, C-1T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu metod spawania ,pozycji spawania ,rodzju złączy i rodzaju spoin.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat metod spawania i ich zastosowania ,uproszczeń rysunkowych ,rodzajów złączy spawanych i rodzajów spoin.
3,5Student posiada wiedzę z zakresu wykorzystania materiałów dodatkowych do spawania,oraz zna zawartość instrukcji technologicznej spawania.
4,0Student ma wiedzę na temat wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnch w zakresie badań niezbędnych do uznawania technologii spawania.
4,5Student posiada wiedzę obejmującą projektowanie złączy ze spoinami czołowymi ,pachwinowymi i rozgałezienia rurowe niezbędne przy opracowywaniu procedur uznawania technologii spawania.
5,0Student posiada wiedzę na temat badania technologii napawania ,lutowania twardego i spawania prętów zbrojeniowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/04_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
2,0Studet nie umie analizować procesów spawania pod kątem przydatności do wykonywania założonych celów.
3,0Student potrafi dobierać procesy spawania do łączenia danych materiałów oraz podejmować decyzje w sprawie konieczności projektowania badań przy określonej technologii spawania.
3,5Student ma umiejętność zaprojektowania złącza spawanego ze spoinami czołowymi i pachwinowymi.
4,0Student potrafi opracować wstępną instrukcję technologiczą spawania oraz analizować jej zasadność i przydatność.
4,5Student ma umiejętność kalkulowania i planowania procesów technologicznych spawania oraz decydować o ich wyborze.
5,0Student ma umiejętność interpretowania wyników badania technologii spawania oraz opracowywania na ich podstawie instrukcji technologicznych spawania, planów spawania i planów kontroli.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/04_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
2,0Student nie posiada żadnych kompetencji obejmujących procesy spawania i wykorzystania ich w procesie wytwarzania.
3,0Student nie posiada żadnych kompetencji obejmujących procesy spawania i wykorzystania ich w procesie wytwarzania.
3,5Student jest kompetentny w zakresie doboru metody spawania , przygotowania krawędzi do spawania oraz doboru materiałow dodatkowych do spawania.
4,0Student jest kompetentny w zakresie kwalifikowania technologii spawania ,napawania i lutowania twardego.
4,5Student posiada kompetencje w zakresie interpretacji wyników badań technologii spawania napawania ilutowania twardego.
5,0Student jest kompetentny w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji przy projektowaniu i uznawaniu technologii spawania zgodnie z wymaganiami zawartymi w waruntach technicznych wykonania i odbioru .

Literatura podstawowa

  1. Ferenc K., Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2007
  2. Klimpel A.,Mazur H., Podręcznik spawalnictwa, Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, Gliwice, 2004
  3. Tasak E., Metalurgia spawania, JAK, Kraków, 2008
  4. Klimpel A., Spawanie,zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Normy serii PN-EN ISO, Metody spawania,pozycje spawania , uproszczenia rysunkowe, PKN, Waeszawa, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 156072
T-A-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-12
T-A-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-12
T-A-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową2
T-A-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową2
T-A-6Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania2
T-A-7Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 40631
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 69471
T-W-3Elementy złącza spawanego1
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin1
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach1
T-W-6Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.3
T-W-7Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych2
T-W-8Badania technologii napawania2
T-W-9Badania technologii lutowania twardego2
T-W-10Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Opracowanie sprawozdań i instrukcji technologicznych5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo czynne w wykładach15
A-W-2Studiowania zalecanej literatury20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia piswmnego15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/04_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do projektowania i badań technologii spawania i lutowania
C-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowywania instrukcji technologicznych spawania
Treści programoweT-A-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową
T-A-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 15607
T-A-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-1
T-A-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1
T-A-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową
T-A-6Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania
T-A-7Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-W-7Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych
T-W-8Badania technologii napawania
T-W-9Badania technologii lutowania twardego
T-W-10Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 4063
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 6947
T-W-3Elementy złącza spawanego
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin
T-W-6Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wykład informacyjny,wyjaśnianie działań
M-2Metody problemowe-wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające po zrealizowaniu 1/3 programu wykladów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe -pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu metod spawania ,pozycji spawania ,rodzju złączy i rodzaju spoin.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat metod spawania i ich zastosowania ,uproszczeń rysunkowych ,rodzajów złączy spawanych i rodzajów spoin.
3,5Student posiada wiedzę z zakresu wykorzystania materiałów dodatkowych do spawania,oraz zna zawartość instrukcji technologicznej spawania.
4,0Student ma wiedzę na temat wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnch w zakresie badań niezbędnych do uznawania technologii spawania.
4,5Student posiada wiedzę obejmującą projektowanie złączy ze spoinami czołowymi ,pachwinowymi i rozgałezienia rurowe niezbędne przy opracowywaniu procedur uznawania technologii spawania.
5,0Student posiada wiedzę na temat badania technologii napawania ,lutowania twardego i spawania prętów zbrojeniowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/04_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiednie procesy spawania , interpretować wyniki badań oraz opracowywać instrukcje technologiczne spawania (WPS)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U12potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć inżynierii w zakresie konstrukcji, technologii, automatyzacji i organizacji
MBM_2A_U13ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do projektowania i badań technologii spawania i lutowania
C-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowywania instrukcji technologicznych spawania
Treści programoweT-A-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową
T-A-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 15607
T-A-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-1
T-A-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1
T-A-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową
T-A-6Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania
Metody nauczaniaM-3Metody programowane z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe -pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Studet nie umie analizować procesów spawania pod kątem przydatności do wykonywania założonych celów.
3,0Student potrafi dobierać procesy spawania do łączenia danych materiałów oraz podejmować decyzje w sprawie konieczności projektowania badań przy określonej technologii spawania.
3,5Student ma umiejętność zaprojektowania złącza spawanego ze spoinami czołowymi i pachwinowymi.
4,0Student potrafi opracować wstępną instrukcję technologiczą spawania oraz analizować jej zasadność i przydatność.
4,5Student ma umiejętność kalkulowania i planowania procesów technologicznych spawania oraz decydować o ich wyborze.
5,0Student ma umiejętność interpretowania wyników badania technologii spawania oraz opracowywania na ich podstawie instrukcji technologicznych spawania, planów spawania i planów kontroli.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/04_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do projektowania i badań technologii spawania i lutowania
C-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowywania instrukcji technologicznych spawania
Treści programoweT-A-4Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania łukowego spoiną czołową
T-A-1Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -zasady ogólne wg. PN-EN ISO 15607
T-A-2Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Instrukcja technologiczna spawania wg. PN-EN ISO 15609-1
T-A-3Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1
T-A-5Projektowanie złączy próbnych do badań technologii spawania spoiną pachwinową
T-A-6Opracowywanie wstępnych instrukcji technologicznych spawania
T-A-7Opracowywanie procedury badań przy kwalifikowaniu technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-W-7Uznawanie technologii spawania wedłu wymagań normowych i towarzystw klasyfikacyjnych
T-W-8Badania technologii napawania
T-W-9Badania technologii lutowania twardego
T-W-10Badania technologii spawania prętów zbrojeniowych
T-W-1Metody spawania według PN-EN ISO 4063
T-W-2Pozycje spawania według PN-EN ISO 6947
T-W-3Elementy złącza spawanego
T-W-4Klasyfikacja złączy spawanych i spoin
T-W-6Badania technologii spawania łukowego-spoiny czołowe,spoiny pachwinowe,odgałęzienia rurowe.
T-W-5Uproszczenia rysunkowe spoin-oznacznie spoin na rysunkach
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wykład informacyjny,wyjaśnianie działań
M-2Metody problemowe-wykład problemowy
M-3Metody programowane z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe -pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada żadnych kompetencji obejmujących procesy spawania i wykorzystania ich w procesie wytwarzania.
3,0Student nie posiada żadnych kompetencji obejmujących procesy spawania i wykorzystania ich w procesie wytwarzania.
3,5Student jest kompetentny w zakresie doboru metody spawania , przygotowania krawędzi do spawania oraz doboru materiałow dodatkowych do spawania.
4,0Student jest kompetentny w zakresie kwalifikowania technologii spawania ,napawania i lutowania twardego.
4,5Student posiada kompetencje w zakresie interpretacji wyników badań technologii spawania napawania ilutowania twardego.
5,0Student jest kompetentny w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji przy projektowaniu i uznawaniu technologii spawania zgodnie z wymaganiami zawartymi w waruntach technicznych wykonania i odbioru .