Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Systemy kontroli jakości w spawalnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy kontroli jakości w spawalnictwie
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 8 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 12 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Techniki Wytwarzania
W-2Badania i i odboiry konstrukcji spawanych
W-3Metody badań złączy spawanych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z podstawowymi wymaganiami jakości stawiane przez normy serii PN-ISO 9000
C-2Zapoznanie studentów z zasadami zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach serii PN-EN ISO 3834
C-3Ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia dodumentacji dotyczącej zapisów jakości

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opracowanie kryteriów doboru jakościowo-ilościowego personelu spawalniczego3
T-A-2Opracowanie procedur sprawdznia sprzętu do spawania3
T-A-3Sporządznie technologicznych planów spawania2
8
wykłady
T-W-1Jakość-ewolucja pojęć1
T-W-2Wymagania jakości w spawalnictwie według norm serii PN-EN ISO 38344
T-W-3Wyposażenie do produkcji i badań-nadzór nad wyposażeniem3
T-W-4Personel spawalniczy-wymagania jakościowe2
T-W-5Procedury i instrukcje. Zapisy dotyczące jakości.2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach.8
A-A-2Studiowanie zalecanej literatury.8
A-A-3Opracowanie planów spawania i zapewnienia jakości w spawalnictwie.5
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.5
26
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury.5
A-W-3Opracowanie graficzne wybranych zagadnień.4
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.5
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające-wyklad informacyjny
M-2Metody eksponujące-film
M-3Metody programowane-z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmoitowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium po zrealiaowaniu 1/3 programu
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu po zeralizowaniu całego cyklu wykladu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiedni system zapewnienia jakości w spawalnictwie,zaproponować odpowiedni skład i kompetencje personelu nadzoru spawalniczego,powinien umieć sporządzać plany technologiczne procesu spawania
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W07, MBM_2A_W12, MBM_2A_W01C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wprowadzić zaproponowany system zapewnienia jakości opracowywać i zatwierdzać plan szkoleń personelu badań nieniszczących i personelu spawalniczego, przeprowadzać okresowe kontrole z zakresu działania systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie
MBM_2A_U01, MBM_2A_U03, MBM_2A_U11, MBM_2A_U09C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-3_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
MBM_2A_K02, MBM_2A_K03, MBM_2A_K05, MBM_2A_K06C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1, M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiedni system zapewnienia jakości w spawalnictwie,zaproponować odpowiedni skład i kompetencje personelu nadzoru spawalniczego,powinien umieć sporządzać plany technologiczne procesu spawania
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat pojęć stosowanych w systemach kontroli jakości.
3,0Student posiada ogólną wiedzę na temat wymagań jakościowtch dotyczących procesów spawania .
3,5Student posiada wiedzę na temat zarządznia jakością prac spawalniczych oraz systemu TQM.
4,0Student ma wiedzę odnośnie wymagań jakości w spawalnictwie wed lug wymagań norm serii PN-EN ISO 3834.
4,5Student ma wiedzę na temat wymagań jakoścoiowych personelu spawalniczego wyposażenia do produkcji i badań,wzorcowania i identyfikacji.
5,0Student ma wiedzę w zakresie wyboru systemu jakości oraz sporzadzania niezbędnej dokumentacji jakościowej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wprowadzić zaproponowany system zapewnienia jakości opracowywać i zatwierdzać plan szkoleń personelu badań nieniszczących i personelu spawalniczego, przeprowadzać okresowe kontrole z zakresu działania systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie
2,0Student nie umie formułować podstawowych pojęć dotyczących systwmu jakości w spawalnictwie.
3,0Student jest w stanie formułować podstawowe wymagania dotyczące systemu zapewnienia jakości.
3,5Student potrafi wybrać odpowiedni arkusz normy PN-EN ISO 3834, stosowny do rodzju produkcji spawalniczej.
4,0Student umie charakteryzować i dobierać wymagania systemu jakości dotyczące personelu spawalniczegoi urządzeń spawalniczych.
4,5Student potrafi planować obsadę kadrową załadu czy przedsiębiorstwa zapewniającą realizację systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie.
5,0Student umie wprowadzić i wdrożyć odpowiedni system zapewnienia jakości oraz opracować i korygować dokumentację systemu jakosciowego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-3_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
2,0Student nie posiada podstawowych kompetencji z zakresu wymagań jakościowych oraz nie ma świadomości odnośnie konieczności stosowaniasystemu zapewnienia jakości .
3,0Student jest otwarty na postępowanie zgodne z zasadami systemu zapewnienia jakości .
3,5Student jest kompetentny w zakresie rozróżniania wymagań zawartych w normach serii PN-EN ISO 3834.
4,0Student jest kompetentny w zakresie dodoru personelu spawalniczego i nadzoru nad urządzeniami spawalniczymi .
4,5Student posiada kompetencje obnośnie planowania iszkolenia personelu produkcyjnego i badań nieniszczących.
5,0Student jest kompetentny w zakresie postępowania zgodnie z wymogami systemu zapewnienia jakości ,postrzega relacje pomiedzy jakością a kontrolą ,jest przygotowany do organizowania nadzoru spawalniczego.

Literatura podstawowa

  1. Szymański A., Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009
  2. Pilarczyk J., Poradnik Inżyniera" Spawalnictwo" T.II, PWN, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Normy serii PN-EN ISO, Certyfikacja personelu, Systemy jakości w spawalnictwie, Personel spawalniczy-nadzór, PKN, Warszawa, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opracowanie kryteriów doboru jakościowo-ilościowego personelu spawalniczego3
T-A-2Opracowanie procedur sprawdznia sprzętu do spawania3
T-A-3Sporządznie technologicznych planów spawania2
8

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Jakość-ewolucja pojęć1
T-W-2Wymagania jakości w spawalnictwie według norm serii PN-EN ISO 38344
T-W-3Wyposażenie do produkcji i badań-nadzór nad wyposażeniem3
T-W-4Personel spawalniczy-wymagania jakościowe2
T-W-5Procedury i instrukcje. Zapisy dotyczące jakości.2
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach.8
A-A-2Studiowanie zalecanej literatury.8
A-A-3Opracowanie planów spawania i zapewnienia jakości w spawalnictwie.5
A-A-4Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.5
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury.5
A-W-3Opracowanie graficzne wybranych zagadnień.4
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu.5
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-3_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać odpowiedni system zapewnienia jakości w spawalnictwie,zaproponować odpowiedni skład i kompetencje personelu nadzoru spawalniczego,powinien umieć sporządzać plany technologiczne procesu spawania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
MBM_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki na poziomie wyższym niezbędną do rozwiązywania zadań z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z podstawowymi wymaganiami jakości stawiane przez normy serii PN-ISO 9000
C-2Zapoznanie studentów z zasadami zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach serii PN-EN ISO 3834
C-3Ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia dodumentacji dotyczącej zapisów jakości
Treści programoweT-W-2Wymagania jakości w spawalnictwie według norm serii PN-EN ISO 3834
T-W-3Wyposażenie do produkcji i badań-nadzór nad wyposażeniem
T-W-4Personel spawalniczy-wymagania jakościowe
T-W-5Procedury i instrukcje. Zapisy dotyczące jakości.
T-W-1Jakość-ewolucja pojęć
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wyklad informacyjny
M-2Metody eksponujące-film
M-3Metody programowane-z użyciem komputera
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium po zrealiaowaniu 1/3 programu
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu po zeralizowaniu całego cyklu wykladu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat pojęć stosowanych w systemach kontroli jakości.
3,0Student posiada ogólną wiedzę na temat wymagań jakościowtch dotyczących procesów spawania .
3,5Student posiada wiedzę na temat zarządznia jakością prac spawalniczych oraz systemu TQM.
4,0Student ma wiedzę odnośnie wymagań jakości w spawalnictwie wed lug wymagań norm serii PN-EN ISO 3834.
4,5Student ma wiedzę na temat wymagań jakoścoiowych personelu spawalniczego wyposażenia do produkcji i badań,wzorcowania i identyfikacji.
5,0Student ma wiedzę w zakresie wyboru systemu jakości oraz sporzadzania niezbędnej dokumentacji jakościowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-3_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wprowadzić zaproponowany system zapewnienia jakości opracowywać i zatwierdzać plan szkoleń personelu badań nieniszczących i personelu spawalniczego, przeprowadzać okresowe kontrole z zakresu działania systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z podstawowymi wymaganiami jakości stawiane przez normy serii PN-ISO 9000
C-2Zapoznanie studentów z zasadami zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach serii PN-EN ISO 3834
C-3Ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia dodumentacji dotyczącej zapisów jakości
Treści programoweT-A-1Opracowanie kryteriów doboru jakościowo-ilościowego personelu spawalniczego
T-A-2Opracowanie procedur sprawdznia sprzętu do spawania
T-A-3Sporządznie technologicznych planów spawania
T-W-2Wymagania jakości w spawalnictwie według norm serii PN-EN ISO 3834
T-W-3Wyposażenie do produkcji i badań-nadzór nad wyposażeniem
T-W-4Personel spawalniczy-wymagania jakościowe
T-W-5Procedury i instrukcje. Zapisy dotyczące jakości.
T-W-1Jakość-ewolucja pojęć
Metody nauczaniaM-3Metody programowane-z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmoitowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu po zeralizowaniu całego cyklu wykladu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie formułować podstawowych pojęć dotyczących systwmu jakości w spawalnictwie.
3,0Student jest w stanie formułować podstawowe wymagania dotyczące systemu zapewnienia jakości.
3,5Student potrafi wybrać odpowiedni arkusz normy PN-EN ISO 3834, stosowny do rodzju produkcji spawalniczej.
4,0Student umie charakteryzować i dobierać wymagania systemu jakości dotyczące personelu spawalniczegoi urządzeń spawalniczych.
4,5Student potrafi planować obsadę kadrową załadu czy przedsiębiorstwa zapewniającą realizację systemu zapewnienia jakości w spawalnictwie.
5,0Student umie wprowadzić i wdrożyć odpowiedni system zapewnienia jakości oraz opracować i korygować dokumentację systemu jakosciowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-3_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć studet postrzega relacje pomiędzy projektem a sposobem kwalifikowania technologii spawania ,jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i badania technologii spawania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z podstawowymi wymaganiami jakości stawiane przez normy serii PN-ISO 9000
C-2Zapoznanie studentów z zasadami zapewnienia jakości w spawalnictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach serii PN-EN ISO 3834
C-3Ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia dodumentacji dotyczącej zapisów jakości
Treści programoweT-A-1Opracowanie kryteriów doboru jakościowo-ilościowego personelu spawalniczego
T-A-2Opracowanie procedur sprawdznia sprzętu do spawania
T-A-3Sporządznie technologicznych planów spawania
T-W-2Wymagania jakości w spawalnictwie według norm serii PN-EN ISO 3834
T-W-3Wyposażenie do produkcji i badań-nadzór nad wyposażeniem
T-W-4Personel spawalniczy-wymagania jakościowe
T-W-5Procedury i instrukcje. Zapisy dotyczące jakości.
T-W-1Jakość-ewolucja pojęć
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wyklad informacyjny
M-3Metody programowane-z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmoitowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu po zeralizowaniu całego cyklu wykladu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych kompetencji z zakresu wymagań jakościowych oraz nie ma świadomości odnośnie konieczności stosowaniasystemu zapewnienia jakości .
3,0Student jest otwarty na postępowanie zgodne z zasadami systemu zapewnienia jakości .
3,5Student jest kompetentny w zakresie rozróżniania wymagań zawartych w normach serii PN-EN ISO 3834.
4,0Student jest kompetentny w zakresie dodoru personelu spawalniczego i nadzoru nad urządzeniami spawalniczymi .
4,5Student posiada kompetencje obnośnie planowania iszkolenia personelu produkcyjnego i badań nieniszczących.
5,0Student jest kompetentny w zakresie postępowania zgodnie z wymogami systemu zapewnienia jakości ,postrzega relacje pomiedzy jakością a kontrolą ,jest przygotowany do organizowania nadzoru spawalniczego.