Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Mechatronika spawalnicza:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechatronika spawalnicza
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 10 2,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Elektrotechnika spawalnicza. Podstawy technologii spawania, robotyki i technik komputerowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy z zakresu nowych, produktywnych technik w spawalnictwie, wspomagania komputerowego technologii spawania oraz monitorowania procesów.
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć laboratoryjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt konstrukcji spawanej z zastosowaniem technik komputerowych2
T-P-2Projekt technologii spawania z analizą ekonomiczną4
T-P-3Mechatronika w procesach GMAW i GTAW z analizą produktywności4
10
wykłady
T-W-1Produktywność technologii spawania2
T-W-2Oprzyrządowanie pomocnicze w zakładach przemysłowych1
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe3
T-W-4Procesy zmechanizowane i zrobotyzowane2
T-W-5Wspomaganie komputerowe w spawalnictwie2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-P-2Opracowanie dokumentacji projektowej44
A-P-3Obrona projektu6
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do kolokwium5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/07-1_W01
Wiedza na temat zaawansowanych procesów spawalniczych. Znajomość budowy, własności eksploatacyjnych oraz obsługi urządzeń spawalniczych, zrobotyzowanych i zmechanizowanych stanowisk spawalniczych.
C-1, C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/07-1_U01
Podejmowanie decyzji w zakresie projektowania i budowy stanowisk spawalniczych. Ocena produktywności, możliwości robotyzacji i mechanizacji procesu technologicznego.
C-1, C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/07-1_K01
Prawidłowa interpretacja i rozwiązywanie problemów związanych z produktywnością procesów spawalniczych
C-1, C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/07-1_W01
Wiedza na temat zaawansowanych procesów spawalniczych. Znajomość budowy, własności eksploatacyjnych oraz obsługi urządzeń spawalniczych, zrobotyzowanych i zmechanizowanych stanowisk spawalniczych.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/07-1_U01
Podejmowanie decyzji w zakresie projektowania i budowy stanowisk spawalniczych. Ocena produktywności, możliwości robotyzacji i mechanizacji procesu technologicznego.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/07-1_K01
Prawidłowa interpretacja i rozwiązywanie problemów związanych z produktywnością procesów spawalniczych
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Literatura podstawowa

  1. Dobaj E., Maszyny i urządzenia spawalnicze, WNT, Warszawa, 2005
  2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe, WNT, Warszawa, 2004
  3. Klimpel A., Technologie laserowe w spawalnictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011
  4. Żebrowski H., Techniki wtwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Ferenc K., Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2009
  2. Klimpel A., Mazur M., Podręcznik spawalnictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt konstrukcji spawanej z zastosowaniem technik komputerowych2
T-P-2Projekt technologii spawania z analizą ekonomiczną4
T-P-3Mechatronika w procesach GMAW i GTAW z analizą produktywności4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Produktywność technologii spawania2
T-W-2Oprzyrządowanie pomocnicze w zakładach przemysłowych1
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe3
T-W-4Procesy zmechanizowane i zrobotyzowane2
T-W-5Wspomaganie komputerowe w spawalnictwie2
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-P-2Opracowanie dokumentacji projektowej44
A-P-3Obrona projektu6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do kolokwium5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/07-1_W01Wiedza na temat zaawansowanych procesów spawalniczych. Znajomość budowy, własności eksploatacyjnych oraz obsługi urządzeń spawalniczych, zrobotyzowanych i zmechanizowanych stanowisk spawalniczych.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu nowych, produktywnych technik w spawalnictwie, wspomagania komputerowego technologii spawania oraz monitorowania procesów.
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć laboratoryjnych.
Treści programoweT-P-1Projekt konstrukcji spawanej z zastosowaniem technik komputerowych
T-P-2Projekt technologii spawania z analizą ekonomiczną
T-P-3Mechatronika w procesach GMAW i GTAW z analizą produktywności
T-W-1Produktywność technologii spawania
T-W-2Oprzyrządowanie pomocnicze w zakładach przemysłowych
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe
T-W-4Procesy zmechanizowane i zrobotyzowane
T-W-5Wspomaganie komputerowe w spawalnictwie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
M-2Film
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/07-1_U01Podejmowanie decyzji w zakresie projektowania i budowy stanowisk spawalniczych. Ocena produktywności, możliwości robotyzacji i mechanizacji procesu technologicznego.
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu nowych, produktywnych technik w spawalnictwie, wspomagania komputerowego technologii spawania oraz monitorowania procesów.
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć laboratoryjnych.
Treści programoweT-P-1Projekt konstrukcji spawanej z zastosowaniem technik komputerowych
T-P-2Projekt technologii spawania z analizą ekonomiczną
T-P-3Mechatronika w procesach GMAW i GTAW z analizą produktywności
T-W-1Produktywność technologii spawania
T-W-2Oprzyrządowanie pomocnicze w zakładach przemysłowych
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe
T-W-4Procesy zmechanizowane i zrobotyzowane
T-W-5Wspomaganie komputerowe w spawalnictwie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
M-2Film
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/07-1_K01Prawidłowa interpretacja i rozwiązywanie problemów związanych z produktywnością procesów spawalniczych
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu nowych, produktywnych technik w spawalnictwie, wspomagania komputerowego technologii spawania oraz monitorowania procesów.
C-2Nabycie umiejętności pracy w grupie podczas zajęć laboratoryjnych.
Treści programoweT-P-1Projekt konstrukcji spawanej z zastosowaniem technik komputerowych
T-P-2Projekt technologii spawania z analizą ekonomiczną
T-P-3Mechatronika w procesach GMAW i GTAW z analizą produktywności
T-W-1Produktywność technologii spawania
T-W-2Oprzyrządowanie pomocnicze w zakładach przemysłowych
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe
T-W-4Procesy zmechanizowane i zrobotyzowane
T-W-5Wspomaganie komputerowe w spawalnictwie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
M-2Film
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami