Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Kontrola i odbiory konstrukcji spawanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kontrola i odbiory konstrukcji spawanych
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Techniki wytwarzania
W-2Spajanie i cięcie termiczne
W-3Techniki spajania w wytwarzaniu i naprawach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wymaganiami norm międznarodowych i przepisw towarzystw klasyfikacyjnych
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu kontrili i badań stalowych konstrukcji spawanych
C-3Ukształtowanie umiętności w zakresie badania technologii spajania
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania planów spawania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badania wizualne2
T-L-2Badania penetracyjne.2
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe.2
T-L-4Badania ultradźwiękowe.2
T-L-5Badania radiograficzne.2
10
wykłady
T-W-1Pocział kontroli prac spawalniczch4
T-W-2Klasy konstrukcji spawanych2
T-W-3Zakresy badań złczy spawanych2
T-W-4Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach.10
A-L-2Przygotowanie się do zajęć.6
A-L-3Opracowanie sprawozdań z badań.10
26
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia.5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające -wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące- film dydaktyczny
M-3Metody problemowe-metoda klasyczna
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium po zrealizowaniu 1/2 programu
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie końcowe

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować i rozpoznawać etapy kontroli prac spawalniczych , potrafi wybrać odpowiedni rodzaj kontroli dla konkretnej konstrukcji
C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powiniem inicjować i formułować wymagania w zakresie badań i odbiorów konstrukcji spawanych
C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do zapewnienia wytwarznym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa, będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami norm i towarzystw klasyfikacyjnych
C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować i rozpoznawać etapy kontroli prac spawalniczych , potrafi wybrać odpowiedni rodzaj kontroli dla konkretnej konstrukcji
2,0Student nie zna etapów kontrli prac spawalniczych ani rodzajów kontroli.
3,0Student potrafi wymienić etapy i rodzaje kontroli stosowanej na poszczególnych etapach wytwarzania.
3,5Student jest w stanie objaśniać oraz charakteryzować metody badań nieniszczących.
4,0Student posiada wiedzę z zakresu klas konstrukcji spawanych oraz potrafi określać zakresy badań na podstawie norm i wymagań odpowiednichsłużb nadzoru.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu rodzju odbiorów oraz niezbędnej dokumentacji odbiorowej.
5,0Student potrafi zaproponować rodzaj odpowiednich badań w zależności od charakteru pracy konstrukcji, ma wiedzę z zakresu kontroli przyrządów pomiarowych oraz procedur badawczo-odbiorowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powiniem inicjować i formułować wymagania w zakresie badań i odbiorów konstrukcji spawanych
2,0Student nie potrafi formułować celów kontroli ani wymienić podstawowe rodzaje kontroli.
3,0Student ma umiejętność nakreślać konieczność zastosowania określonej metody kontroli na poszczególnych etapach wytwarznia.
3,5Student ma umiejętność dobierać i zastosować odpowiedni rodzaj badań w zależności od rodzju złączy i spoin.
4,0Student posiada umiejętność samodzielnego przeprowadznia badań wizualnych i penetracyjnych.
4,5Student posiada umiejętność w zakresie formułowania wymagań badawco-odbiorowych.
5,0Student powinien umieć inicjować i formułować Wymagania w zakresie odbiorów konstrukcji spawanych oraz interpretować wyniki badań nieniszczących i niszczących.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do zapewnienia wytwarznym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa, będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami norm i towarzystw klasyfikacyjnych
2,0Student nie wykazuje aktywnej postawy w zakresie kontrli i obdiorów i nie jest w stanie postępować zgodnie z wymaganiami.
3,0Studet jest otwarty na przeprowadzanie badań konstrukcji przy małej kreatywności swoich działań.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie doboru rodzju konroli na poszczegolnych etapach wytwarzania.
4,0Student posiada kompetenje w zakresie badań nieniszczących powierzchniowych i badań niszczących.
4,5Student jest kompentny w zakresie dokumentacji odbiorowej i towarzystw klasyfikacyjnych .
5,0Student jest kompetentny w zakresie zapewnienia wytwarzanym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa w oparciu o badania technologii wytwarzania oraz badania wytworzonych konstrukcji.

Literatura podstawowa

  1. ilarczyk ., Poradnik Inżyniera "Spawalnictwo" TI i T II, WNT, Warszawa, 2003
  2. Szynański A., Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie T II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Czuchryj J., Wymagania odbiorcze konstrukcji spawanych według norm europejskich na podstawie powierzniowych metod badań nieniszczących, Badania Materiałów, Gliwice, 2000, Nr1(13)

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badania wizualne2
T-L-2Badania penetracyjne.2
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe.2
T-L-4Badania ultradźwiękowe.2
T-L-5Badania radiograficzne.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pocział kontroli prac spawalniczch4
T-W-2Klasy konstrukcji spawanych2
T-W-3Zakresy badań złczy spawanych2
T-W-4Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach.10
A-L-2Przygotowanie się do zajęć.6
A-L-3Opracowanie sprawozdań z badań.10
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować i rozpoznawać etapy kontroli prac spawalniczych , potrafi wybrać odpowiedni rodzaj kontroli dla konkretnej konstrukcji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami norm międznarodowych i przepisw towarzystw klasyfikacyjnych
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu kontrili i badań stalowych konstrukcji spawanych
C-3Ukształtowanie umiętności w zakresie badania technologii spajania
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania planów spawania
Treści programoweT-W-1Pocział kontroli prac spawalniczch
T-W-2Klasy konstrukcji spawanych
T-W-3Zakresy badań złczy spawanych
T-W-4Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe
T-L-1Badania wizualne
T-L-2Badania penetracyjne.
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe.
T-L-4Badania ultradźwiękowe.
T-L-5Badania radiograficzne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające -wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące- film dydaktyczny
M-3Metody problemowe-metoda klasyczna
M-4Metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium po zrealizowaniu 1/2 programu
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna etapów kontrli prac spawalniczych ani rodzajów kontroli.
3,0Student potrafi wymienić etapy i rodzaje kontroli stosowanej na poszczególnych etapach wytwarzania.
3,5Student jest w stanie objaśniać oraz charakteryzować metody badań nieniszczących.
4,0Student posiada wiedzę z zakresu klas konstrukcji spawanych oraz potrafi określać zakresy badań na podstawie norm i wymagań odpowiednichsłużb nadzoru.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu rodzju odbiorów oraz niezbędnej dokumentacji odbiorowej.
5,0Student potrafi zaproponować rodzaj odpowiednich badań w zależności od charakteru pracy konstrukcji, ma wiedzę z zakresu kontroli przyrządów pomiarowych oraz procedur badawczo-odbiorowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powiniem inicjować i formułować wymagania w zakresie badań i odbiorów konstrukcji spawanych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami norm międznarodowych i przepisw towarzystw klasyfikacyjnych
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu kontrili i badań stalowych konstrukcji spawanych
C-3Ukształtowanie umiętności w zakresie badania technologii spajania
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania planów spawania
Treści programoweT-W-1Pocział kontroli prac spawalniczch
T-W-2Klasy konstrukcji spawanych
T-W-3Zakresy badań złczy spawanych
T-W-4Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe
T-L-1Badania wizualne
T-L-2Badania penetracyjne.
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe.
T-L-4Badania ultradźwiękowe.
T-L-5Badania radiograficzne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające -wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować celów kontroli ani wymienić podstawowe rodzaje kontroli.
3,0Student ma umiejętność nakreślać konieczność zastosowania określonej metody kontroli na poszczególnych etapach wytwarznia.
3,5Student ma umiejętność dobierać i zastosować odpowiedni rodzaj badań w zależności od rodzju złączy i spoin.
4,0Student posiada umiejętność samodzielnego przeprowadznia badań wizualnych i penetracyjnych.
4,5Student posiada umiejętność w zakresie formułowania wymagań badawco-odbiorowych.
5,0Student powinien umieć inicjować i formułować Wymagania w zakresie odbiorów konstrukcji spawanych oraz interpretować wyniki badań nieniszczących i niszczących.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do zapewnienia wytwarznym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa, będzie otwarty na postępowanie zgodne z wymaganiami norm i towarzystw klasyfikacyjnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami norm międznarodowych i przepisw towarzystw klasyfikacyjnych
C-2Ukształtowanie umiętności z zakresu kontrili i badań stalowych konstrukcji spawanych
C-3Ukształtowanie umiętności w zakresie badania technologii spajania
C-4Ukształtowanie umiejętności w zakresie opracowywania planów spawania
Treści programoweT-W-1Pocział kontroli prac spawalniczch
T-W-2Klasy konstrukcji spawanych
T-W-3Zakresy badań złczy spawanych
T-W-4Rodzaje odbiorów i dokumenty odbiorowe
T-L-1Badania wizualne
T-L-2Badania penetracyjne.
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe.
T-L-4Badania ultradźwiękowe.
T-L-5Badania radiograficzne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające -wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie końcowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje aktywnej postawy w zakresie kontrli i obdiorów i nie jest w stanie postępować zgodnie z wymaganiami.
3,0Studet jest otwarty na przeprowadzanie badań konstrukcji przy małej kreatywności swoich działań.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie doboru rodzju konroli na poszczegolnych etapach wytwarzania.
4,0Student posiada kompetenje w zakresie badań nieniszczących powierzchniowych i badań niszczących.
4,5Student jest kompentny w zakresie dokumentacji odbiorowej i towarzystw klasyfikacyjnych .
5,0Student jest kompetentny w zakresie zapewnienia wytwarzanym konstrukcjom wysokiego stopnia bezpieczeństwa w oparciu o badania technologii wytwarzania oraz badania wytworzonych konstrukcji.