Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Projektowanie konstrukcji spawanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie konstrukcji spawanych
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 10 1,00,40zaliczenie
wykładyW3 13 2,00,60zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pogłębione wiadomości o właściwościach materiałów, w tym biomateriałów i materiałów opakowaniowych.
W-2Materiałoznawstwo i metalurgia spawalnicza, procesy spawania, badania i odbiór konstrukcji spawanych, podstawy konstrukcji maszyn, wytrzymałość materiałów, mechanika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad i uwarunkowań technologii proekologicznych.
C-2Ukształtowanie umiejętności oceny materiałów i wyrobów proekologicznych.
C-3Zapoznanie studentów z metodami przetwórstwa i wytwórstwa proekologicznego.
C-4Przyswojenie zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji spawanych obciążonych statycznie i zmęczeniowo
C-5Zapoznanie się z podstawowymi elementami spawanymi stosowanymi w konstrukcjach stalowych oraz konstrukcjach maszyn i urządzeń
C-6Przyswojenie zasad doboru materiałów podstawowych i dodatkowych na konstrukcje spawane
C-7Przyswojenie zasad związanych z zachowaniem się konstrukcji spawanych w trakcie i po procesie spawania oraz z pojawiającymi się zagrożeniami i niezgodnościami w złączach spawanych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt wybranych węzłów spawalniczych w konstrukcja spawanych3
T-P-2Metody wymiarowania kosntrukcji spawanych, zastosowanie na konkretnych przykładach3
T-P-3Projekt węzła spawalniczego, obliczenia wytrzymałościowe, technologia spawania4
10
wykłady
T-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych1
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie1
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze1
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych2
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych1
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych1
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych2
T-W-8Metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych2
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe2
13

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych.10
A-P-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładów i zadanej literatury.8
A-P-3Przygotowanie projektów z ćwiczeń laboratoryjnych.7
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach13
A-W-2Czytanie wskazanej literatury6
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu, zaliczenie6
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Technologiczne ćwiczenia laboratoryjne.
M-3Wykład informacyjny
M-4Wykład problemowy
M-5Film

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie odpowiedzi w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych i na podstawie przygotowanych sprawozdań.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy: można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające z obliczeń wytrzymałościowych prostych kontrukcji spawanych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/06_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych konstrukcji spawanych, prawidłowo dobrać materiał na konstrukcje spawane uwzględniając stan naprężenia i odkształcenia występujący w złączach spawanych
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W05, MBM_2A_W06, MBM_2A_W01C-4, C-5, C-6, C-7T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-3, M-4, M-5S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/06_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczać i zaprojektować proste połączenia spawane, dokonać wstępnej analizy warunków pracy konstrukcji spawane, potrafi prawidłowo dobrać materiały na elementy kostrukcji oraz przewidywać ewentulane niezgodności związane z wytwarzaniem konstrukcji spawanych
MBM_2A_U01, MBM_2A_U03, MBM_2A_U05, MBM_2A_U07C-4, C-5, C-6, C-7T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-3, M-4, M-5S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/06_K02
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
MBM_2A_K02, MBM_2A_K03, MBM_2A_K05, MBM_2A_K06, MBM_2A_K07C-4, C-5, C-6, C-7T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-3, M-4, M-5S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/06_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych konstrukcji spawanych, prawidłowo dobrać materiał na konstrukcje spawane uwzględniając stan naprężenia i odkształcenia występujący w złączach spawanych
2,0Student nie przyswoił zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościuowych, nie potrafi prawidłowo dobrać materiałów na konstrukcję spawaną według określonych zasad, nie zna zaleceń ogólnych oraz technologiczności konstrukcji
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych, potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, przewiduje różne ewentualności powstające w trakcie wytwarzania konstrukcji

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/06_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczać i zaprojektować proste połączenia spawane, dokonać wstępnej analizy warunków pracy konstrukcji spawane, potrafi prawidłowo dobrać materiały na elementy kostrukcji oraz przewidywać ewentulane niezgodności związane z wytwarzaniem konstrukcji spawanych
2,0Student nie potrafi obliczać i projektować prostych konstrukcji spawanych, nie potrafi prawidłowo dobrać materiałów na konstrukcję spawaną według określonych zasad, nie zna zaleceń ogólnych oraz technologiczności konstrukcji
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych, potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, przewiduje różne ewentualności powstające w trakcie wytwarzania konstrukcji

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/06_K02
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
2,0Student nieaktywny, nie współpracujący z grupą i prowadzącym zajęcia, nie posiadający podstawowych kompetencji potrzebnych do realizacji przedmiotu
3,0Student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5Student posiada ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencję z zakresu przedmiotu, przeprowadzi podstawową analizę badanych problemów
4,5Student wykazuje ponad dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z zakresu przedmiotu, współprasuje z grupą i prowadzącym zajęcia, potrafi przeprowadzić średnio trudną analizę zadawanych problemów
5,0Student aktywny, kreatywny, współpracuje z grupą i prowadzącym zajęcia, ma wysokie kompetencję społeczne i personalne, wykorzystuje w szerokim zakresie zdobytą wiedzę i umiejętności, przedsiębiorczy

Literatura podstawowa

  1. Michał Kleiber, Ekoefektywność technologii, Warszawa, 2011
  2. Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane połączenia, WNT, Warszawa, 2003, Wydanie drugie zmienione
  3. Rykaluk K., Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2009, 2
  4. Ferenc K., Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Pałkowski Sz., Konstrukcje stalowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
  2. PN EN 1993: 1-12, Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych, PKN, Warszawa, 2007

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt wybranych węzłów spawalniczych w konstrukcja spawanych3
T-P-2Metody wymiarowania kosntrukcji spawanych, zastosowanie na konkretnych przykładach3
T-P-3Projekt węzła spawalniczego, obliczenia wytrzymałościowe, technologia spawania4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych1
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie1
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze1
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych2
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych1
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych1
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych2
T-W-8Metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych2
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe2
13

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych.10
A-P-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykładów i zadanej literatury.8
A-P-3Przygotowanie projektów z ćwiczeń laboratoryjnych.7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach13
A-W-2Czytanie wskazanej literatury6
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu, zaliczenie6
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/06_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych statycznych i zmęczeniowych konstrukcji spawanych, prawidłowo dobrać materiał na konstrukcje spawane uwzględniając stan naprężenia i odkształcenia występujący w złączach spawanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
MBM_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki na poziomie wyższym niezbędną do rozwiązywania zadań z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
Cel przedmiotuC-4Przyswojenie zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji spawanych obciążonych statycznie i zmęczeniowo
C-5Zapoznanie się z podstawowymi elementami spawanymi stosowanymi w konstrukcjach stalowych oraz konstrukcjach maszyn i urządzeń
C-6Przyswojenie zasad doboru materiałów podstawowych i dodatkowych na konstrukcje spawane
C-7Przyswojenie zasad związanych z zachowaniem się konstrukcji spawanych w trakcie i po procesie spawania oraz z pojawiającymi się zagrożeniami i niezgodnościami w złączach spawanych
Treści programoweT-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych
T-W-8Metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
M-4Wykład problemowy
M-5Film
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające z obliczeń wytrzymałościowych prostych kontrukcji spawanych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościuowych, nie potrafi prawidłowo dobrać materiałów na konstrukcję spawaną według określonych zasad, nie zna zaleceń ogólnych oraz technologiczności konstrukcji
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych, potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, przewiduje różne ewentualności powstające w trakcie wytwarzania konstrukcji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/06_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi obliczać i zaprojektować proste połączenia spawane, dokonać wstępnej analizy warunków pracy konstrukcji spawane, potrafi prawidłowo dobrać materiały na elementy kostrukcji oraz przewidywać ewentulane niezgodności związane z wytwarzaniem konstrukcji spawanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
MBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-4Przyswojenie zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji spawanych obciążonych statycznie i zmęczeniowo
C-5Zapoznanie się z podstawowymi elementami spawanymi stosowanymi w konstrukcjach stalowych oraz konstrukcjach maszyn i urządzeń
C-6Przyswojenie zasad doboru materiałów podstawowych i dodatkowych na konstrukcje spawane
C-7Przyswojenie zasad związanych z zachowaniem się konstrukcji spawanych w trakcie i po procesie spawania oraz z pojawiającymi się zagrożeniami i niezgodnościami w złączach spawanych
Treści programoweT-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych
T-W-8Metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
M-4Wykład problemowy
M-5Film
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające z obliczeń wytrzymałościowych prostych kontrukcji spawanych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi obliczać i projektować prostych konstrukcji spawanych, nie potrafi prawidłowo dobrać materiałów na konstrukcję spawaną według określonych zasad, nie zna zaleceń ogólnych oraz technologiczności konstrukcji
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym zasady projektowania i obliczeń wytrzymałościowych, potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologiczności konstrukcji, przewiduje różne ewentualności powstające w trakcie wytwarzania konstrukcji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/06_K02Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
MBM_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-4Przyswojenie zasad projektowania i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji spawanych obciążonych statycznie i zmęczeniowo
C-5Zapoznanie się z podstawowymi elementami spawanymi stosowanymi w konstrukcjach stalowych oraz konstrukcjach maszyn i urządzeń
C-6Przyswojenie zasad doboru materiałów podstawowych i dodatkowych na konstrukcje spawane
C-7Przyswojenie zasad związanych z zachowaniem się konstrukcji spawanych w trakcie i po procesie spawania oraz z pojawiającymi się zagrożeniami i niezgodnościami w złączach spawanych
Treści programoweT-W-1Charakterystyka konstrukcji spawanych
T-W-2Charakterystyka i dobór stali na konstrukcje spawane, klasyfikacja i oznaczenie
T-W-3Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
T-W-4Pęknięcia złączy spawanych
T-W-5Badania nieniszczące stalowych złączy spawanych
T-W-6Metody spawania i materiały dodatkowe do spawania stali konstrukcyjnych
T-W-7Wstęp do projektowania połączeń spawanych, zalecenia ogólne, technologiczność konstrukcji, charakterystyka złączy i spoin, przygotowanie brzegów złączy do spawania, oznaczenie i wymiarowanie spoin na rysunkach technicznych
T-W-8Metody wymiarowania konstrukcji stalowych, wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa połączeń spawanych
T-W-9Elementy spawane w budownictwie stalowym: słupy, belki, styki blachownic, kratownice, konstrukcje rurowe
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
M-4Wykład problemowy
M-5Film
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające z obliczeń wytrzymałościowych prostych kontrukcji spawanych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny, nie współpracujący z grupą i prowadzącym zajęcia, nie posiadający podstawowych kompetencji potrzebnych do realizacji przedmiotu
3,0Student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5Student posiada ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencję z zakresu przedmiotu, przeprowadzi podstawową analizę badanych problemów
4,5Student wykazuje ponad dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z zakresu przedmiotu, współprasuje z grupą i prowadzącym zajęcia, potrafi przeprowadzić średnio trudną analizę zadawanych problemów
5,0Student aktywny, kreatywny, współpracuje z grupą i prowadzącym zajęcia, ma wysokie kompetencję społeczne i personalne, wykorzystuje w szerokim zakresie zdobytą wiedzę i umiejętności, przedsiębiorczy