Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu CAD, CAM, CAW w inżynierii spawania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot CAD, CAM, CAW w inżynierii spawania
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy projektowania konstrukcji, technologii spawania i technik komputerowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w inżynierii spawania z naciskiem na praktyczne zastosowanie
C-2Nabycie umiejętności projektowania konstrukcji spawanej z obliczeniami wytrzymałości MES oraz integrację fazy projektowania i wytwarzania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykonanie konstrukcji spawanej z wykorzystaniem komputerowych technik wspomagania projektowania5
T-L-2Opracowanie technologii wykonania konstrukcji spawanej z wykorzystanie komputerowych technik CAW5
10
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego2
T-W-2Zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji spawanych2
T-W-3Prace inżynierskie wspomagane komputerowo. Analiza projektów realizowanych komputerowo.2
T-W-4Wspomaganie komputerowe technologii spawania CAW2
T-W-5Studium praktyczne zastosowania wspomagania komputerowego w inżynierii spawania2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie sprawozdania z laboratorium10
A-L-3Przygotowanie do kolokwium6
26
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury30
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-1_W01
Wiedza na temat komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w inżynierii spawania. Znajomość technik CAD, CAM, CAW i funkcji oprogramowania.
C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-1_U01
Projektowania konstrukcji spawanej z obliczeniami wytrzymałości MES. Integrację fazy projektowania i wytwarzania z zastosowaniem technik komputerowych CAD, CAM, CAW
C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-1_K01
Prawidłowa interpretacja i kreatywne rozwiązywanie problemów związanych z zastosowaniem technik CAD, CAM, CAW w inżynierii spajania.
C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-1_W01
Wiedza na temat komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w inżynierii spawania. Znajomość technik CAD, CAM, CAW i funkcji oprogramowania.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-1_U01
Projektowania konstrukcji spawanej z obliczeniami wytrzymałości MES. Integrację fazy projektowania i wytwarzania z zastosowaniem technik komputerowych CAD, CAM, CAW
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-1_K01
Prawidłowa interpretacja i kreatywne rozwiązywanie problemów związanych z zastosowaniem technik CAD, CAM, CAW w inżynierii spajania.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Literatura podstawowa

  1. Babiuch M., SolidWorks 2009 PL. Ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2009
  2. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000
  3. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT, Warszawa, 2009
  4. Sydor M., Wprowadzenie do CAD, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Solidworks 2011 - dokumentacja, 2011
  2. Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane. Połączenia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
  3. Honczarenko J., Roboty przemysłowe, WNT, Warszawa, 2004
  4. Rykaluk K., Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Gliwice, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykonanie konstrukcji spawanej z wykorzystaniem komputerowych technik wspomagania projektowania5
T-L-2Opracowanie technologii wykonania konstrukcji spawanej z wykorzystanie komputerowych technik CAW5
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego2
T-W-2Zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji spawanych2
T-W-3Prace inżynierskie wspomagane komputerowo. Analiza projektów realizowanych komputerowo.2
T-W-4Wspomaganie komputerowe technologii spawania CAW2
T-W-5Studium praktyczne zastosowania wspomagania komputerowego w inżynierii spawania2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie sprawozdania z laboratorium10
A-L-3Przygotowanie do kolokwium6
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury30
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-1_W01Wiedza na temat komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w inżynierii spawania. Znajomość technik CAD, CAM, CAW i funkcji oprogramowania.
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności projektowania konstrukcji spawanej z obliczeniami wytrzymałości MES oraz integrację fazy projektowania i wytwarzania
C-1Nabycie wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w inżynierii spawania z naciskiem na praktyczne zastosowanie
Treści programoweT-L-1Wykonanie konstrukcji spawanej z wykorzystaniem komputerowych technik wspomagania projektowania
T-L-2Opracowanie technologii wykonania konstrukcji spawanej z wykorzystanie komputerowych technik CAW
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego
T-W-4Wspomaganie komputerowe technologii spawania CAW
T-W-2Zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji spawanych
T-W-3Prace inżynierskie wspomagane komputerowo. Analiza projektów realizowanych komputerowo.
T-W-5Studium praktyczne zastosowania wspomagania komputerowego w inżynierii spawania
Metody nauczaniaM-2Film
M-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-1_U01Projektowania konstrukcji spawanej z obliczeniami wytrzymałości MES. Integrację fazy projektowania i wytwarzania z zastosowaniem technik komputerowych CAD, CAM, CAW
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności projektowania konstrukcji spawanej z obliczeniami wytrzymałości MES oraz integrację fazy projektowania i wytwarzania
C-1Nabycie wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w inżynierii spawania z naciskiem na praktyczne zastosowanie
Treści programoweT-L-1Wykonanie konstrukcji spawanej z wykorzystaniem komputerowych technik wspomagania projektowania
T-L-2Opracowanie technologii wykonania konstrukcji spawanej z wykorzystanie komputerowych technik CAW
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego
T-W-4Wspomaganie komputerowe technologii spawania CAW
T-W-2Zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji spawanych
T-W-3Prace inżynierskie wspomagane komputerowo. Analiza projektów realizowanych komputerowo.
T-W-5Studium praktyczne zastosowania wspomagania komputerowego w inżynierii spawania
Metody nauczaniaM-2Film
M-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-1_K01Prawidłowa interpretacja i kreatywne rozwiązywanie problemów związanych z zastosowaniem technik CAD, CAM, CAW w inżynierii spajania.
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności projektowania konstrukcji spawanej z obliczeniami wytrzymałości MES oraz integrację fazy projektowania i wytwarzania
C-1Nabycie wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w inżynierii spawania z naciskiem na praktyczne zastosowanie
Treści programoweT-L-1Wykonanie konstrukcji spawanej z wykorzystaniem komputerowych technik wspomagania projektowania
T-L-2Opracowanie technologii wykonania konstrukcji spawanej z wykorzystanie komputerowych technik CAW
T-W-1Wprowadzenie do wspomagania komputerowego
T-W-4Wspomaganie komputerowe technologii spawania CAW
T-W-2Zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji spawanych
T-W-3Prace inżynierskie wspomagane komputerowo. Analiza projektów realizowanych komputerowo.
T-W-5Studium praktyczne zastosowania wspomagania komputerowego w inżynierii spawania
Metody nauczaniaM-2Film
M-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami