Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Nowoczesne technologie w spawalnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nowoczesne technologie w spawalnictwie
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Jerzy Nowacki <Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 10 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 15 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Spajanie i cięcie termiczne, urządzenia i sprzęt spawalniczy,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z nowoczesnymi technikami w spawalnictwie
C-2Zapoznanie studentów z możliwościami i stosowaniem w różnych gałęziach przemysłu nowych technik spwalniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Spawanie łukowe TIG prądem pulsującym i traycyjne TIG stali stopowych2
T-L-2Prezentacja urządzeń spawalniczych, ich możliwości i ewentulanych zastosowań w przemyśle3
T-L-3Technologia spawania - instrukcja WPS2
T-L-4Spawanie GMAW ręczne i zautomatyzowane2
T-L-5Spawanie łukiem krytym pod topnikiem SAW1
10
wykłady
T-W-1Spawanie, zgrzewanie, klejenie - wprowadzenie2
T-W-2Zrobotyzowane spawanie i cięcie laserowe2
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe2
T-W-4Zgrzewanie FSW z przemieszaniem2
T-W-5Metoda spawania CMT - Cold Metal Transfer, Spawanie hybrydowe2
T-W-6Spawanie A-TIG i TIP TIG HW-gorącym drutem2
T-W-7Spajanie nowoczesnych materiałów (ceramika, kompozyty)3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Czytanie wskazanej literatury16
A-L-3Wykonywanie sprawozdań z przeprowadzonych zajęć laboratoryjnych23
49
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury20
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu16
51

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacja audiowizualna (pokaz, film)
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Cząstkowe oceny z zajęć laboratoryjnyh na podstawie dostarczonych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie z przedmiotu na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/03_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić wiedzę dotyczącą nowych technologii stosowanych w spawalnictwie, zna możliwości omówionych metod i potrafi je w odpowiedni sposób zastosować
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W04, MBM_2A_W06C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-L-1, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/03_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować nowe technologie stosowane w spawalnictwie, potrafi je w odpowiedni sposób zastosować w różnych gałęziach przemysłu dla różnych technologii konstrukcyjnych i materiałowych, potrafi ocenić przydatność metod
MBM_2A_U01, MBM_2A_U03, MBM_2A_U11, MBM_2A_U09C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-L-1, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/03_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
MBM_2A_K01, MBM_2A_K02, MBM_2A_K03, MBM_2A_K05C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-L-1, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/03_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić wiedzę dotyczącą nowych technologii stosowanych w spawalnictwie, zna możliwości omówionych metod i potrafi je w odpowiedni sposób zastosować
2,0Student nie przyswoił wiedzy z zakresu nowych technologii w spawalnictwie, nie potrafi ich scharakteryzować, nie zna możliwości poszczególnych metod spajania, nie zna ich zastosowania dla elementów stalowych konstrukcji spawanych
3,0Student przyswoił wiedzę w zakresie dostatecznym, zna niektóre nowoczesne techniki spajania
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student zna większość nowoczesnych technologii w spawalnictwie, wie czym się one charakteryzują i potrafi je odróżnić
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student zna nowoczesne technologie w spawalnictwie, wie czym się one charakteryzują, zna ich możliwości, wie jak je zastosować dla różnych konstrukcji i elementów spawanych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/03_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować nowe technologie stosowane w spawalnictwie, potrafi je w odpowiedni sposób zastosować w różnych gałęziach przemysłu dla różnych technologii konstrukcyjnych i materiałowych, potrafi ocenić przydatność metod
2,0Student nie potrafi scharakteryzować nowych technologii stosowanych w spawalnictwie, nie potrafi ich zastosować dla konkretnych technologii konstrukcyjnych i materiałowych w różnych gałęziach przemysłu, nie potrafi ocenić przydatności poszczególnych metod
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre nowe technologie stosowane w spawalnictwie ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym znajomość nowych technologii potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną, potrafi w sposób dobry scharakteryzować poszczególne metody i ich przydatność w zastosowaniach przemysłowych
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym znajomość nowych technologii spawalniczych potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologii konstrukcji, potrafi je zastosować zna cechy charakterystyczne metod i ich przydatność

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/03_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
2,0Student nieaktywny, nie współpracujący z grupą i prowadzącym zajęcia, nie posiadający podstawowych kompetencji potrzebnych do realizacji przedmiotu
3,0Student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5Student posiada ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencję z zakresu przedmiotu, przeprowadzi podstawową analizę badanych problemów
4,5Student wykazuje ponad dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z zakresu przedmiotu, współprasuje z grupą i prowadzącym zajęcia, potrafi przeprowadzić średnio trudną analizę zadawanych problemów
5,0Student aktywny, kreatywny, współpracuje z grupą i prowadzącym zajęcia, ma wysokie kompetencję społeczne i personalne, wykorzystuje w szerokim zakresie zdobytą wiedzę i umiejętności, przedsiębiorczy

Literatura podstawowa

  1. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
  2. Klimpel A., Technologie laserowe w spawalnictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011

Literatura dodatkowa

  1. pod redakcją Pilarczyk J., Poradnik Inżyniera - Spawalnictwo tom 2, WNT, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Spawanie łukowe TIG prądem pulsującym i traycyjne TIG stali stopowych2
T-L-2Prezentacja urządzeń spawalniczych, ich możliwości i ewentulanych zastosowań w przemyśle3
T-L-3Technologia spawania - instrukcja WPS2
T-L-4Spawanie GMAW ręczne i zautomatyzowane2
T-L-5Spawanie łukiem krytym pod topnikiem SAW1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Spawanie, zgrzewanie, klejenie - wprowadzenie2
T-W-2Zrobotyzowane spawanie i cięcie laserowe2
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe2
T-W-4Zgrzewanie FSW z przemieszaniem2
T-W-5Metoda spawania CMT - Cold Metal Transfer, Spawanie hybrydowe2
T-W-6Spawanie A-TIG i TIP TIG HW-gorącym drutem2
T-W-7Spajanie nowoczesnych materiałów (ceramika, kompozyty)3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Czytanie wskazanej literatury16
A-L-3Wykonywanie sprawozdań z przeprowadzonych zajęć laboratoryjnych23
49
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury20
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu16
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/03_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien przyswoić wiedzę dotyczącą nowych technologii stosowanych w spawalnictwie, zna możliwości omówionych metod i potrafi je w odpowiedni sposób zastosować
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z nowoczesnymi technikami w spawalnictwie
C-2Zapoznanie studentów z możliwościami i stosowaniem w różnych gałęziach przemysłu nowych technik spwalniczych
Treści programoweT-W-2Zrobotyzowane spawanie i cięcie laserowe
T-W-4Zgrzewanie FSW z przemieszaniem
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe
T-W-7Spajanie nowoczesnych materiałów (ceramika, kompozyty)
T-W-6Spawanie A-TIG i TIP TIG HW-gorącym drutem
T-W-5Metoda spawania CMT - Cold Metal Transfer, Spawanie hybrydowe
T-L-1Spawanie łukowe TIG prądem pulsującym i traycyjne TIG stali stopowych
T-L-2Prezentacja urządzeń spawalniczych, ich możliwości i ewentulanych zastosowań w przemyśle
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacja audiowizualna (pokaz, film)
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Cząstkowe oceny z zajęć laboratoryjnyh na podstawie dostarczonych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie z przedmiotu na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił wiedzy z zakresu nowych technologii w spawalnictwie, nie potrafi ich scharakteryzować, nie zna możliwości poszczególnych metod spajania, nie zna ich zastosowania dla elementów stalowych konstrukcji spawanych
3,0Student przyswoił wiedzę w zakresie dostatecznym, zna niektóre nowoczesne techniki spajania
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student zna większość nowoczesnych technologii w spawalnictwie, wie czym się one charakteryzują i potrafi je odróżnić
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student zna nowoczesne technologie w spawalnictwie, wie czym się one charakteryzują, zna ich możliwości, wie jak je zastosować dla różnych konstrukcji i elementów spawanych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/03_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować nowe technologie stosowane w spawalnictwie, potrafi je w odpowiedni sposób zastosować w różnych gałęziach przemysłu dla różnych technologii konstrukcyjnych i materiałowych, potrafi ocenić przydatność metod
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z nowoczesnymi technikami w spawalnictwie
C-2Zapoznanie studentów z możliwościami i stosowaniem w różnych gałęziach przemysłu nowych technik spwalniczych
Treści programoweT-W-2Zrobotyzowane spawanie i cięcie laserowe
T-W-4Zgrzewanie FSW z przemieszaniem
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe
T-W-7Spajanie nowoczesnych materiałów (ceramika, kompozyty)
T-W-6Spawanie A-TIG i TIP TIG HW-gorącym drutem
T-W-5Metoda spawania CMT - Cold Metal Transfer, Spawanie hybrydowe
T-L-1Spawanie łukowe TIG prądem pulsującym i traycyjne TIG stali stopowych
T-L-2Prezentacja urządzeń spawalniczych, ich możliwości i ewentulanych zastosowań w przemyśle
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacja audiowizualna (pokaz, film)
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Cząstkowe oceny z zajęć laboratoryjnyh na podstawie dostarczonych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie z przedmiotu na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować nowych technologii stosowanych w spawalnictwie, nie potrafi ich zastosować dla konkretnych technologii konstrukcyjnych i materiałowych w różnych gałęziach przemysłu, nie potrafi ocenić przydatności poszczególnych metod
3,0Student przyswoił w zakresie dostatecznym niektóre nowe technologie stosowane w spawalnictwie ale nie potrafi ich zastosować
3,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0Student przyswoił w zakresie dobrym znajomość nowych technologii potrafi wykorzystywać niektóre z nich, dobiera materiały na konstrukcję spawaną, potrafi w sposób dobry scharakteryzować poszczególne metody i ich przydatność w zastosowaniach przemysłowych
4,5Student spełnia wymagania pomiędzy oceną 4,0 a 5,0
5,0Student przyswoił w zakresie bardzo dobrym znajomość nowych technologii spawalniczych potrafi je zastosować, dobiera materiały na konstrukcje spawane z uwzględnieniem technologii konstrukcji, potrafi je zastosować zna cechy charakterystyczne metod i ich przydatność
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/03_K01Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz pracować w grupie korzystając ze zdobytej wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i społecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z nowoczesnymi technikami w spawalnictwie
C-2Zapoznanie studentów z możliwościami i stosowaniem w różnych gałęziach przemysłu nowych technik spwalniczych
Treści programoweT-W-2Zrobotyzowane spawanie i cięcie laserowe
T-W-4Zgrzewanie FSW z przemieszaniem
T-W-3Spawanie plazmowe i elektronowe
T-W-7Spajanie nowoczesnych materiałów (ceramika, kompozyty)
T-W-6Spawanie A-TIG i TIP TIG HW-gorącym drutem
T-W-5Metoda spawania CMT - Cold Metal Transfer, Spawanie hybrydowe
T-L-1Spawanie łukowe TIG prądem pulsującym i traycyjne TIG stali stopowych
T-L-2Prezentacja urządzeń spawalniczych, ich możliwości i ewentulanych zastosowań w przemyśle
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Prezentacja audiowizualna (pokaz, film)
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Cząstkowe oceny z zajęć laboratoryjnyh na podstawie dostarczonych sprawozdań
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie z przedmiotu na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny, nie współpracujący z grupą i prowadzącym zajęcia, nie posiadający podstawowych kompetencji potrzebnych do realizacji przedmiotu
3,0Student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5Student posiada ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0Student wykazuje dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencję z zakresu przedmiotu, przeprowadzi podstawową analizę badanych problemów
4,5Student wykazuje ponad dobrą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z zakresu przedmiotu, współprasuje z grupą i prowadzącym zajęcia, potrafi przeprowadzić średnio trudną analizę zadawanych problemów
5,0Student aktywny, kreatywny, współpracuje z grupą i prowadzącym zajęcia, ma wysokie kompetencję społeczne i personalne, wykorzystuje w szerokim zakresie zdobytą wiedzę i umiejętności, przedsiębiorczy