Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Metody numeryczne w inżynierii spajania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody numeryczne w inżynierii spajania
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 2,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość ograniczeń i korzyści symulacji komputerowej. Podstawy analizy numerycznej, projektowania konstrukcji spawanych i technik komputerowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy z zakresu zastosowania metod numerycznych w inżynierii spajania.
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia symulacji numerycznych. Przedstawiania, interpretacji i weryfikacji wyników.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Liniowa analiza statyczna konstrukcji spawanej. Analiza naprężeń cieplnych4
T-L-2Analiza dynamiczna konstrukcji. Analiza przemieszczeń i naprężeń w węzłach spawanych4
T-L-3Raport z analizy numerycznej. Przedstawienie i interpretacja wyników2
10
wykłady
T-W-1Oprogramowanie do symulacji inżynierskich1
T-W-2Analiza statyczna, dynamiczna i termiczna3
T-W-3Symulacje nieliniowe2
T-W-4Tworzenie symulacji numerycznych w praktyce4
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie sprawozdania z laboratorium35
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium6
51
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do kolokwium6
26

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-2_W01
Wiedza z zakresu metod numerycznych i ich zastosowania w inzynierii spajania. Znajomość technik rozwiązywania problemów symulacji naprężeń i odkształceń w konstrukcjach spawanych.
MBM_2A_W03, MBM_2A_W04, MBM_2A_W06C-1, C-2T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-2_U01
Identyfikacja problemu technologicznego analizowanej konstrukcji spawanej. Dobór metody numerycznej w celu rozwiązania zagadnienia. Opracowanie, analiza i interpretacja wyników symulacji.
MBM_2A_U03, MBM_2A_U05, MBM_2A_U07C-1, C-2T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/09-2_K01
Postrzeganie relacji pomiędzy zmiennymi technologicznymi procesu spajania. Świadomość wzajemnych zalezności pomiędzy elementami analiz numerycznych.
MBM_2A_K02, MBM_2A_K03, MBM_2A_K04C-1, C-2T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-2_W01
Wiedza z zakresu metod numerycznych i ich zastosowania w inzynierii spajania. Znajomość technik rozwiązywania problemów symulacji naprężeń i odkształceń w konstrukcjach spawanych.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-2_U01
Identyfikacja problemu technologicznego analizowanej konstrukcji spawanej. Dobór metody numerycznej w celu rozwiązania zagadnienia. Opracowanie, analiza i interpretacja wyników symulacji.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/09-2_K01
Postrzeganie relacji pomiędzy zmiennymi technologicznymi procesu spajania. Świadomość wzajemnych zalezności pomiędzy elementami analiz numerycznych.
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami

Literatura podstawowa

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000
  2. Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane. Połączenia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
  3. Rykaluk K., Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Gliwice, 2009
  4. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Babiuch M., SolidWorks 2009 PL. Ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2009
  2. Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Solidworks 2011 - dokumentacja, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Liniowa analiza statyczna konstrukcji spawanej. Analiza naprężeń cieplnych4
T-L-2Analiza dynamiczna konstrukcji. Analiza przemieszczeń i naprężeń w węzłach spawanych4
T-L-3Raport z analizy numerycznej. Przedstawienie i interpretacja wyników2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Oprogramowanie do symulacji inżynierskich1
T-W-2Analiza statyczna, dynamiczna i termiczna3
T-W-3Symulacje nieliniowe2
T-W-4Tworzenie symulacji numerycznych w praktyce4
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie sprawozdania z laboratorium35
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium6
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do kolokwium6
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-2_W01Wiedza z zakresu metod numerycznych i ich zastosowania w inzynierii spajania. Znajomość technik rozwiązywania problemów symulacji naprężeń i odkształceń w konstrukcjach spawanych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu zastosowania metod numerycznych w inżynierii spajania.
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia symulacji numerycznych. Przedstawiania, interpretacji i weryfikacji wyników.
Treści programoweT-L-2Analiza dynamiczna konstrukcji. Analiza przemieszczeń i naprężeń w węzłach spawanych
T-L-3Raport z analizy numerycznej. Przedstawienie i interpretacja wyników
T-L-1Liniowa analiza statyczna konstrukcji spawanej. Analiza naprężeń cieplnych
T-W-1Oprogramowanie do symulacji inżynierskich
T-W-2Analiza statyczna, dynamiczna i termiczna
T-W-3Symulacje nieliniowe
T-W-4Tworzenie symulacji numerycznych w praktyce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
M-2Film
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-2_U01Identyfikacja problemu technologicznego analizowanej konstrukcji spawanej. Dobór metody numerycznej w celu rozwiązania zagadnienia. Opracowanie, analiza i interpretacja wyników symulacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
MBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu zastosowania metod numerycznych w inżynierii spajania.
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia symulacji numerycznych. Przedstawiania, interpretacji i weryfikacji wyników.
Treści programoweT-L-2Analiza dynamiczna konstrukcji. Analiza przemieszczeń i naprężeń w węzłach spawanych
T-L-3Raport z analizy numerycznej. Przedstawienie i interpretacja wyników
T-L-1Liniowa analiza statyczna konstrukcji spawanej. Analiza naprężeń cieplnych
T-W-1Oprogramowanie do symulacji inżynierskich
T-W-2Analiza statyczna, dynamiczna i termiczna
T-W-3Symulacje nieliniowe
T-W-4Tworzenie symulacji numerycznych w praktyce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
M-2Film
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/09-2_K01Postrzeganie relacji pomiędzy zmiennymi technologicznymi procesu spajania. Świadomość wzajemnych zalezności pomiędzy elementami analiz numerycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu zastosowania metod numerycznych w inżynierii spajania.
C-2Ukształtowanie umiejętności prowadzenia symulacji numerycznych. Przedstawiania, interpretacji i weryfikacji wyników.
Treści programoweT-L-2Analiza dynamiczna konstrukcji. Analiza przemieszczeń i naprężeń w węzłach spawanych
T-L-3Raport z analizy numerycznej. Przedstawienie i interpretacja wyników
T-L-1Liniowa analiza statyczna konstrukcji spawanej. Analiza naprężeń cieplnych
T-W-1Oprogramowanie do symulacji inżynierskich
T-W-2Analiza statyczna, dynamiczna i termiczna
T-W-3Symulacje nieliniowe
T-W-4Tworzenie symulacji numerycznych w praktyce
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
M-2Film
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie spełnione wymagania uzyskania oceny 3 konieczna gruntowna powtórka całości materiału
3,0schematyczna i podstawowa wiedza z zakresu przedmiotu spełniająca minimalne kryteria
3,5ogólna wiedza z zakresu przedmiotu ze znaczącymi brakami
4,0solidna wiedza z zakresu przedmiotu z szeregiem zauważalnych błędów, umiejętność analizy związków czynników wyjściowych ze skutkami
4,5wiedza z zakresu przedmiotu powyżej przeciętnego standardu, z pewnymi błędami, umiejętność wyciągania wniosków z analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0wiedza z zakresu przedmiotu z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów oraz umiejętność interpretacji związków przyczyn ze skutkami