Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Metody badań załączy spawanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody badań załączy spawanych
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Procesy spajania i cięcia materiałów
W-2Badania i odbiory konstrukcji spawanych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z koniecznością prowadzenia badań złączy spawanych
C-2Przygotowanie studentów do prowadzenia nadzorów spawalniczych
C-3Ukszkałtowanie podstawowych umiejętności z zakresu badań nieniszczących

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badania wizualne2
T-L-2Badania penetracyjne2
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe2
T-L-4Badania ultradźwiękowe2
T-L-5Badania radiograficzne2
10
wykłady
T-W-1Badania nieniszczące w spawalnictwie i zakres ich zastosowania4
T-W-2Badania niszczące i zakres ich stosowania w spawalnictwie4
T-W-3Próby szczelności i próby ciśnieniowe2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2studiowanie zalecanej literatury.10
A-L-3Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych badań.5
25
wykłady
A-W-1Obowiazkowe uczestnictwo w wykladach10
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury.10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia.5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające-wykład informacyjny ,opis
M-2metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe,ćwiczenia produkcyjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe pisemne po zrealizowaniu całości programu wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie rozpoznać i opisać prowadzone metody badań na konstrukcjach spawanych, potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań złączy spawanych odpowiednio do wymagań zawartych w warunkacg technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W04, MBM_2A_W10C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać i koordynować medody badań złączy spawanych w oparciu ostosowne wymagania, powinien umieć opracowywać plany kontroli oraz rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa technicznego konstrukcji
MBM_2A_U01, MBM_2A_U03, MBM_2A_U05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/08-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student aktywnej postawy do celowości stosowania badań złączy spawanych, będie postępował zgodnie z zasadami etyki inżynierskiej, będzie świadomy i wrażliwy na zagadnienia jakości konstrukcji spawanych
MBM_2A_K01, MBM_2A_K02, MBM_2A_K03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie rozpoznać i opisać prowadzone metody badań na konstrukcjach spawanych, potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań złączy spawanych odpowiednio do wymagań zawartych w warunkacg technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
2,0Student nie jest w stanie wymienić metod badań złączy spawanych .
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań złączy spawanych.
3,5Student potrafi rozpoznać i opiać metody badań stosowane w polączeniach spawanych.
4,0Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania badań nieniszczących i niszczących w wytwarzniu konstrukcji.
4,5Student potrafi zaproponować i scharakteryzować metody badań niezbędne przy produkcji spawalniczej.
5,0Student jest w stanie rozpoznać i opisać metody badań złączy spawanych ,potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań oraz dokonać interpretacji wyników badań.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać i koordynować medody badań złączy spawanych w oparciu ostosowne wymagania, powinien umieć opracowywać plany kontroli oraz rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa technicznego konstrukcji
2,0Student nie umie wymienić podstawowych metod badań nieniszczących i niszczących.
3,0Student umie charakteryzować podstawowe metody badań stosowane w badaniach złączy spawanych.
3,5Student potrafi przeprowadzić badania powierzchniowe metodami nieniszczącymi.;
4,0Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania technologii spawania zgodnie z odpowiednimi wytyczymi i normami.
4,5Student potrafi przeprowadzić i dobrać metodę badań radiogaficznych i ultradźwiękowych.
5,0Studet potrafi interpretować wyniki badań niszczących i nieniszczących oraz opracowywać plany kotroli.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/08-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student aktywnej postawy do celowości stosowania badań złączy spawanych, będie postępował zgodnie z zasadami etyki inżynierskiej, będzie świadomy i wrażliwy na zagadnienia jakości konstrukcji spawanych
2,0Student nie nabył aktywnej postawy w zakresie celowości stosowania badań złączy spawanych.
3,0Student jest kompetentny w zakresie rozróżniania podstawowych metod kontroli.
3,5Student jest kompetentny w zakresie prowadzenia badań nieniszczących powierzniowych.
4,0Student jest kratywny w zakresie planowania i przeprowadzania badań i uznania technologii spawania.
4,5Student nabył podstawowych kompetencji w zakresie badań nieniszczących objętościowych i badań niszczących.
5,0Student jest wrażliwy na postępowanie zgodne z zasadami etyki inżynierskiej , jest kompetentny w zakresie opracowywania planów badań,kotroli i interpretacji wyników badań.

Literatura podstawowa

  1. Czuchryj J.,Dębski E.:, Badania nieniszczące. Badania złączy spawanych wg. norm europejskich.Kontrola radiograficzna., Biuro Gamma, Warszawa, 2000
  2. Czuchryj J.,Papkala H.,Winiowski A., Niezgodność w złączach spawanych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2003
  3. Lewińska A., Badania magnetyczne .Poradnik, Biuro Gamma, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. PN-EN ISO, Badania wizualne , badania penetracyjne,badania magnetyczno-proszkowe,badania ultradźwiękowe, badania radiograficzne, PKN, Warszawa, 2011, wymagane aktualne wydania norm

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badania wizualne2
T-L-2Badania penetracyjne2
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe2
T-L-4Badania ultradźwiękowe2
T-L-5Badania radiograficzne2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Badania nieniszczące w spawalnictwie i zakres ich zastosowania4
T-W-2Badania niszczące i zakres ich stosowania w spawalnictwie4
T-W-3Próby szczelności i próby ciśnieniowe2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2studiowanie zalecanej literatury.10
A-L-3Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych badań.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obowiazkowe uczestnictwo w wykladach10
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury.10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie rozpoznać i opisać prowadzone metody badań na konstrukcjach spawanych, potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań złączy spawanych odpowiednio do wymagań zawartych w warunkacg technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koniecznością prowadzenia badań złączy spawanych
C-2Przygotowanie studentów do prowadzenia nadzorów spawalniczych
C-3Ukszkałtowanie podstawowych umiejętności z zakresu badań nieniszczących
Treści programoweT-W-1Badania nieniszczące w spawalnictwie i zakres ich zastosowania
T-W-2Badania niszczące i zakres ich stosowania w spawalnictwie
T-W-3Próby szczelności i próby ciśnieniowe
T-L-4Badania ultradźwiękowe
T-L-5Badania radiograficzne
T-L-1Badania wizualne
T-L-2Badania penetracyjne
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wykład informacyjny ,opis
M-2metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe,ćwiczenia produkcyjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe pisemne po zrealizowaniu całości programu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie wymienić metod badań złączy spawanych .
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań złączy spawanych.
3,5Student potrafi rozpoznać i opiać metody badań stosowane w polączeniach spawanych.
4,0Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania badań nieniszczących i niszczących w wytwarzniu konstrukcji.
4,5Student potrafi zaproponować i scharakteryzować metody badań niezbędne przy produkcji spawalniczej.
5,0Student jest w stanie rozpoznać i opisać metody badań złączy spawanych ,potrafi zaproponować odpowiednią metodę badań oraz dokonać interpretacji wyników badań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć dobierać i koordynować medody badań złączy spawanych w oparciu ostosowne wymagania, powinien umieć opracowywać plany kontroli oraz rozwiązywać problemy z zakresu bezpieczeństwa technicznego konstrukcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koniecznością prowadzenia badań złączy spawanych
C-2Przygotowanie studentów do prowadzenia nadzorów spawalniczych
C-3Ukszkałtowanie podstawowych umiejętności z zakresu badań nieniszczących
Treści programoweT-W-1Badania nieniszczące w spawalnictwie i zakres ich zastosowania
T-W-2Badania niszczące i zakres ich stosowania w spawalnictwie
T-W-3Próby szczelności i próby ciśnieniowe
T-L-4Badania ultradźwiękowe
T-L-5Badania radiograficzne
T-L-1Badania wizualne
T-L-2Badania penetracyjne
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wykład informacyjny ,opis
M-2metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe,ćwiczenia produkcyjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe pisemne po zrealizowaniu całości programu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wymienić podstawowych metod badań nieniszczących i niszczących.
3,0Student umie charakteryzować podstawowe metody badań stosowane w badaniach złączy spawanych.
3,5Student potrafi przeprowadzić badania powierzchniowe metodami nieniszczącymi.;
4,0Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania technologii spawania zgodnie z odpowiednimi wytyczymi i normami.
4,5Student potrafi przeprowadzić i dobrać metodę badań radiogaficznych i ultradźwiękowych.
5,0Studet potrafi interpretować wyniki badań niszczących i nieniszczących oraz opracowywać plany kotroli.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/08-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student aktywnej postawy do celowości stosowania badań złączy spawanych, będie postępował zgodnie z zasadami etyki inżynierskiej, będzie świadomy i wrażliwy na zagadnienia jakości konstrukcji spawanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koniecznością prowadzenia badań złączy spawanych
C-2Przygotowanie studentów do prowadzenia nadzorów spawalniczych
C-3Ukszkałtowanie podstawowych umiejętności z zakresu badań nieniszczących
Treści programoweT-W-1Badania nieniszczące w spawalnictwie i zakres ich zastosowania
T-W-2Badania niszczące i zakres ich stosowania w spawalnictwie
T-W-3Próby szczelności i próby ciśnieniowe
T-L-4Badania ultradźwiękowe
T-L-5Badania radiograficzne
T-L-1Badania wizualne
T-L-2Badania penetracyjne
T-L-3Badania magnetyczno-proszkowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające-wykład informacyjny ,opis
M-2metody praktyczne-ćwiczenia przedmiotowe,ćwiczenia produkcyjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe pisemne po zrealizowaniu całości programu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył aktywnej postawy w zakresie celowości stosowania badań złączy spawanych.
3,0Student jest kompetentny w zakresie rozróżniania podstawowych metod kontroli.
3,5Student jest kompetentny w zakresie prowadzenia badań nieniszczących powierzniowych.
4,0Student jest kratywny w zakresie planowania i przeprowadzania badań i uznania technologii spawania.
4,5Student nabył podstawowych kompetencji w zakresie badań nieniszczących objętościowych i badań niszczących.
5,0Student jest wrażliwy na postępowanie zgodne z zasadami etyki inżynierskiej , jest kompetentny w zakresie opracowywania planów badań,kotroli i interpretacji wyników badań.