Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Nowacki <Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD4 0 20,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach oraz podstawy inżynierii spawania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-2ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1metodyka poszukiwania informacji z baz danych i internetu3
T-PD-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowanie analizy stanu zagadnienia3
T-PD-3przeprowadzenie badań eksperymentlnych, analitycznych, projektu konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej3
T-PD-4opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań planu pracy dyplomowej3
T-PD-5opracowanie końcowe3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1uczestnictwo w zajęciach30
A-PD-2czytanie wskazanej literatury100
A-PD-3realizacja zadań wynikających z tematu i planu pracy dyplomowej100
A-PD-4opracowanie wyników i wniosków100
A-PD-5redakcja pracy dyplomowej100
A-PD-6przygotowanie się do egzaminu dyplomowego80
510

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1pogadanka
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3ćwiczenia projektowe
M-4dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
S-2Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/12_W01
ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w obszarze inżynierii spawania
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W01C-1, C-2T-PD-5, T-PD-1, T-PD-2, T-PD-3, T-PD-4M-1, M-3, M-2, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/12_U01
potrafi formułowaći testowć hiopotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inżynierii spawalnictwa
MBM_2A_U01, MBM_2A_U03, MBM_2A_U05, MBM_2A_U07, MBM_2A_U10C-1, C-2T-PD-5, T-PD-1, T-PD-2, T-PD-3, T-PD-4M-1, M-3, M-2, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/12_K01
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
MBM_2A_K01, MBM_2A_K02, MBM_2A_K03, MBM_2A_K05, MBM_2A_K07C-1, C-2T-PD-5, T-PD-1, T-PD-2, T-PD-3, T-PD-4M-1, M-3, M-2, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/12_W01
ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w obszarze inżynierii spawania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/12_U01
potrafi formułowaći testowć hiopotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inżynierii spawalnictwa
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/12_K01
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

 1. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Kraków, 2008
 2. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 2009
 3. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
 4. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Warszawa, 2007
 5. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
 6. Papkala H., Zgrzewanie oporowe metal, Wyd. KaBe, Krosno, 2003
 7. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009
 8. Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawaa, 2003
 9. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
 10. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

 1. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
 2. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1metodyka poszukiwania informacji z baz danych i internetu3
T-PD-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowanie analizy stanu zagadnienia3
T-PD-3przeprowadzenie badań eksperymentlnych, analitycznych, projektu konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej3
T-PD-4opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań planu pracy dyplomowej3
T-PD-5opracowanie końcowe3
15

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1uczestnictwo w zajęciach30
A-PD-2czytanie wskazanej literatury100
A-PD-3realizacja zadań wynikających z tematu i planu pracy dyplomowej100
A-PD-4opracowanie wyników i wniosków100
A-PD-5redakcja pracy dyplomowej100
A-PD-6przygotowanie się do egzaminu dyplomowego80
510
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/12_W01ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w obszarze inżynierii spawania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki na poziomie wyższym niezbędną do rozwiązywania zadań z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-2ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
Treści programoweT-PD-5opracowanie końcowe
T-PD-1metodyka poszukiwania informacji z baz danych i internetu
T-PD-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowanie analizy stanu zagadnienia
T-PD-3przeprowadzenie badań eksperymentlnych, analitycznych, projektu konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej
T-PD-4opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań planu pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1pogadanka
M-3ćwiczenia projektowe
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/12_U01potrafi formułowaći testowć hiopotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie inżynierii spawalnictwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
MBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-2ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
Treści programoweT-PD-5opracowanie końcowe
T-PD-1metodyka poszukiwania informacji z baz danych i internetu
T-PD-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowanie analizy stanu zagadnienia
T-PD-3przeprowadzenie badań eksperymentlnych, analitycznych, projektu konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej
T-PD-4opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań planu pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1pogadanka
M-3ćwiczenia projektowe
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/12_K01potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z metodyką opracowania aktualnego problemu z obszaru technik spawania
C-2ukształtowanie umiejetności analizy aktualnego problemu i dyskusji na temat prezentowanych tez i wyników analizy
Treści programoweT-PD-5opracowanie końcowe
T-PD-1metodyka poszukiwania informacji z baz danych i internetu
T-PD-2metodyka pracy z materiałami źródłowymi oraz opracowanie analizy stanu zagadnienia
T-PD-3przeprowadzenie badań eksperymentlnych, analitycznych, projektu konstrukcji lub technologii zgodnie z tematem pracy dyplomowej
T-PD-4opracowanie wyników i wniosków na podstawie realizacji zadań planu pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1pogadanka
M-3ćwiczenia projektowe
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena osiągnięć pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków