Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Dynamika maszyn i urządzeń technologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dynamika maszyn i urządzeń technologicznych
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Chodźko <Marcin.Chodzko@zut.edu.pl>, Krzysztof Marchelek <Krzysztof.Marchelek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymaga się, by student posiadał ugruntowane wiadomości z zakresu podstaw teorii dgran mechanicznych, metrologii oraz podstawową znajomość zasad programowania w systemie Matlab.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studentów z bardziej zaawansowanymi problemami, związanymi z dynamika maszyn i urządzeń technologicznych.
C-2Zwrócenie uwagi studentów na praktyczny aspekt zagadneiń związanych z dynamika maszyn.
C-3Zapoznanie studentów z metodami pomiaru wybranych właściwości dynamicznych maszyn i urządzeń.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badania wibrostabilności obrabiarek.2
T-L-2Drgania parametryczne.1
T-L-3Wyznaczania ruchu bryły sztywnej.2
5
wykłady
T-W-1Dynamiczny układ obrabiarka - uchwyt - przedmiot obrabiany - narzędzie.1
T-W-2Fizyczne i matematyczne modele masowo - dysypacyjno - sprężyste układu OUPN.1
T-W-3Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do modelowania układów MDS-OUPN.1
T-W-4Struktura mdoelu MDS-OUPN. Schematy blokowe.1
T-W-5Charakterystyki dynamiczne procesu skrawania.1
T-W-6Charakterystyki dynamiczne tarcia.1
T-W-7Charakterystyki dynamiczne silnika napędowego.1
T-W-8Stabilność dynamicznego układu OUPN.1
T-W-9Drgania samowzbudne w układzie OUPN.1
T-W-10Metody i środki tłumienia drgań w obrabiarkach.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Konsultacje10
A-L-2Przygotowywanie raportów z badań.10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Przygotowywanie się do zaliczenia.20
A-W-2Studiowanie literatury.20
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
M-3Pokaz.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe, sprawdzające stan wiedzy.
S-2Ocena podsumowująca: Raporty z badań.
S-3Ocena formująca: Ocena poprawności wykonywanych czynności w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/07-4_W01
Student powienien posiąść szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień, związanych z dynamiką maszyn i urządzeń technologicznych. Powienien wiedzieć, w jakich przypadkach występują niekorzystne dynamiczne zjawiska, jak je wykrywać i im przeciwdziałać.
MBM_2A_W05, MBM_2A_W10C-1T-W-9, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-3, T-W-8, T-W-5, T-W-1M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/07-4_U01
Student powinien umieć właściwie sformułować cel badań, dobrać elementy toru pomiarowego, fizycznie przeprowadzić badania oraz zinterpretować wyniki.
MBM_2A_U08, MBM_2A_U09C-2, C-3T-L-1, T-L-3, T-L-2M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/07-4_K01
Student powinien posiąść świadomość tego, że istnieje silna interakcja między dziedzinami teoretycznymi a praktyką. Wiedza teoretyczna pozwala bowiem na skuteczniejszą analizę zachodzących zjawisk.
MBM_2A_K02C-2T-L-1, T-L-3, T-L-2M-3, M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/07-4_W01
Student powienien posiąść szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień, związanych z dynamiką maszyn i urządzeń technologicznych. Powienien wiedzieć, w jakich przypadkach występują niekorzystne dynamiczne zjawiska, jak je wykrywać i im przeciwdziałać.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/07-4_U01
Student powinien umieć właściwie sformułować cel badań, dobrać elementy toru pomiarowego, fizycznie przeprowadzić badania oraz zinterpretować wyniki.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/07-4_K01
Student powinien posiąść świadomość tego, że istnieje silna interakcja między dziedzinami teoretycznymi a praktyką. Wiedza teoretyczna pozwala bowiem na skuteczniejszą analizę zachodzących zjawisk.
2,0
3,0Student ma przeciętne kompetencje w analizie zagadnień związanych z dynamiką maszyn i urządzeń technologicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kruszewski J., Wittbrodt E., Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym t. 1 – Zagadnienia liniowe., WNT, Warszawa, 1992
  2. Giergiel J., Drgania mechaniczne., Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne., Kraków, 2000
  3. Osiński Z, Teoria drgań., PWN, Warszawa, 1980
  4. Awrejcewicz J., Drgania deterministyczne układów dyskretnych., WNT, Warszawa, 1996
  5. Giergiel J., Uhl T., Identyfikacja układów mechanicznych., WNT, Warszawa, 1990
  6. Uhl T., Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych, WNT, Warszawa, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badania wibrostabilności obrabiarek.2
T-L-2Drgania parametryczne.1
T-L-3Wyznaczania ruchu bryły sztywnej.2
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dynamiczny układ obrabiarka - uchwyt - przedmiot obrabiany - narzędzie.1
T-W-2Fizyczne i matematyczne modele masowo - dysypacyjno - sprężyste układu OUPN.1
T-W-3Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do modelowania układów MDS-OUPN.1
T-W-4Struktura mdoelu MDS-OUPN. Schematy blokowe.1
T-W-5Charakterystyki dynamiczne procesu skrawania.1
T-W-6Charakterystyki dynamiczne tarcia.1
T-W-7Charakterystyki dynamiczne silnika napędowego.1
T-W-8Stabilność dynamicznego układu OUPN.1
T-W-9Drgania samowzbudne w układzie OUPN.1
T-W-10Metody i środki tłumienia drgań w obrabiarkach.1
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Konsultacje10
A-L-2Przygotowywanie raportów z badań.10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowywanie się do zaliczenia.20
A-W-2Studiowanie literatury.20
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/07-4_W01Student powienien posiąść szczegółową wiedzę na temat wybranych zagadnień, związanych z dynamiką maszyn i urządzeń technologicznych. Powienien wiedzieć, w jakich przypadkach występują niekorzystne dynamiczne zjawiska, jak je wykrywać i im przeciwdziałać.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z bardziej zaawansowanymi problemami, związanymi z dynamika maszyn i urządzeń technologicznych.
Treści programoweT-W-9Drgania samowzbudne w układzie OUPN.
T-W-6Charakterystyki dynamiczne tarcia.
T-W-2Fizyczne i matematyczne modele masowo - dysypacyjno - sprężyste układu OUPN.
T-W-4Struktura mdoelu MDS-OUPN. Schematy blokowe.
T-W-7Charakterystyki dynamiczne silnika napędowego.
T-W-3Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do modelowania układów MDS-OUPN.
T-W-8Stabilność dynamicznego układu OUPN.
T-W-5Charakterystyki dynamiczne procesu skrawania.
T-W-1Dynamiczny układ obrabiarka - uchwyt - przedmiot obrabiany - narzędzie.
Metody nauczaniaM-3Pokaz.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe, sprawdzające stan wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/07-4_U01Student powinien umieć właściwie sformułować cel badań, dobrać elementy toru pomiarowego, fizycznie przeprowadzić badania oraz zinterpretować wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zwrócenie uwagi studentów na praktyczny aspekt zagadneiń związanych z dynamika maszyn.
C-3Zapoznanie studentów z metodami pomiaru wybranych właściwości dynamicznych maszyn i urządzeń.
Treści programoweT-L-1Badania wibrostabilności obrabiarek.
T-L-3Wyznaczania ruchu bryły sztywnej.
T-L-2Drgania parametryczne.
Metody nauczaniaM-3Pokaz.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Raporty z badań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/07-4_K01Student powinien posiąść świadomość tego, że istnieje silna interakcja między dziedzinami teoretycznymi a praktyką. Wiedza teoretyczna pozwala bowiem na skuteczniejszą analizę zachodzących zjawisk.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zwrócenie uwagi studentów na praktyczny aspekt zagadneiń związanych z dynamika maszyn.
Treści programoweT-L-1Badania wibrostabilności obrabiarek.
T-L-3Wyznaczania ruchu bryły sztywnej.
T-L-2Drgania parametryczne.
Metody nauczaniaM-3Pokaz.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena poprawności wykonywanych czynności w trakcie zajęć laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma przeciętne kompetencje w analizie zagadnień związanych z dynamiką maszyn i urządzeń technologicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0