Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Algorytmizacja zagadnień inżynierskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Algorytmizacja zagadnień inżynierskich
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 5 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zasadniczych pojęć z zakresu podstaw informatyki.
W-2Ogólna znajomość zagadnień inżynierii mechanicznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie ogólnej wiedzy o możliwościach i metodach algorytmizacji zadań inżynierskich.
C-2Wyrobienie umiejętności tworzenia lub doboru algorytmów do rozwiązywania określonych zadań z obszaru inżynierii produkcji.
C-3Zdobycie umiejętności sprawnego i samodzielnego posługiwania się programami realizującymi algorytmy różnorodnych obliczeń inżynierskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Opracowywanie algorytmów realizacji wybranych zadań inżynierskich w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn.3
T-P-2Użytkowanie systemów oprogramowania MATLAB i UML.2
5
wykłady
T-W-1Pojęcie i definicja algorytmu. Rodzaje i klasyfikacja algorytmów. Struktury danych w inżynierii produkcji. Funkcje przetwarzania oraz weryfikacji danych przez algorytmy.2
T-W-2Sposoby zapisu oraz dokumentowania algorytmów. Język modelowania UML (Unified Modeling Language). Implementowanie algorytmów komputerowych. Procedury w budowie algorytmów.4
T-W-3Tworzenie algorytmów formalizujących działania konstruktora oraz technologa przy projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń technicznych. Numeryczne realizacje algorytmów w technikach CAD/CAM.4
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Studiowanie literatury.12
A-P-2Przygotowanie się do zaliczenia.8
A-P-3uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Analiza treści wykładów i studiowanie literatury.30
A-W-2Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego.10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia końcowego, weryfikująca stopień opanowania treści przedmiotowych przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zrealizowanych zadań projektowych.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-3_W01
Nabycie wiedzy dotyczacej pojęcia, funkcji, rodzajów i klasyfikacji algorytmów. Zaznajomienie się ze strukturami danych w inżynierii produkcji. Poznanie sposobów zapisu oraz dokumentowania algorytmów. Poznanie języka modelowania UML (Unified Modeling Language). Uzyskanie wiedzy o algorytmach formalizujących działania konstruktora i technologa przy projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń technicznych.
MBM_2A_W04, MBM_2A_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-3_U01
Student potrafi opisywać struktury danych w inżynierii produkcji. Umie formułować i zapisywać algorytmy rozwiązywania prostych zagadnień inżynierskich. Potrafi posługiwać się językiem modelowania UML oraz oprogramowaniem Matlab. Umie interpretować wyniki modelowania.
MBM_2A_U07, MBM_2A_U09C-2, C-3T-P-1, T-P-2, T-W-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-3_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K04C-1T-P-1, T-P-2M-1, M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-3_W01
Nabycie wiedzy dotyczacej pojęcia, funkcji, rodzajów i klasyfikacji algorytmów. Zaznajomienie się ze strukturami danych w inżynierii produkcji. Poznanie sposobów zapisu oraz dokumentowania algorytmów. Poznanie języka modelowania UML (Unified Modeling Language). Uzyskanie wiedzy o algorytmach formalizujących działania konstruktora i technologa przy projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń technicznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi jednak kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Wiedzę tę potrafi kreatywnie analizować.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-3_U01
Student potrafi opisywać struktury danych w inżynierii produkcji. Umie formułować i zapisywać algorytmy rozwiązywania prostych zagadnień inżynierskich. Potrafi posługiwać się językiem modelowania UML oraz oprogramowaniem Matlab. Umie interpretować wyniki modelowania.
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań projektowych. Przy wykonywaniu tych zadań nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania projektowe. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Postawione zadania rozwiązuje w sposób racjonalny. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi oceniać uzyskiwane wyniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-3_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
2,0Student wykazuje bierność w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejetności algorytmizowania zagadnień inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Nie dostrzega celów i sensu algorytmizacji tych zagadnień.
3,0Student wykazuje przeciętną aktywność przy odbiorze przekazywanej mu wiedzy i realizacji zlecanych mu zadań z zakresu algorytmizacji zagadnień inżynierskich. W nie wysokim stopniu dostrzega cele i sens algorytmizacji tych zagadnień.
3,5Kompetencje studenta w dziedzinie algorymizacji zagadnień inzynierskich na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 a 4,0.
4,0Student aktywnie uczestniczy w przyswajaniu treści programowych przedmiotu oraz opracowywaniu projektów algorytmów zadanych mu zagadnień. Ma świadomość roli algorytmizacji przy rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich.
4,5Kompetencje studenta w dziedzinie algorymizacji zagadnień inzynierskich na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje wysoką aktywność zarówno w odbiorze wiedzy, jak i przy realizacji zlecanych mu zadań projektowych. Jest przy tym bardzo kreatywny oraz świadomy roli algorytmizacji przy rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich.

Literatura podstawowa

  1. Jankowscy J. i M., Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 1., WNT, Warszawa, 1981
  2. Dryja M., Jankowscy J. i M., Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz.2., WNT, Warszawa, 1982
  3. Turski W. M., Struktury danych, WNT, Warszawa, 1971

Literatura dodatkowa

  1. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa, 1997
  2. Turski W. M., Struktury danych, WNT, Warszawa, 1971

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Opracowywanie algorytmów realizacji wybranych zadań inżynierskich w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn.3
T-P-2Użytkowanie systemów oprogramowania MATLAB i UML.2
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i definicja algorytmu. Rodzaje i klasyfikacja algorytmów. Struktury danych w inżynierii produkcji. Funkcje przetwarzania oraz weryfikacji danych przez algorytmy.2
T-W-2Sposoby zapisu oraz dokumentowania algorytmów. Język modelowania UML (Unified Modeling Language). Implementowanie algorytmów komputerowych. Procedury w budowie algorytmów.4
T-W-3Tworzenie algorytmów formalizujących działania konstruktora oraz technologa przy projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń technicznych. Numeryczne realizacje algorytmów w technikach CAD/CAM.4
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Studiowanie literatury.12
A-P-2Przygotowanie się do zaliczenia.8
A-P-3uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Analiza treści wykładów i studiowanie literatury.30
A-W-2Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego.10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-3_W01Nabycie wiedzy dotyczacej pojęcia, funkcji, rodzajów i klasyfikacji algorytmów. Zaznajomienie się ze strukturami danych w inżynierii produkcji. Poznanie sposobów zapisu oraz dokumentowania algorytmów. Poznanie języka modelowania UML (Unified Modeling Language). Uzyskanie wiedzy o algorytmach formalizujących działania konstruktora i technologa przy projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń technicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki na poziomie wyższym niezbędną do rozwiązywania zadań z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie ogólnej wiedzy o możliwościach i metodach algorytmizacji zadań inżynierskich.
Treści programoweT-W-1Pojęcie i definicja algorytmu. Rodzaje i klasyfikacja algorytmów. Struktury danych w inżynierii produkcji. Funkcje przetwarzania oraz weryfikacji danych przez algorytmy.
T-W-2Sposoby zapisu oraz dokumentowania algorytmów. Język modelowania UML (Unified Modeling Language). Implementowanie algorytmów komputerowych. Procedury w budowie algorytmów.
T-W-3Tworzenie algorytmów formalizujących działania konstruktora oraz technologa przy projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń technicznych. Numeryczne realizacje algorytmów w technikach CAD/CAM.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia końcowego, weryfikująca stopień opanowania treści przedmiotowych przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zrealizowanych zadań projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi jednak kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Wiedzę tę potrafi kreatywnie analizować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-3_U01Student potrafi opisywać struktury danych w inżynierii produkcji. Umie formułować i zapisywać algorytmy rozwiązywania prostych zagadnień inżynierskich. Potrafi posługiwać się językiem modelowania UML oraz oprogramowaniem Matlab. Umie interpretować wyniki modelowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Wyrobienie umiejętności tworzenia lub doboru algorytmów do rozwiązywania określonych zadań z obszaru inżynierii produkcji.
C-3Zdobycie umiejętności sprawnego i samodzielnego posługiwania się programami realizującymi algorytmy różnorodnych obliczeń inżynierskich.
Treści programoweT-P-1Opracowywanie algorytmów realizacji wybranych zadań inżynierskich w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn.
T-P-2Użytkowanie systemów oprogramowania MATLAB i UML.
T-W-3Tworzenie algorytmów formalizujących działania konstruktora oraz technologa przy projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń technicznych. Numeryczne realizacje algorytmów w technikach CAD/CAM.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena zrealizowanych zadań projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań projektowych. Przy wykonywaniu tych zadań nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania projektowe. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Postawione zadania rozwiązuje w sposób racjonalny. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi oceniać uzyskiwane wyniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-3_K01Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie ogólnej wiedzy o możliwościach i metodach algorytmizacji zadań inżynierskich.
Treści programoweT-P-1Opracowywanie algorytmów realizacji wybranych zadań inżynierskich w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn.
T-P-2Użytkowanie systemów oprogramowania MATLAB i UML.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje bierność w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejetności algorytmizowania zagadnień inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Nie dostrzega celów i sensu algorytmizacji tych zagadnień.
3,0Student wykazuje przeciętną aktywność przy odbiorze przekazywanej mu wiedzy i realizacji zlecanych mu zadań z zakresu algorytmizacji zagadnień inżynierskich. W nie wysokim stopniu dostrzega cele i sens algorytmizacji tych zagadnień.
3,5Kompetencje studenta w dziedzinie algorymizacji zagadnień inzynierskich na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 a 4,0.
4,0Student aktywnie uczestniczy w przyswajaniu treści programowych przedmiotu oraz opracowywaniu projektów algorytmów zadanych mu zagadnień. Ma świadomość roli algorytmizacji przy rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich.
4,5Kompetencje studenta w dziedzinie algorymizacji zagadnień inzynierskich na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje wysoką aktywność zarówno w odbiorze wiedzy, jak i przy realizacji zlecanych mu zadań projektowych. Jest przy tym bardzo kreatywny oraz świadomy roli algorytmizacji przy rozwiązywaniu złożonych problemów inżynierskich.