Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Elektroniczne układy sterowania maszyn:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elektroniczne układy sterowania maszyn
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Arkadiusz Parus <Arkadiusz.Parus@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizyki i matematyki wyższej w zakresie podstawowym.
W-2Znajomość podstawowych zagadnień elektroniki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z budową i działaniem podstawowych elektronicznych układów sterujących analogowych i cyfrowych.
C-2Opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności doboru układów sterujących w mechatronice.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Układy przekaźnikowe.1
T-L-2Synteza układów cyfrowych - budowa układów przełączających.1
T-L-3Programowanie panelu operatorskiego.1
T-L-4Dobór parametrów zasilania silników krokowych.1
T-L-5Badanie cyfrowych przetworników położenia i przemieszczenia.1
5
wykłady
T-W-1Układy zasilania sieciowego i bateryjnego. Stabilizatory napięcia.1
T-W-2Układy przekaźnikowe.1
T-W-3Układy cyfrowe w technologii TTL i CMOS.1
T-W-4Synteza złożonych układów cyfrowych.2
T-W-5Układy przetworników A/C i C/A oraz układy próbkująco-pamiętające.1
T-W-6Wzmacniacze operacyjne oraz układy pomiarowe z czujnikami różnego rodzaju.2
T-W-7Scalone sterowniki silników prądu stałego i krokowych.1
T-W-8Eliminacja zakłóceń, szumów w układach sterujących.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Samodzielna realizacja zadań i przygotowanie do zaliczenia.15
A-L-2Konsultacje.3
A-L-3Zaliczenia ćwiczeń.2
A-L-4uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczeń wykładów.15
A-W-3Praca własna10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład multimedialny z elementami konwersatoryjnymi.
M-2Metoda problemowa; w odniesieniu do wykładu, tej jej części, w której dyskutowane jest aktywizujące audytorium rozwiązywanie problemu obliczeniowego.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: W odniesieniu do wykładu; ocena podsumowująca: końcowy egzamin pisemny lub ustny.
S-2Ocena formująca: Ocena poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-1_W01
Student zna budowę i zasady działania analogowych i cyfrowych układów sterowania oraz rozumie ich znaczenie w sterowaniu maszyn.
MBM_2A_W03C-1, C-2T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-6, T-W-1, T-W-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-1_U01
Uzyskanie umiejętności konfigurowanie układów sterujących. Student potrafi analizować działanie prostych układów sterujących na podstawie schematu elektronicznego.
MBM_2A_U05, MBM_2A_U07, MBM_2A_U11C-2T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-1_K01
Świadomie rozumie potrzeby dokształcania się, gdyż powstają ciągle kolejne generacje rozwiązań sprzętowych.
MBM_2A_K01C-2T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-6, T-W-3M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-1_W01
Student zna budowę i zasady działania analogowych i cyfrowych układów sterowania oraz rozumie ich znaczenie w sterowaniu maszyn.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-1_U01
Uzyskanie umiejętności konfigurowanie układów sterujących. Student potrafi analizować działanie prostych układów sterujących na podstawie schematu elektronicznego.
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi posiłkując się właściwymi technikami obliczeniowymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi ocenić metodę i uzyskane wyniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-1_K01
Świadomie rozumie potrzeby dokształcania się, gdyż powstają ciągle kolejne generacje rozwiązań sprzętowych.
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy symulacjach.
3,5
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.

Literatura podstawowa

  1. Kuta S., Elementy i układy elektroniczne, cz. I., AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2000
  2. Kuta S., Elementy i układy elektroniczne, cz. II., AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2000
  3. Dobrowolski A., Komur P., Sowiński A., Projektowanie i analiza wzmacniaczy małosygnałowych, BTC, Warszawa, 2005
  4. Górecki P., Wzmacniacze operacyjne, BTC, Warszawa, 2002
  5. Filipkowski A., Układy elektroniki analogowej i cyfrowej, WNT, Warszawa, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Nosal Z., Baranowski J., Układy elektroniczne, cz. I. Układy analogowe liniowe., WNT, Warszawa, 2003
  2. Baranowski J., Czajkowski G., Układy elektroniczne cz. II. Układu analogowe nieliniowe i impulsowe., WNT, Warszawa, 1998

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Układy przekaźnikowe.1
T-L-2Synteza układów cyfrowych - budowa układów przełączających.1
T-L-3Programowanie panelu operatorskiego.1
T-L-4Dobór parametrów zasilania silników krokowych.1
T-L-5Badanie cyfrowych przetworników położenia i przemieszczenia.1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Układy zasilania sieciowego i bateryjnego. Stabilizatory napięcia.1
T-W-2Układy przekaźnikowe.1
T-W-3Układy cyfrowe w technologii TTL i CMOS.1
T-W-4Synteza złożonych układów cyfrowych.2
T-W-5Układy przetworników A/C i C/A oraz układy próbkująco-pamiętające.1
T-W-6Wzmacniacze operacyjne oraz układy pomiarowe z czujnikami różnego rodzaju.2
T-W-7Scalone sterowniki silników prądu stałego i krokowych.1
T-W-8Eliminacja zakłóceń, szumów w układach sterujących.1
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Samodzielna realizacja zadań i przygotowanie do zaliczenia.15
A-L-2Konsultacje.3
A-L-3Zaliczenia ćwiczeń.2
A-L-4uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczeń wykładów.15
A-W-3Praca własna10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-1_W01Student zna budowę i zasady działania analogowych i cyfrowych układów sterowania oraz rozumie ich znaczenie w sterowaniu maszyn.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i działaniem podstawowych elektronicznych układów sterujących analogowych i cyfrowych.
C-2Opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności doboru układów sterujących w mechatronice.
Treści programoweT-W-7Scalone sterowniki silników prądu stałego i krokowych.
T-W-2Układy przekaźnikowe.
T-W-4Synteza złożonych układów cyfrowych.
T-W-5Układy przetworników A/C i C/A oraz układy próbkująco-pamiętające.
T-W-8Eliminacja zakłóceń, szumów w układach sterujących.
T-W-6Wzmacniacze operacyjne oraz układy pomiarowe z czujnikami różnego rodzaju.
T-W-1Układy zasilania sieciowego i bateryjnego. Stabilizatory napięcia.
T-W-3Układy cyfrowe w technologii TTL i CMOS.
Metody nauczaniaM-1Wykład multimedialny z elementami konwersatoryjnymi.
M-2Metoda problemowa; w odniesieniu do wykładu, tej jej części, w której dyskutowane jest aktywizujące audytorium rozwiązywanie problemu obliczeniowego.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: W odniesieniu do wykładu; ocena podsumowująca: końcowy egzamin pisemny lub ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-1_U01Uzyskanie umiejętności konfigurowanie układów sterujących. Student potrafi analizować działanie prostych układów sterujących na podstawie schematu elektronicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
MBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
MBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
Cel przedmiotuC-2Opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności doboru układów sterujących w mechatronice.
Treści programoweT-L-4Dobór parametrów zasilania silników krokowych.
T-L-1Układy przekaźnikowe.
T-L-2Synteza układów cyfrowych - budowa układów przełączających.
T-L-3Programowanie panelu operatorskiego.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętność w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi posiłkując się właściwymi technikami obliczeniowymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi ocenić metodę i uzyskane wyniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-1_K01Świadomie rozumie potrzeby dokształcania się, gdyż powstają ciągle kolejne generacje rozwiązań sprzętowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności doboru układów sterujących w mechatronice.
Treści programoweT-L-4Dobór parametrów zasilania silników krokowych.
T-L-1Układy przekaźnikowe.
T-L-2Synteza układów cyfrowych - budowa układów przełączających.
T-L-3Programowanie panelu operatorskiego.
T-W-7Scalone sterowniki silników prądu stałego i krokowych.
T-W-2Układy przekaźnikowe.
T-W-4Synteza złożonych układów cyfrowych.
T-W-5Układy przetworników A/C i C/A oraz układy próbkująco-pamiętające.
T-W-8Eliminacja zakłóceń, szumów w układach sterujących.
T-W-6Wzmacniacze operacyjne oraz układy pomiarowe z czujnikami różnego rodzaju.
T-W-3Układy cyfrowe w technologii TTL i CMOS.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne.
M-2Metoda problemowa; w odniesieniu do wykładu, tej jej części, w której dyskutowane jest aktywizujące audytorium rozwiązywanie problemu obliczeniowego.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: W odniesieniu do wykładu; ocena podsumowująca: końcowy egzamin pisemny lub ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów. Przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w zespołach nie angażuje się na rozwiązywanie zadań.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań problemowych, obliczeniowych czy symulacjach.
3,5
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu prezentacji wyników, obliczeń czy przeprowadzonej symulacji.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu postawionych problemów. Student czynnie uczestniczy w pracach zespołowych.