Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Komputerowo wspomagane wytwarzanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowo wspomagane wytwarzanie
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 10 1,30,38zaliczenie
wykładyW3 5 1,70,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość technologii maszyn, narzędzi i obróbki skrawaniem
W-2Znajomość ogólna systemu CAD/CAM CATIA v5

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzę metodyczna w zakresie projektowania procesów technologicznych obróbki na obrabiarki sterowane numerycznie z wykorzystaniem systemów CAM
C-2Student nabywa umiejętnośc zastosowania zintegrowanego systemu CAD/CAM do projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem na obrabiarki sterowane numerycznie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projektowanie procesów technologicznych obróbki 2,5 osiowej.1
T-P-2Projektowanie procesów technologicznych obróbki 3 osiowej.2
T-P-3Projektowanie procesów technologicznych cykli wiertarskich.1
T-P-4Projektowanie procesów technologicznych obróbki toczeniem.1
T-P-5Realizacja zadanego projektu na wybranym, samodzielnie opracowanym modelu 3D w oparciu o DTR i katalogi narzędzi.5
10
wykłady
T-W-1Struktury kinematyczne współczesnych obrabiarek CNC.1
T-W-2Analiza możliwości technologicznych obrabiarek CNC o różnych liczbach osi sterowanych, kryteria doboru obrabiarki i oprzyrządowania technologicznego.1
T-W-3Struktura procesu technologicznego w systemie CAM, odmienne definicje i nomenklatura. Zasady projektowania procesu technologicznego w systemach CAM.1
T-W-4Metodyka doboru optymalnego ustawienia przedmiotu i strategii obróbkowych. Dobór technologicznych parametrów obróbki i narzędzi.1
T-W-5Geometria obszaru roboczego, definiowanie: płaszczyzn bezpiecznych, obszarów obróbki, kierunku obróbki, startu i zakończenia, trajektorii zagłębiania i wychodzenia, symulacja toru narzędzia, wykrywanie kolizji.1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach10
A-P-2przygotowanie do zaliczenia6
A-P-3Realizacja projektu własnego16
32
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia, udział w zaliczeniu i konsultacje20
A-W-3Studia literaturowe17
42

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny
M-2metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena cząstkowa w trakcie semestru
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa realizacji projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-3_W01
ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie projektowania technologii
MBM_2A_W07, MBM_2A_W08, MBM_2A_W10C-1T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-3_U01
MiBM_2A_U02 potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAD/CAM; potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe obróbki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii oraz planowania
MBM_2A_U02, MBM_2A_U08, MBM_2A_U10C-2T-P-3, T-P-1, T-P-4, T-P-5, T-P-2M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-3_K01
potrafi dobrać metodologię projektowania procesów technologicznych najlepiej dobraną do przyjętego zadania
MBM_2A_K04C-2T-P-3, T-P-1, T-P-4, T-P-5, T-P-2M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-3_W01
ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie projektowania technologii
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-3_U01
MiBM_2A_U02 potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAD/CAM; potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe obróbki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii oraz planowania
2,0Student nie opracował projektu.
3,0Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania.
3,5Student opracował projekt w sposób minimalny ale przedstawił podstawową analizę i kryteria wyboru rozwiązania.
4,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo przeprowadzoną analizę i poprawnie opracował dokumentację.
4,5Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i poprawnie opracował dokumentację.
5,0Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i bardzo dobrze opracował dokumentację.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-3_K01
potrafi dobrać metodologię projektowania procesów technologicznych najlepiej dobraną do przyjętego zadania
2,0Student nie wykazuje zainteresowania wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,0Student w minimalnym stopniu wykazuje zainteresowanie wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,5Student wykazuje zainteresowanie tylko wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
4,0Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz dostrzega potrzebę bardziej kompleksowego podejścia.
4,5Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.
5,0Student wykazuje zainteresowanie szczegółami problematyki oraz pogłębioną wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu i jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.

Literatura podstawowa

  1. Grzesik W. i inni, Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT Warszawa, 2006
  2. Kosmol J., Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
  3. DSS, CATIA v5, dokumentacja, 2005

Literatura dodatkowa

  1. praca zbiorowa, Programowanie obrabiarek CNC, tomy: toczenie, frezowanie, Wydawnictwo f-my REA - Mathematisch Technische Software, Warszawa, 2001
  2. Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projektowanie procesów technologicznych obróbki 2,5 osiowej.1
T-P-2Projektowanie procesów technologicznych obróbki 3 osiowej.2
T-P-3Projektowanie procesów technologicznych cykli wiertarskich.1
T-P-4Projektowanie procesów technologicznych obróbki toczeniem.1
T-P-5Realizacja zadanego projektu na wybranym, samodzielnie opracowanym modelu 3D w oparciu o DTR i katalogi narzędzi.5
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Struktury kinematyczne współczesnych obrabiarek CNC.1
T-W-2Analiza możliwości technologicznych obrabiarek CNC o różnych liczbach osi sterowanych, kryteria doboru obrabiarki i oprzyrządowania technologicznego.1
T-W-3Struktura procesu technologicznego w systemie CAM, odmienne definicje i nomenklatura. Zasady projektowania procesu technologicznego w systemach CAM.1
T-W-4Metodyka doboru optymalnego ustawienia przedmiotu i strategii obróbkowych. Dobór technologicznych parametrów obróbki i narzędzi.1
T-W-5Geometria obszaru roboczego, definiowanie: płaszczyzn bezpiecznych, obszarów obróbki, kierunku obróbki, startu i zakończenia, trajektorii zagłębiania i wychodzenia, symulacja toru narzędzia, wykrywanie kolizji.1
5

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach10
A-P-2przygotowanie do zaliczenia6
A-P-3Realizacja projektu własnego16
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach5
A-W-2przygotowanie do zaliczenia, udział w zaliczeniu i konsultacje20
A-W-3Studia literaturowe17
42
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-3_W01ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie projektowania technologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę metodyczna w zakresie projektowania procesów technologicznych obróbki na obrabiarki sterowane numerycznie z wykorzystaniem systemów CAM
Treści programoweT-W-4Metodyka doboru optymalnego ustawienia przedmiotu i strategii obróbkowych. Dobór technologicznych parametrów obróbki i narzędzi.
T-W-5Geometria obszaru roboczego, definiowanie: płaszczyzn bezpiecznych, obszarów obróbki, kierunku obróbki, startu i zakończenia, trajektorii zagłębiania i wychodzenia, symulacja toru narzędzia, wykrywanie kolizji.
T-W-1Struktury kinematyczne współczesnych obrabiarek CNC.
T-W-2Analiza możliwości technologicznych obrabiarek CNC o różnych liczbach osi sterowanych, kryteria doboru obrabiarki i oprzyrządowania technologicznego.
T-W-3Struktura procesu technologicznego w systemie CAM, odmienne definicje i nomenklatura. Zasady projektowania procesu technologicznego w systemach CAM.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa w trakcie semestru
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa realizacji projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-3_U01MiBM_2A_U02 potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAD/CAM; potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe obróbki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii oraz planowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Student nabywa umiejętnośc zastosowania zintegrowanego systemu CAD/CAM do projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem na obrabiarki sterowane numerycznie
Treści programoweT-P-3Projektowanie procesów technologicznych cykli wiertarskich.
T-P-1Projektowanie procesów technologicznych obróbki 2,5 osiowej.
T-P-4Projektowanie procesów technologicznych obróbki toczeniem.
T-P-5Realizacja zadanego projektu na wybranym, samodzielnie opracowanym modelu 3D w oparciu o DTR i katalogi narzędzi.
T-P-2Projektowanie procesów technologicznych obróbki 3 osiowej.
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa w trakcie semestru
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa realizacji projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opracował projektu.
3,0Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania.
3,5Student opracował projekt w sposób minimalny ale przedstawił podstawową analizę i kryteria wyboru rozwiązania.
4,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo przeprowadzoną analizę i poprawnie opracował dokumentację.
4,5Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i poprawnie opracował dokumentację.
5,0Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i bardzo dobrze opracował dokumentację.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-3_K01potrafi dobrać metodologię projektowania procesów technologicznych najlepiej dobraną do przyjętego zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Student nabywa umiejętnośc zastosowania zintegrowanego systemu CAD/CAM do projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem na obrabiarki sterowane numerycznie
Treści programoweT-P-3Projektowanie procesów technologicznych cykli wiertarskich.
T-P-1Projektowanie procesów technologicznych obróbki 2,5 osiowej.
T-P-4Projektowanie procesów technologicznych obróbki toczeniem.
T-P-5Realizacja zadanego projektu na wybranym, samodzielnie opracowanym modelu 3D w oparciu o DTR i katalogi narzędzi.
T-P-2Projektowanie procesów technologicznych obróbki 3 osiowej.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny
M-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa w trakcie semestru
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa realizacji projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zainteresowania wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,0Student w minimalnym stopniu wykazuje zainteresowanie wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,5Student wykazuje zainteresowanie tylko wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
4,0Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz dostrzega potrzebę bardziej kompleksowego podejścia.
4,5Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.
5,0Student wykazuje zainteresowanie szczegółami problematyki oraz pogłębioną wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu i jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.