Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Komputerowo wspomagane projektowanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowo wspomagane projektowanie
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 0,80,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,20,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza na poziomie inżynierskim z: maszynoznawstwa, mechaniki, wytrzymałości materiałów, technik wytwarzania oraz sterowania urządzeniami mechanicznymi.
W-2Podstawowa umiejętność stosowania technik komputerowego wspomagania projektowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien wiedzieć jak stosować komputerowe narzędzia wspomagania w procesie projektowania urządzeń mechanicznych z uwzględnieniem komputerowych symulacji zachowań projektowanej konstrukcji.
C-2Student powinien umieć opracować projekt urządzenia mechanicznego, wykonać komputerowe symulacje zachowań projektowanego obiektu oraz wykonać kompletną dokumentację konstrukcyjną tego urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zaawansowane modelowanie części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu.1
T-L-2Projektowania części wykonywanych z arkusza blachy oraz technologią spawania.1
T-L-3Projektowanie części kształtowanych technologią formy.1
T-L-4Analiza wytrzymałości i statycznych właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.1
T-L-5Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
5
wykłady
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.1
T-W-2Zaawansowane techniki przestrzennego modelowania części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu. Zaawansowane techniki montażu części w podzespoły i zespoły.1
T-W-3Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie wyrobów z wykonywanych z arkusza blachy.1
T-W-4Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie części kształtowanych technologią formy.1
T-W-5Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie części wykonywanych technologią spawania.1
T-W-6Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania.1
T-W-7Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji. Modelowanie metodą elementów skończonych.1
T-W-8Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do analiz wytrzymałości konstrukcji.1
T-W-9Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do symulacji zachowań projektowanej konstrukcji.1
T-W-10Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do optymalizacji właściwości konstrukcji. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.15
A-L-2uczestnictwo w zajęciach5
20
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu25
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
55

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych.
M-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania oprogramowania wspomagającego projektowanie.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań konstrukcji, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechanicznych.
MBM_2A_W05, MBM_2A_W06C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-3, T-W-1, T-W-9, T-W-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechanicznego.
MBM_2A_U19, MBM_2A_U09C-2T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-5M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-2_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K02C-2, C-1T-L-5, T-W-6, T-W-1M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-2_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań konstrukcji, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechanicznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechanicznego.
2,0Student nie wykonał wszystkich sprawozdań z ćwiczeń.
3,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w sposób minimalny funkcje oprogramowania wspomagającego projektowanie.
3,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując rozszerzony zakres funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując wiele funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w pełni funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
5,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń uzasadniając dobór i adekwatne wykorzystanie funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-2_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu posiadł kompetencje w zakresie komputerowego wspomagania projektowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997
  2. Gąsiorek E, Podstawy projektowania inżynierskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006
  3. Babiuch M., SolidWorks 2009 PL ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  2. Babiuch M., SolidWorks 2006 w praktyce, Helion, Gliwice, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zaawansowane modelowanie części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu.1
T-L-2Projektowania części wykonywanych z arkusza blachy oraz technologią spawania.1
T-L-3Projektowanie części kształtowanych technologią formy.1
T-L-4Analiza wytrzymałości i statycznych właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.1
T-L-5Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.1
T-W-2Zaawansowane techniki przestrzennego modelowania części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu. Zaawansowane techniki montażu części w podzespoły i zespoły.1
T-W-3Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie wyrobów z wykonywanych z arkusza blachy.1
T-W-4Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie części kształtowanych technologią formy.1
T-W-5Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie części wykonywanych technologią spawania.1
T-W-6Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania.1
T-W-7Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji. Modelowanie metodą elementów skończonych.1
T-W-8Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do analiz wytrzymałości konstrukcji.1
T-W-9Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do symulacji zachowań projektowanej konstrukcji.1
T-W-10Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do optymalizacji właściwości konstrukcji. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.15
A-L-2uczestnictwo w zajęciach5
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu25
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-2_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań konstrukcji, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechanicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
Cel przedmiotuC-1Student powinien wiedzieć jak stosować komputerowe narzędzia wspomagania w procesie projektowania urządzeń mechanicznych z uwzględnieniem komputerowych symulacji zachowań projektowanej konstrukcji.
Treści programoweT-W-4Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie części kształtowanych technologią formy.
T-W-5Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie części wykonywanych technologią spawania.
T-W-6Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania.
T-W-7Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji. Modelowanie metodą elementów skończonych.
T-W-8Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do analiz wytrzymałości konstrukcji.
T-W-10Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do optymalizacji właściwości konstrukcji. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-W-3Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji. Projektowanie wyrobów z wykonywanych z arkusza blachy.
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.
T-W-9Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do symulacji zachowań projektowanej konstrukcji.
T-W-2Zaawansowane techniki przestrzennego modelowania części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu. Zaawansowane techniki montażu części w podzespoły i zespoły.
Metody nauczaniaM-1Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych.
M-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechanicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U19potrafi uwzględniając aspekty pozatechniczne projektować i realizować złożone urządzenia oraz procesy technologiczne w zakresie swojej specjalności, wykorzystując właściwe metody, materiały i narzędzia, również opracowując metody i narzędzia własne.
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć opracować projekt urządzenia mechanicznego, wykonać komputerowe symulacje zachowań projektowanego obiektu oraz wykonać kompletną dokumentację konstrukcyjną tego urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Treści programoweT-L-1Zaawansowane modelowanie części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu.
T-L-3Projektowanie części kształtowanych technologią formy.
T-L-2Projektowania części wykonywanych z arkusza blachy oraz technologią spawania.
T-L-4Analiza wytrzymałości i statycznych właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.
T-L-5Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykonał wszystkich sprawozdań z ćwiczeń.
3,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w sposób minimalny funkcje oprogramowania wspomagającego projektowanie.
3,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując rozszerzony zakres funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując wiele funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w pełni funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
5,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń uzasadniając dobór i adekwatne wykorzystanie funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-2_K01Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć opracować projekt urządzenia mechanicznego, wykonać komputerowe symulacje zachowań projektowanego obiektu oraz wykonać kompletną dokumentację konstrukcyjną tego urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
C-1Student powinien wiedzieć jak stosować komputerowe narzędzia wspomagania w procesie projektowania urządzeń mechanicznych z uwzględnieniem komputerowych symulacji zachowań projektowanej konstrukcji.
Treści programoweT-L-5Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-W-6Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania.
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania oprogramowania wspomagającego projektowanie.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu posiadł kompetencje w zakresie komputerowego wspomagania projektowania.
3,5
4,0
4,5
5,0