Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Prototypowanie w budowie maszyn:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prototypowanie w budowie maszyn
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna – branżowa – wiedza techniczna.
W-2Podstawowe umiejętności posługiwania się systemami projektowania konstrukcji CAD-3D.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej szybkiego wytwarzania prototypów urządzeń mechanicznych.
C-2W ramach zajęć z tego przedmiotu student nabywa umiejętności oceny potrzeby szybkiego prototypowanie na różnych etapach procesu projektowania urzadzeń mechanicznych.
C-3Student nabywa umiejetności przygotowania danych dla urządzeń realizujących wybrane metody szybkiego prototypowania. Zyskuje umiejetności obsługi tych urządzeń.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Modelowanie geometryczne wybranego wyrobu za pomocą systemu CAD-3D.2
T-L-2Realizacja prototypowania na maszynie stereolitograficznej (SLA) lub urządzeniu do laserowego topienia proszków (SLM).3
5
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu technik komputerowych w inżynierii produkcji (CAx). Rola technik CAx w zintegrowanym rozwoju produktu. Miejsce prototypowania w tradycyjnym oraz współczesnym (concurrent engineering) procesie projektowo-konstrukcyjnym. Rodzaje modeli i prototypów stosowanych na różnych etapach procesu projektowania.4
T-W-2Przegląd najpopularniejszych metod i technik szybkiego prototypowania wyrobów (Rapid Prototyping – RP). Metoda stereolitografii (SLA). Metoda selektywnego spiekania proszków (SLS). Metoda warstw laminowanych (LOM). Metoda drukowania trójwymiarowego (3D Printing). Urządzenia do realizacji technik RP. Przykłady zastosowań omówionych metod przy wytwarzaniu prototypów.6
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Studiowanie literatury i opracowanie modeliu wybranego wyrobu.15
A-L-2Przygotowanie się do zaliczenia.5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Analiza treści wykładów i studiowanie literatury.25
A-W-2Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.10
A-W-3Konsultacje.5
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia końcowego, weryfikująca stopień opanowania treści przedmiotowych przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zrealizowanego projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-1_W01
Nabycie wiedzy w zakresie najpopularniejszych metod i technik szybkiego prototypowania układów mechanicznych (Rapid Prototyping – RP). Metoda stereolitografii (SLA). Metoda selektywnego spiekania proszków (SLS). Metoda warstw laminowanych (LOM). Metoda drukowania trójwymiarowego (3D Printing).
MBM_2A_W04, MBM_2A_W10C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-1_U01
Student jest w stanie dobrać właściwą metodę szybkiego prototypowania do określonego zastosowania. Potrafi zrealizować proste przykłady prototypowania.
MBM_2A_U12, MBM_2A_U10C-2, C-3T-L-1, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-1_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
MBM_2A_K01C-1T-L-2M-1, M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-1_W01
Nabycie wiedzy w zakresie najpopularniejszych metod i technik szybkiego prototypowania układów mechanicznych (Rapid Prototyping – RP). Metoda stereolitografii (SLA). Metoda selektywnego spiekania proszków (SLS). Metoda warstw laminowanych (LOM). Metoda drukowania trójwymiarowego (3D Printing).
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Wiedzę tę potrafi kreatywnie analizować.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-1_U01
Student jest w stanie dobrać właściwą metodę szybkiego prototypowania do określonego zastosowania. Potrafi zrealizować proste przykłady prototypowania.
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań projektowych. Przy wykonywaniu projektów nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania projektowe. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Postawione zadania rozwiązuje metodami optymalnymi, posiłkując się właściwymi technikamii. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi ocenić metodę oraz uzyskane wyniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-1_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
2,0
3,0Student ma przeciętne kompetencje w analizie zagadnień związanych z prototypowaniem w budowie maszyn.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Arkady, Warszawa, 2000
  2. Oczoś K., Cykl artykułów dotyczących technik szybkiego prototypowania, Miesięcznik naukowo-techniczny "Mechanik", Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa, 1997
  2. Weiss Z., Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1998

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Modelowanie geometryczne wybranego wyrobu za pomocą systemu CAD-3D.2
T-L-2Realizacja prototypowania na maszynie stereolitograficznej (SLA) lub urządzeniu do laserowego topienia proszków (SLM).3
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu technik komputerowych w inżynierii produkcji (CAx). Rola technik CAx w zintegrowanym rozwoju produktu. Miejsce prototypowania w tradycyjnym oraz współczesnym (concurrent engineering) procesie projektowo-konstrukcyjnym. Rodzaje modeli i prototypów stosowanych na różnych etapach procesu projektowania.4
T-W-2Przegląd najpopularniejszych metod i technik szybkiego prototypowania wyrobów (Rapid Prototyping – RP). Metoda stereolitografii (SLA). Metoda selektywnego spiekania proszków (SLS). Metoda warstw laminowanych (LOM). Metoda drukowania trójwymiarowego (3D Printing). Urządzenia do realizacji technik RP. Przykłady zastosowań omówionych metod przy wytwarzaniu prototypów.6
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Studiowanie literatury i opracowanie modeliu wybranego wyrobu.15
A-L-2Przygotowanie się do zaliczenia.5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Analiza treści wykładów i studiowanie literatury.25
A-W-2Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.10
A-W-3Konsultacje.5
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-1_W01Nabycie wiedzy w zakresie najpopularniejszych metod i technik szybkiego prototypowania układów mechanicznych (Rapid Prototyping – RP). Metoda stereolitografii (SLA). Metoda selektywnego spiekania proszków (SLS). Metoda warstw laminowanych (LOM). Metoda drukowania trójwymiarowego (3D Printing).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej szybkiego wytwarzania prototypów urządzeń mechanicznych.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu technik komputerowych w inżynierii produkcji (CAx). Rola technik CAx w zintegrowanym rozwoju produktu. Miejsce prototypowania w tradycyjnym oraz współczesnym (concurrent engineering) procesie projektowo-konstrukcyjnym. Rodzaje modeli i prototypów stosowanych na różnych etapach procesu projektowania.
T-W-2Przegląd najpopularniejszych metod i technik szybkiego prototypowania wyrobów (Rapid Prototyping – RP). Metoda stereolitografii (SLA). Metoda selektywnego spiekania proszków (SLS). Metoda warstw laminowanych (LOM). Metoda drukowania trójwymiarowego (3D Printing). Urządzenia do realizacji technik RP. Przykłady zastosowań omówionych metod przy wytwarzaniu prototypów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia końcowego, weryfikująca stopień opanowania treści przedmiotowych przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zrealizowanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary jej stosowania. Wiedzę tę potrafi kreatywnie analizować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-1_U01Student jest w stanie dobrać właściwą metodę szybkiego prototypowania do określonego zastosowania. Potrafi zrealizować proste przykłady prototypowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U12potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć inżynierii w zakresie konstrukcji, technologii, automatyzacji i organizacji
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2W ramach zajęć z tego przedmiotu student nabywa umiejętności oceny potrzeby szybkiego prototypowanie na różnych etapach procesu projektowania urzadzeń mechanicznych.
C-3Student nabywa umiejetności przygotowania danych dla urządzeń realizujących wybrane metody szybkiego prototypowania. Zyskuje umiejetności obsługi tych urządzeń.
Treści programoweT-L-1Modelowanie geometryczne wybranego wyrobu za pomocą systemu CAD-3D.
T-L-2Realizacja prototypowania na maszynie stereolitograficznej (SLA) lub urządzeniu do laserowego topienia proszków (SLM).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia końcowego, weryfikująca stopień opanowania treści przedmiotowych przez studenta.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zrealizowanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań projektowych. Przy wykonywaniu projektów nie potrafi wyjaśnić sposobu działania i ma problem z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje podstawowe zadania projektowe. Popełnia błędy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 3,0 a 4,0.
4,0Student umiejętnie kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny i potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim między 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo dobrze kojarzy i analizuje nabytą wiedzę. Postawione zadania rozwiązuje metodami optymalnymi, posiłkując się właściwymi technikamii. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, jest aktywny i potrafi ocenić metodę oraz uzyskane wyniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-1_K01Kształtowanie postawy studenta w celu uświadomienia konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Celem poznawczym tego przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej szybkiego wytwarzania prototypów urządzeń mechanicznych.
Treści programoweT-L-2Realizacja prototypowania na maszynie stereolitograficznej (SLA) lub urządzeniu do laserowego topienia proszków (SLM).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma przeciętne kompetencje w analizie zagadnień związanych z prototypowaniem w budowie maszyn.
3,5
4,0
4,5
5,0