Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Mechanika analityczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika analityczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>, Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,50,41zaliczenie
wykładyW1 15 1,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z matematyki, w tym podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.
W-2Wiedza i umiejętności z zakresu mechaniki ogólnej wykładanej na studiach stopnia pierwszego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mechaniki analitycznej.
C-2Zapoznanie studentów z metodami analizy matematycznej wykorzystywanymi przy rozwiazywaniu zadań mechaniki ogólnej.
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczania liniowych prędkości i przyspieszeń punktów brył oraz kątowych prędkości i przyspieszeń brył.
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczania momentów bezwładności brył i energii kinetycznej brył w ruch postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym oraz energii potencjalnej układów mechanicznych.
C-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania układów rózniczkowych równań róchu, obliczania częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie momentów bezwładności i odśrodkowych brył.2
T-A-2Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył w ruchu: postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym.3
T-A-3Kolokwium 1.1
T-A-4Zastosowanie zasady Lagrange'a-d'Lamberta do rozwiazywania zadań dynamiki układów mechanicznych.2
T-A-5Obliczanie energii kinetycznej i potencjalnej układów mechanicznych.2
T-A-6Zastosowanie równania Lagrange'a drugiego rodzaju do wyznaczania różniczkowych równań ruchu.2
T-A-7Obliczanie częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.2
T-A-8Kolokwium 2.1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do mechaniki analitycznej. Geometria mas: momenty bezwładności i odśrodkowe brył, masa zredukowana, promień bezwładności, twierdzenie Steinera, główne osie bezwładności, tensor bezwładności.2
T-W-2Kinematyka bryły w ruchu: postępowym, obrotowym dookoła stałej osi, płaskim, kulistym i złożonym.3
T-W-3Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych.1
T-W-4Mechanika Lagrange'a: klasyfikacja więzów i rodzaje sił, przesunięcia przygotowane, współrzędne i siły uogólnione i zasada d'Alemberta-Lagrange'a.2
T-W-5Energia kinetyczna i potencjalna układu mechanicznego.2
T-W-6Równanie Lagrange'a drugiego rodzaju dla układów zachowawczych i niezachowawczych.2
T-W-7Drgania układów mechanicznych o dwóch i większej liczbie stopni swobody: częstotliwości drgań swobodnych, postacie drgań, charakterystyki rezonansowe.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Rozwiązywanie zadań ze wskazanych zbiorów zadań.10
A-A-2Przygotowanie się do kolokwiów.12
A-A-3uczestnictwo w zajęciach15
37
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury.10
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu.13
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
38

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia problemowe.
M-3Objaśnienia.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie identyfikacji poziomu wiedzy i umiejętności, prowadzonej w czasie trwania ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Na podstawie sprawdzianów.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwiów.
S-4Ocena podsumowująca: Na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_B01_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki analitycznej, poznanego na wykładach, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechanik analitycznej, - omówić poznane zasady (prawa) z zakresu mechaniki analitycznej, - rozpoznawać układy mechaniczne i rodzaje ruchu brył tworzacych układ, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktów brył, momentów bezwładności brył, energii potencjalnej i kinetycznej układów mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania różniczkowych równań ruchu, obliczenia częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
MBM_2A_W05, MBM_2A_W10, MBM_2A_W01C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-1M-1S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_B01_U01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - obliczać momenty bezwładności i odśrodkowe brył, - obliczać prędkości i przyspieszenia brył, - obliczać energię potencjalną i kinetyczną układów mechanicznych oraz pracę sił w nim działających, - napisać różniczkowe równania ruch dla układów mechanicznych o większej liczbie stopni swobody niż jeden, - stosować równania Lagrang'a drugiego rodzaju do wyznaczania częstotliwości drgań własnych i postaci drgań wybranych układów mechanicznych.
MBM_2A_U05, MBM_2A_U09C-5, C-3, C-4T-A-1, T-A-5, T-A-4, T-A-6, T-A-7M-3, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_B01_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji, - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
MBM_2A_K01C-1, C-3, C-4T-A-1, T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-1M-1, M-3, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_B01_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki analitycznej, poznanego na wykładach, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechanik analitycznej, - omówić poznane zasady (prawa) z zakresu mechaniki analitycznej, - rozpoznawać układy mechaniczne i rodzaje ruchu brył tworzacych układ, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktów brył, momentów bezwładności brył, energii potencjalnej i kinetycznej układów mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania różniczkowych równań ruchu, obliczenia częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć, wielkości i praw mechaniki analitycznej, nie umie zaproponować podstawowych narzędzi do rozwiazywania zadań.
3,0Student zna większość pojęć, wielkości i praw mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie tylko niektóre narzędzia do rozwiązywania zadań.
3,5Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań.
4,0Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań.
4,5Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań, potrafi zaproponować sposób jak przeprowadzić dyskusję wyników.
5,0Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru, potrafi zaproponować sposób jak przeprowadzić dyskusję wyników.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_B01_U01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - obliczać momenty bezwładności i odśrodkowe brył, - obliczać prędkości i przyspieszenia brył, - obliczać energię potencjalną i kinetyczną układów mechanicznych oraz pracę sił w nim działających, - napisać różniczkowe równania ruch dla układów mechanicznych o większej liczbie stopni swobody niż jeden, - stosować równania Lagrang'a drugiego rodzaju do wyznaczania częstotliwości drgań własnych i postaci drgań wybranych układów mechanicznych.
2,0Student nie umie wykorzystać podstwowych narzędzi do rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej.
3,0Student umie wykorzystać tylko niektóre z poznanych narzędzi do rozwiązywania zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Student umie korzystać z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
4,0Student umie korzstać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań.
4,5Student umie korzstać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań, potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
5,0Student umie stosować wszystkie zaproponowane w czasie zajęć narzędzia, potrafi porównać ich efektywność, umie uzasadnić wybór zastosowanego narzędzia oraz potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_B01_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji, - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
2,0Student nie ma świadomości ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania maszyn.
3,0Student ma świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania maszyn oraz świadomość znaczenia wyboru odpowiednich metod rozwiazywania zadań.
3,5Student spełnia wymagania na ocenę 3,0 i dodatkowo wykazuje dbałość o poprawność wykonywanych działań.
4,0Student spełnia wymagania na ocenę 3,5 i dodatkowo wykazuje zdolność do oceny otrzymywanych wyników.
4,5Student spełnia wymagania na ocenę 4,0 i dodatkowo wykazuje otwartośc na współpracę w zespołach.
5,0Student spełnia wymagania na ocenę 4,5 i dodatkowo jest zorientowany na ciągłe podnoszenie własnej wiedzy i umiejętności

Literatura podstawowa

  1. Gutowski R., Mechanika analityczna, PWN, Warszawa, 1971, i wydania późniejsze
  2. Leyko J., Mechanika ogólna, t.1, Statyka i kinematyka. t. 2 Dynamika, PWN, Wzrszawa, 2010, i wydania późniejsze

Literatura dodatkowa

  1. Cannon jr. R.H., Dynamika układów fizycznych., WNT, 1973, i wydania późniejsze
  2. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT, Warszawa, 2009, i wydania późniejsze
  3. Marchelek K., Berczyński S., Drgania mechaniczne. Zbiór zadań z rozwiązaniami., WUPS, Szczecin, 1986, i wydania późniejsze
  4. Niezgodziński M.E, niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej., PWN, Warszawa, 2009, i wydania późniejsze

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie momentów bezwładności i odśrodkowych brył.2
T-A-2Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył w ruchu: postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym.3
T-A-3Kolokwium 1.1
T-A-4Zastosowanie zasady Lagrange'a-d'Lamberta do rozwiazywania zadań dynamiki układów mechanicznych.2
T-A-5Obliczanie energii kinetycznej i potencjalnej układów mechanicznych.2
T-A-6Zastosowanie równania Lagrange'a drugiego rodzaju do wyznaczania różniczkowych równań ruchu.2
T-A-7Obliczanie częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.2
T-A-8Kolokwium 2.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do mechaniki analitycznej. Geometria mas: momenty bezwładności i odśrodkowe brył, masa zredukowana, promień bezwładności, twierdzenie Steinera, główne osie bezwładności, tensor bezwładności.2
T-W-2Kinematyka bryły w ruchu: postępowym, obrotowym dookoła stałej osi, płaskim, kulistym i złożonym.3
T-W-3Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych.1
T-W-4Mechanika Lagrange'a: klasyfikacja więzów i rodzaje sił, przesunięcia przygotowane, współrzędne i siły uogólnione i zasada d'Alemberta-Lagrange'a.2
T-W-5Energia kinetyczna i potencjalna układu mechanicznego.2
T-W-6Równanie Lagrange'a drugiego rodzaju dla układów zachowawczych i niezachowawczych.2
T-W-7Drgania układów mechanicznych o dwóch i większej liczbie stopni swobody: częstotliwości drgań swobodnych, postacie drgań, charakterystyki rezonansowe.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Rozwiązywanie zadań ze wskazanych zbiorów zadań.10
A-A-2Przygotowanie się do kolokwiów.12
A-A-3uczestnictwo w zajęciach15
37
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury.10
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu.13
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
38
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_B01_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki analitycznej, poznanego na wykładach, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechanik analitycznej, - omówić poznane zasady (prawa) z zakresu mechaniki analitycznej, - rozpoznawać układy mechaniczne i rodzaje ruchu brył tworzacych układ, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktów brył, momentów bezwładności brył, energii potencjalnej i kinetycznej układów mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania różniczkowych równań ruchu, obliczenia częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
MBM_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki na poziomie wyższym niezbędną do rozwiązywania zadań z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mechaniki analitycznej.
C-2Zapoznanie studentów z metodami analizy matematycznej wykorzystywanymi przy rozwiazywaniu zadań mechaniki ogólnej.
Treści programoweT-W-3Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych.
T-W-4Mechanika Lagrange'a: klasyfikacja więzów i rodzaje sił, przesunięcia przygotowane, współrzędne i siły uogólnione i zasada d'Alemberta-Lagrange'a.
T-W-7Drgania układów mechanicznych o dwóch i większej liczbie stopni swobody: częstotliwości drgań swobodnych, postacie drgań, charakterystyki rezonansowe.
T-W-6Równanie Lagrange'a drugiego rodzaju dla układów zachowawczych i niezachowawczych.
T-W-5Energia kinetyczna i potencjalna układu mechanicznego.
T-W-2Kinematyka bryły w ruchu: postępowym, obrotowym dookoła stałej osi, płaskim, kulistym i złożonym.
T-W-1Wprowadzenie do mechaniki analitycznej. Geometria mas: momenty bezwładności i odśrodkowe brył, masa zredukowana, promień bezwładności, twierdzenie Steinera, główne osie bezwładności, tensor bezwładności.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć, wielkości i praw mechaniki analitycznej, nie umie zaproponować podstawowych narzędzi do rozwiazywania zadań.
3,0Student zna większość pojęć, wielkości i praw mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie tylko niektóre narzędzia do rozwiązywania zadań.
3,5Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań.
4,0Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań.
4,5Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań, potrafi zaproponować sposób jak przeprowadzić dyskusję wyników.
5,0Student zna pojęcia, wielkości i prawa mechaniki analitycznej, proponuje poprawnie i optymalnie wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru, potrafi zaproponować sposób jak przeprowadzić dyskusję wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_B01_U01w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - obliczać momenty bezwładności i odśrodkowe brył, - obliczać prędkości i przyspieszenia brył, - obliczać energię potencjalną i kinetyczną układów mechanicznych oraz pracę sił w nim działających, - napisać różniczkowe równania ruch dla układów mechanicznych o większej liczbie stopni swobody niż jeden, - stosować równania Lagrang'a drugiego rodzaju do wyznaczania częstotliwości drgań własnych i postaci drgań wybranych układów mechanicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania układów rózniczkowych równań róchu, obliczania częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczania liniowych prędkości i przyspieszeń punktów brył oraz kątowych prędkości i przyspieszeń brył.
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczania momentów bezwładności brył i energii kinetycznej brył w ruch postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym oraz energii potencjalnej układów mechanicznych.
Treści programoweT-A-1Obliczanie momentów bezwładności i odśrodkowych brył.
T-A-5Obliczanie energii kinetycznej i potencjalnej układów mechanicznych.
T-A-4Zastosowanie zasady Lagrange'a-d'Lamberta do rozwiazywania zadań dynamiki układów mechanicznych.
T-A-6Zastosowanie równania Lagrange'a drugiego rodzaju do wyznaczania różniczkowych równań ruchu.
T-A-7Obliczanie częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
Metody nauczaniaM-3Objaśnienia.
M-2Ćwiczenia problemowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie sprawdzianów.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwiów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstwowych narzędzi do rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej.
3,0Student umie wykorzystać tylko niektóre z poznanych narzędzi do rozwiązywania zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Student umie korzystać z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
4,0Student umie korzstać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań.
4,5Student umie korzstać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzędzi przy rozwiązywaniu zadań, potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
5,0Student umie stosować wszystkie zaproponowane w czasie zajęć narzędzia, potrafi porównać ich efektywność, umie uzasadnić wybór zastosowanego narzędzia oraz potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_B01_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji, - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki analitycznej, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mechaniki analitycznej.
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczania liniowych prędkości i przyspieszeń punktów brył oraz kątowych prędkości i przyspieszeń brył.
C-4Ukształtowanie umiejętności obliczania momentów bezwładności brył i energii kinetycznej brył w ruch postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym oraz energii potencjalnej układów mechanicznych.
Treści programoweT-A-1Obliczanie momentów bezwładności i odśrodkowych brył.
T-A-5Obliczanie energii kinetycznej i potencjalnej układów mechanicznych.
T-A-2Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył w ruchu: postępowym, obrotowym, płaskim i kulistym.
T-A-4Zastosowanie zasady Lagrange'a-d'Lamberta do rozwiazywania zadań dynamiki układów mechanicznych.
T-A-6Zastosowanie równania Lagrange'a drugiego rodzaju do wyznaczania różniczkowych równań ruchu.
T-A-7Obliczanie częstotliwości drgań swobodnych i postaci drgań.
T-W-3Przybliżona teoria zjawisk żyroskopowych.
T-W-4Mechanika Lagrange'a: klasyfikacja więzów i rodzaje sił, przesunięcia przygotowane, współrzędne i siły uogólnione i zasada d'Alemberta-Lagrange'a.
T-W-7Drgania układów mechanicznych o dwóch i większej liczbie stopni swobody: częstotliwości drgań swobodnych, postacie drgań, charakterystyki rezonansowe.
T-W-6Równanie Lagrange'a drugiego rodzaju dla układów zachowawczych i niezachowawczych.
T-W-5Energia kinetyczna i potencjalna układu mechanicznego.
T-W-2Kinematyka bryły w ruchu: postępowym, obrotowym dookoła stałej osi, płaskim, kulistym i złożonym.
T-W-1Wprowadzenie do mechaniki analitycznej. Geometria mas: momenty bezwładności i odśrodkowe brył, masa zredukowana, promień bezwładności, twierdzenie Steinera, główne osie bezwładności, tensor bezwładności.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Objaśnienia.
M-2Ćwiczenia problemowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie identyfikacji poziomu wiedzy i umiejętności, prowadzonej w czasie trwania ćwiczeń audytoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania maszyn.
3,0Student ma świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki analitycznej dla procesu projektowania maszyn oraz świadomość znaczenia wyboru odpowiednich metod rozwiazywania zadań.
3,5Student spełnia wymagania na ocenę 3,0 i dodatkowo wykazuje dbałość o poprawność wykonywanych działań.
4,0Student spełnia wymagania na ocenę 3,5 i dodatkowo wykazuje zdolność do oceny otrzymywanych wyników.
4,5Student spełnia wymagania na ocenę 4,0 i dodatkowo wykazuje otwartośc na współpracę w zespołach.
5,0Student spełnia wymagania na ocenę 4,5 i dodatkowo jest zorientowany na ciągłe podnoszenie własnej wiedzy i umiejętności