Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Komputerowo wspomagane projektowanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowo wspomagane projektowanie
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Daniel Jastrzębski <Daniel.Jastrzebski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 1,30,38zaliczenie
wykładyW3 5 1,70,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza na poziomie inżynierskim z: maszynoznawstwa, mechaniki, wytrzymałości materiałów, technik wytwarzania oraz sterowania urządzeniami mechanicznymi.
W-2Podstawowa umiejętność stosowania technik komputerowego wspomagania projektowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien wiedzieć jak stosować komputerowe narzędzia wspomagania w procesie projektowania urządzeń mechatronicznych z uwzględnieniem komputerowych symulacji zachowań projektowanego obiektu.
C-2Student powinien umieć opracować projekt urządzenia mechatronicznego, wykonać komputerowe symulacje zachowań projektowanego obiektu oraz wykonać kompletną dokumentację konstrukcyjną tego urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zaawansowane modelowanie części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu.1
T-L-2Projektowania części wykonywanych z arkusza blachy.1
T-L-3Projektowanie części kształtowanych technologią formy.1
T-L-4Projektowanie części wykonywanych technologią spawania.1
T-L-5Analiza wytrzymałości konstrukcji metodą elementów skończonych.1
T-L-6Analiza statycznych właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.2
T-L-7Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.2
T-L-8Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
10
wykłady
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.1
T-W-2Zaawansowane techniki przestrzennego modelowania części maszyn oraz montażu z uwzględnieniem intencji projektu. Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji.1
T-W-3Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania. Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
T-W-4Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do analiz wytrzymałości i symulacji zachowań projektowanego obiektu.1
T-W-5Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do optymalizacji właściwości konstrukcji. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.22
A-L-2uczestnictwo w zajęciach10
32
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu23
A-W-2Studia literatury10
A-W-3Praca własna.5
A-W-4uczestnictwo w zajęciach5
43

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych.
M-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania oprogramowania wspomagającego projektowanie.
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań projektowanych obiektów, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechatronicznych.
MBM_2A_W05, MBM_2A_W06C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1, M-2S-1
MBM_2A_UM/08-3_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań konstrukcji, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechanicznych.
MBM_2A_W05, MBM_2A_W06C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechatronicznego.
MBM_2A_U08, MBM_2A_U19, MBM_2A_U09, MBM_2A_U10C-2T-L-7, T-L-1, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-3S-1
MBM_2A_UM/08-3_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechanicznego.
MBM_2A_U08, MBM_2A_U19, MBM_2A_U09, MBM_2A_U10C-2T-L-7, T-L-1, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-3_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K02C-2, C-1T-L-7, T-L-8, T-W-3, T-W-1M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań projektowanych obiektów, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechatronicznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.
MBM_2A_UM/08-3_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań konstrukcji, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechanicznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechatronicznego.
2,0Student nie wykonał wszystkich sprawozdań z ćwiczeń.
3,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w sposób minimalny funkcje oprogramowania wspomagającego projektowanie.
3,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując rozszerzony zakres funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując wiele funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w pełni funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
5,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń uzasadniając dobór i adekwatne wykorzystanie funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
MBM_2A_UM/08-3_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechanicznego.
2,0Student nie wykonał wszystkich sprawozdań z ćwiczeń.
3,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w sposób minimalny funkcje oprogramowania wspomagającego projektowanie.
3,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując rozszerzony zakres funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując wiele funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w pełni funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
5,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń uzasadniając dobór i adekwatne wykorzystanie funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-3_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
2,0
3,0Student ma kompetencje doprowadzenia smodzielnych działań w zakresie komputerowego wspomagania projektowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997
  2. Gąsiorek E, Podstawy projektowania inżynierskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006
  3. Babiuch M., SolidWorks 2009 PL ćwiczenia, Helion, Gliwice, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000
  2. Babiuch M., SolidWorks 2006 w praktyce, Helion, Gliwice, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zaawansowane modelowanie części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu.1
T-L-2Projektowania części wykonywanych z arkusza blachy.1
T-L-3Projektowanie części kształtowanych technologią formy.1
T-L-4Projektowanie części wykonywanych technologią spawania.1
T-L-5Analiza wytrzymałości konstrukcji metodą elementów skończonych.1
T-L-6Analiza statycznych właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.2
T-L-7Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.2
T-L-8Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.1
T-W-2Zaawansowane techniki przestrzennego modelowania części maszyn oraz montażu z uwzględnieniem intencji projektu. Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji.1
T-W-3Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania. Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
T-W-4Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do analiz wytrzymałości i symulacji zachowań projektowanego obiektu.1
T-W-5Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do optymalizacji właściwości konstrukcji. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.1
5

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń.22
A-L-2uczestnictwo w zajęciach10
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu23
A-W-2Studia literatury10
A-W-3Praca własna.5
A-W-4uczestnictwo w zajęciach5
43
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-3_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań projektowanych obiektów, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechatronicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
Cel przedmiotuC-1Student powinien wiedzieć jak stosować komputerowe narzędzia wspomagania w procesie projektowania urządzeń mechatronicznych z uwzględnieniem komputerowych symulacji zachowań projektowanego obiektu.
Treści programoweT-W-2Zaawansowane techniki przestrzennego modelowania części maszyn oraz montażu z uwzględnieniem intencji projektu. Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji.
T-W-3Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania. Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-W-4Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do analiz wytrzymałości i symulacji zachowań projektowanego obiektu.
T-W-5Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do optymalizacji właściwości konstrukcji. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.
Metody nauczaniaM-1Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych.
M-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-3_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: sformułować problem projektowy, dobierać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, znać zasady modelowania i prowadzenia komputerowych symulacji zachowań konstrukcji, a także scharakteryzować aspekty technologiczności konstrukcji przy projektowaniu urządzeń mechanicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć opracować projekt urządzenia mechatronicznego, wykonać komputerowe symulacje zachowań projektowanego obiektu oraz wykonać kompletną dokumentację konstrukcyjną tego urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
C-1Student powinien wiedzieć jak stosować komputerowe narzędzia wspomagania w procesie projektowania urządzeń mechatronicznych z uwzględnieniem komputerowych symulacji zachowań projektowanego obiektu.
Treści programoweT-W-2Zaawansowane techniki przestrzennego modelowania części maszyn oraz montażu z uwzględnieniem intencji projektu. Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji.
T-W-3Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania. Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.
Metody nauczaniaM-1Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych.
M-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-3_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechatronicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U19potrafi uwzględniając aspekty pozatechniczne projektować i realizować złożone urządzenia oraz procesy technologiczne w zakresie swojej specjalności, wykorzystując właściwe metody, materiały i narzędzia, również opracowując metody i narzędzia własne.
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć opracować projekt urządzenia mechatronicznego, wykonać komputerowe symulacje zachowań projektowanego obiektu oraz wykonać kompletną dokumentację konstrukcyjną tego urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Treści programoweT-L-7Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.
T-L-1Zaawansowane modelowanie części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu.
T-L-5Analiza wytrzymałości konstrukcji metodą elementów skończonych.
T-L-6Analiza statycznych właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.
T-L-8Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-L-2Projektowania części wykonywanych z arkusza blachy.
T-L-3Projektowanie części kształtowanych technologią formy.
T-L-4Projektowanie części wykonywanych technologią spawania.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykonał wszystkich sprawozdań z ćwiczeń.
3,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w sposób minimalny funkcje oprogramowania wspomagającego projektowanie.
3,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując rozszerzony zakres funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując wiele funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w pełni funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
5,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń uzasadniając dobór i adekwatne wykorzystanie funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-3_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: dobierać i stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, opracować model i przeprowadzić komputerową symulację zachowań projektowanego obiektu oraz opracować dokumentację konstrukcyjną urządzenia mechanicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U19potrafi uwzględniając aspekty pozatechniczne projektować i realizować złożone urządzenia oraz procesy technologiczne w zakresie swojej specjalności, wykorzystując właściwe metody, materiały i narzędzia, również opracowując metody i narzędzia własne.
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć opracować projekt urządzenia mechatronicznego, wykonać komputerowe symulacje zachowań projektowanego obiektu oraz wykonać kompletną dokumentację konstrukcyjną tego urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Treści programoweT-L-7Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.
T-L-1Zaawansowane modelowanie części maszyn z uwzględnieniem intencji projektu.
T-L-5Analiza wytrzymałości konstrukcji metodą elementów skończonych.
T-L-6Analiza statycznych właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.
T-L-8Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-L-2Projektowania części wykonywanych z arkusza blachy.
T-L-3Projektowanie części kształtowanych technologią formy.
T-L-4Projektowanie części wykonywanych technologią spawania.
T-W-2Zaawansowane techniki przestrzennego modelowania części maszyn oraz montażu z uwzględnieniem intencji projektu. Projektowanie części z uwzględnieniem aspektów technologiczności konstrukcji.
T-W-3Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania. Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-W-4Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do analiz wytrzymałości i symulacji zachowań projektowanego obiektu.
T-W-5Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania do optymalizacji właściwości konstrukcji. Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykonał wszystkich sprawozdań z ćwiczeń.
3,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w sposób minimalny funkcje oprogramowania wspomagającego projektowanie.
3,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując rozszerzony zakres funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując wiele funkcji oprogramowania wspomagającego projektowanie.
4,5Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń dobierając i wykorzystując w pełni funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
5,0Student wykonał wszystkie sprawozdania z ćwiczeń uzasadniając dobór i adekwatne wykorzystanie funkcjonalność oprogramowania wspomagającego projektowanie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-3_K01Student rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji nie tylko we własnym obszarze działalności zawodowej ale i poszerzania wiedzy w zakresie dziadzin pokrewnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Student powinien umieć opracować projekt urządzenia mechatronicznego, wykonać komputerowe symulacje zachowań projektowanego obiektu oraz wykonać kompletną dokumentację konstrukcyjną tego urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
C-1Student powinien wiedzieć jak stosować komputerowe narzędzia wspomagania w procesie projektowania urządzeń mechatronicznych z uwzględnieniem komputerowych symulacji zachowań projektowanego obiektu.
Treści programoweT-L-7Optymalizacja właściwości konstrukcji metodą elementów skończonych.
T-L-8Weryfikacja i ocena wyników komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-W-3Podstawy użytkowania metody elementów skończonych w systemach komputerowego wspomagania projektowania. Adaptacja projektów do potrzeb komputerowych symulacji zachowań konstrukcji.
T-W-1Struktura i charakterystyka systemów komputerowego wspomagania projektowania. Stosowanie narzędzi komputerowego wspomagania w procesie projektowo-konstrukcyjnym.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem oprogramowania wspomagającego projektowanie.
M-2Wykład problemowy z pokazem użytkowania oprogramowania wspomagającego projektowanie.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne
S-1Ocena formująca: Ocena opracowanych sprawozdań z ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma kompetencje doprowadzenia smodzielnych działań w zakresie komputerowego wspomagania projektowania.
3,5
4,0
4,5
5,0