Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Zintegrowane systemy wytwarzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zintegrowane systemy wytwarzania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>, Paweł Herbin <Pawel.Herbin@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 20 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 20 2,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu podstaw budowy maszyn i organizacji procesów technologicznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy o budowie i projektowaniu zintegrowanych systemów wytwarzania. Nabycie umiejętności modelowania oraz analizy procesów przepływu informacji w zintegrowanych systemach wytwarzania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zadania symulacyjne, ukierunkowane na identyfikację zmian technologicznych i organizacyjnych w przebiegu procesu produkcji, wymagające analizy decyzyjnej przy obliczaniu wartości parametrów organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej i produkcji seryjnej.20
20
wykłady
T-W-1Podstawy budowy zintegrowanych systemów wytwarzania. Systemowy model procesu wytwarzania. Struktura funkcjonalna zintegrowanych systemów wytwarzania. Podsystem przygotowania produkcji. Podsystem wytwarzania. Podsystem transportowy. Podsystem sterowania. Integracja przestrzenna i informatyczna podsystemów wytwarzania. Zintegrowane planowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania. Identyfikacja przepływu informacji w strukturze zarządzania pomiędzy komórkami produkcyjnymi.7
T-W-2Planowanie technicznego przygotowania produkcji dla organizacyjnego przygotowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej. Parametry i zmienne decyzyjne w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej. Standaryzowane metody planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej. Systemy klasy MRP i ERP.7
T-W-3Planowanie operatywne przebiegu produkcji seryjnej. Ustalanie parametrów wejściowych określających techniczne i organizacyjne warunki przebiegu procesu produkcji. Ustalanie zdolności produkcyjnej i rodzajów rezerw produkcyjnych. Analiza cyklu produkcyjnego. Ustalanie ilościowych zapasów produkcji w toku. Analiza kosztów w cyklu produkcyjnym. Modelowanie procesów wytwarzania z zastosowaniem komputerowych systemów PLM.6
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Analiza i przygotowanie danych wejściowych do projektowania, wykonanie obliczeń projektowo-konstrukcyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej.20
A-L-2Studiowanie literatury10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach20
50
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do zdawania egzaminu.10
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni20
A-W-3uczestnictwo w zajęciach20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Praktyczne ćwiczenia polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C05_W01
Student posiada wiedzę na temat budowy i projektowania zintegrowanych systemów wytwarzania oraz modelowania procesów przepływu informacji w systemach produkcyjnych.
MBM_2A_W08C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C05_U01
Student posiada praktyczne umiejętności opisu, oceny jakości i badania struktur organizacyjnych i funkcjonalnych zintegrowanych systemów wytwarzania. Potrafi zbudować model przepływu informacji w zintegrowanym systemie wytwarzania.
MBM_2A_U08C-1T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C05_K01
Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.
MBM_2A_K03C-1T-L-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C05_W01
Student posiada wiedzę na temat budowy i projektowania zintegrowanych systemów wytwarzania oraz modelowania procesów przepływu informacji w systemach produkcyjnych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C05_U01
Student posiada praktyczne umiejętności opisu, oceny jakości i badania struktur organizacyjnych i funkcjonalnych zintegrowanych systemów wytwarzania. Potrafi zbudować model przepływu informacji w zintegrowanym systemie wytwarzania.
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu pomiaru i ma problemy z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje zadania metodami nieoptymalnymi. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania najczęściej rozwiązuje metodami optymalnymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować wyniki pomiarów.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i wyniki badań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C05_K01
Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych konsultacjach.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

Literatura podstawowa

  1. Chlebus Edward, Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000
  2. Honczarenko Jerzy, Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, Warszawa, 2000
  3. Jardzioch Andrzej, Sterowanie elastycznymi systemami obróbkowymi z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, ZUT, Szczecin, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Zdanowicz Ryszard, Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zadania symulacyjne, ukierunkowane na identyfikację zmian technologicznych i organizacyjnych w przebiegu procesu produkcji, wymagające analizy decyzyjnej przy obliczaniu wartości parametrów organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej i produkcji seryjnej.20
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy budowy zintegrowanych systemów wytwarzania. Systemowy model procesu wytwarzania. Struktura funkcjonalna zintegrowanych systemów wytwarzania. Podsystem przygotowania produkcji. Podsystem wytwarzania. Podsystem transportowy. Podsystem sterowania. Integracja przestrzenna i informatyczna podsystemów wytwarzania. Zintegrowane planowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania. Identyfikacja przepływu informacji w strukturze zarządzania pomiędzy komórkami produkcyjnymi.7
T-W-2Planowanie technicznego przygotowania produkcji dla organizacyjnego przygotowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej. Parametry i zmienne decyzyjne w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej. Standaryzowane metody planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej. Systemy klasy MRP i ERP.7
T-W-3Planowanie operatywne przebiegu produkcji seryjnej. Ustalanie parametrów wejściowych określających techniczne i organizacyjne warunki przebiegu procesu produkcji. Ustalanie zdolności produkcyjnej i rodzajów rezerw produkcyjnych. Analiza cyklu produkcyjnego. Ustalanie ilościowych zapasów produkcji w toku. Analiza kosztów w cyklu produkcyjnym. Modelowanie procesów wytwarzania z zastosowaniem komputerowych systemów PLM.6
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Analiza i przygotowanie danych wejściowych do projektowania, wykonanie obliczeń projektowo-konstrukcyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej.20
A-L-2Studiowanie literatury10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do zdawania egzaminu.10
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni20
A-W-3uczestnictwo w zajęciach20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C05_W01Student posiada wiedzę na temat budowy i projektowania zintegrowanych systemów wytwarzania oraz modelowania procesów przepływu informacji w systemach produkcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o budowie i projektowaniu zintegrowanych systemów wytwarzania. Nabycie umiejętności modelowania oraz analizy procesów przepływu informacji w zintegrowanych systemach wytwarzania.
Treści programoweT-W-1Podstawy budowy zintegrowanych systemów wytwarzania. Systemowy model procesu wytwarzania. Struktura funkcjonalna zintegrowanych systemów wytwarzania. Podsystem przygotowania produkcji. Podsystem wytwarzania. Podsystem transportowy. Podsystem sterowania. Integracja przestrzenna i informatyczna podsystemów wytwarzania. Zintegrowane planowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania. Identyfikacja przepływu informacji w strukturze zarządzania pomiędzy komórkami produkcyjnymi.
T-W-2Planowanie technicznego przygotowania produkcji dla organizacyjnego przygotowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej. Parametry i zmienne decyzyjne w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej. Standaryzowane metody planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej. Systemy klasy MRP i ERP.
T-W-3Planowanie operatywne przebiegu produkcji seryjnej. Ustalanie parametrów wejściowych określających techniczne i organizacyjne warunki przebiegu procesu produkcji. Ustalanie zdolności produkcyjnej i rodzajów rezerw produkcyjnych. Analiza cyklu produkcyjnego. Ustalanie ilościowych zapasów produkcji w toku. Analiza kosztów w cyklu produkcyjnym. Modelowanie procesów wytwarzania z zastosowaniem komputerowych systemów PLM.
Metody nauczaniaM-1Metody podające w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Praktyczne ćwiczenia polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C05_U01Student posiada praktyczne umiejętności opisu, oceny jakości i badania struktur organizacyjnych i funkcjonalnych zintegrowanych systemów wytwarzania. Potrafi zbudować model przepływu informacji w zintegrowanym systemie wytwarzania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o budowie i projektowaniu zintegrowanych systemów wytwarzania. Nabycie umiejętności modelowania oraz analizy procesów przepływu informacji w zintegrowanych systemach wytwarzania.
Treści programoweT-L-1Zadania symulacyjne, ukierunkowane na identyfikację zmian technologicznych i organizacyjnych w przebiegu procesu produkcji, wymagające analizy decyzyjnej przy obliczaniu wartości parametrów organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej i produkcji seryjnej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Praktyczne ćwiczenia polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań. Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych nie potrafi wyjaśnić sposobu pomiaru i ma problemy z formułowaniem wniosków.
3,0Student rozwiązuje zadania metodami nieoptymalnymi. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania najczęściej rozwiązuje metodami optymalnymi. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować wyniki pomiarów.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i wyniki badań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C05_K01Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy o budowie i projektowaniu zintegrowanych systemów wytwarzania. Nabycie umiejętności modelowania oraz analizy procesów przepływu informacji w zintegrowanych systemach wytwarzania.
Treści programoweT-L-1Zadania symulacyjne, ukierunkowane na identyfikację zmian technologicznych i organizacyjnych w przebiegu procesu produkcji, wymagające analizy decyzyjnej przy obliczaniu wartości parametrów organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej i produkcji seryjnej.
Metody nauczaniaM-2Praktyczne ćwiczenia polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych konsultacjach.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.