Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Zaawansowane programowanie maszyn CNC:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zaawansowane programowanie maszyn CNC
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>, Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 6

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy programowania OSN, podstawy technologii maszyn, podstawy informatyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie technik programowania parametrycznego
C-2zdobycie wiedzy na temat strategii obróbkowych i optymalizacji operacji
C-3podstawy programowania obrabiarel wieloosiowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia przy obrabiarkach (tokarkach, centrach obróbkowych) z układami CNC typu SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS). Tematyka programowania zaawansowanego: parametrycznego, ciągi konturowe, podprogramy, cykle obróbkowe, zarysy opisane analitycznie, obróbka grupowa. Nastawianie narzędzi na stanowisku z pomiarem laserowym. Sondy pomiarowe i ich wykorzystanie. Stolik obrotowy jako 4 oś sterowana. Symulacja graficzna, pokaz operacji. Ćwiczenie na centrum frezarskim 5-osiowym (DMU-60 MACHO). Weryfikacja własnych programów.5
5
wykłady
T-W-1Przegląd zaawansowanych technik programowania i możliwości technologicznych obrabiarek CNC. Parametryzacja programów wybranych układów CNC (Sinumerik, Haas, Heidenhain); wyrażenia arytmetyczne, instrukcje warunkowe, skoki, pętle programowe. Wykorzystanie ciągów konturowych, podprogramów i cykli obróbkowych. Projektowanie operacji grupowych, programowanie zarysów opisanych analitycznie oraz splajnów. Charakterystyka, korzyści i możliwości technologiczne obrabiarek o liczbie osi większej od trzech. Charakterystyka obróbki wysoko produktywnej (HSC, HSM). Optymalizacja w programowaniu obrabiarek CNC; wybór narzędzia , strategia toru, problemy obróbki naroży, optymalizacja parametrów skrawania, filtracja programów sterujących. Sondy pomiarowe w nastawianiu obrabiarki, pomiary narzędzia i przedmiotu. Parametry transmisji danych PC-CNC, tryb DNC. Wybrane problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Przegląd technik programowania innych typów maszyn technologicznych (wycinarki drutowe, wycinarki spawalnicze, obrabiarki do drewna,). Wybrane zagadnienia organizacji, efektywności ekonomicznej i normowania pracy dla operacji na obrabiarkach CNC.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1opracowanie sprawozdań, testowanie programów20
A-L-2uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1studium zalecanej literatury15
A-W-2Praca własna15
A-W-3Konsultacje10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład ilustrowany materiałami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne przy obrabiarkach CNC.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach,
S-2Ocena formująca: ocena sprawozdań laboratoryjnych z omówieniem ustnym wskazanych zadań,
S-3Ocena formująca: wyniki kolokwium zaliczeniowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-6_W01
projektowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem CNC
MBM_2A_W07C-3, C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1S-1
MBM_2A_UM/08-6_W02
osiągnięcia technologii związane z technika maszyn CNC
MBM_2A_W08C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-6_U01
dobór nowoczesnych technologii
MBM_2A_U16C-3, C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/08-6_K01
Potrafi zorganizować pracę w sekcji opracowań technologii na obrabiarki CNC
MBM_2A_K03C-3, C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-6_W01
projektowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem CNC
2,0zna podstawowe definicje i pojęcia techniki sterowań numerycznych
3,0potrafi opracować program do prostych operacji na obrabiarki sterowane numerycznie.
3,5potrafi opracować program sterujący dla złożonych operacji technologicznych
4,0Potrafi wykorzystać metody wspomagania systemami CAD/CAM do opracowania programów sterujących i opracowania dokumentacji technologicznej
4,5Potrafi przygotować program obróbki złożonych powierzchni, zna procedury wdrażania operacji, stosuje systemy CAD/CAM na wszystkich etapach technologicznego przygotowania produkcji.
5,0potrafi opracować złożoną operację na obrabiarki CNC wieloosiowe stosując programowanie parametryczne oraz wiedzę na temat strategii obróbkowych i optymalizacji operacji.
MBM_2A_UM/08-6_W02
osiągnięcia technologii związane z technika maszyn CNC
2,0Jest w stanie podać charakterystykę maszyn technologicznych sterowanych numerycznie
3,0Zna klasyfikację i możliwości technologiczne podstawowych maszyn ze sterowaniem CNC
3,5Potrafi opracować programy sterujące i ocenić efekty zastosowania maszyn CNC dla różnych wariantów procesów technologicznych
4,0potrafi dobrać maszyny i oprzyrządowanie technologiczne do poswzczególnych operacji; orientuje się w problemach produktywności i efektywności ekonomicznej zastosowania maszyn CNC.
4,5zna problemy narzędzi, oprzyrządowania technologicznego, potrafi ocenić przydatność technologiczną poszczególnych gup maszy i opracować programy sterujące.
5,0zna możliwości technologiczne obrabiarek CNC wieloosiowych, potrafi dobrać obrabiarke i oprzyrządowanie oraz opracować program sterujący z wykorzystaniem systemów CAD/CAM

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-6_U01
dobór nowoczesnych technologii
2,0jest świadomy roli współczesnych technologii wytwarzania w rozwoju produkcji
3,0potrafi wymienić i scharakteryzować kilka współczesnych technologii branży mechanicznej
3,5potrafi dobrać i zna możliwości wybranych urządzeń technologicznych sterowanych numerycznie do wybranych operacji technologicznych
4,0potrafi opracować proces technologiczny, dobrać urządzenia sterowane numerycznie oraz oprzyrządowanie technologiczne
4,5potrafi wykorzystać systemy CAx oraz metody symulacyjne w zadaniach doboru nowoczesnych technologii
5,0potrafi dobrać urzadzenia sterowane numerycznie do zadań produkcyjnych, zaproponować rozwiązania zrobotyzowanych linii i gniazd; potrafi ocenić ekonomiczne efekty proponowanych rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/08-6_K01
Potrafi zorganizować pracę w sekcji opracowań technologii na obrabiarki CNC
2,0potrafi rozróżnić maszyny technologiczne sterowane numerycznie od konwencjonalnych
3,0rozumie znaczenie maszyn sterowanych numerycznie w produkcji przemysłowej
3,5potrafi wymienić i zastosować sprzęt i oprogramowanie wspomagające programowanie maszyn CNC
4,0zna podział pracy w biurze opracowań technologii na CNC, dobrać sprzęt i oprogramowanie
4,5rozumie znaczenie maszyn sterowanych numerycznie w nowoczesnej produkcji; potrafi zorganizować sekcję opracowania technologii na CNC
5,0potrafi wybrać wyposażenie, dobrać oprogramowanie CAD/CAM, ustalić podział w pracy biura projektowania technologii obrabiarek CNC; zna potrzeby i szczegóły programowania znacznej liczby maszyn technologicznych CNC

Literatura podstawowa

  1. Grzesik W. i in., Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, Warszawa, 2006
  2. Kosmol J., Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice, 2001
  3. Marciniak K. i in., Obróbka powierzchni krzywoliniuwych na frez. sterow. numer., WNT, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie Honczarenko, WNT, Warszawa, 2008
  2. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, NT, Warszawa, 2000
  3. Weiss Z., Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM, Wyd. PP, Poznań, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia przy obrabiarkach (tokarkach, centrach obróbkowych) z układami CNC typu SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS). Tematyka programowania zaawansowanego: parametrycznego, ciągi konturowe, podprogramy, cykle obróbkowe, zarysy opisane analitycznie, obróbka grupowa. Nastawianie narzędzi na stanowisku z pomiarem laserowym. Sondy pomiarowe i ich wykorzystanie. Stolik obrotowy jako 4 oś sterowana. Symulacja graficzna, pokaz operacji. Ćwiczenie na centrum frezarskim 5-osiowym (DMU-60 MACHO). Weryfikacja własnych programów.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przegląd zaawansowanych technik programowania i możliwości technologicznych obrabiarek CNC. Parametryzacja programów wybranych układów CNC (Sinumerik, Haas, Heidenhain); wyrażenia arytmetyczne, instrukcje warunkowe, skoki, pętle programowe. Wykorzystanie ciągów konturowych, podprogramów i cykli obróbkowych. Projektowanie operacji grupowych, programowanie zarysów opisanych analitycznie oraz splajnów. Charakterystyka, korzyści i możliwości technologiczne obrabiarek o liczbie osi większej od trzech. Charakterystyka obróbki wysoko produktywnej (HSC, HSM). Optymalizacja w programowaniu obrabiarek CNC; wybór narzędzia , strategia toru, problemy obróbki naroży, optymalizacja parametrów skrawania, filtracja programów sterujących. Sondy pomiarowe w nastawianiu obrabiarki, pomiary narzędzia i przedmiotu. Parametry transmisji danych PC-CNC, tryb DNC. Wybrane problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Przegląd technik programowania innych typów maszyn technologicznych (wycinarki drutowe, wycinarki spawalnicze, obrabiarki do drewna,). Wybrane zagadnienia organizacji, efektywności ekonomicznej i normowania pracy dla operacji na obrabiarkach CNC.10
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1opracowanie sprawozdań, testowanie programów20
A-L-2uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1studium zalecanej literatury15
A-W-2Praca własna15
A-W-3Konsultacje10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-6_W01projektowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem CNC
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
Cel przedmiotuC-3podstawy programowania obrabiarel wieloosiowych
C-1poznanie technik programowania parametrycznego
C-2zdobycie wiedzy na temat strategii obróbkowych i optymalizacji operacji
Treści programoweT-W-1Przegląd zaawansowanych technik programowania i możliwości technologicznych obrabiarek CNC. Parametryzacja programów wybranych układów CNC (Sinumerik, Haas, Heidenhain); wyrażenia arytmetyczne, instrukcje warunkowe, skoki, pętle programowe. Wykorzystanie ciągów konturowych, podprogramów i cykli obróbkowych. Projektowanie operacji grupowych, programowanie zarysów opisanych analitycznie oraz splajnów. Charakterystyka, korzyści i możliwości technologiczne obrabiarek o liczbie osi większej od trzech. Charakterystyka obróbki wysoko produktywnej (HSC, HSM). Optymalizacja w programowaniu obrabiarek CNC; wybór narzędzia , strategia toru, problemy obróbki naroży, optymalizacja parametrów skrawania, filtracja programów sterujących. Sondy pomiarowe w nastawianiu obrabiarki, pomiary narzędzia i przedmiotu. Parametry transmisji danych PC-CNC, tryb DNC. Wybrane problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Przegląd technik programowania innych typów maszyn technologicznych (wycinarki drutowe, wycinarki spawalnicze, obrabiarki do drewna,). Wybrane zagadnienia organizacji, efektywności ekonomicznej i normowania pracy dla operacji na obrabiarkach CNC.
T-L-1Zajęcia przy obrabiarkach (tokarkach, centrach obróbkowych) z układami CNC typu SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS). Tematyka programowania zaawansowanego: parametrycznego, ciągi konturowe, podprogramy, cykle obróbkowe, zarysy opisane analitycznie, obróbka grupowa. Nastawianie narzędzi na stanowisku z pomiarem laserowym. Sondy pomiarowe i ich wykorzystanie. Stolik obrotowy jako 4 oś sterowana. Symulacja graficzna, pokaz operacji. Ćwiczenie na centrum frezarskim 5-osiowym (DMU-60 MACHO). Weryfikacja własnych programów.
Metody nauczaniaM-1wykład ilustrowany materiałami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne przy obrabiarkach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0zna podstawowe definicje i pojęcia techniki sterowań numerycznych
3,0potrafi opracować program do prostych operacji na obrabiarki sterowane numerycznie.
3,5potrafi opracować program sterujący dla złożonych operacji technologicznych
4,0Potrafi wykorzystać metody wspomagania systemami CAD/CAM do opracowania programów sterujących i opracowania dokumentacji technologicznej
4,5Potrafi przygotować program obróbki złożonych powierzchni, zna procedury wdrażania operacji, stosuje systemy CAD/CAM na wszystkich etapach technologicznego przygotowania produkcji.
5,0potrafi opracować złożoną operację na obrabiarki CNC wieloosiowe stosując programowanie parametryczne oraz wiedzę na temat strategii obróbkowych i optymalizacji operacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-6_W02osiągnięcia technologii związane z technika maszyn CNC
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
Cel przedmiotuC-1poznanie technik programowania parametrycznego
C-2zdobycie wiedzy na temat strategii obróbkowych i optymalizacji operacji
Treści programoweT-W-1Przegląd zaawansowanych technik programowania i możliwości technologicznych obrabiarek CNC. Parametryzacja programów wybranych układów CNC (Sinumerik, Haas, Heidenhain); wyrażenia arytmetyczne, instrukcje warunkowe, skoki, pętle programowe. Wykorzystanie ciągów konturowych, podprogramów i cykli obróbkowych. Projektowanie operacji grupowych, programowanie zarysów opisanych analitycznie oraz splajnów. Charakterystyka, korzyści i możliwości technologiczne obrabiarek o liczbie osi większej od trzech. Charakterystyka obróbki wysoko produktywnej (HSC, HSM). Optymalizacja w programowaniu obrabiarek CNC; wybór narzędzia , strategia toru, problemy obróbki naroży, optymalizacja parametrów skrawania, filtracja programów sterujących. Sondy pomiarowe w nastawianiu obrabiarki, pomiary narzędzia i przedmiotu. Parametry transmisji danych PC-CNC, tryb DNC. Wybrane problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Przegląd technik programowania innych typów maszyn technologicznych (wycinarki drutowe, wycinarki spawalnicze, obrabiarki do drewna,). Wybrane zagadnienia organizacji, efektywności ekonomicznej i normowania pracy dla operacji na obrabiarkach CNC.
T-L-1Zajęcia przy obrabiarkach (tokarkach, centrach obróbkowych) z układami CNC typu SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS). Tematyka programowania zaawansowanego: parametrycznego, ciągi konturowe, podprogramy, cykle obróbkowe, zarysy opisane analitycznie, obróbka grupowa. Nastawianie narzędzi na stanowisku z pomiarem laserowym. Sondy pomiarowe i ich wykorzystanie. Stolik obrotowy jako 4 oś sterowana. Symulacja graficzna, pokaz operacji. Ćwiczenie na centrum frezarskim 5-osiowym (DMU-60 MACHO). Weryfikacja własnych programów.
Metody nauczaniaM-1wykład ilustrowany materiałami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne przy obrabiarkach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach,
S-2Ocena formująca: ocena sprawozdań laboratoryjnych z omówieniem ustnym wskazanych zadań,
S-3Ocena formująca: wyniki kolokwium zaliczeniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jest w stanie podać charakterystykę maszyn technologicznych sterowanych numerycznie
3,0Zna klasyfikację i możliwości technologiczne podstawowych maszyn ze sterowaniem CNC
3,5Potrafi opracować programy sterujące i ocenić efekty zastosowania maszyn CNC dla różnych wariantów procesów technologicznych
4,0potrafi dobrać maszyny i oprzyrządowanie technologiczne do poswzczególnych operacji; orientuje się w problemach produktywności i efektywności ekonomicznej zastosowania maszyn CNC.
4,5zna problemy narzędzi, oprzyrządowania technologicznego, potrafi ocenić przydatność technologiczną poszczególnych gup maszy i opracować programy sterujące.
5,0zna możliwości technologiczne obrabiarek CNC wieloosiowych, potrafi dobrać obrabiarke i oprzyrządowanie oraz opracować program sterujący z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-6_U01dobór nowoczesnych technologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia i usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych uwzględniając zagadnienia konstrukcji, technologii i eksploatacji w inżynierii mechanicznej i obszarach pokrewnych
Cel przedmiotuC-3podstawy programowania obrabiarel wieloosiowych
C-1poznanie technik programowania parametrycznego
C-2zdobycie wiedzy na temat strategii obróbkowych i optymalizacji operacji
Treści programoweT-W-1Przegląd zaawansowanych technik programowania i możliwości technologicznych obrabiarek CNC. Parametryzacja programów wybranych układów CNC (Sinumerik, Haas, Heidenhain); wyrażenia arytmetyczne, instrukcje warunkowe, skoki, pętle programowe. Wykorzystanie ciągów konturowych, podprogramów i cykli obróbkowych. Projektowanie operacji grupowych, programowanie zarysów opisanych analitycznie oraz splajnów. Charakterystyka, korzyści i możliwości technologiczne obrabiarek o liczbie osi większej od trzech. Charakterystyka obróbki wysoko produktywnej (HSC, HSM). Optymalizacja w programowaniu obrabiarek CNC; wybór narzędzia , strategia toru, problemy obróbki naroży, optymalizacja parametrów skrawania, filtracja programów sterujących. Sondy pomiarowe w nastawianiu obrabiarki, pomiary narzędzia i przedmiotu. Parametry transmisji danych PC-CNC, tryb DNC. Wybrane problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Przegląd technik programowania innych typów maszyn technologicznych (wycinarki drutowe, wycinarki spawalnicze, obrabiarki do drewna,). Wybrane zagadnienia organizacji, efektywności ekonomicznej i normowania pracy dla operacji na obrabiarkach CNC.
T-L-1Zajęcia przy obrabiarkach (tokarkach, centrach obróbkowych) z układami CNC typu SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS). Tematyka programowania zaawansowanego: parametrycznego, ciągi konturowe, podprogramy, cykle obróbkowe, zarysy opisane analitycznie, obróbka grupowa. Nastawianie narzędzi na stanowisku z pomiarem laserowym. Sondy pomiarowe i ich wykorzystanie. Stolik obrotowy jako 4 oś sterowana. Symulacja graficzna, pokaz operacji. Ćwiczenie na centrum frezarskim 5-osiowym (DMU-60 MACHO). Weryfikacja własnych programów.
Metody nauczaniaM-1wykład ilustrowany materiałami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne przy obrabiarkach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach,
S-2Ocena formująca: ocena sprawozdań laboratoryjnych z omówieniem ustnym wskazanych zadań,
S-3Ocena formująca: wyniki kolokwium zaliczeniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0jest świadomy roli współczesnych technologii wytwarzania w rozwoju produkcji
3,0potrafi wymienić i scharakteryzować kilka współczesnych technologii branży mechanicznej
3,5potrafi dobrać i zna możliwości wybranych urządzeń technologicznych sterowanych numerycznie do wybranych operacji technologicznych
4,0potrafi opracować proces technologiczny, dobrać urządzenia sterowane numerycznie oraz oprzyrządowanie technologiczne
4,5potrafi wykorzystać systemy CAx oraz metody symulacyjne w zadaniach doboru nowoczesnych technologii
5,0potrafi dobrać urzadzenia sterowane numerycznie do zadań produkcyjnych, zaproponować rozwiązania zrobotyzowanych linii i gniazd; potrafi ocenić ekonomiczne efekty proponowanych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/08-6_K01Potrafi zorganizować pracę w sekcji opracowań technologii na obrabiarki CNC
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-3podstawy programowania obrabiarel wieloosiowych
C-1poznanie technik programowania parametrycznego
C-2zdobycie wiedzy na temat strategii obróbkowych i optymalizacji operacji
Treści programoweT-W-1Przegląd zaawansowanych technik programowania i możliwości technologicznych obrabiarek CNC. Parametryzacja programów wybranych układów CNC (Sinumerik, Haas, Heidenhain); wyrażenia arytmetyczne, instrukcje warunkowe, skoki, pętle programowe. Wykorzystanie ciągów konturowych, podprogramów i cykli obróbkowych. Projektowanie operacji grupowych, programowanie zarysów opisanych analitycznie oraz splajnów. Charakterystyka, korzyści i możliwości technologiczne obrabiarek o liczbie osi większej od trzech. Charakterystyka obróbki wysoko produktywnej (HSC, HSM). Optymalizacja w programowaniu obrabiarek CNC; wybór narzędzia , strategia toru, problemy obróbki naroży, optymalizacja parametrów skrawania, filtracja programów sterujących. Sondy pomiarowe w nastawianiu obrabiarki, pomiary narzędzia i przedmiotu. Parametry transmisji danych PC-CNC, tryb DNC. Wybrane problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Przegląd technik programowania innych typów maszyn technologicznych (wycinarki drutowe, wycinarki spawalnicze, obrabiarki do drewna,). Wybrane zagadnienia organizacji, efektywności ekonomicznej i normowania pracy dla operacji na obrabiarkach CNC.
T-L-1Zajęcia przy obrabiarkach (tokarkach, centrach obróbkowych) z układami CNC typu SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS). Tematyka programowania zaawansowanego: parametrycznego, ciągi konturowe, podprogramy, cykle obróbkowe, zarysy opisane analitycznie, obróbka grupowa. Nastawianie narzędzi na stanowisku z pomiarem laserowym. Sondy pomiarowe i ich wykorzystanie. Stolik obrotowy jako 4 oś sterowana. Symulacja graficzna, pokaz operacji. Ćwiczenie na centrum frezarskim 5-osiowym (DMU-60 MACHO). Weryfikacja własnych programów.
Metody nauczaniaM-1wykład ilustrowany materiałami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne przy obrabiarkach CNC.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach,
S-2Ocena formująca: ocena sprawozdań laboratoryjnych z omówieniem ustnym wskazanych zadań,
S-3Ocena formująca: wyniki kolokwium zaliczeniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0potrafi rozróżnić maszyny technologiczne sterowane numerycznie od konwencjonalnych
3,0rozumie znaczenie maszyn sterowanych numerycznie w produkcji przemysłowej
3,5potrafi wymienić i zastosować sprzęt i oprogramowanie wspomagające programowanie maszyn CNC
4,0zna podział pracy w biurze opracowań technologii na CNC, dobrać sprzęt i oprogramowanie
4,5rozumie znaczenie maszyn sterowanych numerycznie w nowoczesnej produkcji; potrafi zorganizować sekcję opracowania technologii na CNC
5,0potrafi wybrać wyposażenie, dobrać oprogramowanie CAD/CAM, ustalić podział w pracy biura projektowania technologii obrabiarek CNC; zna potrzeby i szczegóły programowania znacznej liczby maszyn technologicznych CNC