Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGP:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGP
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z metrologii technicznej, analizy wymiarowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pomiarami współrzędnościowymi SGP, kształtu, położenia i wymiarów wytworzonych części. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i przygotowania sposobu pomiaru części, zespołów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Pomiary 2D powierzchni po wybranych procesach obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pomiary na maszynie współrzędnościowej typowych części.5
5
wykłady
T-W-1Istota pomiarów współrzędnościowych.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Procedury i oprogramowanie w pomiarach współrzędnościowych. Metody pomiaru złożonych profili powierzchni; projektory warsztatowe, kształtografy. Pomiary profili z wykorzystanie T8000; Wavecontour. Charakterystyka oprogramowania stosowanego w pomiarach profili np. Turbo Contour dla Windows. Metody pomiaru falistości, chropowatości i nośności powierzchni, oprogramowanie do pomiarów ( np. Turbo Roughness for Windows), oprogramowanie do analizy topografii powierzchni, oprogramowanie CNC dla pomiarów w pełnym trybie CNC. Pomiary 2D i 3D. Zasady warunki i dokładności pomiarów profilomertycznych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.Głowice, czujniki pomiarów. Układy pomiarowe Roboty i centra pomiarowe.Oprogramowanie komputerowe w pomiarach współrzędnościowych. Programowanie zadań pomiarowych na maszynie pomiarowej, Dokładność profilometrów i maszyn pomiarowych.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęc laboratoryjnych10
A-L-2Przygotowanie do zaliczeń laboratoriów10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Poznanie wybranych pozycji literatury wykładi i literatury uzupełniającej40
A-W-2uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: omówić warunki, sposób pomiaru powierzchni części po szlifowaniu,omówić warunki, sposób pomiaru chropowatości części po toczeniu,

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-4_W01
Definiuje istotę pomiarów współrzędnościowych w pomiarach wymiaru, kształtu. położenia i SGP dowolnego przedmiotu
MBM_2A_W04C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
MBM_2A_UM/07-4_W02
Opisuje wybrane programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej
MBM_2A_W10C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-4_U01
Zaproponuje sposób realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
MBM_2A_U17C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
MBM_2A_UM/07-4_U02
Dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając uzasadnienia i wyjaśnienia
MBM_2A_U17C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-4_K01
Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
MBM_2A_K04C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
MBM_2A_UM/07-4_K02
Rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
MBM_2A_K04C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-4_W01
Definiuje istotę pomiarów współrzędnościowych w pomiarach wymiaru, kształtu. położenia i SGP dowolnego przedmiotu
2,0Student nie umie definiować żadnego istotnego pomiaru współrzędnościowego w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu
3,0Student umie definiować wybrane podstawowe pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu
3,5Student umie efektywnie definiować pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu
4,0Student umie efektywnie definiować wszystkie pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu
4,5Student umie efektywnie definiować wszystkie pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie definiować wszystkie pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
MBM_2A_UM/07-4_W02
Opisuje wybrane programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej
2,0Student nie umie opisywać żadnych wybranego programu pomiarowego profilometru, maszyny pomiarowej
3,0Student umie bardzo lapidarnie opisać wybrane programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej
3,5Student umie opisywać wybrane programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej z podaniem wyjasnień i przykładów
4,0Student umie opisywać programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej z podaniem wyjaśnień i przykładów
4,5Student umie szeroko opisać (tylko z drobnymi usterkami ) programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej z podaniem obszernych wyjaśnień i przykładów
5,0Student umie szeroko opisać programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej z podaniem obszernych wyjaśnień i przykładów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-4_U01
Zaproponuje sposób realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
2,0Student nie umie zaproponować żadnego sposobu realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
3,0Student umie tylko wybiórczo zaproponować sposób realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
3,5Student umie zaproponować sposób realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
4,0Student umie zaproponować różne sposóby realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części
4,5Student umie zaproponować z uzasadnieniem różne sposóby realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części
5,0Student umie zaproponować, z wyczerpujący uzasadnieniem, różne sposóby realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części
MBM_2A_UM/07-4_U02
Dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając uzasadnienia i wyjaśnienia
2,0Student nie dobierze elementów pomiarowych; głowic, czujników,oprogramowania do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
3,0Student dobierze tylko wybrane elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, bez podawania uzasadnienia i wyjaśnienia.
3,5Student dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając uzasadnienia i wyjaśnienia.
4,0Student dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając fragmentaryczne uzasadnienia i wyjaśnienia.
4,5Student dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając uzasadnienia i wyjaśnienia.
5,0Student dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając wyczerpujące uzasadnienia i wyjaśnienia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-4_K01
Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
2,0Nie oceni relacji między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
3,0Tylko w pojedynczych elementach oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
3,5W kilku elementach oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
4,0Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
4,5Oceni podajac szersze relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
5,0W pełni oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
MBM_2A_UM/07-4_K02
Rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
2,0Nie rozumie wagi i uwarunkowań pomiarów współrzędnościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
3,0W drobnych elementach rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
3,5W najważniejszych aspektach rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
4,0Rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
4,5W pełni rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
5,0W pełni rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym.Szeroko uzasadnia problem

Literatura podstawowa

  1. M. Wieczorowski, Wykorzystanie analizy topograficznej w pomiarach nierówności powierzchni, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2009, 1
  2. Ratajczyk E., Współrzędnościowa Techniak pomiarowa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
  3. Nowicki B., Struktura geometryczna Chropowatść i falistość, WNT, Warszawa, 1991
  4. Wieczorowski M., Cellary A., Hajda J.:, Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni czyli chropowatości i nie tylko”, Zakład Poligraficzno Wydawniczy M-druk, Poznań, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Oczoś K., liubimow V., Struktura geometryczna powierzchni, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2003
  2. Oczoś K., liubimow V., Struktura geometryczna powierzchni, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2003
  3. Thomas T. R.:, „Rough Surfaces”, Internal College Press, London, 1999, Second Edition
  4. Thomas T. R.:, „Rough Surfaces”, Internal College Press, London, 1999, Second Edition

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomiary 2D powierzchni po wybranych procesach obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pomiary na maszynie współrzędnościowej typowych części.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota pomiarów współrzędnościowych.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Procedury i oprogramowanie w pomiarach współrzędnościowych. Metody pomiaru złożonych profili powierzchni; projektory warsztatowe, kształtografy. Pomiary profili z wykorzystanie T8000; Wavecontour. Charakterystyka oprogramowania stosowanego w pomiarach profili np. Turbo Contour dla Windows. Metody pomiaru falistości, chropowatości i nośności powierzchni, oprogramowanie do pomiarów ( np. Turbo Roughness for Windows), oprogramowanie do analizy topografii powierzchni, oprogramowanie CNC dla pomiarów w pełnym trybie CNC. Pomiary 2D i 3D. Zasady warunki i dokładności pomiarów profilomertycznych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.Głowice, czujniki pomiarów. Układy pomiarowe Roboty i centra pomiarowe.Oprogramowanie komputerowe w pomiarach współrzędnościowych. Programowanie zadań pomiarowych na maszynie pomiarowej, Dokładność profilometrów i maszyn pomiarowych.10
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęc laboratoryjnych10
A-L-2Przygotowanie do zaliczeń laboratoriów10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Poznanie wybranych pozycji literatury wykładi i literatury uzupełniającej40
A-W-2uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-4_W01Definiuje istotę pomiarów współrzędnościowych w pomiarach wymiaru, kształtu. położenia i SGP dowolnego przedmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pomiarami współrzędnościowymi SGP, kształtu, położenia i wymiarów wytworzonych części. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i przygotowania sposobu pomiaru części, zespołów.
Treści programoweT-W-1Istota pomiarów współrzędnościowych.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Procedury i oprogramowanie w pomiarach współrzędnościowych. Metody pomiaru złożonych profili powierzchni; projektory warsztatowe, kształtografy. Pomiary profili z wykorzystanie T8000; Wavecontour. Charakterystyka oprogramowania stosowanego w pomiarach profili np. Turbo Contour dla Windows. Metody pomiaru falistości, chropowatości i nośności powierzchni, oprogramowanie do pomiarów ( np. Turbo Roughness for Windows), oprogramowanie do analizy topografii powierzchni, oprogramowanie CNC dla pomiarów w pełnym trybie CNC. Pomiary 2D i 3D. Zasady warunki i dokładności pomiarów profilomertycznych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.Głowice, czujniki pomiarów. Układy pomiarowe Roboty i centra pomiarowe.Oprogramowanie komputerowe w pomiarach współrzędnościowych. Programowanie zadań pomiarowych na maszynie pomiarowej, Dokładność profilometrów i maszyn pomiarowych.
T-L-1Pomiary 2D powierzchni po wybranych procesach obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pomiary na maszynie współrzędnościowej typowych części.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: omówić warunki, sposób pomiaru powierzchni części po szlifowaniu,omówić warunki, sposób pomiaru chropowatości części po toczeniu,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie definiować żadnego istotnego pomiaru współrzędnościowego w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu
3,0Student umie definiować wybrane podstawowe pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu
3,5Student umie efektywnie definiować pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu
4,0Student umie efektywnie definiować wszystkie pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu
4,5Student umie efektywnie definiować wszystkie pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie definiować wszystkie pomiary współrzędnościowe w pomiarach wymiaru, kształtu, położenia i SGP dowolenego przedmiotu. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-4_W02Opisuje wybrane programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pomiarami współrzędnościowymi SGP, kształtu, położenia i wymiarów wytworzonych części. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i przygotowania sposobu pomiaru części, zespołów.
Treści programoweT-W-1Istota pomiarów współrzędnościowych.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Procedury i oprogramowanie w pomiarach współrzędnościowych. Metody pomiaru złożonych profili powierzchni; projektory warsztatowe, kształtografy. Pomiary profili z wykorzystanie T8000; Wavecontour. Charakterystyka oprogramowania stosowanego w pomiarach profili np. Turbo Contour dla Windows. Metody pomiaru falistości, chropowatości i nośności powierzchni, oprogramowanie do pomiarów ( np. Turbo Roughness for Windows), oprogramowanie do analizy topografii powierzchni, oprogramowanie CNC dla pomiarów w pełnym trybie CNC. Pomiary 2D i 3D. Zasady warunki i dokładności pomiarów profilomertycznych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.Głowice, czujniki pomiarów. Układy pomiarowe Roboty i centra pomiarowe.Oprogramowanie komputerowe w pomiarach współrzędnościowych. Programowanie zadań pomiarowych na maszynie pomiarowej, Dokładność profilometrów i maszyn pomiarowych.
T-L-1Pomiary 2D powierzchni po wybranych procesach obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pomiary na maszynie współrzędnościowej typowych części.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: omówić warunki, sposób pomiaru powierzchni części po szlifowaniu,omówić warunki, sposób pomiaru chropowatości części po toczeniu,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie opisywać żadnych wybranego programu pomiarowego profilometru, maszyny pomiarowej
3,0Student umie bardzo lapidarnie opisać wybrane programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej
3,5Student umie opisywać wybrane programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej z podaniem wyjasnień i przykładów
4,0Student umie opisywać programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej z podaniem wyjaśnień i przykładów
4,5Student umie szeroko opisać (tylko z drobnymi usterkami ) programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej z podaniem obszernych wyjaśnień i przykładów
5,0Student umie szeroko opisać programy pomiarowe profilometru, maszyny pomiarowej z podaniem obszernych wyjaśnień i przykładów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-4_U01Zaproponuje sposób realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pomiarami współrzędnościowymi SGP, kształtu, położenia i wymiarów wytworzonych części. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i przygotowania sposobu pomiaru części, zespołów.
Treści programoweT-W-1Istota pomiarów współrzędnościowych.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Procedury i oprogramowanie w pomiarach współrzędnościowych. Metody pomiaru złożonych profili powierzchni; projektory warsztatowe, kształtografy. Pomiary profili z wykorzystanie T8000; Wavecontour. Charakterystyka oprogramowania stosowanego w pomiarach profili np. Turbo Contour dla Windows. Metody pomiaru falistości, chropowatości i nośności powierzchni, oprogramowanie do pomiarów ( np. Turbo Roughness for Windows), oprogramowanie do analizy topografii powierzchni, oprogramowanie CNC dla pomiarów w pełnym trybie CNC. Pomiary 2D i 3D. Zasady warunki i dokładności pomiarów profilomertycznych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.Głowice, czujniki pomiarów. Układy pomiarowe Roboty i centra pomiarowe.Oprogramowanie komputerowe w pomiarach współrzędnościowych. Programowanie zadań pomiarowych na maszynie pomiarowej, Dokładność profilometrów i maszyn pomiarowych.
T-L-1Pomiary 2D powierzchni po wybranych procesach obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pomiary na maszynie współrzędnościowej typowych części.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: omówić warunki, sposób pomiaru powierzchni części po szlifowaniu,omówić warunki, sposób pomiaru chropowatości części po toczeniu,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zaproponować żadnego sposobu realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
3,0Student umie tylko wybiórczo zaproponować sposób realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
3,5Student umie zaproponować sposób realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
4,0Student umie zaproponować różne sposóby realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części
4,5Student umie zaproponować z uzasadnieniem różne sposóby realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części
5,0Student umie zaproponować, z wyczerpujący uzasadnieniem, różne sposóby realizacji pomiarów współrzędnościowych wskazanego pomiaru; wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-4_U02Dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając uzasadnienia i wyjaśnienia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pomiarami współrzędnościowymi SGP, kształtu, położenia i wymiarów wytworzonych części. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i przygotowania sposobu pomiaru części, zespołów.
Treści programoweT-W-1Istota pomiarów współrzędnościowych.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Procedury i oprogramowanie w pomiarach współrzędnościowych. Metody pomiaru złożonych profili powierzchni; projektory warsztatowe, kształtografy. Pomiary profili z wykorzystanie T8000; Wavecontour. Charakterystyka oprogramowania stosowanego w pomiarach profili np. Turbo Contour dla Windows. Metody pomiaru falistości, chropowatości i nośności powierzchni, oprogramowanie do pomiarów ( np. Turbo Roughness for Windows), oprogramowanie do analizy topografii powierzchni, oprogramowanie CNC dla pomiarów w pełnym trybie CNC. Pomiary 2D i 3D. Zasady warunki i dokładności pomiarów profilomertycznych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.Głowice, czujniki pomiarów. Układy pomiarowe Roboty i centra pomiarowe.Oprogramowanie komputerowe w pomiarach współrzędnościowych. Programowanie zadań pomiarowych na maszynie pomiarowej, Dokładność profilometrów i maszyn pomiarowych.
T-L-1Pomiary 2D powierzchni po wybranych procesach obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pomiary na maszynie współrzędnościowej typowych części.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: omówić warunki, sposób pomiaru powierzchni części po szlifowaniu,omówić warunki, sposób pomiaru chropowatości części po toczeniu,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dobierze elementów pomiarowych; głowic, czujników,oprogramowania do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części.
3,0Student dobierze tylko wybrane elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, bez podawania uzasadnienia i wyjaśnienia.
3,5Student dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając uzasadnienia i wyjaśnienia.
4,0Student dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając fragmentaryczne uzasadnienia i wyjaśnienia.
4,5Student dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając uzasadnienia i wyjaśnienia.
5,0Student dobierze elementy pomiarowe; głowice, czujniki,oprogramowanie do realizacji wskazanych pomiarów wymiaru, zarysu, położenia i SGP dowolnej części, podając wyczerpujące uzasadnienia i wyjaśnienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-4_K01Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pomiarami współrzędnościowymi SGP, kształtu, położenia i wymiarów wytworzonych części. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i przygotowania sposobu pomiaru części, zespołów.
Treści programoweT-W-1Istota pomiarów współrzędnościowych.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Procedury i oprogramowanie w pomiarach współrzędnościowych. Metody pomiaru złożonych profili powierzchni; projektory warsztatowe, kształtografy. Pomiary profili z wykorzystanie T8000; Wavecontour. Charakterystyka oprogramowania stosowanego w pomiarach profili np. Turbo Contour dla Windows. Metody pomiaru falistości, chropowatości i nośności powierzchni, oprogramowanie do pomiarów ( np. Turbo Roughness for Windows), oprogramowanie do analizy topografii powierzchni, oprogramowanie CNC dla pomiarów w pełnym trybie CNC. Pomiary 2D i 3D. Zasady warunki i dokładności pomiarów profilomertycznych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.Głowice, czujniki pomiarów. Układy pomiarowe Roboty i centra pomiarowe.Oprogramowanie komputerowe w pomiarach współrzędnościowych. Programowanie zadań pomiarowych na maszynie pomiarowej, Dokładność profilometrów i maszyn pomiarowych.
T-L-1Pomiary 2D powierzchni po wybranych procesach obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pomiary na maszynie współrzędnościowej typowych części.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: omówić warunki, sposób pomiaru powierzchni części po szlifowaniu,omówić warunki, sposób pomiaru chropowatości części po toczeniu,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie oceni relacji między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
3,0Tylko w pojedynczych elementach oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
3,5W kilku elementach oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
4,0Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
4,5Oceni podajac szersze relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
5,0W pełni oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami ich pomiaru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-4_K02Rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pomiarami współrzędnościowymi SGP, kształtu, położenia i wymiarów wytworzonych części. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i przygotowania sposobu pomiaru części, zespołów.
Treści programoweT-W-1Istota pomiarów współrzędnościowych.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Procedury i oprogramowanie w pomiarach współrzędnościowych. Metody pomiaru złożonych profili powierzchni; projektory warsztatowe, kształtografy. Pomiary profili z wykorzystanie T8000; Wavecontour. Charakterystyka oprogramowania stosowanego w pomiarach profili np. Turbo Contour dla Windows. Metody pomiaru falistości, chropowatości i nośności powierzchni, oprogramowanie do pomiarów ( np. Turbo Roughness for Windows), oprogramowanie do analizy topografii powierzchni, oprogramowanie CNC dla pomiarów w pełnym trybie CNC. Pomiary 2D i 3D. Zasady warunki i dokładności pomiarów profilomertycznych. Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.Głowice, czujniki pomiarów. Układy pomiarowe Roboty i centra pomiarowe.Oprogramowanie komputerowe w pomiarach współrzędnościowych. Programowanie zadań pomiarowych na maszynie pomiarowej, Dokładność profilometrów i maszyn pomiarowych.
T-L-1Pomiary 2D powierzchni po wybranych procesach obróbki ubytkowej i nieubytkowej. Pomiary na maszynie współrzędnościowej typowych części.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: omówić warunki, sposób pomiaru powierzchni części po szlifowaniu,omówić warunki, sposób pomiaru chropowatości części po toczeniu,
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie wagi i uwarunkowań pomiarów współrzędnościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
3,0W drobnych elementach rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
3,5W najważniejszych aspektach rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
4,0Rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
4,5W pełni rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym
5,0W pełni rozumie wagę i uwarunkowania pomiarów współrzednościowych w procesie powstawania dowolnych wyrobów w przemyśle maszyniowym.Szeroko uzasadnia problem