Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Technologia uzębień2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia uzębień2
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>, Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 5 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, technologii maszyn i projektowania procesów technologicznych, metrologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze sposobami kształtowania elementów uzębionych.
C-2Ukształtowanie umiejętności opracowania operacji kształtowania uzębienia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie1
T-L-2Technologia walcowych kół zębatych kształtowanych metodami kształtowymi.1
T-L-3Frezowanie kół walcowych metodą Pfautera. Struganie kół walcowych metodą Sunderlanda.1
T-L-4Szlifowanie kół walcowych metodą Nilesa.1
T-L-5Technologia obróbki przekładni ślimakowych walcowych.1
5
wykłady
T-W-1Dokładność przekładni zębatych walcowych, stożkowych i ślimakowych. Obróbka kół zębatych walcowych o uzębieniu zewnętrznym. Technologiczność konstrukcji. Półfabrykaty. Ramowe procesy technologiczne.1
T-W-2Obróbka kształtowa kół walcowych. Zasada obróbki obwiedniowej. Obróbka kształtująca walcowych kół zębatych o zębach prostych i śrubowych: metoda Magga, Sunderlanda, Fellowsa, Pfautera.2
T-W-3Obróbka wykańczająca kół walcowych: dogniatanie, wiórkowanie, szlifowanie, gładzenie, docieranie. Kryteria wyboru metod obróbki walcowych kół.1
T-W-4Obróbka kół walcowych o uzębieniu wewnętrznym. Kształtowanie zębów zębatek.1
T-W-5Zasada obróbki obwiedniowej kół stożkowych. Obróbki kół stożkowych o zębach prostych i skośnych. Metody obróbki kół stożkowych o krzywoliniowej linii zęba wg systemu Gleasona, Fiat- Mammano, Oerlikona, Klingelnberga. Technologiczność konstrukcji. Półfabrykaty. Ramowe procesy technologiczne.2
T-W-6Obróbka wykańczająca kół przekładni stożkowych: szlifowanie, docieranie. Kontrola współpracy kół przekładni.1
T-W-7Technologia obróbki ślimaków i ślimacznic. Metody obróbki ślimaków walcowych i globoidalnych. Metody obróbki ślimacznic: promieniowa, styczna. Usuwanie zadziorów, załamywanie i zaokrąglanie krawędzi zębów.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.10
A-L-2Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia wykładu.30
A-W-2Udział w konsultacjach wykładu.8
A-W-3Zaliczenie wykładów2
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Laboratoria: metoda praktyczna w postaci ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w formie pisemnej obejmujące tematykę ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-4_W01
Student potrafi scharakteryzować metody kształtowania zębów kół zębatych. Dobierać właściwe metody obróbki zębów kół zębatych.
MBM_2A_W08, MBM_2A_W10C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-4_U01
Student ma umiejętność opracowania operacji kształtowania zębów kół zębatych.
MBM_2A_U17C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/08-4_K01
Ma świadomość ciągłego dokształcania się w zakresie metod kształtowania elementów uzębionych.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K05C-2, C-1T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-4_W01
Student potrafi scharakteryzować metody kształtowania zębów kół zębatych. Dobierać właściwe metody obróbki zębów kół zębatych.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych sposobów kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic.
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic.
3,5Student potrafi poprawnie scharakteryzować sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic przedstawione na zajęciach.
4,0Student potrafi poprawnie dokładnie scharakteryzować sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic przedstawione na zajęciach. Objaśnić technologiczność konstrukcji kół. Opisać ramowe procesy technologiczne kół.
4,5Student potrafi poprawnie dokładnie scharakteryzować sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic przedstawione na zajęciach. Objaśnić technologiczność konstrukcji kół. Opisać ramowe procesy technologiczne kół. Scharakteryzować narzędzia do obróbki kół walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic.
5,0Student potrafi poprawnie dokładnie scharakteryzować sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic przedstawione na zajęciach. Objaśnić technologiczność konstrukcji kół. Opisać ramowe procesy technologiczne kół. Scharakteryzować narzędzia do obróbki kół walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic. Opisac zasady konstrukcji narzędzi do obróbki kół walcowych, slimaków i ślimacznic.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-4_U01
Student ma umiejętność opracowania operacji kształtowania zębów kół zębatych.
2,0Student niewłaściwie formułuje zasady doboru sposobów obróbki kół zębatych, rażąco niedokładnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny koła zębatego.
3,0Student poprawnie formułuje podstawowe zasady doboru sposobów obróbki kół zębatych walcowych, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny koła zębatego walcowego.
3,5Student poprawnie dobiera obrabiarki i narzędzia do obróbki kół zębatych walcowych, ślimaków i ślimacznic, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny kół zębatych.
4,0Student poprawnie dobiera obrabiarki i narzędzia do obróbki kół zębatych walcowych, ślimaków i ślimacznic oraz stożkowych, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny kół zębatych.
4,5Student poprawnie dobiera obrabiarki i narzędzia do obróbki kół zębatych walcowych, ślimaków i ślimacznic oraz stożkowych, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny kół zębatych. Poprawnie określa parametry procesu obróbki. Potrafi zaprojektować narzędzie specjalne do obróbki kół walcowych i ślimaków.
5,0Student poprawnie dobiera obrabiarki i narzędzia do obróbki kół zębatych walcowych, ślimaków i ślimacznic oraz stożkowych, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny kół zębatych. Poprawnie określa parametry procesu obróbki. Potrafi zaprojektować narzędzie specjalne do obróbki kół walcowych, ślimaków i ślimacznic.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/08-4_K01
Ma świadomość ciągłego dokształcania się w zakresie metod kształtowania elementów uzębionych.
2,0Ujawnia nieprzygotowanie oraz brak zaangażowania w trakcie zajęć.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowania w trakcie zajęć.
3,5
4,0Ujawnia przygotowanie i aktywność w trakcie zajęć.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia i poszerzenia nabywanych umiejętności w rozwiązywaniu problemów kształtowania uzębienia.

Literatura podstawowa

  1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn., WNT, Warszawa, 2003
  2. Paderewski K., Obrabiarki do uzębień kół walcowych., WNT, Warszawa, 1991
  3. Wójcik Z., Obrabiarki do uzębień kół stożkowych., WNT, Warszawa, 1993
  4. Feld M., Technologia budowy maszyn, WNT, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Ochęduszko K., Koła zębate. Tom II. Wykonanie i montaż., WNT, Warszawa, 1971
  2. Wójcik Z., Przekładnie stożkowe, konstrukcja i technologia., WNT, Warszawa, 1984

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie1
T-L-2Technologia walcowych kół zębatych kształtowanych metodami kształtowymi.1
T-L-3Frezowanie kół walcowych metodą Pfautera. Struganie kół walcowych metodą Sunderlanda.1
T-L-4Szlifowanie kół walcowych metodą Nilesa.1
T-L-5Technologia obróbki przekładni ślimakowych walcowych.1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dokładność przekładni zębatych walcowych, stożkowych i ślimakowych. Obróbka kół zębatych walcowych o uzębieniu zewnętrznym. Technologiczność konstrukcji. Półfabrykaty. Ramowe procesy technologiczne.1
T-W-2Obróbka kształtowa kół walcowych. Zasada obróbki obwiedniowej. Obróbka kształtująca walcowych kół zębatych o zębach prostych i śrubowych: metoda Magga, Sunderlanda, Fellowsa, Pfautera.2
T-W-3Obróbka wykańczająca kół walcowych: dogniatanie, wiórkowanie, szlifowanie, gładzenie, docieranie. Kryteria wyboru metod obróbki walcowych kół.1
T-W-4Obróbka kół walcowych o uzębieniu wewnętrznym. Kształtowanie zębów zębatek.1
T-W-5Zasada obróbki obwiedniowej kół stożkowych. Obróbki kół stożkowych o zębach prostych i skośnych. Metody obróbki kół stożkowych o krzywoliniowej linii zęba wg systemu Gleasona, Fiat- Mammano, Oerlikona, Klingelnberga. Technologiczność konstrukcji. Półfabrykaty. Ramowe procesy technologiczne.2
T-W-6Obróbka wykańczająca kół przekładni stożkowych: szlifowanie, docieranie. Kontrola współpracy kół przekładni.1
T-W-7Technologia obróbki ślimaków i ślimacznic. Metody obróbki ślimaków walcowych i globoidalnych. Metody obróbki ślimacznic: promieniowa, styczna. Usuwanie zadziorów, załamywanie i zaokrąglanie krawędzi zębów.2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.10
A-L-2Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia wykładu.30
A-W-2Udział w konsultacjach wykładu.8
A-W-3Zaliczenie wykładów2
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-4_W01Student potrafi scharakteryzować metody kształtowania zębów kół zębatych. Dobierać właściwe metody obróbki zębów kół zębatych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze sposobami kształtowania elementów uzębionych.
Treści programoweT-W-1Dokładność przekładni zębatych walcowych, stożkowych i ślimakowych. Obróbka kół zębatych walcowych o uzębieniu zewnętrznym. Technologiczność konstrukcji. Półfabrykaty. Ramowe procesy technologiczne.
T-W-2Obróbka kształtowa kół walcowych. Zasada obróbki obwiedniowej. Obróbka kształtująca walcowych kół zębatych o zębach prostych i śrubowych: metoda Magga, Sunderlanda, Fellowsa, Pfautera.
T-W-4Obróbka kół walcowych o uzębieniu wewnętrznym. Kształtowanie zębów zębatek.
T-W-7Technologia obróbki ślimaków i ślimacznic. Metody obróbki ślimaków walcowych i globoidalnych. Metody obróbki ślimacznic: promieniowa, styczna. Usuwanie zadziorów, załamywanie i zaokrąglanie krawędzi zębów.
T-W-5Zasada obróbki obwiedniowej kół stożkowych. Obróbki kół stożkowych o zębach prostych i skośnych. Metody obróbki kół stożkowych o krzywoliniowej linii zęba wg systemu Gleasona, Fiat- Mammano, Oerlikona, Klingelnberga. Technologiczność konstrukcji. Półfabrykaty. Ramowe procesy technologiczne.
T-W-6Obróbka wykańczająca kół przekładni stożkowych: szlifowanie, docieranie. Kontrola współpracy kół przekładni.
T-W-3Obróbka wykańczająca kół walcowych: dogniatanie, wiórkowanie, szlifowanie, gładzenie, docieranie. Kryteria wyboru metod obróbki walcowych kół.
Metody nauczaniaM-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Laboratoria: metoda praktyczna w postaci ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych sposobów kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic.
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic.
3,5Student potrafi poprawnie scharakteryzować sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic przedstawione na zajęciach.
4,0Student potrafi poprawnie dokładnie scharakteryzować sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic przedstawione na zajęciach. Objaśnić technologiczność konstrukcji kół. Opisać ramowe procesy technologiczne kół.
4,5Student potrafi poprawnie dokładnie scharakteryzować sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic przedstawione na zajęciach. Objaśnić technologiczność konstrukcji kół. Opisać ramowe procesy technologiczne kół. Scharakteryzować narzędzia do obróbki kół walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic.
5,0Student potrafi poprawnie dokładnie scharakteryzować sposoby kształtowania uzębienia w kołach zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic przedstawione na zajęciach. Objaśnić technologiczność konstrukcji kół. Opisać ramowe procesy technologiczne kół. Scharakteryzować narzędzia do obróbki kół walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic. Opisac zasady konstrukcji narzędzi do obróbki kół walcowych, slimaków i ślimacznic.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-4_U01Student ma umiejętność opracowania operacji kształtowania zębów kół zębatych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności opracowania operacji kształtowania uzębienia.
Treści programoweT-L-2Technologia walcowych kół zębatych kształtowanych metodami kształtowymi.
T-L-3Frezowanie kół walcowych metodą Pfautera. Struganie kół walcowych metodą Sunderlanda.
T-L-4Szlifowanie kół walcowych metodą Nilesa.
T-L-5Technologia obróbki przekładni ślimakowych walcowych.
Metody nauczaniaM-2Laboratoria: metoda praktyczna w postaci ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w formie pisemnej obejmujące tematykę ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student niewłaściwie formułuje zasady doboru sposobów obróbki kół zębatych, rażąco niedokładnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny koła zębatego.
3,0Student poprawnie formułuje podstawowe zasady doboru sposobów obróbki kół zębatych walcowych, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny koła zębatego walcowego.
3,5Student poprawnie dobiera obrabiarki i narzędzia do obróbki kół zębatych walcowych, ślimaków i ślimacznic, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny kół zębatych.
4,0Student poprawnie dobiera obrabiarki i narzędzia do obróbki kół zębatych walcowych, ślimaków i ślimacznic oraz stożkowych, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny kół zębatych.
4,5Student poprawnie dobiera obrabiarki i narzędzia do obróbki kół zębatych walcowych, ślimaków i ślimacznic oraz stożkowych, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny kół zębatych. Poprawnie określa parametry procesu obróbki. Potrafi zaprojektować narzędzie specjalne do obróbki kół walcowych i ślimaków.
5,0Student poprawnie dobiera obrabiarki i narzędzia do obróbki kół zębatych walcowych, ślimaków i ślimacznic oraz stożkowych, poprawnie ocenia technologiczność konstrukcji i jej wpływ na proces technologiczny kół zębatych. Poprawnie określa parametry procesu obróbki. Potrafi zaprojektować narzędzie specjalne do obróbki kół walcowych, ślimaków i ślimacznic.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/08-4_K01Ma świadomość ciągłego dokształcania się w zakresie metod kształtowania elementów uzębionych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności opracowania operacji kształtowania uzębienia.
C-1Zapoznanie studentów ze sposobami kształtowania elementów uzębionych.
Treści programoweT-W-2Obróbka kształtowa kół walcowych. Zasada obróbki obwiedniowej. Obróbka kształtująca walcowych kół zębatych o zębach prostych i śrubowych: metoda Magga, Sunderlanda, Fellowsa, Pfautera.
T-W-4Obróbka kół walcowych o uzębieniu wewnętrznym. Kształtowanie zębów zębatek.
T-W-7Technologia obróbki ślimaków i ślimacznic. Metody obróbki ślimaków walcowych i globoidalnych. Metody obróbki ślimacznic: promieniowa, styczna. Usuwanie zadziorów, załamywanie i zaokrąglanie krawędzi zębów.
T-W-5Zasada obróbki obwiedniowej kół stożkowych. Obróbki kół stożkowych o zębach prostych i skośnych. Metody obróbki kół stożkowych o krzywoliniowej linii zęba wg systemu Gleasona, Fiat- Mammano, Oerlikona, Klingelnberga. Technologiczność konstrukcji. Półfabrykaty. Ramowe procesy technologiczne.
T-W-6Obróbka wykańczająca kół przekładni stożkowych: szlifowanie, docieranie. Kontrola współpracy kół przekładni.
T-W-3Obróbka wykańczająca kół walcowych: dogniatanie, wiórkowanie, szlifowanie, gładzenie, docieranie. Kryteria wyboru metod obróbki walcowych kół.
T-L-2Technologia walcowych kół zębatych kształtowanych metodami kształtowymi.
T-L-3Frezowanie kół walcowych metodą Pfautera. Struganie kół walcowych metodą Sunderlanda.
T-L-4Szlifowanie kół walcowych metodą Nilesa.
T-L-5Technologia obróbki przekładni ślimakowych walcowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Laboratoria: metoda praktyczna w postaci ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w formie pisemnej obejmujące tematykę ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia nieprzygotowanie oraz brak zaangażowania w trakcie zajęć.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowania w trakcie zajęć.
3,5
4,0Ujawnia przygotowanie i aktywność w trakcie zajęć.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia i poszerzenia nabywanych umiejętności w rozwiązywaniu problemów kształtowania uzębienia.