Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Technologia narzędzi skrawających:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia narzędzi skrawających
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 6

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 5 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1grafika inżynierska, mechanika, materiałoznawstwo
W-2Obróbka ubytkowa, podstawy technologii maszyn, podstawy konstrukcji maszyn

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie budowy, zasad projektowania i technologii wykonania najważniejszych grup narzędzi skrawających,

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projektowanie procesu technologicznego wykonania narzędzia kształtowego. Projektowanie procesu technologicznego wykonania frezu obwiedniowego do obróbki wałka wielowypustowego.5
5
wykłady
T-W-1Noże tokarskie punktowe składane z płytkami do jednorazowego użycia – rozwiązania konstrukcyjne-technologia noży tokarskich Narzędzia wytaczarskie. Wiertła kręte eżektorowe– rozwiązania konstrukcyjne. Rozwiertaki i pogłębiacze – konstrukcja. Technologia wierteł i rozwiertaków . Przeciągacze do otworów i powierzchni zewnętrznych – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia frezarskie – rozwiązania konstrukcyjne. Frezy zataczane obwiedniowe i obwiedniowo – kształtowe – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia do obróbki gwintów – konstrukcja i rozwiązania konstrukcyjne. Narzędzia ścierne i ogólne zasady ich ostrzenia. Technologia narzędzi do obróbki kół zębatych. Systemy narzędziowe: Narzędzia modułowe. Elementy narzędzia modułowego – ustalenie i zamocowanie. Systemy narzędziowe. Regeneracja i ostrzenie narzędzi. Inteligentne narzędzi skrawające, Narzędzia specjalne Narzędzia SPRT10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Przygotowanie projektu10
A-P-2studia literatury10
A-P-3uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Studia literatury30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-6_W01
Definiuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce typowych narzędzi
MBM_2A_W06C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1
MBM_2A_KWP/09-6_W02
Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych narzędzi
MBM_2A_W06C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-6_U01
Zaprojektuje ogólną postać procesów wytwarzania typowych narzędzi skrawających
MBM_2A_U16, MBM_2A_U17C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1
MBM_2A_KWP/09-6_U02
Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka, uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w procesie wytwarzania narzędzi skrawających
MBM_2A_U16, MBM_2A_U17C-1T-P-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-6_K01
Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
MBM_2A_K04C-1T-P-1M-1S-1
MBM_2A_KWP/09-6_K02
Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji narzędzi skrawających
MBM_2A_K04C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-6_W01
Definiuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce typowych narzędzi
2,0Student nie umie definiować żadnego podstawowego procesu wytwarzania
3,0Student umie definiować wybrane podstawowe procesu wytwarzania
3,5Student umie efektywnie definiować podstawowe procesy wytwarzania.
4,0Student umie efektywnie definiować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać elementarne przykłady takich procesów.
4,5Student umie efektywnie definiować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie definiować wybrane podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
MBM_2A_KWP/09-6_W02
Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych narzędzi
2,0Student nie umie opisywać żadnych elementów procesu wytwarzania typowych narzędzi
3,0Student umie bardzo lapidarnie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania typowych narzędzi z podaniem pojedyńczych przykładów
3,5Student umie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania typowych narzędzi z podaniem przykładów
4,0Student umie opisać najważniejsze elementy procesu wytwarzania typowych narzędzi z podaniem przykładów
4,5Student umie opisać wszystkie elementy procesu wytwarzania typowych narzędzi. Potrafi podać przykłady takich procesów i je przeanalizować
5,0Student umie szeroko opisać wszystkie elementy procesy wytwarzania typowych narzędzi. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-6_U01
Zaprojektuje ogólną postać procesów wytwarzania typowych narzędzi skrawających
2,0Student nie umie zaprojektować ogólnej postać procesu wytwarzania żadnego typowego narzędzia skrawającego
3,0Student umie zaprojektować czastkową postać procesu wytwarzania tylko wybranych typowych narzędzi skrawających
3,5Student umie zaprojektować ogólną postać procesu wytwarzania typowych narzędzi skrawających
4,0Student umie zaprojektować z drobnymi brakami postać procesu wytwarzania typowych narzędzi skrawających
4,5Student umie zaprojektować pełną formę procesu wytwarzania większości narzędzi skrawających
5,0Student umie zaprojektować pełną formę procesu wytwarzania dowolnych narzędzi skrawających
MBM_2A_KWP/09-6_U02
Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka, uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w procesie wytwarzania narzędzi skrawających
2,0Student nie dobierze żadnego wariantu elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla żadnej typowej operacji narzędzia skrawającego
3,0Student dobierze tylko wybrane elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla pojedyńczych operacji wytwarzania pojedyńczych narzędzi skrawających
3,5Student dobierze tylko najwazniejsze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji wytwarzania pojedyńczych narzędzi skrawających
4,0Student dobierze elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w głównych sposobach wytwarzania wytwarzania narzędzi skrawających
4,5Student dobierze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w różnych sposobach wytwarzania wiekszości narzędzi skrawających
5,0Student dobierze kilka wariantów elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w różnych sposobach wytwarzania wielu narzędzi skrawających

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-6_K01
Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
2,0Student nie oceni nawet elementarnych relacji między kosztami i cechami wybranych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
3,0Student oceni tylko elementarne relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
3,5Student oceni najistotniejsze relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania, bez uzasadnień.
4,0Student oceni najistotniejsze relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
4,5Student oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
5,0Student wyczerpująco oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
MBM_2A_KWP/09-6_K02
Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji narzędzi skrawających
2,0Student nie rozumie wagi i uwarunkowań technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji narzędzi skrawających
3,0Student w ograniczonym zakresie rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji tylko wybranych typów narzędzi skrawających
3,5Student rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji tylko niektórych typów narzędzi skrawających
4,0Student rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji wybranych typów narzędzi skrawających
4,5Student rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji większości typów narzędzi skrawających
5,0Student szeroko rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji wszystkich typów narzędzi skrawających

Literatura podstawowa

  1. Cichosz Piotr, Narzędzia skrawające, WNT, Warszawa, 2011
  2. Kunstetter S., Podstawy konstrukcji narzędzi., WNT, Warszawa, 1980
  3. Filipowski R., Marciniak M., Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej, Oficyna wydwanicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000, 1
  4. Erbla J, Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym, t. II, Obróbka skrawaniem, montaż, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001
  5. Jemielniak Krzysztof., Obróbka skrawaniem, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. SECO, Materiały firm narzędziowych: SECO, Sandvik, Iskar, Pafana, strony WWW, 2011
  2. Dmochowski J. i inni, Technologia narzędzi skrawających, WNT, Warszawa, 1972
  3. M. Wysiecki, Nowoczesne materiały narzędziowe, WNT, Warszawa, 1997

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projektowanie procesu technologicznego wykonania narzędzia kształtowego. Projektowanie procesu technologicznego wykonania frezu obwiedniowego do obróbki wałka wielowypustowego.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Noże tokarskie punktowe składane z płytkami do jednorazowego użycia – rozwiązania konstrukcyjne-technologia noży tokarskich Narzędzia wytaczarskie. Wiertła kręte eżektorowe– rozwiązania konstrukcyjne. Rozwiertaki i pogłębiacze – konstrukcja. Technologia wierteł i rozwiertaków . Przeciągacze do otworów i powierzchni zewnętrznych – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia frezarskie – rozwiązania konstrukcyjne. Frezy zataczane obwiedniowe i obwiedniowo – kształtowe – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia do obróbki gwintów – konstrukcja i rozwiązania konstrukcyjne. Narzędzia ścierne i ogólne zasady ich ostrzenia. Technologia narzędzi do obróbki kół zębatych. Systemy narzędziowe: Narzędzia modułowe. Elementy narzędzia modułowego – ustalenie i zamocowanie. Systemy narzędziowe. Regeneracja i ostrzenie narzędzi. Inteligentne narzędzi skrawające, Narzędzia specjalne Narzędzia SPRT10
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Przygotowanie projektu10
A-P-2studia literatury10
A-P-3uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literatury30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-6_W01Definiuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce typowych narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, zasad projektowania i technologii wykonania najważniejszych grup narzędzi skrawających,
Treści programoweT-P-1Projektowanie procesu technologicznego wykonania narzędzia kształtowego. Projektowanie procesu technologicznego wykonania frezu obwiedniowego do obróbki wałka wielowypustowego.
T-W-1Noże tokarskie punktowe składane z płytkami do jednorazowego użycia – rozwiązania konstrukcyjne-technologia noży tokarskich Narzędzia wytaczarskie. Wiertła kręte eżektorowe– rozwiązania konstrukcyjne. Rozwiertaki i pogłębiacze – konstrukcja. Technologia wierteł i rozwiertaków . Przeciągacze do otworów i powierzchni zewnętrznych – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia frezarskie – rozwiązania konstrukcyjne. Frezy zataczane obwiedniowe i obwiedniowo – kształtowe – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia do obróbki gwintów – konstrukcja i rozwiązania konstrukcyjne. Narzędzia ścierne i ogólne zasady ich ostrzenia. Technologia narzędzi do obróbki kół zębatych. Systemy narzędziowe: Narzędzia modułowe. Elementy narzędzia modułowego – ustalenie i zamocowanie. Systemy narzędziowe. Regeneracja i ostrzenie narzędzi. Inteligentne narzędzi skrawające, Narzędzia specjalne Narzędzia SPRT
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie definiować żadnego podstawowego procesu wytwarzania
3,0Student umie definiować wybrane podstawowe procesu wytwarzania
3,5Student umie efektywnie definiować podstawowe procesy wytwarzania.
4,0Student umie efektywnie definiować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać elementarne przykłady takich procesów.
4,5Student umie efektywnie definiować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie definiować wybrane podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-6_W02Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, zasad projektowania i technologii wykonania najważniejszych grup narzędzi skrawających,
Treści programoweT-P-1Projektowanie procesu technologicznego wykonania narzędzia kształtowego. Projektowanie procesu technologicznego wykonania frezu obwiedniowego do obróbki wałka wielowypustowego.
T-W-1Noże tokarskie punktowe składane z płytkami do jednorazowego użycia – rozwiązania konstrukcyjne-technologia noży tokarskich Narzędzia wytaczarskie. Wiertła kręte eżektorowe– rozwiązania konstrukcyjne. Rozwiertaki i pogłębiacze – konstrukcja. Technologia wierteł i rozwiertaków . Przeciągacze do otworów i powierzchni zewnętrznych – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia frezarskie – rozwiązania konstrukcyjne. Frezy zataczane obwiedniowe i obwiedniowo – kształtowe – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia do obróbki gwintów – konstrukcja i rozwiązania konstrukcyjne. Narzędzia ścierne i ogólne zasady ich ostrzenia. Technologia narzędzi do obróbki kół zębatych. Systemy narzędziowe: Narzędzia modułowe. Elementy narzędzia modułowego – ustalenie i zamocowanie. Systemy narzędziowe. Regeneracja i ostrzenie narzędzi. Inteligentne narzędzi skrawające, Narzędzia specjalne Narzędzia SPRT
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie opisywać żadnych elementów procesu wytwarzania typowych narzędzi
3,0Student umie bardzo lapidarnie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania typowych narzędzi z podaniem pojedyńczych przykładów
3,5Student umie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania typowych narzędzi z podaniem przykładów
4,0Student umie opisać najważniejsze elementy procesu wytwarzania typowych narzędzi z podaniem przykładów
4,5Student umie opisać wszystkie elementy procesu wytwarzania typowych narzędzi. Potrafi podać przykłady takich procesów i je przeanalizować
5,0Student umie szeroko opisać wszystkie elementy procesy wytwarzania typowych narzędzi. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-6_U01Zaprojektuje ogólną postać procesów wytwarzania typowych narzędzi skrawających
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia i usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych uwzględniając zagadnienia konstrukcji, technologii i eksploatacji w inżynierii mechanicznej i obszarach pokrewnych
MBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, zasad projektowania i technologii wykonania najważniejszych grup narzędzi skrawających,
Treści programoweT-P-1Projektowanie procesu technologicznego wykonania narzędzia kształtowego. Projektowanie procesu technologicznego wykonania frezu obwiedniowego do obróbki wałka wielowypustowego.
T-W-1Noże tokarskie punktowe składane z płytkami do jednorazowego użycia – rozwiązania konstrukcyjne-technologia noży tokarskich Narzędzia wytaczarskie. Wiertła kręte eżektorowe– rozwiązania konstrukcyjne. Rozwiertaki i pogłębiacze – konstrukcja. Technologia wierteł i rozwiertaków . Przeciągacze do otworów i powierzchni zewnętrznych – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia frezarskie – rozwiązania konstrukcyjne. Frezy zataczane obwiedniowe i obwiedniowo – kształtowe – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia do obróbki gwintów – konstrukcja i rozwiązania konstrukcyjne. Narzędzia ścierne i ogólne zasady ich ostrzenia. Technologia narzędzi do obróbki kół zębatych. Systemy narzędziowe: Narzędzia modułowe. Elementy narzędzia modułowego – ustalenie i zamocowanie. Systemy narzędziowe. Regeneracja i ostrzenie narzędzi. Inteligentne narzędzi skrawające, Narzędzia specjalne Narzędzia SPRT
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zaprojektować ogólnej postać procesu wytwarzania żadnego typowego narzędzia skrawającego
3,0Student umie zaprojektować czastkową postać procesu wytwarzania tylko wybranych typowych narzędzi skrawających
3,5Student umie zaprojektować ogólną postać procesu wytwarzania typowych narzędzi skrawających
4,0Student umie zaprojektować z drobnymi brakami postać procesu wytwarzania typowych narzędzi skrawających
4,5Student umie zaprojektować pełną formę procesu wytwarzania większości narzędzi skrawających
5,0Student umie zaprojektować pełną formę procesu wytwarzania dowolnych narzędzi skrawających
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-6_U02Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka, uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w procesie wytwarzania narzędzi skrawających
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia i usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych uwzględniając zagadnienia konstrukcji, technologii i eksploatacji w inżynierii mechanicznej i obszarach pokrewnych
MBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, zasad projektowania i technologii wykonania najważniejszych grup narzędzi skrawających,
Treści programoweT-P-1Projektowanie procesu technologicznego wykonania narzędzia kształtowego. Projektowanie procesu technologicznego wykonania frezu obwiedniowego do obróbki wałka wielowypustowego.
T-W-1Noże tokarskie punktowe składane z płytkami do jednorazowego użycia – rozwiązania konstrukcyjne-technologia noży tokarskich Narzędzia wytaczarskie. Wiertła kręte eżektorowe– rozwiązania konstrukcyjne. Rozwiertaki i pogłębiacze – konstrukcja. Technologia wierteł i rozwiertaków . Przeciągacze do otworów i powierzchni zewnętrznych – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia frezarskie – rozwiązania konstrukcyjne. Frezy zataczane obwiedniowe i obwiedniowo – kształtowe – metoda projektowania i technologia wykonania. Narzędzia do obróbki gwintów – konstrukcja i rozwiązania konstrukcyjne. Narzędzia ścierne i ogólne zasady ich ostrzenia. Technologia narzędzi do obróbki kół zębatych. Systemy narzędziowe: Narzędzia modułowe. Elementy narzędzia modułowego – ustalenie i zamocowanie. Systemy narzędziowe. Regeneracja i ostrzenie narzędzi. Inteligentne narzędzi skrawające, Narzędzia specjalne Narzędzia SPRT
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dobierze żadnego wariantu elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla żadnej typowej operacji narzędzia skrawającego
3,0Student dobierze tylko wybrane elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla pojedyńczych operacji wytwarzania pojedyńczych narzędzi skrawających
3,5Student dobierze tylko najwazniejsze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji wytwarzania pojedyńczych narzędzi skrawających
4,0Student dobierze elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w głównych sposobach wytwarzania wytwarzania narzędzi skrawających
4,5Student dobierze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w różnych sposobach wytwarzania wiekszości narzędzi skrawających
5,0Student dobierze kilka wariantów elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w różnych sposobach wytwarzania wielu narzędzi skrawających
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-6_K01Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, zasad projektowania i technologii wykonania najważniejszych grup narzędzi skrawających,
Treści programoweT-P-1Projektowanie procesu technologicznego wykonania narzędzia kształtowego. Projektowanie procesu technologicznego wykonania frezu obwiedniowego do obróbki wałka wielowypustowego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie oceni nawet elementarnych relacji między kosztami i cechami wybranych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
3,0Student oceni tylko elementarne relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
3,5Student oceni najistotniejsze relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania, bez uzasadnień.
4,0Student oceni najistotniejsze relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
4,5Student oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
5,0Student wyczerpująco oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części a technikami i narzędziami niezbędnymi dla ich wytwarzania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-6_K02Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji narzędzi skrawających
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Poznanie budowy, zasad projektowania i technologii wykonania najważniejszych grup narzędzi skrawających,
Treści programoweT-P-1Projektowanie procesu technologicznego wykonania narzędzia kształtowego. Projektowanie procesu technologicznego wykonania frezu obwiedniowego do obróbki wałka wielowypustowego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie wagi i uwarunkowań technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji narzędzi skrawających
3,0Student w ograniczonym zakresie rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji tylko wybranych typów narzędzi skrawających
3,5Student rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji tylko niektórych typów narzędzi skrawających
4,0Student rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji wybranych typów narzędzi skrawających
4,5Student rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji większości typów narzędzi skrawających
5,0Student szeroko rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania, wytwarzania i ekspoatacji wszystkich typów narzędzi skrawających