Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Technologia montażu z analizą zamienności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia montażu z analizą zamienności
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>, Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>, Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 1,30,41zaliczenie
wykładyW2 20 1,70,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z zakresu wymiarowania i tolerowania geometrycznego, projektowania procesów technologicznych, metod statystycznych w procesach wytwarzania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami analizy wymiarowej i zamienności części. Zasadami opracowywania procesów technologicznych montażu maszyn.
C-2Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania łańcuchów wymiarowych i rozwiązywania zagadnień związanych z zamiennością części.
C-3Ukształtowanie umiejętności opracowywania schematów montażowych i procesu technologicznego montażu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozwiązywanie zadań z zamienności pełnej i częściowej (warunkowej).2
T-A-2Rozwiązywanie zadań z zamienności selekcyjnej. Rozwiązywanie zadań z zamienności konstrukcyjnej.2
T-A-3Rozwiązywanie zadań z zamienności technologicznej.2
T-A-4Opracowanie procesu technologicznego montażu z zastosowaniem wybranej metody zamienności (pełnej, częściowej, konstrukcyjnej, technologicznej lub selekcyjnej).4
10
wykłady
T-W-1Dokładność geometryczna zespołów maszynowych. Rachunek prawdopodobieństwa w analizie wymiarowania. Łańcuchy wymiarowe (podział). Rozwiązywanie łańcuchów wymiarowych metodami deterministycznymi i probabilistycznymi.3
T-W-2Metody zamienności pełnej i częściowej (warunkowej).3
T-W-3Zamienność selekcyjna, konstrukcyjna i technologiczna.3
T-W-4Technologiczność konstrukcji maszyn ze względu na montaż. Podział maszyny na jednostki montażowe. Schematy montażowe. Proces technologiczny montażu.3
T-W-5Rodzaje operacji montażowych: główne, specjalne, pomocnicze, kontrolne. Struktura procesu technologicznego montażu. Zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Kontrola jakości w procesie technologicznym montażu.3
T-W-6Formy organizacyjne montażu. Czynności pomocnicze przy montażu. Technologia połączeń części maszyn.2
T-W-7Mechanizacja i automatyzacja montażu. Technologiczne środki montażu. Stopnie i poziomy automatyzacji montażu. Charakterystyka przykładów zautomatyzowanego montażu.3
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie do rozwiązywania zadań z analizy wymiarowej i zamienności części.22
A-A-2uczestnictwo w zajęciach10
32
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia wykładu.20
A-W-2Udział w konsultacjach do wykładu3
A-W-3uczestnictwo w zajęciach20
43

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Ćwiczenia audytoryjne: metoda praktyczna polegająca na rozwiązywaniu zadań z analizy wymiarowej, zamienności części i zespołowym opracowaniu procesu technologicznego montażu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocenianie postępów podczas ćwiczeń audytoryjnych w nabywaniu umiejętności rozwiązywania zadań.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu materiału przedstawionego na ćwiczeniach.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujace zagadnienia przedstawione na wykładach i ćwiczeniach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/05_W01
Student potrafi scharakteryzować metody zamienności części. Opisać metodykę projektowania procesów technologicznych montażu.
MBM_2A_W06, MBM_2A_W07, MBM_2A_W10C-1T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-7, T-W-1M-1, M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/05_U01
Student ma umiejętność rozwiązywania łańcuchów wymiarowych przy stosowaniu różnych metod zamienności części. Ma umiejętność opracowania schematów montażowych oraz opracowania procesu technologicznego montażu.
MBM_2A_U12, MBM_2A_U09, MBM_2A_U10C-1, C-3, C-2T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/05_K01
Ma świadomość ciągłego dokształcania się w zakresie procesów technologicznych montażu. Potrafi rozpoznawać uwarunkowania efektywnego planowania procesów montażowych.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K05, MBM_2A_K04C-3, C-2T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-1, M-2S-3, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/05_W01
Student potrafi scharakteryzować metody zamienności części. Opisać metodykę projektowania procesów technologicznych montażu.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych sposobów rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metod zamienności części oraz zasad projektowania procesów technologicznych montażu.
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu.
3,5Student potrafi poprawnie scharakteryzować przedstawione na zajęciach sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu.
4,0Student potrafi poprawnie scharakteryzować przedstawione na zajęciach sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Potrafi poprawnie opisać formy organizacyjne montażu, metody i stopnie automatyzacji montażu.
4,5Student potrafi poprawnie scharakteryzować przedstawione na zajęciach sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Potrafi poprawnie opisać formy organizacyjne montażu, metody i stopnie automatyzacji montażu. Potrafi wybrać odpowiednie metody zamienności części w montażu maszyn.
5,0Student potrafi poprawnie scharakteryzować przedstawione na zajęciach sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Potrafi poprawnie opisać formy organizacyjne montażu, metody i stopnie automatyzacji montażu. Potrafi wybrać odpowiednie metody zamienności części w montażu maszyn z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/05_U01
Student ma umiejętność rozwiązywania łańcuchów wymiarowych przy stosowaniu różnych metod zamienności części. Ma umiejętność opracowania schematów montażowych oraz opracowania procesu technologicznego montażu.
2,0Student nie potrafi w zakresie podstawowym rozwiązywać łańcuchów wymiarowych z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części oraz nie potrafi zaprojektować prostych schematów montażowych.
3,0Student potrafi w zakresie podstawowym rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części oraz potrafi zaprojektować proste schematy montażowe.
3,5Student potrafi poprawnie rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części, potrafi projektować schematy montażowe oraz opracować poprawnie strukturę procesu technologicznego montażu maszyny.
4,0Student potrafi poprawnie rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części, Potrafi projektować schematy montażowe, opracować poprawnie strukturę procesu technologicznego montażu maszyny oraz karty instrukcyjne dla głównych operacji montażowych.
4,5Student potrafi poprawnie rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części, Potrafi projektować schematy montażowe, opracować poprawnie strukturę procesu technologicznego montażu maszyny, karty instrukcyjne dla głównych operacji montażowych oraz efektywnie analizować zaproponowane rozwiązania procesów montażowych.
5,0Student potrafi poprawnie rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części, Potrafi projektować schematy montażowe, opracować poprawnie strukturę procesu technologicznego montażu maszyny, karty instrukcyjne dla głównych operacji montażowych oraz efektywnie analizować i dyskutować o proponowanych rozwiązaniach procesów montażowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/05_K01
Ma świadomość ciągłego dokształcania się w zakresie procesów technologicznych montażu. Potrafi rozpoznawać uwarunkowania efektywnego planowania procesów montażowych.
2,0Ujawnia nieprzygotowanie oraz brak zaangażowania w trakcie ćwiczeń audytoryjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie ćwiczeń audytoryjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych.
3,5
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i interpretacji rozwiązywanych zadań w trakcie ćwiczeń audytoryjnych.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia i porzeszania nabywanych umiejętności w rozwiązywanych zadań w analizie zamienności części i wariantowości procesów technologicznych montażu.

Literatura podstawowa

  1. Jezierki J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn., WNT, Warszawa, 2000
  2. Kowalski T., Szenajch W., Lis G., Technologia i automatyzacja montażu maszyn., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000
  3. Łunarski J., Szabajkowicz W., Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn., WNT, Warszawa, 1993
  4. Marciniak M., Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwórczych., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Puff T., Sołtys W., Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń., WNT, Warszawa, 1980
  2. Choroszy B., Technologia maszyn., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., Wrocław, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozwiązywanie zadań z zamienności pełnej i częściowej (warunkowej).2
T-A-2Rozwiązywanie zadań z zamienności selekcyjnej. Rozwiązywanie zadań z zamienności konstrukcyjnej.2
T-A-3Rozwiązywanie zadań z zamienności technologicznej.2
T-A-4Opracowanie procesu technologicznego montażu z zastosowaniem wybranej metody zamienności (pełnej, częściowej, konstrukcyjnej, technologicznej lub selekcyjnej).4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dokładność geometryczna zespołów maszynowych. Rachunek prawdopodobieństwa w analizie wymiarowania. Łańcuchy wymiarowe (podział). Rozwiązywanie łańcuchów wymiarowych metodami deterministycznymi i probabilistycznymi.3
T-W-2Metody zamienności pełnej i częściowej (warunkowej).3
T-W-3Zamienność selekcyjna, konstrukcyjna i technologiczna.3
T-W-4Technologiczność konstrukcji maszyn ze względu na montaż. Podział maszyny na jednostki montażowe. Schematy montażowe. Proces technologiczny montażu.3
T-W-5Rodzaje operacji montażowych: główne, specjalne, pomocnicze, kontrolne. Struktura procesu technologicznego montażu. Zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Kontrola jakości w procesie technologicznym montażu.3
T-W-6Formy organizacyjne montażu. Czynności pomocnicze przy montażu. Technologia połączeń części maszyn.2
T-W-7Mechanizacja i automatyzacja montażu. Technologiczne środki montażu. Stopnie i poziomy automatyzacji montażu. Charakterystyka przykładów zautomatyzowanego montażu.3
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie do rozwiązywania zadań z analizy wymiarowej i zamienności części.22
A-A-2uczestnictwo w zajęciach10
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia wykładu.20
A-W-2Udział w konsultacjach do wykładu3
A-W-3uczestnictwo w zajęciach20
43
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/05_W01Student potrafi scharakteryzować metody zamienności części. Opisać metodykę projektowania procesów technologicznych montażu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
MBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami analizy wymiarowej i zamienności części. Zasadami opracowywania procesów technologicznych montażu maszyn.
Treści programoweT-W-3Zamienność selekcyjna, konstrukcyjna i technologiczna.
T-W-5Rodzaje operacji montażowych: główne, specjalne, pomocnicze, kontrolne. Struktura procesu technologicznego montażu. Zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Kontrola jakości w procesie technologicznym montażu.
T-W-6Formy organizacyjne montażu. Czynności pomocnicze przy montażu. Technologia połączeń części maszyn.
T-W-2Metody zamienności pełnej i częściowej (warunkowej).
T-W-4Technologiczność konstrukcji maszyn ze względu na montaż. Podział maszyny na jednostki montażowe. Schematy montażowe. Proces technologiczny montażu.
T-W-7Mechanizacja i automatyzacja montażu. Technologiczne środki montażu. Stopnie i poziomy automatyzacji montażu. Charakterystyka przykładów zautomatyzowanego montażu.
T-W-1Dokładność geometryczna zespołów maszynowych. Rachunek prawdopodobieństwa w analizie wymiarowania. Łańcuchy wymiarowe (podział). Rozwiązywanie łańcuchów wymiarowych metodami deterministycznymi i probabilistycznymi.
Metody nauczaniaM-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Ćwiczenia audytoryjne: metoda praktyczna polegająca na rozwiązywaniu zadań z analizy wymiarowej, zamienności części i zespołowym opracowaniu procesu technologicznego montażu.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujace zagadnienia przedstawione na wykładach i ćwiczeniach.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu materiału przedstawionego na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych sposobów rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metod zamienności części oraz zasad projektowania procesów technologicznych montażu.
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu.
3,5Student potrafi poprawnie scharakteryzować przedstawione na zajęciach sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu.
4,0Student potrafi poprawnie scharakteryzować przedstawione na zajęciach sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Potrafi poprawnie opisać formy organizacyjne montażu, metody i stopnie automatyzacji montażu.
4,5Student potrafi poprawnie scharakteryzować przedstawione na zajęciach sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Potrafi poprawnie opisać formy organizacyjne montażu, metody i stopnie automatyzacji montażu. Potrafi wybrać odpowiednie metody zamienności części w montażu maszyn.
5,0Student potrafi poprawnie scharakteryzować przedstawione na zajęciach sposoby rozwiązywania łańcuchów wymiarowych, metody zamienności części oraz zasady projektowania procesów technologicznych montażu. Potrafi poprawnie opisać formy organizacyjne montażu, metody i stopnie automatyzacji montażu. Potrafi wybrać odpowiednie metody zamienności części w montażu maszyn z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/05_U01Student ma umiejętność rozwiązywania łańcuchów wymiarowych przy stosowaniu różnych metod zamienności części. Ma umiejętność opracowania schematów montażowych oraz opracowania procesu technologicznego montażu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U12potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć inżynierii w zakresie konstrukcji, technologii, automatyzacji i organizacji
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami analizy wymiarowej i zamienności części. Zasadami opracowywania procesów technologicznych montażu maszyn.
C-3Ukształtowanie umiejętności opracowywania schematów montażowych i procesu technologicznego montażu.
C-2Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania łańcuchów wymiarowych i rozwiązywania zagadnień związanych z zamiennością części.
Treści programoweT-A-4Opracowanie procesu technologicznego montażu z zastosowaniem wybranej metody zamienności (pełnej, częściowej, konstrukcyjnej, technologicznej lub selekcyjnej).
T-A-2Rozwiązywanie zadań z zamienności selekcyjnej. Rozwiązywanie zadań z zamienności konstrukcyjnej.
T-A-1Rozwiązywanie zadań z zamienności pełnej i częściowej (warunkowej).
T-A-3Rozwiązywanie zadań z zamienności technologicznej.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne: metoda praktyczna polegająca na rozwiązywaniu zadań z analizy wymiarowej, zamienności części i zespołowym opracowaniu procesu technologicznego montażu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenianie postępów podczas ćwiczeń audytoryjnych w nabywaniu umiejętności rozwiązywania zadań.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu materiału przedstawionego na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w zakresie podstawowym rozwiązywać łańcuchów wymiarowych z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części oraz nie potrafi zaprojektować prostych schematów montażowych.
3,0Student potrafi w zakresie podstawowym rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części oraz potrafi zaprojektować proste schematy montażowe.
3,5Student potrafi poprawnie rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części, potrafi projektować schematy montażowe oraz opracować poprawnie strukturę procesu technologicznego montażu maszyny.
4,0Student potrafi poprawnie rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części, Potrafi projektować schematy montażowe, opracować poprawnie strukturę procesu technologicznego montażu maszyny oraz karty instrukcyjne dla głównych operacji montażowych.
4,5Student potrafi poprawnie rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części, Potrafi projektować schematy montażowe, opracować poprawnie strukturę procesu technologicznego montażu maszyny, karty instrukcyjne dla głównych operacji montażowych oraz efektywnie analizować zaproponowane rozwiązania procesów montażowych.
5,0Student potrafi poprawnie rozwiązywać łańcuchy wymiarowe z zastosowaniem poznanych na zajeciach metod zamienności części, Potrafi projektować schematy montażowe, opracować poprawnie strukturę procesu technologicznego montażu maszyny, karty instrukcyjne dla głównych operacji montażowych oraz efektywnie analizować i dyskutować o proponowanych rozwiązaniach procesów montażowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/05_K01Ma świadomość ciągłego dokształcania się w zakresie procesów technologicznych montażu. Potrafi rozpoznawać uwarunkowania efektywnego planowania procesów montażowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności opracowywania schematów montażowych i procesu technologicznego montażu.
C-2Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania łańcuchów wymiarowych i rozwiązywania zagadnień związanych z zamiennością części.
Treści programoweT-A-4Opracowanie procesu technologicznego montażu z zastosowaniem wybranej metody zamienności (pełnej, częściowej, konstrukcyjnej, technologicznej lub selekcyjnej).
T-A-2Rozwiązywanie zadań z zamienności selekcyjnej. Rozwiązywanie zadań z zamienności konstrukcyjnej.
T-A-1Rozwiązywanie zadań z zamienności pełnej i częściowej (warunkowej).
T-A-3Rozwiązywanie zadań z zamienności technologicznej.
Metody nauczaniaM-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Ćwiczenia audytoryjne: metoda praktyczna polegająca na rozwiązywaniu zadań z analizy wymiarowej, zamienności części i zespołowym opracowaniu procesu technologicznego montażu.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujace zagadnienia przedstawione na wykładach i ćwiczeniach.
S-1Ocena formująca: Ocenianie postępów podczas ćwiczeń audytoryjnych w nabywaniu umiejętności rozwiązywania zadań.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu materiału przedstawionego na ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia nieprzygotowanie oraz brak zaangażowania w trakcie ćwiczeń audytoryjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie ćwiczeń audytoryjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych.
3,5
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i interpretacji rozwiązywanych zadań w trakcie ćwiczeń audytoryjnych.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia i porzeszania nabywanych umiejętności w rozwiązywanych zadań w analizie zamienności części i wariantowości procesów technologicznych montażu.