Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Szkolenie BHP i p.poż.:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie BHP i p.poż.
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Hubert Fuks <Hubert.Fuks@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 4 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach Wydziału 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Inźynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału 3. Możliwe wypadki w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych. 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych. Zagrożenia w trakcie pracy z urządzeniami mechanicznymi na terenie wydziału. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych przy pracy na urządzeniach mechanicznych. Wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń mechanicznych. 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych. Zagrożenia dotyczące stosowanych w laboratoriach i pracowniach substancji chemicznych, udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami. 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Zagrożenia przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego. 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMiM. Rodzaje stosowanych w obiektach uczelni środków gaśniczych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji.4
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach4
4

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_E01_W01
w wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni
MBM_2A_W11C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_E01_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować sie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni
MBM_2A_U13C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_E01_K01
1. Świadomość występujących w trakcie nauczania zagrożeń 2. Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w trakcie zajęć na uczelni
MBM_2A_K02C-1T-W-1M-1S-1

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Inźynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału 3. Możliwe wypadki w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych. 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych. Zagrożenia w trakcie pracy z urządzeniami mechanicznymi na terenie wydziału. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych przy pracy na urządzeniach mechanicznych. Wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń mechanicznych. 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych. Zagrożenia dotyczące stosowanych w laboratoriach i pracowniach substancji chemicznych, udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami. 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Zagrożenia przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego. 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMiM. Rodzaje stosowanych w obiektach uczelni środków gaśniczych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji.4
4

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach4
4
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_E01_W01w wyniku przeprowadzonego szkolenia student powinien rozpoznawać zagrożenia oraz dobierać odpowiednie sposoby wykonywania pracy w trakcie zajęć na uczelni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W11ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania pracy inżyniera: - posiada wiedzę o oddziaływaniu na środowisko naturalne wybranych procesów produkcyjnych, - zna zagrożenia i zasady BHP na stanowiskach roboczych, - zna prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej, - orientuje się w prawie pracy oraz problematyce zatrudnienia w przemyśle maszynowym
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach Wydziału 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Inźynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału 3. Możliwe wypadki w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych. 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych. Zagrożenia w trakcie pracy z urządzeniami mechanicznymi na terenie wydziału. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych przy pracy na urządzeniach mechanicznych. Wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń mechanicznych. 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych. Zagrożenia dotyczące stosowanych w laboratoriach i pracowniach substancji chemicznych, udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami. 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Zagrożenia przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego. 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMiM. Rodzaje stosowanych w obiektach uczelni środków gaśniczych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji.
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_E01_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować zagrożenia, podejmować odpowiednie środki profilaktyczne, stosować sie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć na uczelni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U13ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach Wydziału 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Inźynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału 3. Możliwe wypadki w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych. 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych. Zagrożenia w trakcie pracy z urządzeniami mechanicznymi na terenie wydziału. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych przy pracy na urządzeniach mechanicznych. Wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń mechanicznych. 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych. Zagrożenia dotyczące stosowanych w laboratoriach i pracowniach substancji chemicznych, udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami. 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Zagrożenia przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego. 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMiM. Rodzaje stosowanych w obiektach uczelni środków gaśniczych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji.
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_E01_K011. Świadomość występujących w trakcie nauczania zagrożeń 2. Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w trakcie zajęć na uczelni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-11. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w laboratoriach, pracowniach i warsztatach Wydziału 2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie uczestnictwa w zajęciach w całym okresie studiów 3. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w trakcie zajęć dydaktycznych w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału oraz pobytu w obiektach uczelni 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w mogących mieć miejsce wypadkach w trakcie nauki w uczelni
Treści programoweT-W-11. Regulacje prawne w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach Wydziału Inźynierii Mechanicznej i Mechatroniki. 2. Obowiązki studentów w zakresie bhp w laboratoriach, pracowniach i warsztatach wydziału 3. Możliwe wypadki w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych. 4. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach mechanicznych. Zagrożenia w trakcie pracy z urządzeniami mechanicznymi na terenie wydziału. Rodzaje stosowanych środków profilaktycznych przy pracy na urządzeniach mechanicznych. Wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń mechanicznych. 5. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu substancji chemicznych. Zagrożenia dotyczące stosowanych w laboratoriach i pracowniach substancji chemicznych, udzielanie pierwszej pomocy na wypadek kontaktu z tymi substancjami. 6. Zasady bezpiecznej pracy na urządzeniach elektrycznych. Wymagania dotyczące postępowania przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Zagrożenia przy pracy na urządzeniach elektrycznych w tym postępowanie na wypadek porażenia elektrycznego. 7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków mogących mieć miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych. 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w obiektach w których są laboratoria, pracownie i warsztaty WIMiM. Rodzaje stosowanych w obiektach uczelni środków gaśniczych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz postępowanie na wypadek pożaru w tym ewakuacji.
Metody nauczaniaM-11. Wykład informacyjny 2. Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie bez oceny na podstawie wysłuchania wykładu - obowiązkowej obecności