Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Socjologia społeczeństwa informacyjnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Socjologia społeczeństwa informacyjnego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>, Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o oparat pojeciowy socjologii.
C-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachadzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.1
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.1
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.1
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.1
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.1
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.1
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).1
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).1
T-W-9Państwi i władza w społeczeństwie informacyjnym.1
T-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.3
A-W-2Przygotowanie merytoryczne do wykładów.2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład konwesatoryjny.
M-3Wykład problemowy.
M-4Prezentacja multimedialna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
S-3Ocena formująca: Konsultacje.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A06-2_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
MBM_2A_W12, MBM_2A_W11C-3, C-1, C-2T-W-10, T-W-9, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2, M-1S-1, S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A06-2_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
MBM_2A_U05C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A06-2_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
MBM_2A_K02, MBM_2A_K03, MBM_2A_K07C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2, M-3, M-4S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A06-2_W01
Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
2,0
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A06-2_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
2,0
3,0Dokonuje powierzchownej analizy wszystkich przejawó funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A06-2_K01
Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
2,0
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa, 2010
  2. Białostocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L.W., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania., Wydawnictwa Akademickie i Profesionalne, 2010
  3. Kurczewska J. (red), Wielka sieć. E-seje z socjologii internetu., Trio, Warszawa, 2006
  4. Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewulucja, eksplozja., WSIP, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Hopfinger M. (red), Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku., Oficyna Naukowa, Warszawa, 2002
  2. Darin B., Społeczeństwo sieci, SIC, 2008
  3. Szewczyk A. (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej., PWN, Warszawa, 2004
  4. Papińska-Kacperek J., Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa, 2008
  5. Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie., Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.1
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.1
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.1
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.1
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.1
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.1
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).1
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).1
T-W-9Państwi i władza w społeczeństwie informacyjnym.1
T-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci.1
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie prezentacji na wybrany temat.3
A-W-2Przygotowanie merytoryczne do wykładów.2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A06-2_W01Potrafi opisać i zdefiniować treści programowe z zakresu przedmiotu socjologia. społeczeństwa informacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
MBM_2A_W11ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania pracy inżyniera: - posiada wiedzę o oddziaływaniu na środowisko naturalne wybranych procesów produkcyjnych, - zna zagrożenia i zasady BHP na stanowiskach roboczych, - zna prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej, - orientuje się w prawie pracy oraz problematyce zatrudnienia w przemyśle maszynowym
Cel przedmiotuC-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachadzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o oparat pojeciowy socjologii.
Treści programoweT-W-10Prognozy i wyzwania społeczeństwa sieci.
T-W-9Państwi i władza w społeczeństwie informacyjnym.
T-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
Metody nauczaniaM-2Wykład konwesatoryjny.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-3Ocena formująca: Konsultacje.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Operuje aparatem pojęciowym z zakresu socjologii społeczeństwa informacyjnego na poziomie elementarnym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A06-2_U01Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych procesów i zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
Cel przedmiotuC-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachadzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o oparat pojeciowy socjologii.
Treści programoweT-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
Metody nauczaniaM-2Wykład konwesatoryjny.
M-3Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Referat/prezentacja tematu.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dokonuje powierzchownej analizy wszystkich przejawó funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A06-2_K01Stosownie do swojego statusu społecznego i zawodowego potrafi odgrywać różne role społeczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-3Identyfikacja oraz analiza skutków "rewolucji informatycznej" w aspekcie przemian zachadzących we wszystkich wymiarach życia społecznego.
C-1Charakterystyka kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, roli technologii oraz poziomu i form wymiany informacji w formowaniu ładu społecznego.
C-2Przegląd i charakterystyka koncepcji społeczeństwa informacyjnego w oparciu o oparat pojeciowy socjologii.
Treści programoweT-W-3Powstanie i rozwój kultury masowej oraz jej wpływ na przemiany społeczne i polityczne.
T-W-4Przegląd i charakterystyka teorii społeczeństwa inormacyjnego.
T-W-5Wpływ rozwoju technologii informacyjnych na różne wymiary życia społecznego.
T-W-1Podstawy ładu społecznego. Cywilizacja a kultura. Struktura społeczna i więzi społeczne.
T-W-2Formacje społeczno-ekonomiczne na przestrzeni dziejów i ich związek z poziomem rozwoju technologii służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
T-W-6Globalizacja i jej skutki w persepektywie rozwoju technologii informacyjnych.
T-W-7Zjawiska i procesy społeczne związane z wpływem technologii IT na przemiany stylu życia jednostek i zbiorowości ludzkich (rozwarstwienie społeczne, e-wykluczenie, netokracja).
T-W-8Zagrożenia związane z upowszechnieniem nowych form komunikacji (kradzież tożsamości, inwigilacja, terroryzm w sieci).
Metody nauczaniaM-2Wykład konwesatoryjny.
M-3Wykład problemowy.
M-4Prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Końcowa rozmowa zaliczeniowa.
S-2Ocena formująca: Aktywność merytoryczna.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przejawia zdolność do refleksji na temat odgrywanych ról społecznych i własnych predyspozycji do ich odgrywania.
3,5
4,0
4,5
5,0