Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe II
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 20 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone seminarium dyplomowe I.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzzenie wiedzy na temat konstrukcji urządzeń mechanicznych, ich projektowania oraz wytwarzania.
C-2Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wysłuchanie prezentacji przedstawiających tematykę realizowanych prac dyplomowych. Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji.12
T-P-2Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji prac dyplomowych.8
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Przygotowanie multimedialnej prezentacji założeń i planowanych metod realizacji pracy dyplomowej.5
A-P-2uczestnictwo w zajęciach20
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia seminaryjne polegajace na dyskusjach i krytycznych ocenach treści i formy prezentacji multimedialnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kompleksowa ocena poprawności przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
S-2Ocena formująca: Aprobata aktywności i sposobu prowadzenia dyskusji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/11_W01
Studenci uczą się poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych, konstrukcyjnych lub technologicznych; poszerzają swoją wiedzę inżynierską zapoznając się z prezentacjami na tematy techniczne.
MBM_2A_W08C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/11_U01
Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
MBM_2A_U04C-2T-P-1, T-P-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/11_K01
Student nabywa kompetencje kulturalnego udziału w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowo-technicznym oraz prezentacji własnych prac i osiągnięć.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K07C-2T-P-2M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/11_W01
Studenci uczą się poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych, konstrukcyjnych lub technologicznych; poszerzają swoją wiedzę inżynierską zapoznając się z prezentacjami na tematy techniczne.
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Przedstawiona prezentacja budzi pewne zastrzeżenia. Prezentowany plan pracy jest nieprzemyślany, ale po korektach realny.
3,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" lecz czasem ich nie stosuje. Jakość przedstawionego planu pracy i proponowanych metod budzi pewne zastrzeżenia.
4,0Przedstawiona prezentacja jest na dobrym poziomie. Plan pracy i proponowane metody są właściwie uzasadnione.
4,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale w pojedynczych przypadkach zasady te są złamane. Realność realizacji przedstawionego planu pracy i skuteczności proponowanych metod wydaje się wysoka.
5,0Przygotowana prezentacja jest na poziomie profesjonalnym. Nie bdzi zastrzeżeń proponowany program i planowane metody realizacji pracy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/11_U01
Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
2,0Student nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie uwzględnia większości zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student wykazał brak aktywności w prowadzonej dyskusji. Przygotowana prezentacja jedynie w dostatecznym stopniu spełnia wymogi "dobrej prezentacji".
3,5Umiejętności studenta można ocenić jako pośrednie między ocenami 3 i 4.
4,0Student wykazywał pewną aktywność i dostateczną umiejętność prowadzenia dyskusji. Jakość przygotowanej prezentacji jest dobra.
4,5Umiejętności studenta można ocenić jako pośrednie między ocenami 4 i 5.
5,0Student wykazywał wysoką aktywność i umiejętność prowadzenia dyskusji nad prezentacjami kolegów. Własna prezentacja przygotowana była profesjonalnie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/11_K01
Student nabywa kompetencje kulturalnego udziału w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowo-technicznym oraz prezentacji własnych prac i osiągnięć.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny. Nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dostateczny.
3,5Aktywność studenta na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 a 4,0.
4,0Student wykazuje wysoką aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej.
4,5Aktywność studenta na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje bardzo wysoką aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej, Przedstawia bardzo dobrą prezentację tej pracy.

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydawn. Uczelniane PS., Szczecin, 2000

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wysłuchanie prezentacji przedstawiających tematykę realizowanych prac dyplomowych. Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji.12
T-P-2Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji prac dyplomowych.8
20

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Przygotowanie multimedialnej prezentacji założeń i planowanych metod realizacji pracy dyplomowej.5
A-P-2uczestnictwo w zajęciach20
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/11_W01Studenci uczą się poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych, konstrukcyjnych lub technologicznych; poszerzają swoją wiedzę inżynierską zapoznając się z prezentacjami na tematy techniczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
Cel przedmiotuC-1Poszerzzenie wiedzy na temat konstrukcji urządzeń mechanicznych, ich projektowania oraz wytwarzania.
Treści programoweT-P-1Wysłuchanie prezentacji przedstawiających tematykę realizowanych prac dyplomowych. Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia seminaryjne polegajace na dyskusjach i krytycznych ocenach treści i formy prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kompleksowa ocena poprawności przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Przedstawiona prezentacja budzi pewne zastrzeżenia. Prezentowany plan pracy jest nieprzemyślany, ale po korektach realny.
3,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" lecz czasem ich nie stosuje. Jakość przedstawionego planu pracy i proponowanych metod budzi pewne zastrzeżenia.
4,0Przedstawiona prezentacja jest na dobrym poziomie. Plan pracy i proponowane metody są właściwie uzasadnione.
4,5Student zna zsasady "dobrej prezentacj" ale w pojedynczych przypadkach zasady te są złamane. Realność realizacji przedstawionego planu pracy i skuteczności proponowanych metod wydaje się wysoka.
5,0Przygotowana prezentacja jest na poziomie profesjonalnym. Nie bdzi zastrzeżeń proponowany program i planowane metody realizacji pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/11_U01Studenci nabywają umiejętności poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym prezentację ustną z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierii mechanicznej
Cel przedmiotuC-2Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne.
Treści programoweT-P-1Wysłuchanie prezentacji przedstawiających tematykę realizowanych prac dyplomowych. Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji.
T-P-2Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia seminaryjne polegajace na dyskusjach i krytycznych ocenach treści i formy prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kompleksowa ocena poprawności przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywności w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie uwzględnia większości zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student wykazał brak aktywności w prowadzonej dyskusji. Przygotowana prezentacja jedynie w dostatecznym stopniu spełnia wymogi "dobrej prezentacji".
3,5Umiejętności studenta można ocenić jako pośrednie między ocenami 3 i 4.
4,0Student wykazywał pewną aktywność i dostateczną umiejętność prowadzenia dyskusji. Jakość przygotowanej prezentacji jest dobra.
4,5Umiejętności studenta można ocenić jako pośrednie między ocenami 4 i 5.
5,0Student wykazywał wysoką aktywność i umiejętność prowadzenia dyskusji nad prezentacjami kolegów. Własna prezentacja przygotowana była profesjonalnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/11_K01Student nabywa kompetencje kulturalnego udziału w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowo-technicznym oraz prezentacji własnych prac i osiągnięć.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-2Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy naukowo-techniczne.
Treści programoweT-P-2Analiza i dyskusja nad przyjętymi założeniami i metodami realizacji prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia seminaryjne polegajace na dyskusjach i krytycznych ocenach treści i formy prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aprobata aktywności i sposobu prowadzenia dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub jest nieaktywny. Nie przedstawił własnej prezentacji.
3,0Student wykazuje aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej na poziomie ocenianym jako dostateczny.
3,5Aktywność studenta na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 a 4,0.
4,0Student wykazuje wysoką aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej.
4,5Aktywność studenta na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazuje bardzo wysoką aktywność na zajęciach i w przygotowaniu prezentacji na temat realizowanej pracy dyplomowej, Przedstawia bardzo dobrą prezentację tej pracy.