Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe I
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Witold Biedunkiewicz <Witold.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętnoość korzystania z baz danych i katalogów bibliotecznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia jej prezentacji.
C-2Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Rola, rodzaje i wymagania stawiane pracom dyplomowym. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Wymagania formalne stawiane pracom dyplomowym. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Opracowywanie podsumowania i wniosków. Sposób prezentowania pracy.4
T-P-2Dyskusja nad tematami przygotowywanych prac dyplomowych.6
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Poszukiwanie źródeł informacji do przydzielonego tematu pracy.10
A-P-2Wstępne przygotowywanie prezentacji multimedialnej.5
A-P-3uczestnictwo w zajęciach10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład, pogadanka, dyskusja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć i umiejętność prowadzenia dyskusji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/10_W01
Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
MBM_2A_W04C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/10_U01
Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy.
MBM_2A_U01, MBM_2A_U04C-2T-P-1, T-P-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/10_K01
Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia się oraz roli jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych umiejętności oraz jak mioże popularyzować wiedzę techniczną w społeczeństwie.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K04C-1, C-2T-P-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/10_W01
Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
2,0Student nie uczestniczył bez usprawiedliwienia w wiekszości zajęć seminaryjnych oraz nie nie przedstawił tematu swojej pracy dyplomowej i nie brał udziału w dyskusjach.
3,0Student uczestniczył w dyskusjach i powierzchownie zreferował tematykę swojej pracy dyplomowej.
3,5Student wykazał się wiedzą i aktywnością na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 i 4,0.
4,0Student aktywnie uczestniczył w dyskusjach i poprawnie zreferował tematykę swojej pracy dyplomowej.
4,5Student wykazał się wiedzą i aktywnością na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 i 5,0.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach nad tematami prac dyplomowych kolegów i bardzo dobrze przedstawił problematykę swojej pracy dyplomowej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/10_U01
Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy.
2,0Student nie uczestniczył bez usprawiedliwienia w wiekszości zajęć seminaryjnych oraz nie nie przedstawił tematu swojej pracy dyplomowej i nie brał udziału w dyskusjach.
3,0Student uczestniczył w dyskusjach i powierzchownie zreferował tematykę swojej pracy dyplomowej.
3,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonymi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w dyskusjach i poprawnie zreferował tematykę swojej pracy dyplomowej.
4,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonymi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach nad tematami prac dyplomowych kolegów i bardzo dobrze przedstawił problematykę swojej pracy dyplomowej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/10_K01
Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia się oraz roli jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych umiejętności oraz jak mioże popularyzować wiedzę techniczną w społeczeństwie.
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub nie wykazuje aktywności w trakcie zajęć.
3,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu zaledwie dostatecznym.
3,5Aktywność studenta w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 a 4,0.
4,0Student wykazuje wysoką aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań.
4,5Aktywność studenta w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo aktywnie zdobywa wiedzę literaturową i planuje badania przewidywane przy realizacji pracy dyplomowej. Wstępnie interesująco przentuje problematykę tej pracy.

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydawn. Uczelniane PS., Szczecin, 2000

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Rola, rodzaje i wymagania stawiane pracom dyplomowym. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Wymagania formalne stawiane pracom dyplomowym. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Opracowywanie podsumowania i wniosków. Sposób prezentowania pracy.4
T-P-2Dyskusja nad tematami przygotowywanych prac dyplomowych.6
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Poszukiwanie źródeł informacji do przydzielonego tematu pracy.10
A-P-2Wstępne przygotowywanie prezentacji multimedialnej.5
A-P-3uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/10_W01Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia jej prezentacji.
Treści programoweT-P-1Rola, rodzaje i wymagania stawiane pracom dyplomowym. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Wymagania formalne stawiane pracom dyplomowym. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Opracowywanie podsumowania i wniosków. Sposób prezentowania pracy.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć i umiejętność prowadzenia dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył bez usprawiedliwienia w wiekszości zajęć seminaryjnych oraz nie nie przedstawił tematu swojej pracy dyplomowej i nie brał udziału w dyskusjach.
3,0Student uczestniczył w dyskusjach i powierzchownie zreferował tematykę swojej pracy dyplomowej.
3,5Student wykazał się wiedzą i aktywnością na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 i 4,0.
4,0Student aktywnie uczestniczył w dyskusjach i poprawnie zreferował tematykę swojej pracy dyplomowej.
4,5Student wykazał się wiedzą i aktywnością na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 i 5,0.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach nad tematami prac dyplomowych kolegów i bardzo dobrze przedstawił problematykę swojej pracy dyplomowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/10_U01Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym prezentację ustną z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierii mechanicznej
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji.
Treści programoweT-P-1Rola, rodzaje i wymagania stawiane pracom dyplomowym. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Wymagania formalne stawiane pracom dyplomowym. Opracowanie i prezentacja wyników badań. Opracowywanie podsumowania i wniosków. Sposób prezentowania pracy.
T-P-2Dyskusja nad tematami przygotowywanych prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć i umiejętność prowadzenia dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył bez usprawiedliwienia w wiekszości zajęć seminaryjnych oraz nie nie przedstawił tematu swojej pracy dyplomowej i nie brał udziału w dyskusjach.
3,0Student uczestniczył w dyskusjach i powierzchownie zreferował tematykę swojej pracy dyplomowej.
3,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonymi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w dyskusjach i poprawnie zreferował tematykę swojej pracy dyplomowej.
4,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonymi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach nad tematami prac dyplomowych kolegów i bardzo dobrze przedstawił problematykę swojej pracy dyplomowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/10_K01Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia się oraz roli jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych umiejętności oraz jak mioże popularyzować wiedzę techniczną w społeczeństwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia jej prezentacji.
C-2Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji.
Treści programoweT-P-2Dyskusja nad tematami przygotowywanych prac dyplomowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć i umiejętność prowadzenia dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie bierze udziału w zajęciach lub nie wykazuje aktywności w trakcie zajęć.
3,0Student wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań w stopniu zaledwie dostatecznym.
3,5Aktywność studenta w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań na poziomie pośrednim między ocenami 3,0 a 4,0.
4,0Student wykazuje wysoką aktywność w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań.
4,5Aktywność studenta w zdobywaniu wiedzy literaturowej i planowaniu badań na poziomie pośrednim między ocenami 4,0 a 5,0.
5,0Student bardzo aktywnie zdobywa wiedzę literaturową i planuje badania przewidywane przy realizacji pracy dyplomowej. Wstępnie interesująco przentuje problematykę tej pracy.