Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Racjonalne wykorzystanie energii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Racjonalne wykorzystanie energii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Zbigniew Zapałowicz <Zbigniew.Zapalowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 10 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 10 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki
W-2Podstawy matematyki
W-3Podstawy termodynamiki technicznej lub Techniki cieplnej
W-4Podstawy fizyki
W-5Podstawy matematyki
W-6Podstawy termodynamiki technicznej lub Techniki cieplnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania energii i materiałów w procesach technicznych
C-2Zapoznanie studentów z metodami, technikami i sposobami racjonalnego wykorzystania energii i materiałów w procesach technicznych
C-3Zapoznanie studentów ze wskaźnikami oceny efektywności energetycznej urządzeń i procesów technicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie strat ciepła przez przegrodę budowlaną i ściankę rurociągu. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego oraz zyski ciepła bytowego. Straty energii w procesach wentylacji Wykorzystanie energii odpadowej Zapotrzebowanie ciepła do celów ogrzewania Straty pary w urządzeniach technologicznych10
10
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Potrzeby energetyczne i materiałowe gospodarki narodowej. Stan środowiska. Akty prawne UE i Polski. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych. Minimalizacja strat egzergii1
T-W-2Charakterystyki energetyczne urządzeń. Rodzaje charakterystyk. Zasady kolejności uruchamiania i obciążania urządzeń energetycznych1
T-W-3Pojęcia podstawowe dotyczące energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Podział metod obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej1
T-W-4Energia odpadowa. Rodzaje energii odpadowej. Sposoby wykorzystania energii odpadowej1
T-W-5Racjonalne użytkowanie energii w budownictwie. Budynki i ich instalacje wewnętrzne. Straty ciepła w budynkach (halach, warsztatach, budynkach administracyjno-socjalnych) i ich minimalizacja. Klasa energetyczna budynku. Racjonalne użytkowanie systemu ogrzewania obiektu1
T-W-6Racjonalne wykorzystanie energii w wentylacji i klimatyzacji. Metody rekuperacyjne i regeneracyjne1
T-W-7Racjonalne użytkowanie energii przy transporcie czynników roboczych. Straty cieplne i hydrauliczne. Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji chłodziarek i pomp ciepła1
T-W-8Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji suszarek. ne użytkowanie energii przy eksploatacji pieców1
T-W-9Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej; Kompensacja mocy biernej; Systemy oświetlenia budynków1
T-W-10Ogólne zasady racjonalnego użytkowania energii1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Studiowanie wymaganej literatury5
A-A-2Przygotowanie się do zaliczeń10
A-A-3uczestnictwo w zajęciach10
25
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-4Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C06_W01
Student zna podstawowe definicje i sposoby obliczania parametrów charakteryzujących zużycie materiału lub energii
MBM_2A_W03T-A-1, T-W-8, T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-9, T-W-1M-2, M-4, M-3, M-1S-1, S-2
MBM_2A_C06_W02
Student zna technologie odzysku energii w procesach technicznych i sposoby jej wykorzystania
MBM_2A_W03T-A-1, T-W-8, T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-9, T-W-1M-2, M-3, M-1S-1
MBM_2A_C06_W03
Student zna zasady racjonalnej eksploatacji wybranych energochłonnych urządzeń technicznych
MBM_2A_W03T-A-1, T-W-8, T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-9, T-W-1M-2, M-4, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C06_U01
Student umie ocenić pod względem energetycznym urządzenie, proces lub technologię oraz umie korzystać z charakterystyk energetycznych urządzenia, umie wykonać proste obliczenia cieplne
MBM_2A_U15T-A-1, T-W-8, T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-9, T-W-1M-2, M-4, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C06_K01
Student rozumie potrzebę analizy energtycznej i materialowej procesów technicznych z punktu widzenia społeczeństwa
MBM_2A_K02C-3T-W-8, T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-9, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C06_W01
Student zna podstawowe definicje i sposoby obliczania parametrów charakteryzujących zużycie materiału lub energii
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe definicje i sposoby obliczania parametrów zużycia materiału i energii
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
MBM_2A_C06_W02
Student zna technologie odzysku energii w procesach technicznych i sposoby jej wykorzystania
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna sposoby wewnętrznego i zewnętrznego sposobu wykorzytania energii odpadowej
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Zaliczenie wykładu. Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
MBM_2A_C06_W03
Student zna zasady racjonalnej eksploatacji wybranych energochłonnych urządzeń technicznych
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna zasady racjonalnego wykorzytania energii dla wybranego urządzenia.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C06_U01
Student umie ocenić pod względem energetycznym urządzenie, proces lub technologię oraz umie korzystać z charakterystyk energetycznych urządzenia, umie wykonać proste obliczenia cieplne
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie dokonac oceny zużycia energii przez dane urządzenie.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C06_K01
Student rozumie potrzebę analizy energtycznej i materialowej procesów technicznych z punktu widzenia społeczeństwa
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Górzyński J., Urbaniec K., Wytwarzanie i użytkowanie energii w przemyśle, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Szargut J.: Ziębik A., Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie strat ciepła przez przegrodę budowlaną i ściankę rurociągu. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego oraz zyski ciepła bytowego. Straty energii w procesach wentylacji Wykorzystanie energii odpadowej Zapotrzebowanie ciepła do celów ogrzewania Straty pary w urządzeniach technologicznych10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Potrzeby energetyczne i materiałowe gospodarki narodowej. Stan środowiska. Akty prawne UE i Polski. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych. Minimalizacja strat egzergii1
T-W-2Charakterystyki energetyczne urządzeń. Rodzaje charakterystyk. Zasady kolejności uruchamiania i obciążania urządzeń energetycznych1
T-W-3Pojęcia podstawowe dotyczące energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Podział metod obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej1
T-W-4Energia odpadowa. Rodzaje energii odpadowej. Sposoby wykorzystania energii odpadowej1
T-W-5Racjonalne użytkowanie energii w budownictwie. Budynki i ich instalacje wewnętrzne. Straty ciepła w budynkach (halach, warsztatach, budynkach administracyjno-socjalnych) i ich minimalizacja. Klasa energetyczna budynku. Racjonalne użytkowanie systemu ogrzewania obiektu1
T-W-6Racjonalne wykorzystanie energii w wentylacji i klimatyzacji. Metody rekuperacyjne i regeneracyjne1
T-W-7Racjonalne użytkowanie energii przy transporcie czynników roboczych. Straty cieplne i hydrauliczne. Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji chłodziarek i pomp ciepła1
T-W-8Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji suszarek. ne użytkowanie energii przy eksploatacji pieców1
T-W-9Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej; Kompensacja mocy biernej; Systemy oświetlenia budynków1
T-W-10Ogólne zasady racjonalnego użytkowania energii1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Studiowanie wymaganej literatury5
A-A-2Przygotowanie się do zaliczeń10
A-A-3uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia wykładów10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C06_W01Student zna podstawowe definicje i sposoby obliczania parametrów charakteryzujących zużycie materiału lub energii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
Treści programoweT-A-1Obliczanie strat ciepła przez przegrodę budowlaną i ściankę rurociągu. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego oraz zyski ciepła bytowego. Straty energii w procesach wentylacji Wykorzystanie energii odpadowej Zapotrzebowanie ciepła do celów ogrzewania Straty pary w urządzeniach technologicznych
T-W-8Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji suszarek. ne użytkowanie energii przy eksploatacji pieców
T-W-10Ogólne zasady racjonalnego użytkowania energii
T-W-5Racjonalne użytkowanie energii w budownictwie. Budynki i ich instalacje wewnętrzne. Straty ciepła w budynkach (halach, warsztatach, budynkach administracyjno-socjalnych) i ich minimalizacja. Klasa energetyczna budynku. Racjonalne użytkowanie systemu ogrzewania obiektu
T-W-6Racjonalne wykorzystanie energii w wentylacji i klimatyzacji. Metody rekuperacyjne i regeneracyjne
T-W-2Charakterystyki energetyczne urządzeń. Rodzaje charakterystyk. Zasady kolejności uruchamiania i obciążania urządzeń energetycznych
T-W-4Energia odpadowa. Rodzaje energii odpadowej. Sposoby wykorzystania energii odpadowej
T-W-3Pojęcia podstawowe dotyczące energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Podział metod obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej
T-W-7Racjonalne użytkowanie energii przy transporcie czynników roboczych. Straty cieplne i hydrauliczne. Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji chłodziarek i pomp ciepła
T-W-9Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej; Kompensacja mocy biernej; Systemy oświetlenia budynków
T-W-1Wprowadzenie. Potrzeby energetyczne i materiałowe gospodarki narodowej. Stan środowiska. Akty prawne UE i Polski. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych. Minimalizacja strat egzergii
Metody nauczaniaM-2Opis
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna podstawowe definicje i sposoby obliczania parametrów zużycia materiału i energii
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C06_W02Student zna technologie odzysku energii w procesach technicznych i sposoby jej wykorzystania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
Treści programoweT-A-1Obliczanie strat ciepła przez przegrodę budowlaną i ściankę rurociągu. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego oraz zyski ciepła bytowego. Straty energii w procesach wentylacji Wykorzystanie energii odpadowej Zapotrzebowanie ciepła do celów ogrzewania Straty pary w urządzeniach technologicznych
T-W-8Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji suszarek. ne użytkowanie energii przy eksploatacji pieców
T-W-10Ogólne zasady racjonalnego użytkowania energii
T-W-5Racjonalne użytkowanie energii w budownictwie. Budynki i ich instalacje wewnętrzne. Straty ciepła w budynkach (halach, warsztatach, budynkach administracyjno-socjalnych) i ich minimalizacja. Klasa energetyczna budynku. Racjonalne użytkowanie systemu ogrzewania obiektu
T-W-6Racjonalne wykorzystanie energii w wentylacji i klimatyzacji. Metody rekuperacyjne i regeneracyjne
T-W-2Charakterystyki energetyczne urządzeń. Rodzaje charakterystyk. Zasady kolejności uruchamiania i obciążania urządzeń energetycznych
T-W-4Energia odpadowa. Rodzaje energii odpadowej. Sposoby wykorzystania energii odpadowej
T-W-3Pojęcia podstawowe dotyczące energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Podział metod obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej
T-W-7Racjonalne użytkowanie energii przy transporcie czynników roboczych. Straty cieplne i hydrauliczne. Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji chłodziarek i pomp ciepła
T-W-9Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej; Kompensacja mocy biernej; Systemy oświetlenia budynków
T-W-1Wprowadzenie. Potrzeby energetyczne i materiałowe gospodarki narodowej. Stan środowiska. Akty prawne UE i Polski. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych. Minimalizacja strat egzergii
Metody nauczaniaM-2Opis
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna sposoby wewnętrznego i zewnętrznego sposobu wykorzytania energii odpadowej
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Zaliczenie wykładu. Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C06_W03Student zna zasady racjonalnej eksploatacji wybranych energochłonnych urządzeń technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
Treści programoweT-A-1Obliczanie strat ciepła przez przegrodę budowlaną i ściankę rurociągu. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego oraz zyski ciepła bytowego. Straty energii w procesach wentylacji Wykorzystanie energii odpadowej Zapotrzebowanie ciepła do celów ogrzewania Straty pary w urządzeniach technologicznych
T-W-8Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji suszarek. ne użytkowanie energii przy eksploatacji pieców
T-W-10Ogólne zasady racjonalnego użytkowania energii
T-W-5Racjonalne użytkowanie energii w budownictwie. Budynki i ich instalacje wewnętrzne. Straty ciepła w budynkach (halach, warsztatach, budynkach administracyjno-socjalnych) i ich minimalizacja. Klasa energetyczna budynku. Racjonalne użytkowanie systemu ogrzewania obiektu
T-W-6Racjonalne wykorzystanie energii w wentylacji i klimatyzacji. Metody rekuperacyjne i regeneracyjne
T-W-2Charakterystyki energetyczne urządzeń. Rodzaje charakterystyk. Zasady kolejności uruchamiania i obciążania urządzeń energetycznych
T-W-4Energia odpadowa. Rodzaje energii odpadowej. Sposoby wykorzystania energii odpadowej
T-W-3Pojęcia podstawowe dotyczące energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Podział metod obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej
T-W-7Racjonalne użytkowanie energii przy transporcie czynników roboczych. Straty cieplne i hydrauliczne. Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji chłodziarek i pomp ciepła
T-W-9Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej; Kompensacja mocy biernej; Systemy oświetlenia budynków
T-W-1Wprowadzenie. Potrzeby energetyczne i materiałowe gospodarki narodowej. Stan środowiska. Akty prawne UE i Polski. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych. Minimalizacja strat egzergii
Metody nauczaniaM-2Opis
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student zna zasady racjonalnego wykorzytania energii dla wybranego urządzenia.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C06_U01Student umie ocenić pod względem energetycznym urządzenie, proces lub technologię oraz umie korzystać z charakterystyk energetycznych urządzenia, umie wykonać proste obliczenia cieplne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności maszyny, systemy, procesy i usługi w zakresie inżynierii mechanicznej i kierunków pokrewnych
Treści programoweT-A-1Obliczanie strat ciepła przez przegrodę budowlaną i ściankę rurociągu. Zyski ciepła od promieniowania słonecznego oraz zyski ciepła bytowego. Straty energii w procesach wentylacji Wykorzystanie energii odpadowej Zapotrzebowanie ciepła do celów ogrzewania Straty pary w urządzeniach technologicznych
T-W-8Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji suszarek. ne użytkowanie energii przy eksploatacji pieców
T-W-10Ogólne zasady racjonalnego użytkowania energii
T-W-5Racjonalne użytkowanie energii w budownictwie. Budynki i ich instalacje wewnętrzne. Straty ciepła w budynkach (halach, warsztatach, budynkach administracyjno-socjalnych) i ich minimalizacja. Klasa energetyczna budynku. Racjonalne użytkowanie systemu ogrzewania obiektu
T-W-6Racjonalne wykorzystanie energii w wentylacji i klimatyzacji. Metody rekuperacyjne i regeneracyjne
T-W-2Charakterystyki energetyczne urządzeń. Rodzaje charakterystyk. Zasady kolejności uruchamiania i obciążania urządzeń energetycznych
T-W-4Energia odpadowa. Rodzaje energii odpadowej. Sposoby wykorzystania energii odpadowej
T-W-3Pojęcia podstawowe dotyczące energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Podział metod obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej
T-W-7Racjonalne użytkowanie energii przy transporcie czynników roboczych. Straty cieplne i hydrauliczne. Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji chłodziarek i pomp ciepła
T-W-9Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej; Kompensacja mocy biernej; Systemy oświetlenia budynków
T-W-1Wprowadzenie. Potrzeby energetyczne i materiałowe gospodarki narodowej. Stan środowiska. Akty prawne UE i Polski. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych. Minimalizacja strat egzergii
Metody nauczaniaM-2Opis
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Objaśnianie i wyjaśnianie
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: 2 sprawdziany kontrolne. System punktowy oceny sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie materiału w zakresie poniżej 60% punktów możliwych do zdobycia
3,0Opanowanie materiału w zakresie 60-68% punktów możliwych do zdobycia. Student umie dokonac oceny zużycia energii przez dane urządzenie.
3,5Opanowanie materiału w zakresie 69-76% punktów możliwych do zdobycia
4,0Opanowanie materiału w zakresie 77-84% punktów możliwych do zdobycia
4,5Opanowanie materiału w zakresie 85-92% punktów możliwych do zdobycia
5,0Opanowanie materiału w zakresie 93-100% punktów możliwych do zdobycia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C06_K01Student rozumie potrzebę analizy energtycznej i materialowej procesów technicznych z punktu widzenia społeczeństwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów ze wskaźnikami oceny efektywności energetycznej urządzeń i procesów technicznych
Treści programoweT-W-8Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji suszarek. ne użytkowanie energii przy eksploatacji pieców
T-W-10Ogólne zasady racjonalnego użytkowania energii
T-W-5Racjonalne użytkowanie energii w budownictwie. Budynki i ich instalacje wewnętrzne. Straty ciepła w budynkach (halach, warsztatach, budynkach administracyjno-socjalnych) i ich minimalizacja. Klasa energetyczna budynku. Racjonalne użytkowanie systemu ogrzewania obiektu
T-W-6Racjonalne wykorzystanie energii w wentylacji i klimatyzacji. Metody rekuperacyjne i regeneracyjne
T-W-2Charakterystyki energetyczne urządzeń. Rodzaje charakterystyk. Zasady kolejności uruchamiania i obciążania urządzeń energetycznych
T-W-4Energia odpadowa. Rodzaje energii odpadowej. Sposoby wykorzystania energii odpadowej
T-W-3Pojęcia podstawowe dotyczące energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Podział metod obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej
T-W-7Racjonalne użytkowanie energii przy transporcie czynników roboczych. Straty cieplne i hydrauliczne. Racjonalne użytkowanie energii przy eksploatacji chłodziarek i pomp ciepła
T-W-9Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej; Kompensacja mocy biernej; Systemy oświetlenia budynków
T-W-1Wprowadzenie. Potrzeby energetyczne i materiałowe gospodarki narodowej. Stan środowiska. Akty prawne UE i Polski. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych. Minimalizacja strat egzergii
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu: sprawdzian kontrolny. System punktowy oceny sprawdzianu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie
3,0Tak
3,5
4,0
4,5
5,0