Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Przygotowanie wytwarzania w ESW:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie wytwarzania w ESW
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>, Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 5 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu podstaw konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji oraz wiedza z zakresu podstaw zarządzania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy o powiązaniu decyzyjnym i organizacyjnym planowania operatywnego i sterowania produkcją z planowaniem technicznego przygotowania produkcji.
C-2Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej i produkcji seryjnej.
C-3Nabycie kompetencji zespołowego prowadzenia analizy decyzyjnej w zastosowaniu standaryzowanych metod planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Programowanie sterowników automatycznego systemu transportowego. Programowanie procesów obróbkowych w obrabiarkach CNC. Opracowanie algorytmów sterujących pracą elastycznego systemu obróbkowego. Harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem modelu systemu obróbkowego.5
5
wykłady
T-W-1Istota elastyczności wytwarzania. Rys historyczny rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania. Podstawy budowy elastycznych systemów wytwarzania. Struktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania. Formy organizacji produkcji. Strategie organizacji produkcji.4
T-W-2Komponenty automatyzacji obrabiarek i systemów obróbkowych. Układy napędowe zautomatyzowanych obrabiarek. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia. Układy kodowania palet i narzędzi. Sterowanie obrabiarek i systemów obróbkowych. Podział układów sterowania. Sterowniki PLC. Komputerowe układy sterowania CNC.2
T-W-3Wymagania i tendencje rozwoje automatycznych systemów obróbkowych. Przepływ przedmiotów obrabianych i narzędzi. Komputerowe systemy sterowania gospodarka narzędziową. Diagnostyka i nadzorowanie w systemach obróbkowych. Klasyfikacja i zadania podsystemu nadzorowania i diagnostyki w systemach obróbkowych. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek. Nadzorowanie narzędzi. Nadzorowanie procesu obróbki.2
T-W-4Przemysłowe układy diagnostyki stanu narzędzi. Cechy elastycznej automatyzacji w procesach obróbki skrawaniem. Autonomiczne stacje obróbkowe ASO. Przegląd rozwiązań elastycznych systemów obróbkowych.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Analiza i przygotowanie danych wejściowych do projektowania, wykonanie obliczeń projektowo-konstrukcyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej.10
A-P-2Studiowanie literatury10
A-P-3uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do zaliczenia.10
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni30
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład ukierunkowany na wyjaśnianie roli analizy decyzyjnej w planowaniu operatywnym i sterowaniu przebiegiem procesu produkcji prototypowej i seryjnej.
M-2Projekty polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych, wymagających analizy decyzyjnej w planowaniu i sterowaniu przebiegiem procesu produkcji prototypowej i seryjnej.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocenianie postępów podczas realizacji projektów oraz umiejętności rozwiązywania zadań problemowych.
S-2Ocena formująca: Ocenianie przygotowania i prezentacji wybranych problemów.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmujące w sposób syntetyczny materiał wykładów i projektów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-4_W01
Student ma wiedzę analityczną dotyczącą budowy i eksploatacji elastycznych systemów wytwarzania powiązaną z wiedzą z zakresu podstaw konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji.
MBM_2A_W03C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-4_U01
Student ma umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów elastycznych systemów wytwarzania.
MBM_2A_U15C-2T-P-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-4_K01
Student potrafi pracować w zespole.
MBM_2A_K03C-3T-P-1, T-W-4M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-4_W01
Student ma wiedzę analityczną dotyczącą budowy i eksploatacji elastycznych systemów wytwarzania powiązaną z wiedzą z zakresu podstaw konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji.
2,0Brak wiedzy podstawowej z zakresu materiału przerobionego na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.
3,0Ugruntowana wiedza analityczna o budowie i eksploatacji elastycznych systemów wytwarzania.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Wiedza syntetyzująca z zakresu elastycznych systemów wytwarzania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-4_U01
Student ma umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów elastycznych systemów wytwarzania.
2,0Brak podstawowych umiejętności wynikających z wiedzy z zakresu materiału przerobionego na wykładach i projektach.
3,0Student rozwiązuje podstwowe zadania. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma bardzo dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i uzyskane wyniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-4_K01
Student potrafi pracować w zespole.
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych konsultacjach.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

Literatura podstawowa

  1. Marek Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa, 2002
  2. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie procesów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa, 1995
  3. Chlebus Edward, Techniki komputerowe CAx w inzynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Konosala Ryszard, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2002

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Programowanie sterowników automatycznego systemu transportowego. Programowanie procesów obróbkowych w obrabiarkach CNC. Opracowanie algorytmów sterujących pracą elastycznego systemu obróbkowego. Harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem modelu systemu obróbkowego.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota elastyczności wytwarzania. Rys historyczny rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania. Podstawy budowy elastycznych systemów wytwarzania. Struktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania. Formy organizacji produkcji. Strategie organizacji produkcji.4
T-W-2Komponenty automatyzacji obrabiarek i systemów obróbkowych. Układy napędowe zautomatyzowanych obrabiarek. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia. Układy kodowania palet i narzędzi. Sterowanie obrabiarek i systemów obróbkowych. Podział układów sterowania. Sterowniki PLC. Komputerowe układy sterowania CNC.2
T-W-3Wymagania i tendencje rozwoje automatycznych systemów obróbkowych. Przepływ przedmiotów obrabianych i narzędzi. Komputerowe systemy sterowania gospodarka narzędziową. Diagnostyka i nadzorowanie w systemach obróbkowych. Klasyfikacja i zadania podsystemu nadzorowania i diagnostyki w systemach obróbkowych. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek. Nadzorowanie narzędzi. Nadzorowanie procesu obróbki.2
T-W-4Przemysłowe układy diagnostyki stanu narzędzi. Cechy elastycznej automatyzacji w procesach obróbki skrawaniem. Autonomiczne stacje obróbkowe ASO. Przegląd rozwiązań elastycznych systemów obróbkowych.2
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Analiza i przygotowanie danych wejściowych do projektowania, wykonanie obliczeń projektowo-konstrukcyjnej. Opracowanie dokumentacji projektowej.10
A-P-2Studiowanie literatury10
A-P-3uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do zaliczenia.10
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni30
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-4_W01Student ma wiedzę analityczną dotyczącą budowy i eksploatacji elastycznych systemów wytwarzania powiązaną z wiedzą z zakresu podstaw konstrukcyjnego i technologicznego przygotowania produkcji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
Cel przedmiotuC-3Nabycie kompetencji zespołowego prowadzenia analizy decyzyjnej w zastosowaniu standaryzowanych metod planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.
C-1Nabycie wiedzy o powiązaniu decyzyjnym i organizacyjnym planowania operatywnego i sterowania produkcją z planowaniem technicznego przygotowania produkcji.
C-2Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej i produkcji seryjnej.
Treści programoweT-W-1Istota elastyczności wytwarzania. Rys historyczny rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania. Podstawy budowy elastycznych systemów wytwarzania. Struktura funkcjonalna elastycznych systemów wytwarzania. Formy organizacji produkcji. Strategie organizacji produkcji.
T-W-3Wymagania i tendencje rozwoje automatycznych systemów obróbkowych. Przepływ przedmiotów obrabianych i narzędzi. Komputerowe systemy sterowania gospodarka narzędziową. Diagnostyka i nadzorowanie w systemach obróbkowych. Klasyfikacja i zadania podsystemu nadzorowania i diagnostyki w systemach obróbkowych. Nadzorowanie i diagnostyka obrabiarek. Nadzorowanie narzędzi. Nadzorowanie procesu obróbki.
T-W-2Komponenty automatyzacji obrabiarek i systemów obróbkowych. Układy napędowe zautomatyzowanych obrabiarek. Układy pomiarowe położenia i przemieszczenia. Układy kodowania palet i narzędzi. Sterowanie obrabiarek i systemów obróbkowych. Podział układów sterowania. Sterowniki PLC. Komputerowe układy sterowania CNC.
Metody nauczaniaM-1Wykład ukierunkowany na wyjaśnianie roli analizy decyzyjnej w planowaniu operatywnym i sterowaniu przebiegiem procesu produkcji prototypowej i seryjnej.
M-2Projekty polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych, wymagających analizy decyzyjnej w planowaniu i sterowaniu przebiegiem procesu produkcji prototypowej i seryjnej.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocenianie przygotowania i prezentacji wybranych problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy podstawowej z zakresu materiału przerobionego na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych.
3,0Ugruntowana wiedza analityczna o budowie i eksploatacji elastycznych systemów wytwarzania.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Wiedza syntetyzująca z zakresu elastycznych systemów wytwarzania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-4_U01Student ma umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów elastycznych systemów wytwarzania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności maszyny, systemy, procesy i usługi w zakresie inżynierii mechanicznej i kierunków pokrewnych
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności wykonywania obliczeń organizacyjnych w planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji prototypowej i produkcji seryjnej.
Treści programoweT-P-1Programowanie sterowników automatycznego systemu transportowego. Programowanie procesów obróbkowych w obrabiarkach CNC. Opracowanie algorytmów sterujących pracą elastycznego systemu obróbkowego. Harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem modelu systemu obróbkowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład ukierunkowany na wyjaśnianie roli analizy decyzyjnej w planowaniu operatywnym i sterowaniu przebiegiem procesu produkcji prototypowej i seryjnej.
M-2Projekty polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych, wymagających analizy decyzyjnej w planowaniu i sterowaniu przebiegiem procesu produkcji prototypowej i seryjnej.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocenianie przygotowania i prezentacji wybranych problemów.
S-1Ocena formująca: Ocenianie postępów podczas realizacji projektów oraz umiejętności rozwiązywania zadań problemowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowych umiejętności wynikających z wiedzy z zakresu materiału przerobionego na wykładach i projektach.
3,0Student rozwiązuje podstwowe zadania. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma bardzo dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i uzyskane wyniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-4_K01Student potrafi pracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-3Nabycie kompetencji zespołowego prowadzenia analizy decyzyjnej w zastosowaniu standaryzowanych metod planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz metod planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.
Treści programoweT-P-1Programowanie sterowników automatycznego systemu transportowego. Programowanie procesów obróbkowych w obrabiarkach CNC. Opracowanie algorytmów sterujących pracą elastycznego systemu obróbkowego. Harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem modelu systemu obróbkowego.
T-W-4Przemysłowe układy diagnostyki stanu narzędzi. Cechy elastycznej automatyzacji w procesach obróbki skrawaniem. Autonomiczne stacje obróbkowe ASO. Przegląd rozwiązań elastycznych systemów obróbkowych.
Metody nauczaniaM-2Projekty polegające na zespołowym rozwiązywaniu zadań problemowych, wymagających analizy decyzyjnej w planowaniu i sterowaniu przebiegiem procesu produkcji prototypowej i seryjnej.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenianie postępów podczas realizacji projektów oraz umiejętności rozwiązywania zadań problemowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych konsultacjach.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.