Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Projektowanie i badanie symulacyjne inteligentnych systemów wytwarzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie i badanie symulacyjne inteligentnych systemów wytwarzania
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>, Bartosz Skobiej <Bartosz.Skobiej@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 5 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza o systemach produkcyjnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy dotyczącej procesów przebiegających w systemach wytwarzania. Nabycie wiedzy o metodach modelowania systemów wytwarzania. Nabycie umiejętności modelowania procesów produkcyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projektowanie oraz modelowanie zrobotyzowanego systemu wytwarzania z zastosowaniem sieci Petri. Wykorzystanie komputerowego systemu do budowy modelu sterowania pracą systemu przemysłowego.5
5
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia teorii systemów i modelowania. Systemy wytwarzania – podstawowe zadania badawcze.2
T-W-2Metodyka modelowania symulacyjnego systemów wytwarzania. Identyfikacja zadań badawczych. Model opisowy, teoriomnogościowy, matematyczny. Zasady budowy modelu algorytmicznego.2
T-W-3Podstawowe pojęcia z teorii masowej obsługi. Zasady budowy, testowania i weryfikacji modelu symulacyjnego. Zasady prowadzenia badań eksperymentalnych metodą symulacji komputerowej. Elementy teorii Sieci Petriego. Podstawowe definicje Sieci Petriego.2
T-W-4Modelowanie współbieżnej realizacji procesów produkcyjnych. Modelowanie przepływu przedmiotów w systemach wytwarzania. Przykłady zastosowanie Sieci Petriego do modelowania systemów.2
T-W-5Modelowanie systemów sterowania produkcją. Przykłady komputerowych systemów do modelowania i symulacji procesów wytwarzania.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Opracowanie i prezentacja sprawozdań20
A-P-2uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury35
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Praktyczne ćwiczenia związane z modelowaniem procesów wytwarzania.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-5_W01
Student zna metody projektowania i badań symulacyjnych procesów produkcyjnych.
MBM_2A_W03C-1T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-5_U01
Student umie opracować projekt systemu wytwarzania, komputerowy model procesów produkcyjnych oraz dokonać analizy.
MBM_2A_U07C-1T-P-1, T-W-5M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-5_K01
Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.
MBM_2A_K03C-1T-P-1M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-5_W01
Student zna metody projektowania i badań symulacyjnych procesów produkcyjnych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak ją wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-5_U01
Student umie opracować projekt systemu wytwarzania, komputerowy model procesów produkcyjnych oraz dokonać analizy.
2,0Student opanował umiejętności z zakresu przedmiotu.
3,0Student rozwiązuje podstwowe zadania. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma bardzo dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i uzyskane wyniki.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-5_K01
Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych konsultacjach.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

Literatura podstawowa

  1. Banaszak Z. Jamplolski L.:, Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych., WNT, Warszawa, 1999
  2. Ryszard Zdanowicz, Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Marcin Szpyrka, Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, WNT, Warszawa, 2008

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projektowanie oraz modelowanie zrobotyzowanego systemu wytwarzania z zastosowaniem sieci Petri. Wykorzystanie komputerowego systemu do budowy modelu sterowania pracą systemu przemysłowego.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia teorii systemów i modelowania. Systemy wytwarzania – podstawowe zadania badawcze.2
T-W-2Metodyka modelowania symulacyjnego systemów wytwarzania. Identyfikacja zadań badawczych. Model opisowy, teoriomnogościowy, matematyczny. Zasady budowy modelu algorytmicznego.2
T-W-3Podstawowe pojęcia z teorii masowej obsługi. Zasady budowy, testowania i weryfikacji modelu symulacyjnego. Zasady prowadzenia badań eksperymentalnych metodą symulacji komputerowej. Elementy teorii Sieci Petriego. Podstawowe definicje Sieci Petriego.2
T-W-4Modelowanie współbieżnej realizacji procesów produkcyjnych. Modelowanie przepływu przedmiotów w systemach wytwarzania. Przykłady zastosowanie Sieci Petriego do modelowania systemów.2
T-W-5Modelowanie systemów sterowania produkcją. Przykłady komputerowych systemów do modelowania i symulacji procesów wytwarzania.2
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Opracowanie i prezentacja sprawozdań20
A-P-2uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury35
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-5_W01Student zna metody projektowania i badań symulacyjnych procesów produkcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy dotyczącej procesów przebiegających w systemach wytwarzania. Nabycie wiedzy o metodach modelowania systemów wytwarzania. Nabycie umiejętności modelowania procesów produkcyjnych.
Treści programoweT-W-3Podstawowe pojęcia z teorii masowej obsługi. Zasady budowy, testowania i weryfikacji modelu symulacyjnego. Zasady prowadzenia badań eksperymentalnych metodą symulacji komputerowej. Elementy teorii Sieci Petriego. Podstawowe definicje Sieci Petriego.
T-W-4Modelowanie współbieżnej realizacji procesów produkcyjnych. Modelowanie przepływu przedmiotów w systemach wytwarzania. Przykłady zastosowanie Sieci Petriego do modelowania systemów.
T-W-1Podstawowe pojęcia teorii systemów i modelowania. Systemy wytwarzania – podstawowe zadania badawcze.
T-W-2Metodyka modelowania symulacyjnego systemów wytwarzania. Identyfikacja zadań badawczych. Model opisowy, teoriomnogościowy, matematyczny. Zasady budowy modelu algorytmicznego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające w postaci wykładu informacyjnego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak ją wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-5_U01Student umie opracować projekt systemu wytwarzania, komputerowy model procesów produkcyjnych oraz dokonać analizy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy dotyczącej procesów przebiegających w systemach wytwarzania. Nabycie wiedzy o metodach modelowania systemów wytwarzania. Nabycie umiejętności modelowania procesów produkcyjnych.
Treści programoweT-P-1Projektowanie oraz modelowanie zrobotyzowanego systemu wytwarzania z zastosowaniem sieci Petri. Wykorzystanie komputerowego systemu do budowy modelu sterowania pracą systemu przemysłowego.
T-W-5Modelowanie systemów sterowania produkcją. Przykłady komputerowych systemów do modelowania i symulacji procesów wytwarzania.
Metody nauczaniaM-2Praktyczne ćwiczenia związane z modelowaniem procesów wytwarzania.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student opanował umiejętności z zakresu przedmiotu.
3,0Student rozwiązuje podstwowe zadania. Popełnia pomyłki w obliczeniach. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, ale w sposób bierny.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Ćwiczenia praktyczne realizuje poprawnie, jest aktywny, potrafi interpretować uzyskane wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma bardzo dobre umiejętności kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Zadania rozwiązuje metodami optymalnymi. Potrafi wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Ćwiczenia praktyczne realizuje wzorowo, w sposób aktywny, potrafi ocenić metodę i uzyskane wyniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-5_K01Właściwa postawa i motywacja do pracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy dotyczącej procesów przebiegających w systemach wytwarzania. Nabycie wiedzy o metodach modelowania systemów wytwarzania. Nabycie umiejętności modelowania procesów produkcyjnych.
Treści programoweT-P-1Projektowanie oraz modelowanie zrobotyzowanego systemu wytwarzania z zastosowaniem sieci Petri. Wykorzystanie komputerowego systemu do budowy modelu sterowania pracą systemu przemysłowego.
Metody nauczaniaM-2Praktyczne ćwiczenia związane z modelowaniem procesów wytwarzania.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena kompetencji personalnych i społecznych - intuicyjna w formie aprobaty.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych konsultacjach.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.