Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Projektowanie urządzeń mechatronicznych II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie urządzeń mechatronicznych II
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Mirosław Pajor <Miroslaw.Pajor@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mirosław Pajor <Miroslaw.Pajor@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 1,50,38zaliczenie
wykładyW3 10 1,50,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, teorii mechanizmów, dynamika układów mechanicznych, podstaw elektroniki i elektrotechniki, podstaw automatyki i robotyki, napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, programowania maszyn technologicznych.
W-2Dobra znajomość środowiska Matlab-Simulink.
W-3Podstawowa wiedza z zakresu metrologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów sterowania CNC nowoczesnych maszyn technologicznych. Ponadto zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie układów diagnostyki i nadzorowania pracy maszyn technologicznych oraz budowy modeli symulacyjnych dla potrzeb diagnostyki.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności budowy modeli symulacyjnych dla potrzeb diagnostyki i sterowania maszyn technologicznych. Praktyczne zapoznanie się z działaniem wybranych systemów diagnostycznych.
C-3Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Budowa zaawansowanych modeli symulacyjnych osi serwonapędowych obrabiarki w środowisku Matlab-Simulink4
T-L-2Symulacje procesu generowania trajektorii w systemie Matlab-Simulink2
T-L-3Układ nadzoru odkształceń termicznych obrabiarki2
T-L-4Układy kompencacji drgań obrabiarki2
10
wykłady
T-W-1Serwonapędy obrabiarek CNC, dobór komponentów osi serwonapędowej, modelowanie własności dynamicznych osi serwonapędowych.2
T-W-2Układy sterowania CNC: struktura układu sterowania, interpreter, interpolator, wybrane problemy generowania trajektorii na obrabiarkach CNC, regulatory PLC, system komunikacji maszyna-operator, interfejs operatora, producenci systemów sterowania CNC, zasady doboru i wybrane problemy instalacji systemu sterowania CNC.5
T-W-3Kierunki rozwoju w układach sterowania CNC.1
T-W-4Aktywne systemy nadzorowania pracy urządzeń mechatronicznych, aktywne tłumienie drgań, nadzorowanie odkształceń termicznych, pomiar i kompensacja błędów geometrycznych.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Konsultacje10
A-L-2Przygotowanie raportów z ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3Praca własna8
A-L-4uczestnictwo w zajęciach10
38
wykłady
A-W-1Konsultacje8
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
38

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem wspomagania komputerowego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa, wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego stanu wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie.
S-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych raportów z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć studen powinien zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu działania zaawansowanych systemów sterowania CNC maszyn technologicznych. Poznać układy diagnostyczne stosowane w układach mechatronicznych oraz stosowane modele diagnozowanych zjawisk. Studen powinien umieć wykorzystać tę wiedzę w procesie projektowym na etapie doboru systemów sterowania złożonym układem mechatronicznym jakim jest wieloosiowa obrabiarka CNC.
MBM_2A_W03, MBM_2A_W04, MBM_2A_W05, MBM_2A_W10C-1T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien praktycznie umieć zasymulować działanie złożonego układu serwonapędowego na zaawansowanym poziomie. Ponadto powinień umieć zbudować model symulacyjne wybranych procesów diagnostycznych nowoczesnych maszyn technologicznych. Ponadto powinien praktycznie stosować odpowiednie układy metrologiczne do diagnostyki maszyn.
MBM_2A_U07, MBM_2A_U08, MBM_2A_U15, MBM_2A_U16, MBM_2A_U09C-2T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-2M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/06_K01
Realizując ćwiczenia laboratoryjne w 2-3 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie
MBM_2A_K03C-3T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-2M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć studen powinien zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu działania zaawansowanych systemów sterowania CNC maszyn technologicznych. Poznać układy diagnostyczne stosowane w układach mechatronicznych oraz stosowane modele diagnozowanych zjawisk. Studen powinien umieć wykorzystać tę wiedzę w procesie projektowym na etapie doboru systemów sterowania złożonym układem mechatronicznym jakim jest wieloosiowa obrabiarka CNC.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student wykazuje elementarne zrozumienie problemów z zakresu sterowania CNC i diagnostyki układów mechatronicznych, jednak z trudem kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia liczne błędy posługując się modelami symulacyjnymi. Wykazuje elementarną znajomość zasad doboru komponentów układów sterowania CNC maszyn technologicznych, jednak nie do końca je rozumie i popełnia liczne błędy w ich interpretacji. Ma braki w wiedzy z zakresu modelowania układu sterowania i diagnostyki.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student rozumie problemy z zakresu projektowania i działania układów sterowania CNC układów mechatronicznych, kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia drobne błędy posługując się modelami symulacyjnymi. Wykazuje znajomość zasad doboru komponentów układów sterowania CNC, rozumie je i popełnia nieliczne błędy w ich interpretacji. Posiada więdzę z zakresu modelowania i symulacji układów sterowania CNC i dignostyki maszyn technologicznych.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student rozumie zaawansowane problemy z zakresu projektowania i działania układów sterowania CNC układów mechatronicznych, biegle kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Biegle posługując się technicznym językiem opisu tych problemów. Wykazuje biegłą znajomość zasad doboru systemów sterowania CNC maszyn technologicznych, bardzo dobrze je rozumie i interpretuje. Biegle opanował techniki modelowania i symulacji syhstemów sterowania i diagnostyki. Potrafi dokonać ich krytycznej oceny i wyciągać na tej podstawie właściwe wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien praktycznie umieć zasymulować działanie złożonego układu serwonapędowego na zaawansowanym poziomie. Ponadto powinień umieć zbudować model symulacyjne wybranych procesów diagnostycznych nowoczesnych maszyn technologicznych. Ponadto powinien praktycznie stosować odpowiednie układy metrologiczne do diagnostyki maszyn.
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań z zakresu sterowania i diagnostyki układów mechatronicznych.
3,0Student rozwiązuje proste zadania z zakresu symulacji sterowania CNC i diagnostyki lecz wymaga stałego nadzoru i korygowania jego poczynań. Ma problemy z prawidłowym omówieniem i zaprezentowaniem tych problemów. Robi liczne błędy w procesie modelowania i symulacji. Ma problemy z realizacją pomiarów doświadczalnych.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w procesie symulacji, doboru i projektowania systemu CNC oraz układów diagnostycznych. Problemy najczęściej rozwiązuje poprawnie. W stopniu dobrym opanował terminologię i potrafi omawiać i prezentować realizowany zadania. Potrafi w zdowalającym stopniu wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Potrafi budować modele symulacyjne, prowadzić badania symulacyjne i interpretować ich wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma wysokie umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy dla potrzeb projektowania systemu CNC i układów diagnostycznych. Zadania rozwiązuje poprawnie, nie wymaga ingerencji. Wykazuje dodatkową aktywność oraz chętnie rozwiązuje trudniejsze problemy. Biegle wykorzystuje właściwe techniki komputerowe. Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne realizuje wzorowo, w sposób aktywny pracując w zespole. Bardzo dobrze omawia i prezentuje efekty cwiczeń laboratoryjnych. Wykazuje biegłą znajpmość technik badań symulacyjnych. Potrafi bezbłędnie interpretować wyniki symulacji i wyciągać konstruktywne wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/06_K01
Realizując ćwiczenia laboratoryjne w 2-3 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie
2,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w pracy zespołu.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, realizuje proste prace zlecone mu przez innych członków zespołu, wymaga stałego nadzoru.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Pomaga innym członkom zespołu w realizacji ich zadań. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami. Jest kreatywny chętny do współpracy i wykazuje cechy lidera zespołu.

Literatura podstawowa

  1. J. Kosmol, Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa, 1998
  2. K.Marchelek, Dynamika obrabiarek, WNT, Warszawa, 1991, 2
  3. L. Biagotti, C.Melchiorii, Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots, Springer, 2008
  4. J.Giergiel, Podstawy robotyki i mechatroniki, KRiDM AGH, Kraków, 2004

Literatura dodatkowa

  1. S.Suk-Hwan i inni, Theory and design of CNC systems, Springer, 2008
  2. J.Kosmol, Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 1995

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Budowa zaawansowanych modeli symulacyjnych osi serwonapędowych obrabiarki w środowisku Matlab-Simulink4
T-L-2Symulacje procesu generowania trajektorii w systemie Matlab-Simulink2
T-L-3Układ nadzoru odkształceń termicznych obrabiarki2
T-L-4Układy kompencacji drgań obrabiarki2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Serwonapędy obrabiarek CNC, dobór komponentów osi serwonapędowej, modelowanie własności dynamicznych osi serwonapędowych.2
T-W-2Układy sterowania CNC: struktura układu sterowania, interpreter, interpolator, wybrane problemy generowania trajektorii na obrabiarkach CNC, regulatory PLC, system komunikacji maszyna-operator, interfejs operatora, producenci systemów sterowania CNC, zasady doboru i wybrane problemy instalacji systemu sterowania CNC.5
T-W-3Kierunki rozwoju w układach sterowania CNC.1
T-W-4Aktywne systemy nadzorowania pracy urządzeń mechatronicznych, aktywne tłumienie drgań, nadzorowanie odkształceń termicznych, pomiar i kompensacja błędów geometrycznych.2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Konsultacje10
A-L-2Przygotowanie raportów z ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3Praca własna8
A-L-4uczestnictwo w zajęciach10
38
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Konsultacje8
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
38
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/06_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć studen powinien zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu działania zaawansowanych systemów sterowania CNC maszyn technologicznych. Poznać układy diagnostyczne stosowane w układach mechatronicznych oraz stosowane modele diagnozowanych zjawisk. Studen powinien umieć wykorzystać tę wiedzę w procesie projektowym na etapie doboru systemów sterowania złożonym układem mechatronicznym jakim jest wieloosiowa obrabiarka CNC.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów sterowania CNC nowoczesnych maszyn technologicznych. Ponadto zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie układów diagnostyki i nadzorowania pracy maszyn technologicznych oraz budowy modeli symulacyjnych dla potrzeb diagnostyki.
Treści programoweT-W-3Kierunki rozwoju w układach sterowania CNC.
T-W-1Serwonapędy obrabiarek CNC, dobór komponentów osi serwonapędowej, modelowanie własności dynamicznych osi serwonapędowych.
T-W-4Aktywne systemy nadzorowania pracy urządzeń mechatronicznych, aktywne tłumienie drgań, nadzorowanie odkształceń termicznych, pomiar i kompensacja błędów geometrycznych.
T-W-2Układy sterowania CNC: struktura układu sterowania, interpreter, interpolator, wybrane problemy generowania trajektorii na obrabiarkach CNC, regulatory PLC, system komunikacji maszyna-operator, interfejs operatora, producenci systemów sterowania CNC, zasady doboru i wybrane problemy instalacji systemu sterowania CNC.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa, wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego stanu wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student wykazuje elementarne zrozumienie problemów z zakresu sterowania CNC i diagnostyki układów mechatronicznych, jednak z trudem kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia liczne błędy posługując się modelami symulacyjnymi. Wykazuje elementarną znajomość zasad doboru komponentów układów sterowania CNC maszyn technologicznych, jednak nie do końca je rozumie i popełnia liczne błędy w ich interpretacji. Ma braki w wiedzy z zakresu modelowania układu sterowania i diagnostyki.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student rozumie problemy z zakresu projektowania i działania układów sterowania CNC układów mechatronicznych, kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia drobne błędy posługując się modelami symulacyjnymi. Wykazuje znajomość zasad doboru komponentów układów sterowania CNC, rozumie je i popełnia nieliczne błędy w ich interpretacji. Posiada więdzę z zakresu modelowania i symulacji układów sterowania CNC i dignostyki maszyn technologicznych.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student rozumie zaawansowane problemy z zakresu projektowania i działania układów sterowania CNC układów mechatronicznych, biegle kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Biegle posługując się technicznym językiem opisu tych problemów. Wykazuje biegłą znajomość zasad doboru systemów sterowania CNC maszyn technologicznych, bardzo dobrze je rozumie i interpretuje. Biegle opanował techniki modelowania i symulacji syhstemów sterowania i diagnostyki. Potrafi dokonać ich krytycznej oceny i wyciągać na tej podstawie właściwe wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/06_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien praktycznie umieć zasymulować działanie złożonego układu serwonapędowego na zaawansowanym poziomie. Ponadto powinień umieć zbudować model symulacyjne wybranych procesów diagnostycznych nowoczesnych maszyn technologicznych. Ponadto powinien praktycznie stosować odpowiednie układy metrologiczne do diagnostyki maszyn.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
MBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności maszyny, systemy, procesy i usługi w zakresie inżynierii mechanicznej i kierunków pokrewnych
MBM_2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia i usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych uwzględniając zagadnienia konstrukcji, technologii i eksploatacji w inżynierii mechanicznej i obszarach pokrewnych
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności budowy modeli symulacyjnych dla potrzeb diagnostyki i sterowania maszyn technologicznych. Praktyczne zapoznanie się z działaniem wybranych systemów diagnostycznych.
Treści programoweT-L-3Układ nadzoru odkształceń termicznych obrabiarki
T-L-1Budowa zaawansowanych modeli symulacyjnych osi serwonapędowych obrabiarki w środowisku Matlab-Simulink
T-L-4Układy kompencacji drgań obrabiarki
T-L-2Symulacje procesu generowania trajektorii w systemie Matlab-Simulink
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem wspomagania komputerowego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych raportów z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań z zakresu sterowania i diagnostyki układów mechatronicznych.
3,0Student rozwiązuje proste zadania z zakresu symulacji sterowania CNC i diagnostyki lecz wymaga stałego nadzoru i korygowania jego poczynań. Ma problemy z prawidłowym omówieniem i zaprezentowaniem tych problemów. Robi liczne błędy w procesie modelowania i symulacji. Ma problemy z realizacją pomiarów doświadczalnych.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w procesie symulacji, doboru i projektowania systemu CNC oraz układów diagnostycznych. Problemy najczęściej rozwiązuje poprawnie. W stopniu dobrym opanował terminologię i potrafi omawiać i prezentować realizowany zadania. Potrafi w zdowalającym stopniu wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Potrafi budować modele symulacyjne, prowadzić badania symulacyjne i interpretować ich wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma wysokie umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy dla potrzeb projektowania systemu CNC i układów diagnostycznych. Zadania rozwiązuje poprawnie, nie wymaga ingerencji. Wykazuje dodatkową aktywność oraz chętnie rozwiązuje trudniejsze problemy. Biegle wykorzystuje właściwe techniki komputerowe. Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne realizuje wzorowo, w sposób aktywny pracując w zespole. Bardzo dobrze omawia i prezentuje efekty cwiczeń laboratoryjnych. Wykazuje biegłą znajpmość technik badań symulacyjnych. Potrafi bezbłędnie interpretować wyniki symulacji i wyciągać konstruktywne wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/06_K01Realizując ćwiczenia laboratoryjne w 2-3 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-3Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-L-3Układ nadzoru odkształceń termicznych obrabiarki
T-L-1Budowa zaawansowanych modeli symulacyjnych osi serwonapędowych obrabiarki w środowisku Matlab-Simulink
T-L-4Układy kompencacji drgań obrabiarki
T-L-2Symulacje procesu generowania trajektorii w systemie Matlab-Simulink
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem wspomagania komputerowego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych raportów z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w pracy zespołu.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, realizuje proste prace zlecone mu przez innych członków zespołu, wymaga stałego nadzoru.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Pomaga innym członkom zespołu w realizacji ich zadań. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami. Jest kreatywny chętny do współpracy i wykazuje cechy lidera zespołu.