Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Projektowanie urządzeń mechatronicznych I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie urządzeń mechatronicznych I
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Mirosław Pajor <Miroslaw.Pajor@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mirosław Pajor <Miroslaw.Pajor@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 8 1,80,44zaliczenie
wykładyW1 10 2,20,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów podstawowych i kierunkowych: matematyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, mechatronika.
W-2Umiejętność posługiwania się na poziomie średniozaawansowanym systemami wspomagania komputerowego: SolidWorks, Matlab-Simulink.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie wiedzy na temat zasad formułowania założeń konstrukcyjnych i metodologii projektowania układów mechatronicznych. Pondato zdobycie rozszerzonej wiedzy na temat projektowania komponentów złożonego układu mechatronicznego oraz budowy ich modeli symulacyjnych dla celów projektowych na przykładzie obrabiarki CNC.
C-2Zdobycie zaawansowanych praktycznych umiejętności projektowania elementów złożonego systemu mechatronicznego na przykładzie projektowym wybranych komponentów obrabiarek CNC. Ponadto zdobycie praktycznych umiejętności modelowania wybranych własności projektowanych elementów dla potrzeb badań symulacyjnych ich działania w projektowanym systemie. Zdobycie umiejętności przygotowania odpowiedniej dokumentacji konstrukcyjnej i informacyjnej projektowanego układu mechatronicznego.
C-3Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projektowanie konstrukcji złożonego urządzenia mechatronicznego3
T-P-2Budowa modeli symulacyjnych wybranych zespołów projektowanej konstrukcji. Badania symulacyjne z zastosowaniem opracowanych modeli.3
T-P-3Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej2
8
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Metodologia projektowania w ujęciu mechatronicznym. Kryteria projektowo-konstrukcyjne w ujęciu mechatronicznym.1
T-W-2Projektowanie układu korpusowego, obliczenia sztywności statycznej i własności dynamicznych.2
T-W-3Projektowanie układów prowadnicowych (ślizgowych i tocznych), oprzyrządowanie mechatroniczne układów ruchów posuwowych maszyn, śruby pociągowe, elementy techniki przemieszczeń liniowych, modele symulacyjne.2
T-W-4Dobór napędów: obliczenia i dobór silników napędowych maszyn, bilans mocy układów napędowych maszyn, silniki obrotowe i liniowe, układy pomiaru pozycji i prędkości układy mechatroniczne w systemach napędowych, modele symulacyjne.2
T-W-5Projektowanie układów wrzecionowych maszyn, elektrowrzeciona i ich budowa, oprzyrządowanie mechatroniczne układów wrzecionowych.1
T-W-6Projektowanie systemów przekładniowych maszyn, oprzyrządowanie mechatroniczne systemów przekładniowych maszyn.1
T-W-7Dodatkowe wyposarzenie maszyn: magazyny narzędzi, automatyczna wymiana przedmiotów obrabianych, elementy automatyki obrabiarkowej.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Konsultacje7
A-P-2Samodzielna praca nad realizacją projektu20
A-P-3Przygotowanie sprawozdania z prac projektowych10
A-P-4uczestnictwo w zajęciach8
45
wykłady
A-W-1Konsultacje5
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury30
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
55

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia projektowe z użyciem wspomagania komputerowego
M-3Prezentacja etapów realizacji projektu w formie multimedialnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa, wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego stanu wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie.
S-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych sprawozdań z poszczególnych etapów procesu projektowania stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien prawidłowo kojarzyć w jaki sposób może wykorzystać posiadaną wiedzę szczegółową ( z mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki) do realizacji zadań projektowych złożonych układów mechatronicznych. Powinien również umieć precyzyjnie formułować wymagania i cele stawiane przed projektowaną konstrukcją. Znać techniki modelowania konstrukcji stosowane na etapie projektowania oraz prowadzić niezbędne badania symulacyjne z zastosowaniem tych modeli.
MBM_2A_W04, MBM_2A_W05, MBM_2A_W06, MBM_2A_W10C-1T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/02_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien praktycznie umieć zaprojektować złożony układ mechatroniczny na zaawansowanym poziomie. Ponadto powinień umieć zbudować model symulacyjne wybranych cech projektowanej konstrukcji i dokonawać oceny tych cech na podstawie badań symulacyjnych. Powinien również umieć poprawnie stosować techniczny język opisu projektowanego układu oraz sporządzać dokumentację techniczną i materiały prezentacyjne.
MBM_2A_U02, MBM_2A_U08, MBM_2A_U17, MBM_2A_U18, MBM_2A_U09, MBM_2A_U10C-2T-P-2, T-P-1, T-P-3M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/02_K01
Realizując ćwiczenia projektowe w 3-4 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie.
MBM_2A_K03, MBM_2A_K05, MBM_2A_K04C-3T-P-2, T-P-1, T-P-3M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien prawidłowo kojarzyć w jaki sposób może wykorzystać posiadaną wiedzę szczegółową ( z mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki) do realizacji zadań projektowych złożonych układów mechatronicznych. Powinien również umieć precyzyjnie formułować wymagania i cele stawiane przed projektowaną konstrukcją. Znać techniki modelowania konstrukcji stosowane na etapie projektowania oraz prowadzić niezbędne badania symulacyjne z zastosowaniem tych modeli.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student wykazuje elementarne zrozumienie problemów z zakresu projektowania układów mechatronicznych, jednak z trudem kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia liczne błędy posługując się technicznym językiem opisu problemów projektowych. Wykazuje elementarną znajomość zasad projektowania i doboru komponentów układów mechatronicznych, jednak nie do końca je rozumie i popełnia liczne błędy w ich interpretacji. Z trudem wytycza cele i formułuje wymagania dla procesy projektowego. Ma braki w wiedzy z zakresu modelowania projektowanego układu i prowadzenia badań symulacyjnych.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student rozumie problemy z zakresu projektowania układów mechatronicznych, kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia drobne błędy posługując się technicznym językiem opisu problemów projektowych. Wykazuje znajomość zasad projektowania i doboru komponentów układów mechatronicznych, rozumie je i popełnia nieliczne błędy w ich interpretacji. Potrafi wytyczać cele i formułować wymagania dla procesy projektowego. Posiada więdzę z zakresu modelowania i symulacji cech konstrukcyjnych niezbędną do prowadzenia procesu projektowego.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student rozumie zaawansowane problemy z zakresu projektowania układów mechatronicznych, biegle kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Biegle posługując się technicznym językiem opisu problemów projektowych. Wykazuje biegłą znajomość zasad projektowania i doboru komponentów układów mechatronicznych, bardzo dobrze je rozumie i interpretuje. Potrafi wytyczać cele, formułować wymagania dla procesy projektowego i budować śmiałe wizje nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Biegle opanował techniki modelowania i symulacji wybranych cech projektowanej konstrukcji. Potrafi dokonać ich krytycznej oceny i wyciągać na tej podstawie właściwe wnioski projektowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/02_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien praktycznie umieć zaprojektować złożony układ mechatroniczny na zaawansowanym poziomie. Ponadto powinień umieć zbudować model symulacyjne wybranych cech projektowanej konstrukcji i dokonawać oceny tych cech na podstawie badań symulacyjnych. Powinien również umieć poprawnie stosować techniczny język opisu projektowanego układu oraz sporządzać dokumentację techniczną i materiały prezentacyjne.
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań z zakresu projektowania układów mechatronicznych.
3,0Student rozwiązuje proste zadania projektowe lecz wymaga stałego nadzoru i korygowania jego poczynań. Ma problemy z prawidłowym omówieniem i zaprezentowaniem projektu. Robi liczne błędy w procesie modelowania i symulacji cech projektowanej konstrukcji.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w procesie projektowym. Problemy projektowe najczęściej rozwiązuje poprawnie. W stopniu dobrym opanował terminologię i potrafi omawiać i prezentować realizowany projekt. Potrafi w zdowalającym stopniu wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Potrafi budować modele projektowanej konstrukcji, prowadzić badania symulacyjne i interpretować ich wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma wysokie umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy dla potrzeb procesu projektowania. Problemy projektowe rozwiązuje poprawnie, nie wymaga ingerencji. Wykazuje dodatkową aktywność oraz chętnie rozwiązuje trudniejsze problemy. Biegle wykorzystuje właściwe techniki komputerowe. Praktyczne ćwiczenia projektowe realizuje wzorowo, w sposób aktywny pracując w zespole. Bardzo dobrze omawia i prezentuje efekty prac projektowych. Wykazuje biegłą znajpmość technik badań symulacyjnych. Potrafi bezbłędnie interpretować wyniki symulacji i wyciągać konstruktywne wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/02_K01
Realizując ćwiczenia projektowe w 3-4 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie.
2,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w pracy zespołu.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, realizuje proste prace zlecone mu przez innych członków zespołu, wymaga stałego nadzoru.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Pomaga innym członkom zespołu w realizacji ich zadań. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami. Jest kreatywny chętny do współpracy i wykazuje cechy lidera zespołu.

Literatura podstawowa

  1. L.T. Wrotny, Projektowanie obrabiarek, WNT, Warszawa, 1986, 2
  2. K.Marchelek, Dynamika obrabiarek, WNT, Warszawa, 1991, 2
  3. J.Honczarenko, Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008
  4. S. Suk-Hwan i inni, Theory and design of CNC systems, Springer, 2008

Literatura dodatkowa

  1. J.Kosmol, Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 1995
  2. J.Honczarenko, Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, Warszawa, 2000

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projektowanie konstrukcji złożonego urządzenia mechatronicznego3
T-P-2Budowa modeli symulacyjnych wybranych zespołów projektowanej konstrukcji. Badania symulacyjne z zastosowaniem opracowanych modeli.3
T-P-3Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej2
8

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Metodologia projektowania w ujęciu mechatronicznym. Kryteria projektowo-konstrukcyjne w ujęciu mechatronicznym.1
T-W-2Projektowanie układu korpusowego, obliczenia sztywności statycznej i własności dynamicznych.2
T-W-3Projektowanie układów prowadnicowych (ślizgowych i tocznych), oprzyrządowanie mechatroniczne układów ruchów posuwowych maszyn, śruby pociągowe, elementy techniki przemieszczeń liniowych, modele symulacyjne.2
T-W-4Dobór napędów: obliczenia i dobór silników napędowych maszyn, bilans mocy układów napędowych maszyn, silniki obrotowe i liniowe, układy pomiaru pozycji i prędkości układy mechatroniczne w systemach napędowych, modele symulacyjne.2
T-W-5Projektowanie układów wrzecionowych maszyn, elektrowrzeciona i ich budowa, oprzyrządowanie mechatroniczne układów wrzecionowych.1
T-W-6Projektowanie systemów przekładniowych maszyn, oprzyrządowanie mechatroniczne systemów przekładniowych maszyn.1
T-W-7Dodatkowe wyposarzenie maszyn: magazyny narzędzi, automatyczna wymiana przedmiotów obrabianych, elementy automatyki obrabiarkowej.1
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Konsultacje7
A-P-2Samodzielna praca nad realizacją projektu20
A-P-3Przygotowanie sprawozdania z prac projektowych10
A-P-4uczestnictwo w zajęciach8
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Konsultacje5
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury30
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach10
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/02_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien prawidłowo kojarzyć w jaki sposób może wykorzystać posiadaną wiedzę szczegółową ( z mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki) do realizacji zadań projektowych złożonych układów mechatronicznych. Powinien również umieć precyzyjnie formułować wymagania i cele stawiane przed projektowaną konstrukcją. Znać techniki modelowania konstrukcji stosowane na etapie projektowania oraz prowadzić niezbędne badania symulacyjne z zastosowaniem tych modeli.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W05ma szczegółową wiedzę dotyczącą konstrukcji, eksploatacji i obliczeń dotyczących maszyn o różnym stopniu złożoności
MBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie wiedzy na temat zasad formułowania założeń konstrukcyjnych i metodologii projektowania układów mechatronicznych. Pondato zdobycie rozszerzonej wiedzy na temat projektowania komponentów złożonego układu mechatronicznego oraz budowy ich modeli symulacyjnych dla celów projektowych na przykładzie obrabiarki CNC.
Treści programoweT-W-4Dobór napędów: obliczenia i dobór silników napędowych maszyn, bilans mocy układów napędowych maszyn, silniki obrotowe i liniowe, układy pomiaru pozycji i prędkości układy mechatroniczne w systemach napędowych, modele symulacyjne.
T-W-2Projektowanie układu korpusowego, obliczenia sztywności statycznej i własności dynamicznych.
T-W-6Projektowanie systemów przekładniowych maszyn, oprzyrządowanie mechatroniczne systemów przekładniowych maszyn.
T-W-7Dodatkowe wyposarzenie maszyn: magazyny narzędzi, automatyczna wymiana przedmiotów obrabianych, elementy automatyki obrabiarkowej.
T-W-5Projektowanie układów wrzecionowych maszyn, elektrowrzeciona i ich budowa, oprzyrządowanie mechatroniczne układów wrzecionowych.
T-W-1Wprowadzenie. Metodologia projektowania w ujęciu mechatronicznym. Kryteria projektowo-konstrukcyjne w ujęciu mechatronicznym.
T-W-3Projektowanie układów prowadnicowych (ślizgowych i tocznych), oprzyrządowanie mechatroniczne układów ruchów posuwowych maszyn, śruby pociągowe, elementy techniki przemieszczeń liniowych, modele symulacyjne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena końcowa, wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego stanu wiedzy przekazanej na wykładzie i zdobytej samodzielnie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student wykazuje elementarne zrozumienie problemów z zakresu projektowania układów mechatronicznych, jednak z trudem kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia liczne błędy posługując się technicznym językiem opisu problemów projektowych. Wykazuje elementarną znajomość zasad projektowania i doboru komponentów układów mechatronicznych, jednak nie do końca je rozumie i popełnia liczne błędy w ich interpretacji. Z trudem wytycza cele i formułuje wymagania dla procesy projektowego. Ma braki w wiedzy z zakresu modelowania projektowanego układu i prowadzenia badań symulacyjnych.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student rozumie problemy z zakresu projektowania układów mechatronicznych, kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Popełnia drobne błędy posługując się technicznym językiem opisu problemów projektowych. Wykazuje znajomość zasad projektowania i doboru komponentów układów mechatronicznych, rozumie je i popełnia nieliczne błędy w ich interpretacji. Potrafi wytyczać cele i formułować wymagania dla procesy projektowego. Posiada więdzę z zakresu modelowania i symulacji cech konstrukcyjnych niezbędną do prowadzenia procesu projektowego.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student rozumie zaawansowane problemy z zakresu projektowania układów mechatronicznych, biegle kojarzy jak może tę wiedzę wykorzystać. Biegle posługując się technicznym językiem opisu problemów projektowych. Wykazuje biegłą znajomość zasad projektowania i doboru komponentów układów mechatronicznych, bardzo dobrze je rozumie i interpretuje. Potrafi wytyczać cele, formułować wymagania dla procesy projektowego i budować śmiałe wizje nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Biegle opanował techniki modelowania i symulacji wybranych cech projektowanej konstrukcji. Potrafi dokonać ich krytycznej oceny i wyciągać na tej podstawie właściwe wnioski projektowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/02_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien praktycznie umieć zaprojektować złożony układ mechatroniczny na zaawansowanym poziomie. Ponadto powinień umieć zbudować model symulacyjne wybranych cech projektowanej konstrukcji i dokonawać oceny tych cech na podstawie badań symulacyjnych. Powinien również umieć poprawnie stosować techniczny język opisu projektowanego układu oraz sporządzać dokumentację techniczną i materiały prezentacyjne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
MBM_2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich dostrzegając ich ograniczenia. Potrafi tworzyć nowe koncepcje rozwiązywania złożonych zadań z zakresu swojej specjalności, w tym zadań nietypowych, interdyscyplinarnych, korzystając z wyników badań naukowych w zakresie inżynierii mechanicznej i obszarów pokrewnych
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Zdobycie zaawansowanych praktycznych umiejętności projektowania elementów złożonego systemu mechatronicznego na przykładzie projektowym wybranych komponentów obrabiarek CNC. Ponadto zdobycie praktycznych umiejętności modelowania wybranych własności projektowanych elementów dla potrzeb badań symulacyjnych ich działania w projektowanym systemie. Zdobycie umiejętności przygotowania odpowiedniej dokumentacji konstrukcyjnej i informacyjnej projektowanego układu mechatronicznego.
Treści programoweT-P-2Budowa modeli symulacyjnych wybranych zespołów projektowanej konstrukcji. Badania symulacyjne z zastosowaniem opracowanych modeli.
T-P-1Projektowanie konstrukcji złożonego urządzenia mechatronicznego
T-P-3Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia projektowe z użyciem wspomagania komputerowego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych sprawozdań z poszczególnych etapów procesu projektowania stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student ma istotne braki w przygotowaniu teoretycznym. Nie umie wykorzystać posiadanej wiedzy praktycznie. Nie potrafi poprawnie rozwiązywać zadań z zakresu projektowania układów mechatronicznych.
3,0Student rozwiązuje proste zadania projektowe lecz wymaga stałego nadzoru i korygowania jego poczynań. Ma problemy z prawidłowym omówieniem i zaprezentowaniem projektu. Robi liczne błędy w procesie modelowania i symulacji cech projektowanej konstrukcji.
3,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student ma umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w procesie projektowym. Problemy projektowe najczęściej rozwiązuje poprawnie. W stopniu dobrym opanował terminologię i potrafi omawiać i prezentować realizowany projekt. Potrafi w zdowalającym stopniu wykorzystywać właściwe techniki komputerowe. Potrafi budować modele projektowanej konstrukcji, prowadzić badania symulacyjne i interpretować ich wyniki.
4,5Student posiadł umiejętności w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student ma wysokie umiejętności kojarzenia i praktycznego zastosowania nabytej wiedzy dla potrzeb procesu projektowania. Problemy projektowe rozwiązuje poprawnie, nie wymaga ingerencji. Wykazuje dodatkową aktywność oraz chętnie rozwiązuje trudniejsze problemy. Biegle wykorzystuje właściwe techniki komputerowe. Praktyczne ćwiczenia projektowe realizuje wzorowo, w sposób aktywny pracując w zespole. Bardzo dobrze omawia i prezentuje efekty prac projektowych. Wykazuje biegłą znajpmość technik badań symulacyjnych. Potrafi bezbłędnie interpretować wyniki symulacji i wyciągać konstruktywne wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/02_K01Realizując ćwiczenia projektowe w 3-4 osobowym zespole student nabywa umiejętności pracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
Treści programoweT-P-2Budowa modeli symulacyjnych wybranych zespołów projektowanej konstrukcji. Badania symulacyjne z zastosowaniem opracowanych modeli.
T-P-1Projektowanie konstrukcji złożonego urządzenia mechatronicznego
T-P-3Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej
Metody nauczaniaM-3Prezentacja etapów realizacji projektu w formie multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena analityczna - na podstawie oceny kolejnych sprawozdań z poszczególnych etapów procesu projektowania stanowiących logiczną kontynuację, których zakończeniem jest kompletne opracowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w pracy zespołu.
3,0Student biernie uczestniczy w zajęciach, realizuje proste prace zlecone mu przez innych członków zespołu, wymaga stałego nadzoru.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student czynnie uczestniczy w zajęciach, samodzielnie realizuje powierzoną mu część zadania zespołu. Pomaga innym członkom zespołu w realizacji ich zadań. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad rozwiązywanymi przez zespół problemami. Jest kreatywny chętny do współpracy i wykazuje cechy lidera zespołu.