Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>, Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 10 1,80,44zaliczenie
wykładyW1 12 2,20,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość technologii maszyn, narzędzi i obróbki skrawaniem
W-2Znajomość ogólna systemu CAD/CAM CATIA v5

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzę metodyczna w zakresie projektowania procesów technologicznych obróbki na obrabiarki sterowane numerycznie z wykorzystaniem systemów CAM
C-2Student nabywa umiejętnośc zastosowania zintegrowanego systemu CAD/CAM do projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem na obrabiarki sterowane numerycznie
C-3Student pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Laboratorium z wykorzystaniem dostepnych obrabiarek CNC (EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS): budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Stanowiska do pomiarów narzędzi. W sprawozdaniach: opracowanie operacji technologicznych i programów CNC. Opracowanie procesu technologicznego obróbki 3 osiowej na wybranym, samodzielnie opracowanym modelu 3D w oparciu o DTR i katalogi narzędzi.10
10
wykłady
T-W-1Struktury kinematyczne współczesnych obrabiarek CNC. Analiza możliwości technologicznych obrabiarek CNC o różnych liczbach osi sterowanych, kryteria doboru obrabiarki i oprzyrządowania technologicznego. Programowanie parametryczne, analityczny opis toru narzędzia, splajny, obróbka grupowa. Analiza strategii obróbkowych; podprogramy własne, stałe cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych. Zagadnienia optymalizacji programowania CNC. Efekty i problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Uzupełnienie wiedzy z zakresu transmisji danych PC-CNC. Struktura procesu technologicznego w systemie CAM, odmienne definicje i nomenklatura. Zasady projektowania procesu technologicznego w systemach CAM. Metodyka doboru optymalnego ustawienia przedmiotu i strategii obróbkowych. Dobór technologicznych parametrów obróbki i narzędzi. Geometria obszaru roboczego, definiowanie: płaszczyzn bezpiecznych, obszarów obróbki, kierunku obróbki, startu i zakończenia, trajektorii zagłębiania i wychodzenia, symulacja toru narzędzia, wykrywanie kolizji.12
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia20
A-L-3uczestnictwo w zajęciach10
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2przygotowanie do zajęć18
A-W-3przygotowanie do zaliczenia25
55

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład konwersatoryjny
M-3metoda projektów
M-4ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena cząstkowa w trakcie semestru
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa realizacji projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/03_W01
ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie projektowania technologii
MBM_2A_W07, MBM_2A_W08, MBM_2A_W10C-3, C-1T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/03_U01
MiBM_2A_U02 potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAD/CAM; potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe obróbki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii oraz planowania
MBM_2A_U02, MBM_2A_U08, MBM_2A_U10C-2T-L-1M-4, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/03_K01
potrafi dobrać metodologię projektowania procesów technologicznych najlepiej dobraną do przyjętego zadania
MBM_2A_K04C-2T-L-1, T-W-1M-4, M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/03_W01
ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie projektowania technologii
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/03_U01
MiBM_2A_U02 potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAD/CAM; potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe obróbki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii oraz planowania
2,0Student nie opracował projektu.
3,0Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania.
3,5Student opracował projekt w sposób minimalny ale przedstawił podstawową analizę i kryteria wyboru rozwiązania.
4,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo przeprowadzoną analizę i poprawnie opracował dokumentację.
4,5Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i poprawnie opracował dokumentację.
5,0Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i bardzo dobrze opracował dokumentację.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/03_K01
potrafi dobrać metodologię projektowania procesów technologicznych najlepiej dobraną do przyjętego zadania
2,0Student nie wykazuje zainteresowania wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,0Student w minimalnym stopniu wykazuje zainteresowanie wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,5Student wykazuje zainteresowanie tylko wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
4,0Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz dostrzega potrzebę bardziej kompleksowego podejścia.
4,5Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.
5,0Student wykazuje zainteresowanie szczegółami problematyki oraz pogłębioną wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu i jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.

Literatura podstawowa

  1. Grzesik W. i inni, Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT Warszawa, 2006
  2. Kosmol J., Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
  3. DSS, CATIA v5, dokumentacja, 2005

Literatura dodatkowa

  1. praca zbiorowa, Programowanie obrabiarek CNC, tomy: toczenie, frezowanie, Wydawnictwo f-my REA - Mathematisch Technische Software, Warszawa, 2001
  2. Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Laboratorium z wykorzystaniem dostepnych obrabiarek CNC (EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS): budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Stanowiska do pomiarów narzędzi. W sprawozdaniach: opracowanie operacji technologicznych i programów CNC. Opracowanie procesu technologicznego obróbki 3 osiowej na wybranym, samodzielnie opracowanym modelu 3D w oparciu o DTR i katalogi narzędzi.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Struktury kinematyczne współczesnych obrabiarek CNC. Analiza możliwości technologicznych obrabiarek CNC o różnych liczbach osi sterowanych, kryteria doboru obrabiarki i oprzyrządowania technologicznego. Programowanie parametryczne, analityczny opis toru narzędzia, splajny, obróbka grupowa. Analiza strategii obróbkowych; podprogramy własne, stałe cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych. Zagadnienia optymalizacji programowania CNC. Efekty i problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Uzupełnienie wiedzy z zakresu transmisji danych PC-CNC. Struktura procesu technologicznego w systemie CAM, odmienne definicje i nomenklatura. Zasady projektowania procesu technologicznego w systemach CAM. Metodyka doboru optymalnego ustawienia przedmiotu i strategii obróbkowych. Dobór technologicznych parametrów obróbki i narzędzi. Geometria obszaru roboczego, definiowanie: płaszczyzn bezpiecznych, obszarów obróbki, kierunku obróbki, startu i zakończenia, trajektorii zagłębiania i wychodzenia, symulacja toru narzędzia, wykrywanie kolizji.12
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia20
A-L-3uczestnictwo w zajęciach10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2przygotowanie do zajęć18
A-W-3przygotowanie do zaliczenia25
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/03_W01ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie projektowania technologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-3Student pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
C-1Student nabywa wiedzę metodyczna w zakresie projektowania procesów technologicznych obróbki na obrabiarki sterowane numerycznie z wykorzystaniem systemów CAM
Treści programoweT-W-1Struktury kinematyczne współczesnych obrabiarek CNC. Analiza możliwości technologicznych obrabiarek CNC o różnych liczbach osi sterowanych, kryteria doboru obrabiarki i oprzyrządowania technologicznego. Programowanie parametryczne, analityczny opis toru narzędzia, splajny, obróbka grupowa. Analiza strategii obróbkowych; podprogramy własne, stałe cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych. Zagadnienia optymalizacji programowania CNC. Efekty i problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Uzupełnienie wiedzy z zakresu transmisji danych PC-CNC. Struktura procesu technologicznego w systemie CAM, odmienne definicje i nomenklatura. Zasady projektowania procesu technologicznego w systemach CAM. Metodyka doboru optymalnego ustawienia przedmiotu i strategii obróbkowych. Dobór technologicznych parametrów obróbki i narzędzi. Geometria obszaru roboczego, definiowanie: płaszczyzn bezpiecznych, obszarów obróbki, kierunku obróbki, startu i zakończenia, trajektorii zagłębiania i wychodzenia, symulacja toru narzędzia, wykrywanie kolizji.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa w trakcie semestru
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa realizacji projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/03_U01MiBM_2A_U02 potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAD/CAM; potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe obróbki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii oraz planowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Student nabywa umiejętnośc zastosowania zintegrowanego systemu CAD/CAM do projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem na obrabiarki sterowane numerycznie
Treści programoweT-L-1Laboratorium z wykorzystaniem dostepnych obrabiarek CNC (EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS): budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Stanowiska do pomiarów narzędzi. W sprawozdaniach: opracowanie operacji technologicznych i programów CNC. Opracowanie procesu technologicznego obróbki 3 osiowej na wybranym, samodzielnie opracowanym modelu 3D w oparciu o DTR i katalogi narzędzi.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa w trakcie semestru
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa realizacji projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opracował projektu.
3,0Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania.
3,5Student opracował projekt w sposób minimalny ale przedstawił podstawową analizę i kryteria wyboru rozwiązania.
4,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo przeprowadzoną analizę i poprawnie opracował dokumentację.
4,5Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i poprawnie opracował dokumentację.
5,0Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i bardzo dobrze opracował dokumentację.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/03_K01potrafi dobrać metodologię projektowania procesów technologicznych najlepiej dobraną do przyjętego zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Student nabywa umiejętnośc zastosowania zintegrowanego systemu CAD/CAM do projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem na obrabiarki sterowane numerycznie
Treści programoweT-L-1Laboratorium z wykorzystaniem dostepnych obrabiarek CNC (EMCOTRONIC, SINUMERIK, HEIDENHAIN, HAAS): budowa, obsługa, programowanie, symulacja graficzna, uruchamianie programów. Stanowiska do pomiarów narzędzi. W sprawozdaniach: opracowanie operacji technologicznych i programów CNC. Opracowanie procesu technologicznego obróbki 3 osiowej na wybranym, samodzielnie opracowanym modelu 3D w oparciu o DTR i katalogi narzędzi.
T-W-1Struktury kinematyczne współczesnych obrabiarek CNC. Analiza możliwości technologicznych obrabiarek CNC o różnych liczbach osi sterowanych, kryteria doboru obrabiarki i oprzyrządowania technologicznego. Programowanie parametryczne, analityczny opis toru narzędzia, splajny, obróbka grupowa. Analiza strategii obróbkowych; podprogramy własne, stałe cykle obróbkowe. Wykorzystanie sond pomiarowych. Zagadnienia optymalizacji programowania CNC. Efekty i problemy obróbki szybkościowej i wysokowydajnej (HSC, HSM). Uzupełnienie wiedzy z zakresu transmisji danych PC-CNC. Struktura procesu technologicznego w systemie CAM, odmienne definicje i nomenklatura. Zasady projektowania procesu technologicznego w systemach CAM. Metodyka doboru optymalnego ustawienia przedmiotu i strategii obróbkowych. Dobór technologicznych parametrów obróbki i narzędzi. Geometria obszaru roboczego, definiowanie: płaszczyzn bezpiecznych, obszarów obróbki, kierunku obróbki, startu i zakończenia, trajektorii zagłębiania i wychodzenia, symulacja toru narzędzia, wykrywanie kolizji.
Metody nauczaniaM-4ćwiczenia laboratoryjne
M-3metoda projektów
M-2wykład konwersatoryjny
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa w trakcie semestru
S-2Ocena podsumowująca: ocena końcowa realizacji projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zainteresowania wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,0Student w minimalnym stopniu wykazuje zainteresowanie wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,5Student wykazuje zainteresowanie tylko wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
4,0Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz dostrzega potrzebę bardziej kompleksowego podejścia.
4,5Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.
5,0Student wykazuje zainteresowanie szczegółami problematyki oraz pogłębioną wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu i jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.