Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Projektowanie i obróbka powierzchni 3D:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie i obróbka powierzchni 3D
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Królikowski <Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 5 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc technologii maszyn i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
W-2Dobra znajomość wybranego, zintegrowanego systemu CAD/CAM w zakresie modelowania bryłowego
W-3Znajomość systemu CAD/CAM w zakresie obsługi modułu technologicznego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzę na temat metodologii projektowania powierzchni złożonych oraz projektowania procesów technologicznych obóbki tych powierzchni z wykorzystaniem zintegrowanego systemu CAD/CAM
C-2Student zdobywa umiejętności projektowania złożonych obiektów powerzchniowych oraz hybrydowych w zintegrowanym systemie CAD/CAM
C-3Student nabywa wiedzę na temat zasad doboru strategii obróbki do typów i rodzajów elementów z powierzchniami krzywoliniowymi oraz zdobywa umiejętności samodzielnego opracowania procesu technologicznego obróbki złożonych powierzchi z zastosowaniem różnmych startegii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Opracowanie technologii obróbki złożonych powierzchni w różnych wariantach i przy wykorzystaniu różnych strategii obróbkowych. Realizacja wybranych przypadków w postaci projektów.5
5
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do tworzenia powierzchni. Operacje na powierzchniach. Sprawdzanie poprawności i kierunku powierzchni. Zaawansowane funkcje tworzenia elementów przestrzennych oraz narzędzia do operacji na powierzchniach. Różne metody budowy powierzchni. Wprowadzenie do wybranego systemu CAD/CAM oraz metodologia organizacji pracy technologa CAM, przygotowanie pracy. Wybór dostępnej kategorii operacji technologicznej, typu zabiegu lub cyklu obróbkowego. Definicja lub wskazanie powierzchni do obróbki. Definicja lub wybór narzędzi do obróbki oraz praca katalogami narządzi. Budowa ścieżek narzędzi. Wizualizacja i symulacja obróbki. Wykrywanie kolizji. Generowanie ścieżek narzędzi. Symulacja obróbki i eliminowanie kolizji. Zagadnienia technologii obróbki w kontekście złożonych powierzchni. Strategie obróbki 3 osiowej z dodaniem 4 i 5 osi. Omówienie strategii obróbki 5 osiowej. zagadnienie obszarów resztkowych w obróbce wieloosiowej. Zasady doboru narzędzi skrawających w obróbce wieloosiowej. Omówienie strategii HPC i HSM.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach5
A-P-2Samodzielne opracowanie projektów20
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Samodzielna realizacja projektów utrwalających wiedzę20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny
M-2metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena postępów w pracy nad zadanymi projektami
S-2Ocena formująca: Ocena projektów zaliczeniowych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-3_W01
ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania zaawansowanej dokumentacji konstrukcyjnej 3D; zna metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania oraz projektowania technologii; ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych obróbki złożonych powierzchni
MBM_2A_W06, MBM_2A_W07, MBM_2A_W10C-1, C-3T-W-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-3_U01
potrafi samodzielnie zamodelowac złożone powierzchnie w zintegrowanym systemie CAD/CAM, doibrać strategię obróbki, narzędzia ortaz opracować proces technologiczny obróbki i przeprowadzić jego symulację
MBM_2A_U07, MBM_2A_U08, MBM_2A_U17, MBM_2A_U09C-2T-P-1M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/09-3_K01
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania konstrukcyjnego i technologicznego; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań, w tym i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K02, MBM_2A_K04C-2T-P-1M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-3_W01
ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania zaawansowanej dokumentacji konstrukcyjnej 3D; zna metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania oraz projektowania technologii; ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych obróbki złożonych powierzchni
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-3_U01
potrafi samodzielnie zamodelowac złożone powierzchnie w zintegrowanym systemie CAD/CAM, doibrać strategię obróbki, narzędzia ortaz opracować proces technologiczny obróbki i przeprowadzić jego symulację
2,0Student nie opracował projektu.
3,0Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania.
3,5Student opracował projekt w sposób minimalny ale przedstawił podstawową analizę i kryteria wyboru rozwiązania.
4,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo przeprowadzoną analizę i poprawnie opracował dokumentację.
4,5Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i poprawnie opracował dokumentację.
5,0Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i bardzo dobrze opracował dokumentację.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/09-3_K01
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania konstrukcyjnego i technologicznego; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań, w tym i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
2,0Student nie wykazuje zainteresowania wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,0Student w minimalnym stopniu wykazuje zainteresowanie wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,5Student wykazuje zainteresowanie tylko wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
4,0Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz dostrzega potrzebę bardziej kompleksowego podejścia.
4,5Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.
5,0Student wykazuje zainteresowanie szczegółami problematyki oraz pogłębioną wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu i jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.

Literatura podstawowa

  1. Andrzej Wełyczko, CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym, Helion, 2005, 8324601759
  2. Marek Wyleżoł, CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego, Helion, 2003
  3. Grzesik W. i inni, Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT Warszawa, 2006
  4. DSS, CATIA v5 dokumentacja, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Andrzej Wełyczko, CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego, Helion, 2009, 9788324623938
  2. Przemysław Kiciak, Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej, WNT, Warszawa, 2000

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Opracowanie technologii obróbki złożonych powierzchni w różnych wariantach i przy wykorzystaniu różnych strategii obróbkowych. Realizacja wybranych przypadków w postaci projektów.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do tworzenia powierzchni. Operacje na powierzchniach. Sprawdzanie poprawności i kierunku powierzchni. Zaawansowane funkcje tworzenia elementów przestrzennych oraz narzędzia do operacji na powierzchniach. Różne metody budowy powierzchni. Wprowadzenie do wybranego systemu CAD/CAM oraz metodologia organizacji pracy technologa CAM, przygotowanie pracy. Wybór dostępnej kategorii operacji technologicznej, typu zabiegu lub cyklu obróbkowego. Definicja lub wskazanie powierzchni do obróbki. Definicja lub wybór narzędzi do obróbki oraz praca katalogami narządzi. Budowa ścieżek narzędzi. Wizualizacja i symulacja obróbki. Wykrywanie kolizji. Generowanie ścieżek narzędzi. Symulacja obróbki i eliminowanie kolizji. Zagadnienia technologii obróbki w kontekście złożonych powierzchni. Strategie obróbki 3 osiowej z dodaniem 4 i 5 osi. Omówienie strategii obróbki 5 osiowej. zagadnienie obszarów resztkowych w obróbce wieloosiowej. Zasady doboru narzędzi skrawających w obróbce wieloosiowej. Omówienie strategii HPC i HSM.10
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach5
A-P-2Samodzielne opracowanie projektów20
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Samodzielna realizacja projektów utrwalających wiedzę20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-3_W01ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania zaawansowanej dokumentacji konstrukcyjnej 3D; zna metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania oraz projektowania technologii; ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych obróbki złożonych powierzchni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
MBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę na temat metodologii projektowania powierzchni złożonych oraz projektowania procesów technologicznych obóbki tych powierzchni z wykorzystaniem zintegrowanego systemu CAD/CAM
C-3Student nabywa wiedzę na temat zasad doboru strategii obróbki do typów i rodzajów elementów z powierzchniami krzywoliniowymi oraz zdobywa umiejętności samodzielnego opracowania procesu technologicznego obróbki złożonych powierzchi z zastosowaniem różnmych startegii.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do tworzenia powierzchni. Operacje na powierzchniach. Sprawdzanie poprawności i kierunku powierzchni. Zaawansowane funkcje tworzenia elementów przestrzennych oraz narzędzia do operacji na powierzchniach. Różne metody budowy powierzchni. Wprowadzenie do wybranego systemu CAD/CAM oraz metodologia organizacji pracy technologa CAM, przygotowanie pracy. Wybór dostępnej kategorii operacji technologicznej, typu zabiegu lub cyklu obróbkowego. Definicja lub wskazanie powierzchni do obróbki. Definicja lub wybór narzędzi do obróbki oraz praca katalogami narządzi. Budowa ścieżek narzędzi. Wizualizacja i symulacja obróbki. Wykrywanie kolizji. Generowanie ścieżek narzędzi. Symulacja obróbki i eliminowanie kolizji. Zagadnienia technologii obróbki w kontekście złożonych powierzchni. Strategie obróbki 3 osiowej z dodaniem 4 i 5 osi. Omówienie strategii obróbki 5 osiowej. zagadnienie obszarów resztkowych w obróbce wieloosiowej. Zasady doboru narzędzi skrawających w obróbce wieloosiowej. Omówienie strategii HPC i HSM.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena projektów zaliczeniowych
S-1Ocena formująca: ocena postępów w pracy nad zadanymi projektami
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.
3,5Student opanował zasadniczą wiedzę z zakresu przedmiotu.
4,0Student opanował większość wiedzy z zakresu przedmiotu.
4,5Student w pełni opanował wiedzę z zakresu przedmiotu.
5,0Student opanował wiedzę rozszerzoną z zakresu przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-3_U01potrafi samodzielnie zamodelowac złożone powierzchnie w zintegrowanym systemie CAD/CAM, doibrać strategię obróbki, narzędzia ortaz opracować proces technologiczny obróbki i przeprowadzić jego symulację
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
MBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Student zdobywa umiejętności projektowania złożonych obiektów powerzchniowych oraz hybrydowych w zintegrowanym systemie CAD/CAM
Treści programoweT-P-1Opracowanie technologii obróbki złożonych powierzchni w różnych wariantach i przy wykorzystaniu różnych strategii obróbkowych. Realizacja wybranych przypadków w postaci projektów.
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena projektów zaliczeniowych
S-1Ocena formująca: ocena postępów w pracy nad zadanymi projektami
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opracował projektu.
3,0Student opracował projekt w minimalny sposób spełniający wymagania formalne projektowania.
3,5Student opracował projekt w sposób minimalny ale przedstawił podstawową analizę i kryteria wyboru rozwiązania.
4,0Student opracował projekt zawierający prawidłowo przeprowadzoną analizę i poprawnie opracował dokumentację.
4,5Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i poprawnie opracował dokumentację.
5,0Student opracował projekt zawierający kompletnie przeprowadzoną analizę rozwiązania i bardzo dobrze opracował dokumentację.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/09-3_K01potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania konstrukcyjnego i technologicznego; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań, w tym i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Student zdobywa umiejętności projektowania złożonych obiektów powerzchniowych oraz hybrydowych w zintegrowanym systemie CAD/CAM
Treści programoweT-P-1Opracowanie technologii obróbki złożonych powierzchni w różnych wariantach i przy wykorzystaniu różnych strategii obróbkowych. Realizacja wybranych przypadków w postaci projektów.
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena projektów zaliczeniowych
S-1Ocena formująca: ocena postępów w pracy nad zadanymi projektami
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zainteresowania wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,0Student w minimalnym stopniu wykazuje zainteresowanie wiedzą z zakresu problematyki projektowanego obiektu.
3,5Student wykazuje zainteresowanie tylko wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu.
4,0Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz dostrzega potrzebę bardziej kompleksowego podejścia.
4,5Student wykazuje zainteresowanie wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu oraz jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.
5,0Student wykazuje zainteresowanie szczegółami problematyki oraz pogłębioną wiedzą szczegółową dotyczącą projektowanego obiektu i jest świadom złożonych relacji obiektu z otoczeniem.