Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Praktyka programowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka programowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR2 120 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zapoznanie się studenta z obowiązującymi zasadami realizacji praktyk.
W-2Otrzymanie skierowania na praktykę programową.
W-3Obowiązek studenta ubezpieczenia się od następstw nieszcześliwych wypadków (NNW).
W-4Zawarcie umowy pomiędzy uczelnią a placówką, w której realizowana jest praktyka programowa przez studenta.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się ze strukturą oraz profilem produkcyjnym (usługowym).
C-2Zapoznanie się z pracą działów konstrukcji, technoligii i przygotowania produkcji.
C-3Zapoznanie się z zasadami sterowania procesami technologicznymi, organizacją i wyposażeniem stanowisk wytwórczych.
C-4Poznanie maszyn i urządzeń technologicznych.
C-5Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-6Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach.
C-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-11. Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz metod i narzędzi zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwie. 2. Zapoznanie się z procesami technologicznymi stosowanymi w zakładzie ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów, w których realizowana jest praktyka. 3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną projektów, procesów oraz maszyn i urządzeń, ich budową i przeznaczeniem oraz stosowanymi narzędziami. 4. Zapoznanie się z rozwiązaniami techniki pomiarowej oraz metodami i narzędziami diagnostycznymi4
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Mechanika i budowa maszyn. Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk75
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
MBM_2A_W07, MBM_2A_W08, MBM_2A_W11C-3, C-7, C-4, C-2, C-6, C-1, C-5T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
MBM_2A_U07, MBM_2A_U08, MBM_2A_U10C-3, C-7, C-4, C-2, C-6, C-1, C-5T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
MBM_2A_K03C-3, C-7, C-4, C-2, C-6, C-1, C-5T-PR-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Małgorzata Mrozik, Informacje w zakładce Praktyki na stronie wydziałowej: www.wimim.zut.edu.pl, 2014

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-11. Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz metod i narzędzi zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwie. 2. Zapoznanie się z procesami technologicznymi stosowanymi w zakładzie ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów, w których realizowana jest praktyka. 3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną projektów, procesów oraz maszyn i urządzeń, ich budową i przeznaczeniem oraz stosowanymi narzędziami. 4. Zapoznanie się z rozwiązaniami techniki pomiarowej oraz metodami i narzędziami diagnostycznymi4
4

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Mechanika i budowa maszyn. Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk75
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_P01_W01Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
MBM_2A_W11ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania pracy inżyniera: - posiada wiedzę o oddziaływaniu na środowisko naturalne wybranych procesów produkcyjnych, - zna zagrożenia i zasady BHP na stanowiskach roboczych, - zna prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej, - orientuje się w prawie pracy oraz problematyce zatrudnienia w przemyśle maszynowym
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z zasadami sterowania procesami technologicznymi, organizacją i wyposażeniem stanowisk wytwórczych.
C-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-4Poznanie maszyn i urządzeń technologicznych.
C-2Zapoznanie się z pracą działów konstrukcji, technoligii i przygotowania produkcji.
C-6Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach.
C-1Zapoznanie się ze strukturą oraz profilem produkcyjnym (usługowym).
C-5Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz metod i narzędzi zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwie. 2. Zapoznanie się z procesami technologicznymi stosowanymi w zakładzie ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów, w których realizowana jest praktyka. 3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną projektów, procesów oraz maszyn i urządzeń, ich budową i przeznaczeniem oraz stosowanymi narzędziami. 4. Zapoznanie się z rozwiązaniami techniki pomiarowej oraz metodami i narzędziami diagnostycznymi
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_P01_U01Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
MBM_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z zasadami sterowania procesami technologicznymi, organizacją i wyposażeniem stanowisk wytwórczych.
C-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-4Poznanie maszyn i urządzeń technologicznych.
C-2Zapoznanie się z pracą działów konstrukcji, technoligii i przygotowania produkcji.
C-6Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach.
C-1Zapoznanie się ze strukturą oraz profilem produkcyjnym (usługowym).
C-5Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz metod i narzędzi zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwie. 2. Zapoznanie się z procesami technologicznymi stosowanymi w zakładzie ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów, w których realizowana jest praktyka. 3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną projektów, procesów oraz maszyn i urządzeń, ich budową i przeznaczeniem oraz stosowanymi narzędziami. 4. Zapoznanie się z rozwiązaniami techniki pomiarowej oraz metodami i narzędziami diagnostycznymi
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_P01_K01Student potrafi pracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie się z zasadami sterowania procesami technologicznymi, organizacją i wyposażeniem stanowisk wytwórczych.
C-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-4Poznanie maszyn i urządzeń technologicznych.
C-2Zapoznanie się z pracą działów konstrukcji, technoligii i przygotowania produkcji.
C-6Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach.
C-1Zapoznanie się ze strukturą oraz profilem produkcyjnym (usługowym).
C-5Poznanie zasad systemu jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności oraz metod i narzędzi zarządzania stosowanych w przedsiębiorstwie. 2. Zapoznanie się z procesami technologicznymi stosowanymi w zakładzie ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów, w których realizowana jest praktyka. 3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną projektów, procesów oraz maszyn i urządzeń, ich budową i przeznaczeniem oraz stosowanymi narzędziami. 4. Zapoznanie się z rozwiązaniami techniki pomiarowej oraz metodami i narzędziami diagnostycznymi
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi podczas realizacji praktyki programowej na kierunku Mechanika i budowa maszyn. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0