Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Podstawy organizacji produkcji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy organizacji produkcji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy zarządzania
W-2Trchniki Wytwarzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Organizacja procesu produkcyjnego
C-2Umiejętność w planowaniu produkcji
C-3Uksztaltowanie umiejętności z zakresu wspólczesnych koncepcji zarządzania produkcją

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Charakterystyka firmy. Analiza portfelowa produkcji przedsiębiorstwa( macierz Boston Consulting Group-BCG).2
T-P-2Mapowanie procesu produkcyjnego.2
T-P-3Operatywne planowanie produkcji-organizacja linii produkcyjnej.2
T-P-4Organizacja stanowisk roboczych.2
T-P-5Obciążenie wykorzystania maszyn( wykres Gantta) i obciążenie linii produkcyjnej2
T-P-6Zdolność produkcyjna dla ustalonej liczby maszyn.2
T-P-7Koncepcje przepływu materiałów ( system JIT, karty Kanban).3
15
wykłady
T-W-1Istota i podział procesu produkcyjnego2
T-W-2Organizacja procesu produkcyjnego2
T-W-3Kryteria podziału procesu produkcyjnego1
T-W-4Struktura produkcyjna przedsiębiorstwa,rodzaje struktury i warunki jej stosowania2
T-W-5Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa2
T-W-6Organizacja i zadania służby planowania w przedsiębiorstwie2
T-W-7Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi2
T-W-8Komputerowe wspomaganie organizacji procesów produkcyjnych, przepływ informacji a dokumentacja techniczna2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Projekty wykonywanych rozwiązań koncepcyjnych10
A-P-2uczestnictwo w zajęciach15
25
wykłady
A-W-1studiowanie zalecanej literatury5
A-W-2Przgotowania do zaliczenia końcowego5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające- wykład informacyjny,opis
M-2Metody aktywizujące-metody sytuacyjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium po realizacji 1/3 wykladów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu po zakończonym cyklu wykładów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi rozpoznawać system produkcyjny przedsiębiorstwa ,zaproponować strukturę przedsiębiorstwa oraz dobrać odpowiednią organizację procesu produkcyjnego
MBM_2A_W14C-1, C-2, C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A02_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć kontrolować i koordynować proces produkcyjny, opracowywać plany produkcyjne ,przeprowadzać planowanie produkcji
MBM_2A_U17C-1, C-2, C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A02_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie kwalifikacji i kompetencji w zakresie planowania procesu produkcyjnego , będzie otwarty na dopasowanie procesu produkcyjnego do współczesnych urządzeń i technik produkcyjnych
MBM_2A_K02C-1, C-2, C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A02_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi rozpoznawać system produkcyjny przedsiębiorstwa ,zaproponować strukturę przedsiębiorstwa oraz dobrać odpowiednią organizację procesu produkcyjnego
2,0Student nie przyswoił podstawowej wiedzy odnośnie procesu produkcyjnego oraz zasad jego tworzenia .
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji procesu produkcyjnego.
3,5Student posiada wiedzę na temat kryteriów podziału procesu produkcyjnego oraz struktury organizacyjnej przedsiebiorstwa.
4,0Student posiada wiedzę z zakresu organizacji i zadań służby planowania .
4,5Student posiada wiedzę odnośnie zarządznia systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi.
5,0Student posiada wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania organizacji procesów produkcyjnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A02_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć kontrolować i koordynować proces produkcyjny, opracowywać plany produkcyjne ,przeprowadzać planowanie produkcji
2,0Student nie umie przedstawić żadnego schematu organizacyjnego procesu produkcyjnego.
3,0Student umie przedstawić i opracować kryteria podziału procesu produkcyjnego.
3,5Student posiada umiejętność mapowania procesu produkcyjnego i dokonania analizy portfelowej firmy.
4,0Student potrafi dokonać operatywnego planowania produkcji oraz zorganizować linie produkcyjjne.
4,5Student ma umiejętność oszacowania obciążenia stanowisk produkcyjnych oraz obliczania zdolności produkcyjnej.
5,0Student ma umiętność opracowywania planów produkcyjnych oraz planowania i nadzorowania przepływem informacji produkcyjnej jak również przedstawiać koncepcje rozwojowe dla nowych i modernizowanych przedsiębiorstw.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A02_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie kwalifikacji i kompetencji w zakresie planowania procesu produkcyjnego , będzie otwarty na dopasowanie procesu produkcyjnego do współczesnych urządzeń i technik produkcyjnych
2,0Student nie nabył zdolności do planowania procesu produkcyjneg, nie posiada podstawowych kompetencji z zakresu organizacji produkcji.
3,0Student posiada podstawowe zdolności do organizacji produkcji w zakresie jej podziału i umiejscowienia w strukturze organizacyjnej.
3,5Student posiada kompetencje w zakresie organizacji stanowisk roboczych i organizacji linii produkcyjnych.
4,0Student jest zdolny do operatywnego planowania produkcji z podaniem obciążenia i wykorzystania środków produkcji.
4,5Student nabył kreatywności do planowania koncepcji przepływu materiałów oraz jest kompetentny w zakresie zarządzania systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi.
5,0Student jest kompetentny w zakresie planowania i organizacji procesu produkcyjnego z wykorzystaniem komputerowego wspomagania zagadnień organizacyjno-produkcyjnych.

Literatura podstawowa

  1. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa, 2005
  2. Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Durlik I., Inżynieria zarządzania cz.I , Strategie organizacji produkcji,nowe koncepcje zarządzania, Placet, Warszawa, 2004
  2. Kozłowski R.,Liwowski B., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, 2006
  3. Johnston R., Zarządzanie działalnością operacyjną.Analiza przypadków, PWN, Warszawa, 2002

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Charakterystyka firmy. Analiza portfelowa produkcji przedsiębiorstwa( macierz Boston Consulting Group-BCG).2
T-P-2Mapowanie procesu produkcyjnego.2
T-P-3Operatywne planowanie produkcji-organizacja linii produkcyjnej.2
T-P-4Organizacja stanowisk roboczych.2
T-P-5Obciążenie wykorzystania maszyn( wykres Gantta) i obciążenie linii produkcyjnej2
T-P-6Zdolność produkcyjna dla ustalonej liczby maszyn.2
T-P-7Koncepcje przepływu materiałów ( system JIT, karty Kanban).3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i podział procesu produkcyjnego2
T-W-2Organizacja procesu produkcyjnego2
T-W-3Kryteria podziału procesu produkcyjnego1
T-W-4Struktura produkcyjna przedsiębiorstwa,rodzaje struktury i warunki jej stosowania2
T-W-5Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa2
T-W-6Organizacja i zadania służby planowania w przedsiębiorstwie2
T-W-7Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi2
T-W-8Komputerowe wspomaganie organizacji procesów produkcyjnych, przepływ informacji a dokumentacja techniczna2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Projekty wykonywanych rozwiązań koncepcyjnych10
A-P-2uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1studiowanie zalecanej literatury5
A-W-2Przgotowania do zaliczenia końcowego5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A02_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi rozpoznawać system produkcyjny przedsiębiorstwa ,zaproponować strukturę przedsiębiorstwa oraz dobrać odpowiednią organizację procesu produkcyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W14zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu organizacji produkcji, procedur zakładania spółek i pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą
Cel przedmiotuC-1Organizacja procesu produkcyjnego
C-2Umiejętność w planowaniu produkcji
C-3Uksztaltowanie umiejętności z zakresu wspólczesnych koncepcji zarządzania produkcją
Treści programoweT-P-1Charakterystyka firmy. Analiza portfelowa produkcji przedsiębiorstwa( macierz Boston Consulting Group-BCG).
T-P-2Mapowanie procesu produkcyjnego.
T-P-3Operatywne planowanie produkcji-organizacja linii produkcyjnej.
T-P-4Organizacja stanowisk roboczych.
T-P-5Obciążenie wykorzystania maszyn( wykres Gantta) i obciążenie linii produkcyjnej
T-P-6Zdolność produkcyjna dla ustalonej liczby maszyn.
T-P-7Koncepcje przepływu materiałów ( system JIT, karty Kanban).
T-W-1Istota i podział procesu produkcyjnego
T-W-2Organizacja procesu produkcyjnego
T-W-3Kryteria podziału procesu produkcyjnego
T-W-4Struktura produkcyjna przedsiębiorstwa,rodzaje struktury i warunki jej stosowania
T-W-5Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
T-W-7Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi
T-W-8Komputerowe wspomaganie organizacji procesów produkcyjnych, przepływ informacji a dokumentacja techniczna
T-W-6Organizacja i zadania służby planowania w przedsiębiorstwie
Metody nauczaniaM-1Metody podające- wykład informacyjny,opis
M-2Metody aktywizujące-metody sytuacyjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium po realizacji 1/3 wykladów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu po zakończonym cyklu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie przyswoił podstawowej wiedzy odnośnie procesu produkcyjnego oraz zasad jego tworzenia .
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu organizacji procesu produkcyjnego.
3,5Student posiada wiedzę na temat kryteriów podziału procesu produkcyjnego oraz struktury organizacyjnej przedsiebiorstwa.
4,0Student posiada wiedzę z zakresu organizacji i zadań służby planowania .
4,5Student posiada wiedzę odnośnie zarządznia systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi.
5,0Student posiada wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania organizacji procesów produkcyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A02_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć kontrolować i koordynować proces produkcyjny, opracowywać plany produkcyjne ,przeprowadzać planowanie produkcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Cel przedmiotuC-1Organizacja procesu produkcyjnego
C-2Umiejętność w planowaniu produkcji
C-3Uksztaltowanie umiejętności z zakresu wspólczesnych koncepcji zarządzania produkcją
Treści programoweT-P-1Charakterystyka firmy. Analiza portfelowa produkcji przedsiębiorstwa( macierz Boston Consulting Group-BCG).
T-P-2Mapowanie procesu produkcyjnego.
T-P-3Operatywne planowanie produkcji-organizacja linii produkcyjnej.
T-P-4Organizacja stanowisk roboczych.
T-P-5Obciążenie wykorzystania maszyn( wykres Gantta) i obciążenie linii produkcyjnej
T-P-6Zdolność produkcyjna dla ustalonej liczby maszyn.
T-P-7Koncepcje przepływu materiałów ( system JIT, karty Kanban).
T-W-1Istota i podział procesu produkcyjnego
T-W-2Organizacja procesu produkcyjnego
T-W-3Kryteria podziału procesu produkcyjnego
T-W-4Struktura produkcyjna przedsiębiorstwa,rodzaje struktury i warunki jej stosowania
T-W-5Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
T-W-7Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi
T-W-8Komputerowe wspomaganie organizacji procesów produkcyjnych, przepływ informacji a dokumentacja techniczna
T-W-6Organizacja i zadania służby planowania w przedsiębiorstwie
Metody nauczaniaM-1Metody podające- wykład informacyjny,opis
M-2Metody aktywizujące-metody sytuacyjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium po realizacji 1/3 wykladów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu po zakończonym cyklu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie przedstawić żadnego schematu organizacyjnego procesu produkcyjnego.
3,0Student umie przedstawić i opracować kryteria podziału procesu produkcyjnego.
3,5Student posiada umiejętność mapowania procesu produkcyjnego i dokonania analizy portfelowej firmy.
4,0Student potrafi dokonać operatywnego planowania produkcji oraz zorganizować linie produkcyjjne.
4,5Student ma umiejętność oszacowania obciążenia stanowisk produkcyjnych oraz obliczania zdolności produkcyjnej.
5,0Student ma umiętność opracowywania planów produkcyjnych oraz planowania i nadzorowania przepływem informacji produkcyjnej jak również przedstawiać koncepcje rozwojowe dla nowych i modernizowanych przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A02_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie kwalifikacji i kompetencji w zakresie planowania procesu produkcyjnego , będzie otwarty na dopasowanie procesu produkcyjnego do współczesnych urządzeń i technik produkcyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Organizacja procesu produkcyjnego
C-2Umiejętność w planowaniu produkcji
C-3Uksztaltowanie umiejętności z zakresu wspólczesnych koncepcji zarządzania produkcją
Treści programoweT-P-1Charakterystyka firmy. Analiza portfelowa produkcji przedsiębiorstwa( macierz Boston Consulting Group-BCG).
T-P-2Mapowanie procesu produkcyjnego.
T-P-3Operatywne planowanie produkcji-organizacja linii produkcyjnej.
T-P-4Organizacja stanowisk roboczych.
T-P-5Obciążenie wykorzystania maszyn( wykres Gantta) i obciążenie linii produkcyjnej
T-P-6Zdolność produkcyjna dla ustalonej liczby maszyn.
T-P-7Koncepcje przepływu materiałów ( system JIT, karty Kanban).
T-W-1Istota i podział procesu produkcyjnego
T-W-2Organizacja procesu produkcyjnego
T-W-3Kryteria podziału procesu produkcyjnego
T-W-4Struktura produkcyjna przedsiębiorstwa,rodzaje struktury i warunki jej stosowania
T-W-5Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
T-W-7Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi
T-W-8Komputerowe wspomaganie organizacji procesów produkcyjnych, przepływ informacji a dokumentacja techniczna
T-W-6Organizacja i zadania służby planowania w przedsiębiorstwie
Metody nauczaniaM-1Metody podające- wykład informacyjny,opis
M-2Metody aktywizujące-metody sytuacyjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne przedmiotu po zakończonym cyklu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie nabył zdolności do planowania procesu produkcyjneg, nie posiada podstawowych kompetencji z zakresu organizacji produkcji.
3,0Student posiada podstawowe zdolności do organizacji produkcji w zakresie jej podziału i umiejscowienia w strukturze organizacyjnej.
3,5Student posiada kompetencje w zakresie organizacji stanowisk roboczych i organizacji linii produkcyjnych.
4,0Student jest zdolny do operatywnego planowania produkcji z podaniem obciążenia i wykorzystania środków produkcji.
4,5Student nabył kreatywności do planowania koncepcji przepływu materiałów oraz jest kompetentny w zakresie zarządzania systemami i przedsiębiorstwami przemysłowymi.
5,0Student jest kompetentny w zakresie planowania i organizacji procesu produkcyjnego z wykorzystaniem komputerowego wspomagania zagadnień organizacyjno-produkcyjnych.