Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Oprzyrządowanie technologiczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Oprzyrządowanie technologiczne
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Filipowicz <Krzysztof.Filipowicz@zut.edu.pl>, Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>, Dariusz Grzesiak <Dariusz.Grzesiak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,56zaliczenie
projektyP2 15 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z zakresu grafiki inżynierskiej, materiałów konstrukcyjnych, podstaw konstrukcji maszyn, podstaw technologii maszyn.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania oprzyrządowania technologicznego.
C-2Ukształtowanie umiejętności projektowania uchwytów obróbkowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu.2
T-P-2Opracowanie projektu konstrukcyjnego uchwytu obrotowego (tokarskiego lub szlifierskiego) lub projektu uchwytu nieobrotowego (frezarskiego lub wiertarskiego).13
15
wykłady
T-W-1Oprzyrządawanie normalne i specjalne w operacjach technologicznych. Oprzyrządowanie przedmiotowe. Ustawianie i zamocowanie przedmiotu. Sposoby ustaleń przedmiotu na obrabiarce. Rodzaje i cel stosowania uchwytów obróbkowych.1
T-W-2Zasady ustalania przedmiotów. Wybór powierzchni ustalanych.1
T-W-3Ustalanie przedmiotów na płaszczyźnie. Elementy ustalające przedmiot na płaszczyźnie.1
T-W-4Ustalanie przedmiotów na powierzchni walcowej zewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na powierzchni walcowej zewnętrznej.1
T-W-5Ustalanie przedmiotów na powierzchni walcowej wewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na powierzchni walcowej wewnętrznej.1
T-W-6Ustalanie przedmiotów na płaszczyźnie i powierzchni walcowej wewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na płaszczyźnie i powierzchni walcowej wewnętrznej.1
T-W-7Obliczanie odchyłek sposobu ustalenia dla typowych sposobów ustalenia przedmiotu.1
T-W-8Mocowanie przedmiotów. Wyznaczanie niezbędnej wartości siły mocującej. Rodzaje mechanizmów mocujących i ich charakterystyka.1
T-W-9Obliczanie sił mocowania przedmiotu mechanizmami gwintowymi, krzywkowymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi.1
T-W-10Ustalanie położenia narzędzia względem przedmiotu.1
T-W-11Korpusy uchwytów. Ustalanie uchwytu w stosunku do elementów obrabiarki. Metodyka projektowania uchwytów.1
T-W-12Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów tokarskich i szlifierskich oraz obliczanie dokładności wykonania uchwytu.1
T-W-13Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów wiertarskich i obliczanie dokładności wykonania uchwytu.1
T-W-14Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów frezarskich i obliczanie dokładności wykonania uchwytu.1
T-W-15Oprzyrządowanie narzędziowe. Systemy ustalania i mocowania narzędzi. Uchwyty i oprawki narzędziowe.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Realizacja projektu.10
A-P-2uczestnictwo w zajęciach15
25
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia.30
A-W-2Udział w konsultacjach wykładu.5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Projekty: metoda praktyczna w postaci projektu wykonanego dla wskazanego przedmiotu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanego przez studenta projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu opracowanego przez studenta.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/04_W01
Student potrafi opisać i scharakteryzować zasady projektowania oprzyrządowania technologicznego.
MBM_2A_W06, MBM_2A_W07, MBM_2A_W10C-1T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-9M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/04_U01
Student ma umiejętność projektowania oprzyrządowania technologicznego przedmiotowego.
MBM_2A_U16, MBM_2A_U18, MBM_2A_U10C-2, C-1T-P-1, T-P-2M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/04_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie konstrukcji oprzyrządowania technologicznego. Potrafi efektywnie planować realizacje przyjętych zadań.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K04C-2, C-1T-P-2, T-W-1, T-W-8, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/04_W01
Student potrafi opisać i scharakteryzować zasady projektowania oprzyrządowania technologicznego.
2,0Student nie potrafi opisać podstawowych zasad ustalania i mocowania przedmiotów oraz scharakteryzować metodyki projektowania uchwytów obróbkowych.
3,0Student poprawnie opisuje podstawowe zasady ustalania i mocowania przedmiotów oraz scharakteryzuje metodykę projektowania uchwytów obróbkowych.
3,5
4,0Student posiada ugruntowaną wiedzę o zasadach ustalania i mocowania przedmiotów. Charakteryzuje poprawnie metodykę projektowania uchwytów obróbkowych. Potrafi obliczać dokładność uchwytu.
4,5Student posiada ugruntowaną wiedzę o zasadach ustalania i mocowania przedmiotów. Charakteryzuje poprawnie metodykę projektowania uchwytów obróbkowych. Potrafi obliczać dokładność uchwytu i wskazać właściwe rozwiązanie konstrukcyjne uchwytu w zależności od wyników obliczeń.
5,0Student posiada wiedzę syntetyczną o zasadach ustalania i mocowania przedmiotów. Charakteryzuje poprawnie metodykę projektowania uchwytów obróbkowych. Potrafi obliczać dokładność uchwytu oraz efektywnie analizować i dyskutować o wariantowości rozwiązań konstrukcyjnych oprzyrządowania przedmiotowego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/04_U01
Student ma umiejętność projektowania oprzyrządowania technologicznego przedmiotowego.
2,0Brak podstawowych umiejętności dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych oprzyrządowania przedmiotowego.
3,0Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Obliczył dokładność uchwytu. Wykonał rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze części specjalnych.
3,5Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Poprawnie obliczył dokładność uchwytu. Wykonał rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze części specjalnych. Zastosował odpowiednie wymiarowanie konstrukcji uchwytu.
4,0Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Poprawnie obliczył dokładność uchwytu. Wykonał rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze części specjalnych. Zastosował odpowiednie wymiarowanie konstrukcji uchwytu. Prawidłowo dobrał materiały konstrukcyjne na poszczególne części uchwytu.
4,5Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Poprawnie obliczył dokładność uchwytu. Wykonał rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze części specjalnych. Zastosował odpowiednie wymiarowanie konstrukcji uchwytu. Prawidłowo dobrał materiały konstrukcyjne na poszczególne części uchwytu.
5,0Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Poprawnie obliczył dokładność uchwytu i zastosował odpowiednie wymiarowanie konstrukcji uchwytu. Prawidłowo dobrał materiały konstrukcyjne na poszczególne części uchwytu. Wykonał poprawnie rysunki wykonawcze części specjalnych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/04_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie konstrukcji oprzyrządowania technologicznego. Potrafi efektywnie planować realizacje przyjętych zadań.
2,0Ujawnia rażący brak przygotowania i zaangażowania w trakcie zajęć.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie w trakcie realizacji projektu.
3,5
4,0Ujawnia aktywność i staranność w realizacji projektu.
4,5
5,0Ujawnia dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z projektowaniem oprzyrządowania przedmiotowego.

Literatura podstawowa

  1. Pietrusewicz W., Kwaczyński W., Nazzal A., Projektowanie uchwytów obróbkowych specjalnych., WUPS, Szczecin, 2004
  2. Feld M, Uchwyty obróbkowe., WNT, Warszawa, 2002
  3. Dobrzański T., Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora., WNT, Warszawa, 2001

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu.2
T-P-2Opracowanie projektu konstrukcyjnego uchwytu obrotowego (tokarskiego lub szlifierskiego) lub projektu uchwytu nieobrotowego (frezarskiego lub wiertarskiego).13
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Oprzyrządawanie normalne i specjalne w operacjach technologicznych. Oprzyrządowanie przedmiotowe. Ustawianie i zamocowanie przedmiotu. Sposoby ustaleń przedmiotu na obrabiarce. Rodzaje i cel stosowania uchwytów obróbkowych.1
T-W-2Zasady ustalania przedmiotów. Wybór powierzchni ustalanych.1
T-W-3Ustalanie przedmiotów na płaszczyźnie. Elementy ustalające przedmiot na płaszczyźnie.1
T-W-4Ustalanie przedmiotów na powierzchni walcowej zewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na powierzchni walcowej zewnętrznej.1
T-W-5Ustalanie przedmiotów na powierzchni walcowej wewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na powierzchni walcowej wewnętrznej.1
T-W-6Ustalanie przedmiotów na płaszczyźnie i powierzchni walcowej wewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na płaszczyźnie i powierzchni walcowej wewnętrznej.1
T-W-7Obliczanie odchyłek sposobu ustalenia dla typowych sposobów ustalenia przedmiotu.1
T-W-8Mocowanie przedmiotów. Wyznaczanie niezbędnej wartości siły mocującej. Rodzaje mechanizmów mocujących i ich charakterystyka.1
T-W-9Obliczanie sił mocowania przedmiotu mechanizmami gwintowymi, krzywkowymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi.1
T-W-10Ustalanie położenia narzędzia względem przedmiotu.1
T-W-11Korpusy uchwytów. Ustalanie uchwytu w stosunku do elementów obrabiarki. Metodyka projektowania uchwytów.1
T-W-12Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów tokarskich i szlifierskich oraz obliczanie dokładności wykonania uchwytu.1
T-W-13Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów wiertarskich i obliczanie dokładności wykonania uchwytu.1
T-W-14Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów frezarskich i obliczanie dokładności wykonania uchwytu.1
T-W-15Oprzyrządowanie narzędziowe. Systemy ustalania i mocowania narzędzi. Uchwyty i oprawki narzędziowe.1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Realizacja projektu.10
A-P-2uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia.30
A-W-2Udział w konsultacjach wykładu.5
A-W-3uczestnictwo w zajęciach15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/04_W01Student potrafi opisać i scharakteryzować zasady projektowania oprzyrządowania technologicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W06ma szczegółową wiedzę w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej
MBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania oprzyrządowania technologicznego.
Treści programoweT-W-4Ustalanie przedmiotów na powierzchni walcowej zewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na powierzchni walcowej zewnętrznej.
T-W-1Oprzyrządawanie normalne i specjalne w operacjach technologicznych. Oprzyrządowanie przedmiotowe. Ustawianie i zamocowanie przedmiotu. Sposoby ustaleń przedmiotu na obrabiarce. Rodzaje i cel stosowania uchwytów obróbkowych.
T-W-2Zasady ustalania przedmiotów. Wybór powierzchni ustalanych.
T-W-3Ustalanie przedmiotów na płaszczyźnie. Elementy ustalające przedmiot na płaszczyźnie.
T-W-5Ustalanie przedmiotów na powierzchni walcowej wewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na powierzchni walcowej wewnętrznej.
T-W-6Ustalanie przedmiotów na płaszczyźnie i powierzchni walcowej wewnętrznej. Elementy ustalające przedmiot na płaszczyźnie i powierzchni walcowej wewnętrznej.
T-W-7Obliczanie odchyłek sposobu ustalenia dla typowych sposobów ustalenia przedmiotu.
T-W-8Mocowanie przedmiotów. Wyznaczanie niezbędnej wartości siły mocującej. Rodzaje mechanizmów mocujących i ich charakterystyka.
T-W-10Ustalanie położenia narzędzia względem przedmiotu.
T-W-11Korpusy uchwytów. Ustalanie uchwytu w stosunku do elementów obrabiarki. Metodyka projektowania uchwytów.
T-W-12Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów tokarskich i szlifierskich oraz obliczanie dokładności wykonania uchwytu.
T-W-13Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów wiertarskich i obliczanie dokładności wykonania uchwytu.
T-W-14Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów frezarskich i obliczanie dokładności wykonania uchwytu.
T-W-15Oprzyrządowanie narzędziowe. Systemy ustalania i mocowania narzędzi. Uchwyty i oprawki narzędziowe.
T-W-9Obliczanie sił mocowania przedmiotu mechanizmami gwintowymi, krzywkowymi, pneumatycznymi i hydraulicznymi.
Metody nauczaniaM-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Projekty: metoda praktyczna w postaci projektu wykonanego dla wskazanego przedmiotu.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opisać podstawowych zasad ustalania i mocowania przedmiotów oraz scharakteryzować metodyki projektowania uchwytów obróbkowych.
3,0Student poprawnie opisuje podstawowe zasady ustalania i mocowania przedmiotów oraz scharakteryzuje metodykę projektowania uchwytów obróbkowych.
3,5
4,0Student posiada ugruntowaną wiedzę o zasadach ustalania i mocowania przedmiotów. Charakteryzuje poprawnie metodykę projektowania uchwytów obróbkowych. Potrafi obliczać dokładność uchwytu.
4,5Student posiada ugruntowaną wiedzę o zasadach ustalania i mocowania przedmiotów. Charakteryzuje poprawnie metodykę projektowania uchwytów obróbkowych. Potrafi obliczać dokładność uchwytu i wskazać właściwe rozwiązanie konstrukcyjne uchwytu w zależności od wyników obliczeń.
5,0Student posiada wiedzę syntetyczną o zasadach ustalania i mocowania przedmiotów. Charakteryzuje poprawnie metodykę projektowania uchwytów obróbkowych. Potrafi obliczać dokładność uchwytu oraz efektywnie analizować i dyskutować o wariantowości rozwiązań konstrukcyjnych oprzyrządowania przedmiotowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/04_U01Student ma umiejętność projektowania oprzyrządowania technologicznego przedmiotowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia i usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych uwzględniając zagadnienia konstrukcji, technologii i eksploatacji w inżynierii mechanicznej i obszarach pokrewnych
MBM_2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich dostrzegając ich ograniczenia. Potrafi tworzyć nowe koncepcje rozwiązywania złożonych zadań z zakresu swojej specjalności, w tym zadań nietypowych, interdyscyplinarnych, korzystając z wyników badań naukowych w zakresie inżynierii mechanicznej i obszarów pokrewnych
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności projektowania uchwytów obróbkowych.
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania oprzyrządowania technologicznego.
Treści programoweT-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu.
T-P-2Opracowanie projektu konstrukcyjnego uchwytu obrotowego (tokarskiego lub szlifierskiego) lub projektu uchwytu nieobrotowego (frezarskiego lub wiertarskiego).
Metody nauczaniaM-2Projekty: metoda praktyczna w postaci projektu wykonanego dla wskazanego przedmiotu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanego przez studenta projektu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena projektu opracowanego przez studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowych umiejętności dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych oprzyrządowania przedmiotowego.
3,0Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Obliczył dokładność uchwytu. Wykonał rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze części specjalnych.
3,5Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Poprawnie obliczył dokładność uchwytu. Wykonał rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze części specjalnych. Zastosował odpowiednie wymiarowanie konstrukcji uchwytu.
4,0Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Poprawnie obliczył dokładność uchwytu. Wykonał rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze części specjalnych. Zastosował odpowiednie wymiarowanie konstrukcji uchwytu. Prawidłowo dobrał materiały konstrukcyjne na poszczególne części uchwytu.
4,5Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Poprawnie obliczył dokładność uchwytu. Wykonał rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze części specjalnych. Zastosował odpowiednie wymiarowanie konstrukcji uchwytu. Prawidłowo dobrał materiały konstrukcyjne na poszczególne części uchwytu.
5,0Student poprawnie zaprojektował ustalenie i mocowanie przedmiotu w uchwycie obróbkowym. Poprawnie obliczył dokładność uchwytu i zastosował odpowiednie wymiarowanie konstrukcji uchwytu. Prawidłowo dobrał materiały konstrukcyjne na poszczególne części uchwytu. Wykonał poprawnie rysunki wykonawcze części specjalnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/04_K01Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie konstrukcji oprzyrządowania technologicznego. Potrafi efektywnie planować realizacje przyjętych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności projektowania uchwytów obróbkowych.
C-1Zapoznanie studentów z zasadami projektowania oprzyrządowania technologicznego.
Treści programoweT-P-2Opracowanie projektu konstrukcyjnego uchwytu obrotowego (tokarskiego lub szlifierskiego) lub projektu uchwytu nieobrotowego (frezarskiego lub wiertarskiego).
T-W-1Oprzyrządawanie normalne i specjalne w operacjach technologicznych. Oprzyrządowanie przedmiotowe. Ustawianie i zamocowanie przedmiotu. Sposoby ustaleń przedmiotu na obrabiarce. Rodzaje i cel stosowania uchwytów obróbkowych.
T-W-8Mocowanie przedmiotów. Wyznaczanie niezbędnej wartości siły mocującej. Rodzaje mechanizmów mocujących i ich charakterystyka.
T-W-11Korpusy uchwytów. Ustalanie uchwytu w stosunku do elementów obrabiarki. Metodyka projektowania uchwytów.
T-W-12Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów tokarskich i szlifierskich oraz obliczanie dokładności wykonania uchwytu.
T-W-13Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów wiertarskich i obliczanie dokładności wykonania uchwytu.
T-W-14Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych uchwytów frezarskich i obliczanie dokładności wykonania uchwytu.
T-W-15Oprzyrządowanie narzędziowe. Systemy ustalania i mocowania narzędzi. Uchwyty i oprawki narzędziowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego.
M-2Projekty: metoda praktyczna w postaci projektu wykonanego dla wskazanego przedmiotu.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanego przez studenta projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia rażący brak przygotowania i zaangażowania w trakcie zajęć.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie w trakcie realizacji projektu.
3,5
4,0Ujawnia aktywność i staranność w realizacji projektu.
4,5
5,0Ujawnia dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z projektowaniem oprzyrządowania przedmiotowego.