Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Odnawialne źródła energii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Odnawialne źródła energii
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 5 1,00,50zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw fizyki i termodynamiki, wymiany ciepła oraz matematyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z tematyką możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie projektu wykorzystania wybranego źródła energii odnawialnej dla danego obiektu (domu, osiedla, budynku użyteczności publicznej, ośrodka, basenu). Zapoznanie się z podstawową metodyką liczenia.5
5
wykłady
T-W-1Zasoby energii. Energia promieniowania słonecznego. Konwersja energii słonecznej: wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Instalacje słoneczne. Energia wiatru. Siłownie wiatrowe. Charakterystyki elektrowni wiatrowych. Energia rzek i wód morskich. Elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW). Wykorzystanie fotoogniw do napędu pojazdów. Energia geotermalna i geotermiczna. Energia z paliw niekonwencjonalnych (biogaz, biopaliwa). Uzyskiwanie i spalanie ekopaliw. Pompy ciepła. Ogniwa paliwowe. Wykorzystanie wodoru.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Samokształcenie, wykonanie projektu20
A-P-2uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Samokształcenie - uzupełnianie wiedzy20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia20
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować i omówić pojęcie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz scharakteryzować poszczególne ich rodzaje. Powinien mieć wiedzę pozwalającą przedstawić i omówić podstawowe sposoby wykorzystania poszczególnych rodzajów OZE oraz możliwości i celowość ich użycia w określonych warunkach. Powinien być w stanie określić znaczenie wykorzystania OZE w kontekscie narastających problemów energetycznych i środowiskowych. Ponadto powinien mieć wiedzę pozwalającą omówić perspektywiczne technologie pozyskiwania energii. Powinien być w stanie omówić/scharakteryzować: elektrownie słoneczne, kolektory słoneczne, siłownie wiatrowe, elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW), elektrownie i ciepłownie geotermalne, elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące paliwa niekonwencjonalne (biogaz, biopaliwa), elektrownie jądrowe, pompy ciepła, ogniwa paliwowe.
MBM_2A_W04, MBM_2A_W08C-1T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykazać potrzebę i celowość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także umieć ocenić możliwość wykorzystania (w danych warunkach) różnych rodzajów OZE celem zaspokojenia określonych potrzeb energetycznych. Powinien umieć wskazać konkretne rozwiązania przydatne do praktycznego zastosowania. Powinien umieć określić oddziaływania środowiskowe OZE. Ponadto powinien umieć korzystać z literatury naukowej i technicznej.
MBM_2A_U05C-1T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-4_K01
Student posiada kompetencje do pracy w grupie i rozwiązywania bardizej skomplikowanych problemów technicznych we współpracy z zespołem.
MBM_2A_K01C-1T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować i omówić pojęcie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz scharakteryzować poszczególne ich rodzaje. Powinien mieć wiedzę pozwalającą przedstawić i omówić podstawowe sposoby wykorzystania poszczególnych rodzajów OZE oraz możliwości i celowość ich użycia w określonych warunkach. Powinien być w stanie określić znaczenie wykorzystania OZE w kontekscie narastających problemów energetycznych i środowiskowych. Ponadto powinien mieć wiedzę pozwalającą omówić perspektywiczne technologie pozyskiwania energii. Powinien być w stanie omówić/scharakteryzować: elektrownie słoneczne, kolektory słoneczne, siłownie wiatrowe, elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW), elektrownie i ciepłownie geotermalne, elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące paliwa niekonwencjonalne (biogaz, biopaliwa), elektrownie jądrowe, pompy ciepła, ogniwa paliwowe.
2,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie ponizej 60%.
3,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 60 - 69%.
3,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 70 - 79%.
4,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 80 - 89%.
4,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 90 - 94%.
5,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 95 - 100%.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykazać potrzebę i celowość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także umieć ocenić możliwość wykorzystania (w danych warunkach) różnych rodzajów OZE celem zaspokojenia określonych potrzeb energetycznych. Powinien umieć wskazać konkretne rozwiązania przydatne do praktycznego zastosowania. Powinien umieć określić oddziaływania środowiskowe OZE. Ponadto powinien umieć korzystać z literatury naukowej i technicznej.
2,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie poniżej 60%.
3,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 60 - 69%.
3,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 70 - 79%.
4,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 80 - 89%.
4,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 90 - 94%.
5,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 95 - 100%.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-4_K01
Student posiada kompetencje do pracy w grupie i rozwiązywania bardizej skomplikowanych problemów technicznych we współpracy z zespołem.
2,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie poniżej 60%.
3,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 60 - 69%.
3,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 70 - 79%.
4,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 80 - 89%.
4,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 90 - 94%.
5,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 95 - 100%.

Literatura podstawowa

 1. Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A., Zastosowania odnawialnych źródeł energii, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008
 2. Nowak W., Sobański R., Kabat M., Kujawa T., Systemy pozyskiwania i wykorzystania energii geotermicznej, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2000
 3. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2007
 4. Surygała W., Wodór jako paliwo, WNT, Warszawa, 2008
 5. Nowak W., Stachel A., Stan i perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004
 6. Cieśliński J., Mikielewicz J., Niekonwencjonalne źródła energii, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1996

Literatura dodatkowa

 1. Gronowicz J., Niekonwencjonalne źródła energii, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom - Poznań, 2008
 2. Praca zbiorowa, Odnawialne źródła energii. Poradnik, Tarbonus sp. z o.o., Kraków - Tarnobrzeg, 2008
 3. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Warszawa, 2007
 4. Jezierski G., Energia jądrowa wczoraj i dziś, WNT, Warszawa, 2006
 5. Juliszewski T., Zając T., Biopaliwo rzepakowe, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2007

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu wykorzystania wybranego źródła energii odnawialnej dla danego obiektu (domu, osiedla, budynku użyteczności publicznej, ośrodka, basenu). Zapoznanie się z podstawową metodyką liczenia.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasoby energii. Energia promieniowania słonecznego. Konwersja energii słonecznej: wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Instalacje słoneczne. Energia wiatru. Siłownie wiatrowe. Charakterystyki elektrowni wiatrowych. Energia rzek i wód morskich. Elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW). Wykorzystanie fotoogniw do napędu pojazdów. Energia geotermalna i geotermiczna. Energia z paliw niekonwencjonalnych (biogaz, biopaliwa). Uzyskiwanie i spalanie ekopaliw. Pompy ciepła. Ogniwa paliwowe. Wykorzystanie wodoru.10
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Samokształcenie, wykonanie projektu20
A-P-2uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Samokształcenie - uzupełnianie wiedzy20
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia20
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-4_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować i omówić pojęcie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz scharakteryzować poszczególne ich rodzaje. Powinien mieć wiedzę pozwalającą przedstawić i omówić podstawowe sposoby wykorzystania poszczególnych rodzajów OZE oraz możliwości i celowość ich użycia w określonych warunkach. Powinien być w stanie określić znaczenie wykorzystania OZE w kontekscie narastających problemów energetycznych i środowiskowych. Ponadto powinien mieć wiedzę pozwalającą omówić perspektywiczne technologie pozyskiwania energii. Powinien być w stanie omówić/scharakteryzować: elektrownie słoneczne, kolektory słoneczne, siłownie wiatrowe, elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW), elektrownie i ciepłownie geotermalne, elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące paliwa niekonwencjonalne (biogaz, biopaliwa), elektrownie jądrowe, pompy ciepła, ogniwa paliwowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
MBM_2A_W08ma poszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe i główne osiągnięcia naukowe w swojej specjalności, w obszarach konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń, a także energetyki oraz zarządzania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tematyką możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu wykorzystania wybranego źródła energii odnawialnej dla danego obiektu (domu, osiedla, budynku użyteczności publicznej, ośrodka, basenu). Zapoznanie się z podstawową metodyką liczenia.
T-W-1Zasoby energii. Energia promieniowania słonecznego. Konwersja energii słonecznej: wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Instalacje słoneczne. Energia wiatru. Siłownie wiatrowe. Charakterystyki elektrowni wiatrowych. Energia rzek i wód morskich. Elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW). Wykorzystanie fotoogniw do napędu pojazdów. Energia geotermalna i geotermiczna. Energia z paliw niekonwencjonalnych (biogaz, biopaliwa). Uzyskiwanie i spalanie ekopaliw. Pompy ciepła. Ogniwa paliwowe. Wykorzystanie wodoru.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie ponizej 60%.
3,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 60 - 69%.
3,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 70 - 79%.
4,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 80 - 89%.
4,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 90 - 94%.
5,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 95 - 100%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-4_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykazać potrzebę i celowość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także umieć ocenić możliwość wykorzystania (w danych warunkach) różnych rodzajów OZE celem zaspokojenia określonych potrzeb energetycznych. Powinien umieć wskazać konkretne rozwiązania przydatne do praktycznego zastosowania. Powinien umieć określić oddziaływania środowiskowe OZE. Ponadto powinien umieć korzystać z literatury naukowej i technicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tematyką możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu wykorzystania wybranego źródła energii odnawialnej dla danego obiektu (domu, osiedla, budynku użyteczności publicznej, ośrodka, basenu). Zapoznanie się z podstawową metodyką liczenia.
T-W-1Zasoby energii. Energia promieniowania słonecznego. Konwersja energii słonecznej: wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Instalacje słoneczne. Energia wiatru. Siłownie wiatrowe. Charakterystyki elektrowni wiatrowych. Energia rzek i wód morskich. Elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW). Wykorzystanie fotoogniw do napędu pojazdów. Energia geotermalna i geotermiczna. Energia z paliw niekonwencjonalnych (biogaz, biopaliwa). Uzyskiwanie i spalanie ekopaliw. Pompy ciepła. Ogniwa paliwowe. Wykorzystanie wodoru.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie poniżej 60%.
3,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 60 - 69%.
3,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 70 - 79%.
4,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 80 - 89%.
4,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 90 - 94%.
5,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 95 - 100%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-4_K01Student posiada kompetencje do pracy w grupie i rozwiązywania bardizej skomplikowanych problemów technicznych we współpracy z zespołem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tematyką możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu wykorzystania wybranego źródła energii odnawialnej dla danego obiektu (domu, osiedla, budynku użyteczności publicznej, ośrodka, basenu). Zapoznanie się z podstawową metodyką liczenia.
T-W-1Zasoby energii. Energia promieniowania słonecznego. Konwersja energii słonecznej: wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Instalacje słoneczne. Energia wiatru. Siłownie wiatrowe. Charakterystyki elektrowni wiatrowych. Energia rzek i wód morskich. Elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW). Wykorzystanie fotoogniw do napędu pojazdów. Energia geotermalna i geotermiczna. Energia z paliw niekonwencjonalnych (biogaz, biopaliwa). Uzyskiwanie i spalanie ekopaliw. Pompy ciepła. Ogniwa paliwowe. Wykorzystanie wodoru.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt: Ocenie podlega: układ pracy tj. struktura, podział treści, kolejność rozdziałów, zawartość merytoryczna, styl, poprawność językowa, dobór, wykorzystanie i cytowanie literatury, cytowanie wzorów
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne. System punktowy oceny sprawdzianu: ocena pozytywna uzyskanie ponad 60% punktów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie poniżej 60%.
3,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 60 - 69%.
3,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 70 - 79%.
4,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 80 - 89%.
4,5Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 90 - 94%.
5,0Opanowanie wymaganego materiału wykładów na poziomie 95 - 100%.