Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Wielecka <Monika.Wielecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Wielecka <Monika.Wielecka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstaw systemy własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, potwierdzona na przykład pozytywnie zaliczonym kursem co najmniej 10 godzinnym z przedmiotu "Ochrona praw autorskich", "Ochrona własnosci intelektualnej"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z rodzajami badań patentowych, klasyfikacjami (miedzynarodową patentową, nicejską, wiedeńską i lokarneńską) i bazami internetowymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych (bazy UPRP, espacenet; madrid express, hague express, bazy EUIPO); wskazanie jakie informacje mogą być znalezione w bazach danych; wskazanie możliwści wykorzystania informacji z baz danych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1powtórzenie podstawowych informacji z zakresu własności intelektualnej3
T-W-2omówienie klasyfikacji: międzynarodowej patentowej, nicejskiej, lokarneńskiej, wiedeńskiej1
T-W-3przedstawienie baz danych Urzędu Patentowego RP2
T-W-4przedstawienie bazy espacenet1
T-W-5przedstawienie bazy EUIPO1
T-W-6przedstawienie baz z systemu madryckiego i z systemu haskiego1
T-W-7zaliczenie- prezentacja prac zaliczeniowych1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2wyszukiwanie w bazach danych5
A-W-3dobór symboli klasyfikacji5
A-W-4opracowanie wyników wyszukiwania w bazach danych5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1prezentacja zawartości baz danych i możliwości pozyskiwania informacji z nich z użyciem komputerów (bazy internetowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena za pisemne opracowanie na podstwie wyników wyszukiwania w bazach danych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A07_W01
wybiera odpowiednią bazę danych w zależności od wyszukiwanych wyników; identyfikuje przedmioty własności intelektualnej w produktach czy usługach; potrafi zaproponować podstawy ochrony dóbr własności intelektualnej
MBM_2A_W13C-1T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A07_U01
potrafi znaleźć informacje w internetowych bazach danych; rozumie informacje zawarte w wyszukanych rekordach; potrafi wykorzystać uzyskane informacje w planowaniu dalszego postępowania
MBM_2A_U19C-1T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A07_K01
ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z przepisami prawa, przy podejmowaniu decyzji, w celu uniknięcia naruszeń; jest zdolny do podjęcia decyzji na podstawie posiadanej wiedzy; dba o terminową realizację postawionych zadań;
MBM_2A_K02C-1T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A07_W01
wybiera odpowiednią bazę danych w zależności od wyszukiwanych wyników; identyfikuje przedmioty własności intelektualnej w produktach czy usługach; potrafi zaproponować podstawy ochrony dóbr własności intelektualnej
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A07_U01
potrafi znaleźć informacje w internetowych bazach danych; rozumie informacje zawarte w wyszukanych rekordach; potrafi wykorzystać uzyskane informacje w planowaniu dalszego postępowania
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A07_K01
ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z przepisami prawa, przy podejmowaniu decyzji, w celu uniknięcia naruszeń; jest zdolny do podjęcia decyzji na podstawie posiadanej wiedzy; dba o terminową realizację postawionych zadań;
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1powtórzenie podstawowych informacji z zakresu własności intelektualnej3
T-W-2omówienie klasyfikacji: międzynarodowej patentowej, nicejskiej, lokarneńskiej, wiedeńskiej1
T-W-3przedstawienie baz danych Urzędu Patentowego RP2
T-W-4przedstawienie bazy espacenet1
T-W-5przedstawienie bazy EUIPO1
T-W-6przedstawienie baz z systemu madryckiego i z systemu haskiego1
T-W-7zaliczenie- prezentacja prac zaliczeniowych1
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2wyszukiwanie w bazach danych5
A-W-3dobór symboli klasyfikacji5
A-W-4opracowanie wyników wyszukiwania w bazach danych5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A07_W01wybiera odpowiednią bazę danych w zależności od wyszukiwanych wyników; identyfikuje przedmioty własności intelektualnej w produktach czy usługach; potrafi zaproponować podstawy ochrony dóbr własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W13zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej: - zna podstawy systemów patentowych i prawa patentowego oraz potrafi korzystać z zasobów patentowych, - zna ustawę "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" oraz techniki bezpieczeństwa w sieci WWW
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z rodzajami badań patentowych, klasyfikacjami (miedzynarodową patentową, nicejską, wiedeńską i lokarneńską) i bazami internetowymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych (bazy UPRP, espacenet; madrid express, hague express, bazy EUIPO); wskazanie jakie informacje mogą być znalezione w bazach danych; wskazanie możliwści wykorzystania informacji z baz danych
Treści programoweT-W-5przedstawienie bazy EUIPO
T-W-4przedstawienie bazy espacenet
T-W-6przedstawienie baz z systemu madryckiego i z systemu haskiego
T-W-1powtórzenie podstawowych informacji z zakresu własności intelektualnej
T-W-2omówienie klasyfikacji: międzynarodowej patentowej, nicejskiej, lokarneńskiej, wiedeńskiej
T-W-3przedstawienie baz danych Urzędu Patentowego RP
Metody nauczaniaM-1prezentacja zawartości baz danych i możliwości pozyskiwania informacji z nich z użyciem komputerów (bazy internetowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena za pisemne opracowanie na podstwie wyników wyszukiwania w bazach danych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A07_U01potrafi znaleźć informacje w internetowych bazach danych; rozumie informacje zawarte w wyszukanych rekordach; potrafi wykorzystać uzyskane informacje w planowaniu dalszego postępowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U19potrafi uwzględniając aspekty pozatechniczne projektować i realizować złożone urządzenia oraz procesy technologiczne w zakresie swojej specjalności, wykorzystując właściwe metody, materiały i narzędzia, również opracowując metody i narzędzia własne.
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z rodzajami badań patentowych, klasyfikacjami (miedzynarodową patentową, nicejską, wiedeńską i lokarneńską) i bazami internetowymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych (bazy UPRP, espacenet; madrid express, hague express, bazy EUIPO); wskazanie jakie informacje mogą być znalezione w bazach danych; wskazanie możliwści wykorzystania informacji z baz danych
Treści programoweT-W-5przedstawienie bazy EUIPO
T-W-4przedstawienie bazy espacenet
T-W-6przedstawienie baz z systemu madryckiego i z systemu haskiego
T-W-1powtórzenie podstawowych informacji z zakresu własności intelektualnej
T-W-2omówienie klasyfikacji: międzynarodowej patentowej, nicejskiej, lokarneńskiej, wiedeńskiej
T-W-3przedstawienie baz danych Urzędu Patentowego RP
Metody nauczaniaM-1prezentacja zawartości baz danych i możliwości pozyskiwania informacji z nich z użyciem komputerów (bazy internetowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena za pisemne opracowanie na podstwie wyników wyszukiwania w bazach danych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A07_K01ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z przepisami prawa, przy podejmowaniu decyzji, w celu uniknięcia naruszeń; jest zdolny do podjęcia decyzji na podstawie posiadanej wiedzy; dba o terminową realizację postawionych zadań;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z rodzajami badań patentowych, klasyfikacjami (miedzynarodową patentową, nicejską, wiedeńską i lokarneńską) i bazami internetowymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych (bazy UPRP, espacenet; madrid express, hague express, bazy EUIPO); wskazanie jakie informacje mogą być znalezione w bazach danych; wskazanie możliwści wykorzystania informacji z baz danych
Treści programoweT-W-5przedstawienie bazy EUIPO
T-W-4przedstawienie bazy espacenet
T-W-6przedstawienie baz z systemu madryckiego i z systemu haskiego
T-W-1powtórzenie podstawowych informacji z zakresu własności intelektualnej
T-W-2omówienie klasyfikacji: międzynarodowej patentowej, nicejskiej, lokarneńskiej, wiedeńskiej
T-W-3przedstawienie baz danych Urzędu Patentowego RP
Metody nauczaniaM-1prezentacja zawartości baz danych i możliwości pozyskiwania informacji z nich z użyciem komputerów (bazy internetowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena za pisemne opracowanie na podstwie wyników wyszukiwania w bazach danych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak samodzielności w wykonywaniu projektu, niezrozumienie tematu, brak prawidłowego wyboru baz danych, brak własnych wniosków lub nieprawidłowe wnioski
3,0częściowo poprawny wybór baz do wyszukiwania, częściowo poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, brak aktywności, liczne usterki
3,5postępowanie pomiędzy oceną 3,0 a 4,0
4,0poprawny wybór baz do wyszukiwania, poprawnie dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, poprawne wnioski, nieliczne usterki
4,5prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski, drobne usterki
5,0prawidłowy wybór baz do wyszukiwania, prawidłowo dobrane kryteria wyszukiwania, aktywność, kreatywność i samodzielność w wykonywaniu projektu, prawidłowe wnioski