Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Metody statystyczne w procesach wytwarzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody statystyczne w procesach wytwarzania
Specjalność komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Emilia Bachtiak-Radka <Emilia.Bachtiak-Radka@zut.edu.pl>, Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 10 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość technik wytwarzania, technologii maszyn i statystyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznać studentów z typami procesów wytwórczych i schematami postępowania w ramach oceny stabilności i wydolności procesu.
C-2Ukształtowanie umiejętności oceny wydolności procesu.
C-3Ukształtowanie umiejętności sporządzenia kart kontrolnych i identyfikacji źródeł niestabilności procesów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń, zapoznanie z programem STATISTUCA PL.2
T-L-2Statystyka opisowa. Obliczanie parametrów opisowych zmiennych losowych na podstawie próby. Opis cech zmiennej losowej na podstawie próby.2
T-L-3Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych ciągłych.2
T-L-4Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych dyskretnych.2
T-L-5Planowanie doświadczeń, plany dwuwartościowe.2
10
wykłady
T-W-1Proces wytwórczy. Zmienność procesu, modele przebiegu procesu w czasie.1
T-W-2Rozkłady zmiennych dyskretnych: dwumianowy i Poissona. Rozkład zmiennej ciągłej - normalny.1
T-W-3Populacja (partia), próbka, tworzenie próbki. Parametry opisowe rozkładu empirycznego (średnia arytmetyczna, mediana, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza). Histogram - rozkład empiryczny.1
T-W-4Wskaźniki wydolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm i Cmk. Analiza i interpretacja wskaźników wydolności.1
T-W-5Statystyczne sterowanie procesem. Karty kontrolne procesu. Budowa i warunki stosowania kart kontrolnych. Określanie granic kontrolnych.1
T-W-6Podstawowe karty kontrolne dla zmiennych ilościowych ciągłych: średnia arytmetyczna–odchylenie standardowe, średnia arytmetyczna–rozstęp, mediana–rozstęp, pojedyńczych obserwacji–rozstęp ruchomy. Interpretacja kart kontrolnych.2
T-W-7Karty kontrolne specjalne: MA, EWMA, CUSUM, Hotellinga. Karty przy nierównych licznościach próbek. Karty dla krótkich serii wyrobów.1
T-W-8Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych dyskretnych: ix, p, np., c, u. Interpretacja kart kontrolnych. Karty kontrolne dla krótkich serii. Planowanie doświadczeń w sterowaniu procesami.1
T-W-9Planowanie doświadczeń w sterowaniu procesami.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.5
A-L-2Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.5
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.5
A-L-4uczestnictwo w zajęciach10
25
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia wykładu.25
A-W-2Praca własna15
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego
M-2Ćwiczenia: metoda praktyczna w postaci ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych w formie pracy pisemnej obejmującej tematykę ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzający uzyskane efekty kształcenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/06_W01
Student potrafi formułować zasady postępowania przy ocenie wydolności i stabilności procesu oraz objaśnić metody planowania eksperymentów stosowane w sterowaniu procesami.
MBM_2A_W10, MBM_2A_W12C-1T-W-9, T-W-3, T-W-1, T-W-8, T-W-5, T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-4M-2, M-1S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/06_U01
Student potrafi wykonać obliczenia niezbędne do oceny stabilności i zdolnosci procesu. Interpretować wyniki analiz ilościowych i identyfikować źródła niestabilności procesów.
MBM_2A_U15, MBM_2A_U17, MBM_2A_U09C-2, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_KWP/06_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie zastosowań metod statystycznych w procesach wytwarzania. Potrafi efektywnie planować realizacje przyjętych zadań.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K04C-2, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-9, T-W-7M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/06_W01
Student potrafi formułować zasady postępowania przy ocenie wydolności i stabilności procesu oraz objaśnić metody planowania eksperymentów stosowane w sterowaniu procesami.
2,0Student nie potrafi poprawnie zdefiniować podstawowych wskaźników wydolności procesu oraz nie potrafi scharakteryzowac podstawowych kart kontrolnych.
3,0Student potrafi poprawnie zdefiniować podstawowe wskaźniki wydolności procesu oraz potrafi scharakteryzować podstawowe karty kontrolne.
3,5Student potrafi poprawnie zdefiniować wskaźniki wydolności procesu przedstawione na zajęciach oraz potrafi scharakteryzować poprawnie podstawowe karty kontrolne.
4,0Student potrafi poprawnie zdefiniować i interpretować wskaźniki wydolności procesu oraz potrafi poprawnie charakteryzować i interpretować karty kontrolne przedstawione na zajęciach.
4,5Student potrafi poprawnie definiować i interpretować wskaźniki wydolności procesu oraz potrafi poprawnie charakteryzować i interpretować karty kontrolne przedstawione na zajęciach. Potrafi wskazać uwarunkowania wprowadzania kart kontrolnych.
5,0Student potrafi poprawnie definiować i interpretować wskaźniki wydolności procesu oraz potrafi poprawnie charakteryzować i interpretować karty kontrolne przedstawione na zajęciach. Potrafi wskazać uwarunkowania wprowadzania kart kontrolnych. Objaśnić zasady planowania eksperymentów w badaniach doświadczalnych i wyjaśnić ich przydatność w sterowaniu procesami.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/06_U01
Student potrafi wykonać obliczenia niezbędne do oceny stabilności i zdolnosci procesu. Interpretować wyniki analiz ilościowych i identyfikować źródła niestabilności procesów.
2,0Student nie potrafi prawidłowo obliczyć podstawowych wskaźników wydolności procesu oraz dobrać karty kontrolnej dla monitorowania procesu.
3,0Student potrafi prawidłowo obliczyć podstawowe wskaźniki wydolności procesu oraz dobrać kartę kontrolną dla monitorowania procesu.
3,5Student potrafi prawidłowo obliczyć i zinterpretować podstawowe wskaźniki wydolności procesu oraz dobrać podstawową kartę kontrolną dla monitorowania wskazanego procesu i ją przygotować.
4,0Student potrafi prawidłowo obliczyć i zinterpretować wskaźniki wydolności procesu przedstawione na zajęciach. Dobrać kartę kontrolną dla monitorowania wskazanego procesu, ją przygotować i zinterpretować.
4,5Student potrafi prawidłowo obliczyć i zinterpretować wskaźniki wydolności procesu przedstawione na zajęciach. Dobrać kartę kontrolną dla monitorowania wskazanego procesu, ją przygotować, i zinterpretować. Zaplanować plan eksperymentu dla wskazanego procesu.
5,0Student potrafi prawidłowo obliczyć i zinterpretować wskaźniki wydolności procesu przedstawione na zajęciach. Dobrać kartę kontrolną dla monitorowania wskazanego procesu, ją przygotować i zinterpretować. Zaproponować wprowadzenie dodatkowej karty kontrolnej z grupy kart specjalnych. Zaplanować plan eksperymentu dla wskazanego procesu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_KWP/06_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie zastosowań metod statystycznych w procesach wytwarzania. Potrafi efektywnie planować realizacje przyjętych zadań.
2,0Ujawnia nieprzygotowanie oraz brak zaangażowania w trakcie zajęć ukierunkowanych na zastosowanie metod statystycznych w procesach wytwarzania.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie zajęć.
3,5
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i interpretacji rozwiązywanych zadań w trakcie zajęć.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia i porzeszania nabywanych umiejętności w rozwiązywanych zadań związanych z wykorzystaniem analizy danych do sterowania procesami wytwórczymi.

Literatura podstawowa

  1. Płaska S., Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami technologicznymi., WPL, Lublin, 2000
  2. Czyżewski B., Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów technologicznych., Wielkopolski Klub Jakości FSNT NOT., Poznań, 2009
  3. Sałaciński T., SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., Warszawa, 2009
  4. Hryniewicz O.., Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakością., Exit., Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami., PWN, Warszawa, 2007
  2. Dietrich E., Schulze A., Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i procesów produkcyjnych., Notika System., Warszawa, 2000
  3. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody., PWN., Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń, zapoznanie z programem STATISTUCA PL.2
T-L-2Statystyka opisowa. Obliczanie parametrów opisowych zmiennych losowych na podstawie próby. Opis cech zmiennej losowej na podstawie próby.2
T-L-3Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych ciągłych.2
T-L-4Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych dyskretnych.2
T-L-5Planowanie doświadczeń, plany dwuwartościowe.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces wytwórczy. Zmienność procesu, modele przebiegu procesu w czasie.1
T-W-2Rozkłady zmiennych dyskretnych: dwumianowy i Poissona. Rozkład zmiennej ciągłej - normalny.1
T-W-3Populacja (partia), próbka, tworzenie próbki. Parametry opisowe rozkładu empirycznego (średnia arytmetyczna, mediana, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza). Histogram - rozkład empiryczny.1
T-W-4Wskaźniki wydolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm i Cmk. Analiza i interpretacja wskaźników wydolności.1
T-W-5Statystyczne sterowanie procesem. Karty kontrolne procesu. Budowa i warunki stosowania kart kontrolnych. Określanie granic kontrolnych.1
T-W-6Podstawowe karty kontrolne dla zmiennych ilościowych ciągłych: średnia arytmetyczna–odchylenie standardowe, średnia arytmetyczna–rozstęp, mediana–rozstęp, pojedyńczych obserwacji–rozstęp ruchomy. Interpretacja kart kontrolnych.2
T-W-7Karty kontrolne specjalne: MA, EWMA, CUSUM, Hotellinga. Karty przy nierównych licznościach próbek. Karty dla krótkich serii wyrobów.1
T-W-8Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych dyskretnych: ix, p, np., c, u. Interpretacja kart kontrolnych. Karty kontrolne dla krótkich serii. Planowanie doświadczeń w sterowaniu procesami.1
T-W-9Planowanie doświadczeń w sterowaniu procesami.1
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.5
A-L-2Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.5
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.5
A-L-4uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia wykładu.25
A-W-2Praca własna15
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/06_W01Student potrafi formułować zasady postępowania przy ocenie wydolności i stabilności procesu oraz objaśnić metody planowania eksperymentów stosowane w sterowaniu procesami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
MBM_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznać studentów z typami procesów wytwórczych i schematami postępowania w ramach oceny stabilności i wydolności procesu.
Treści programoweT-W-9Planowanie doświadczeń w sterowaniu procesami.
T-W-3Populacja (partia), próbka, tworzenie próbki. Parametry opisowe rozkładu empirycznego (średnia arytmetyczna, mediana, rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza). Histogram - rozkład empiryczny.
T-W-1Proces wytwórczy. Zmienność procesu, modele przebiegu procesu w czasie.
T-W-8Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych dyskretnych: ix, p, np., c, u. Interpretacja kart kontrolnych. Karty kontrolne dla krótkich serii. Planowanie doświadczeń w sterowaniu procesami.
T-W-5Statystyczne sterowanie procesem. Karty kontrolne procesu. Budowa i warunki stosowania kart kontrolnych. Określanie granic kontrolnych.
T-W-2Rozkłady zmiennych dyskretnych: dwumianowy i Poissona. Rozkład zmiennej ciągłej - normalny.
T-W-7Karty kontrolne specjalne: MA, EWMA, CUSUM, Hotellinga. Karty przy nierównych licznościach próbek. Karty dla krótkich serii wyrobów.
T-W-6Podstawowe karty kontrolne dla zmiennych ilościowych ciągłych: średnia arytmetyczna–odchylenie standardowe, średnia arytmetyczna–rozstęp, mediana–rozstęp, pojedyńczych obserwacji–rozstęp ruchomy. Interpretacja kart kontrolnych.
T-W-4Wskaźniki wydolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm i Cmk. Analiza i interpretacja wskaźników wydolności.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia: metoda praktyczna w postaci ćwiczeń laboratoryjnych.
M-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzający uzyskane efekty kształcenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych w formie pracy pisemnej obejmującej tematykę ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi poprawnie zdefiniować podstawowych wskaźników wydolności procesu oraz nie potrafi scharakteryzowac podstawowych kart kontrolnych.
3,0Student potrafi poprawnie zdefiniować podstawowe wskaźniki wydolności procesu oraz potrafi scharakteryzować podstawowe karty kontrolne.
3,5Student potrafi poprawnie zdefiniować wskaźniki wydolności procesu przedstawione na zajęciach oraz potrafi scharakteryzować poprawnie podstawowe karty kontrolne.
4,0Student potrafi poprawnie zdefiniować i interpretować wskaźniki wydolności procesu oraz potrafi poprawnie charakteryzować i interpretować karty kontrolne przedstawione na zajęciach.
4,5Student potrafi poprawnie definiować i interpretować wskaźniki wydolności procesu oraz potrafi poprawnie charakteryzować i interpretować karty kontrolne przedstawione na zajęciach. Potrafi wskazać uwarunkowania wprowadzania kart kontrolnych.
5,0Student potrafi poprawnie definiować i interpretować wskaźniki wydolności procesu oraz potrafi poprawnie charakteryzować i interpretować karty kontrolne przedstawione na zajęciach. Potrafi wskazać uwarunkowania wprowadzania kart kontrolnych. Objaśnić zasady planowania eksperymentów w badaniach doświadczalnych i wyjaśnić ich przydatność w sterowaniu procesami.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/06_U01Student potrafi wykonać obliczenia niezbędne do oceny stabilności i zdolnosci procesu. Interpretować wyniki analiz ilościowych i identyfikować źródła niestabilności procesów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności maszyny, systemy, procesy i usługi w zakresie inżynierii mechanicznej i kierunków pokrewnych
MBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności oceny wydolności procesu.
C-3Ukształtowanie umiejętności sporządzenia kart kontrolnych i identyfikacji źródeł niestabilności procesów.
Treści programoweT-L-2Statystyka opisowa. Obliczanie parametrów opisowych zmiennych losowych na podstawie próby. Opis cech zmiennej losowej na podstawie próby.
T-L-3Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych ciągłych.
T-L-4Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych dyskretnych.
T-L-5Planowanie doświadczeń, plany dwuwartościowe.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia: metoda praktyczna w postaci ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych w formie pracy pisemnej obejmującej tematykę ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prawidłowo obliczyć podstawowych wskaźników wydolności procesu oraz dobrać karty kontrolnej dla monitorowania procesu.
3,0Student potrafi prawidłowo obliczyć podstawowe wskaźniki wydolności procesu oraz dobrać kartę kontrolną dla monitorowania procesu.
3,5Student potrafi prawidłowo obliczyć i zinterpretować podstawowe wskaźniki wydolności procesu oraz dobrać podstawową kartę kontrolną dla monitorowania wskazanego procesu i ją przygotować.
4,0Student potrafi prawidłowo obliczyć i zinterpretować wskaźniki wydolności procesu przedstawione na zajęciach. Dobrać kartę kontrolną dla monitorowania wskazanego procesu, ją przygotować i zinterpretować.
4,5Student potrafi prawidłowo obliczyć i zinterpretować wskaźniki wydolności procesu przedstawione na zajęciach. Dobrać kartę kontrolną dla monitorowania wskazanego procesu, ją przygotować, i zinterpretować. Zaplanować plan eksperymentu dla wskazanego procesu.
5,0Student potrafi prawidłowo obliczyć i zinterpretować wskaźniki wydolności procesu przedstawione na zajęciach. Dobrać kartę kontrolną dla monitorowania wskazanego procesu, ją przygotować i zinterpretować. Zaproponować wprowadzenie dodatkowej karty kontrolnej z grupy kart specjalnych. Zaplanować plan eksperymentu dla wskazanego procesu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_KWP/06_K01Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie zastosowań metod statystycznych w procesach wytwarzania. Potrafi efektywnie planować realizacje przyjętych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności oceny wydolności procesu.
C-3Ukształtowanie umiejętności sporządzenia kart kontrolnych i identyfikacji źródeł niestabilności procesów.
Treści programoweT-L-2Statystyka opisowa. Obliczanie parametrów opisowych zmiennych losowych na podstawie próby. Opis cech zmiennej losowej na podstawie próby.
T-L-3Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych ciągłych.
T-L-4Karty kontrolne dla zmiennych ilościowych dyskretnych.
T-L-5Planowanie doświadczeń, plany dwuwartościowe.
T-W-9Planowanie doświadczeń w sterowaniu procesami.
T-W-7Karty kontrolne specjalne: MA, EWMA, CUSUM, Hotellinga. Karty przy nierównych licznościach próbek. Karty dla krótkich serii wyrobów.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia: metoda praktyczna w postaci ćwiczeń laboratoryjnych.
M-1Wykład: metoda podająca w postaci wykładu informacyjnego
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia nieprzygotowanie oraz brak zaangażowania w trakcie zajęć ukierunkowanych na zastosowanie metod statystycznych w procesach wytwarzania.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie zajęć.
3,5
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i interpretacji rozwiązywanych zadań w trakcie zajęć.
4,5
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia i porzeszania nabywanych umiejętności w rozwiązywanych zadań związanych z wykorzystaniem analizy danych do sterowania procesami wytwórczymi.